PowerPoint Template

Report
LOGO
Przekształcenie formy
organizacyjno – prawnej szpitali
Praktyki dobre i… mniej dobre
Marek Wójcik
Związek Powiatów Polskich
Ujemny wynik finansowy SPZOZ/SPÓŁKA
45%
43%
41%
36%
30%
39%
36%
30%
15%
0%
2009
2010
SP ZOZ
2011
SPÓŁKA
Tęsknota (!) za upadłością
ROA – WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI MAJĄTKU
(RENTOWNOŚĆ EKONOMICZNA, EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM)
Stosunek zysku netto do majątku ogółem (aktywów ogółem)
44%
36%
20%
17%18%
22%
17%
17%
13%
4%
Upadłość to ratunek
ROE – WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO
(RENTOWNOŚĆ FINANSOWA, EFEKTYWNOŚĆ KAPITAŁÓW)
14
Stosunek zysku netto do kapitału własnego
13
1111
10
9
7
6
5
3
1 1
4
4
3 3
2
2
1
1
1
0
Lubuskie. Nieustanne rolowanie decyzji
 Szpital wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
 zadłużenie – 250 mln zł,
 kontrakt na 2012 – 165 mln zł
 Województwo lubuskie. Budżet 2012:
 przychody 428,6 mln zł
 wydatki 440 mln zł
(wydatki bieżące 300 mln zł, majątkowe 140 mln zł)
 pieniądze unijne: 539 mln zł.
Kostrzyn nad Odrą.
Trudne sprzątanie po przekształceniach
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
zobowiązania ogółem na 31.12.
zobowiązania publicznoprawne ogółem na 31.12.
Lipno – ucieczka od katowskiego topora
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Dzierżawa majątku szpitala
 Stawki dzierżawy majątku szpitali powiatowych
(nieruchomości, często także majątek ruchomy)
 Miesięcznie: 10 – 300 tys. zł (brutto)
 Ryzyko oskarżenia o niegospodarność (wartość
rynkowa) oraz konsekwencje udzielania
nieuzasadnionej pomocy publicznej (sumowana
z inną pomocą de minimis, do pułapu 200 tys. euro,
w przeciągu 3 lat)
 Ciekawa praktyka: spółka, której właścicielem
w 100 proc. jest samorząd terytorialny, majątek
własność jst - dzierżawiony spółce za 50 tys.
brutto, wynik finansowy – zysk netto 2 mln zł;
podatek dochodowy 0,8 mln zł
CIT nam nie straszny
Suma płaconego podatku (z uwzględnieniem podatku odroczonego)
w 2009 roku wyniosła 7.042.579,08 zł, natomiast w 2010 roku 7.653.062,67 zł
2009r. – średnia 119.365,75 zł
2010r. – średnia 129.712,93 zł
Nowy Szpital w Świeciu
Grudziądz
Tuchola
Nowy
Szpital
w Świeciu
Bydgoszcz
Chełmno
Toruń
Świecie. Ekspansja 2010 - 2011
 oddział rehabilitacji neurologicznej
i ogólnoustrojowej;
 stacja dializ;
 stomatologia w Pruszczu;
 poradnie ginekologiczno-położnicza w Pruszczu,
Lnianie, Nowem, endokrynologiczna i nefrologiczna
w Świeciu;
 endoproteza barku;
 leczenie trombolityczne udaru mózgu;
 rejestracja oddziału udarowego;
 rejestracja i uruchomienie oddziału kardiologii;
 uruchomienie poradni ginekologiczno-położniczych
w Grudziądzu i Bydgoszczy.
PCZ Malbork
SPZOZ Nowy Dwór Gdański
Dobre praktyki
Malbork, Nowy Dwór, Tczew, Gdańsk
Opracowano na podstawie materiału autorstwa: Jolanta Sobierańska - Grenda
Skala kontraktu z NFZ
Dobry model EMC S.A.
Opieka ambulatoryjna
Szpital powiatowy
Szpital specjalistyczny
Demografia – konurbacja śląska
Demografia – miasta wojewódzkie
Demografia –województwa
Nowelizacja nie do końca zadowalająca
 Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – utrzymana
obligatoryjność;
 Nie ma decyzji w sprawie przedłużenia systemu wsparcia procesu
przekształceń, poza 31 grudnia 2013r.;
 Wykonywanie działalności leczniczej przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego - nie będą musiały rejestrować się
jako przedsiębiorcy;
 Rozszerzony zostanie przepis o danych identyfikacyjnych pacjentów;
 Podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie mógł udzielać
zamówienia na świadczenia, których sam nie wykonuje;
 Określenie zasad ustalania wysokości dotacji i sposobu jej rozliczania
dla podmiotów utworzonych w tym samym roku, w którym następuje
przekazanie środków;
 Rozszerzenie katalogu narzędzi wsparcia przekształceń SPZOZ
Kredytowa huśtawka
Kredyty zaciągnięte przez
SPZOZ, poręczone
i spłacone przez JST
Umorzenie zobowiązań
publiczno – prawnych
(znanych na dzień
31.12.2009r.)
Ugody zobowiązań
cywilnoprawnych podmiotu
tworzącego przejętych od
SPZOZ
Zobowiązania
cywilnoprawne
wynikające z kredytów
restrukturyzacyjnych
VAT od aportu
majątkowego
wnoszonego do spółki
Pozostałe do spłaty
zobowiązania z tytułu
pożyczki udzielonej
przez jst
Koszty wyceny
nieruchomości
przekazywanych
spółce
LOGO
Marek Wójcik
Związek Powiatów Polskich
[email protected]

similar documents