Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie

Report
Liberec, 27.03.2013r.
Wrocław, 23.04.2013r.
„Finansowanie energetycznych
projektów innowacyjnych w
zakresie efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii”
Prowadzący: Łukasz Trześniewski
Organy i instytucje zaangażowane w finansowanie
innowacyjnych projektów w zakresie EE i OZE:
 Ministerstwo Gospodarki:
 Ministerstwo Środowiska
 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej
 Urzędy Marszałkowskie
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
15 priorytetów, z których interesujące w rozpatrywanym kontekście są:
 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska
 Infrastruktura
energetyczna
przyjazna
środowisku
i
efektywność
energetyczna
 Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
Ze względu na wyczerpanie alokacji środków, nie są planowane kolejne
nabory.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Cel: wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności
polskiej gospodarki.
Działanie
5.1
-
Wspieranie
powiązań
kooperacyjnych
o
znaczeniu
ponadregionalnym
Dla kogo: grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu.
Dofinansowanie na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu
technologicznym lub przemysłowym w celu:
 stworzenia
warunków
techniczno-organizacyjnych
funkcjonowania
powiązania
kooperacyjnego,
 opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Dofinansowanie na fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych - przygotowanie
produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.
Na co: koszty inwestycyjne, zakup usług szkoleniowych i doradczych, koszty
badań przemysłowych lub prac rozwojowych, współpracy międzynarodowej.
Poziom dofinansowania:
 do 100% wydatków na wydatki inwestycyjne oraz
 od 25% do 80% na pozostałe grupy wydatków
Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi:
 na wczesną fazę rozwoju powiązania ekwiwalent 200 000 EUR,
 na fazę rozwoju powiązania 27 000 000 PLN.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Cel: pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pacy na terenach
wiejskich.
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjenci – rolnicy (osoby prowadzące czynnie działalność rolniczą)
Dofinansowania na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego
lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego
 Poziom dofinansowania – 50% wydatków inwestycyjnych
 Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi – 500 tys. PLN
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Beneficjenci – podmioty nie prowadzące działalności rolniczej
Lokalizacja – miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców
Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi:
 do 100 tys. zł - jeśli utworzone zostanie co najmniej 1 miejsce pracy,
 do 200 tys. zł - jeśli utworzone zostaną co najmniej 2 miejsca pracy,
 do 300 tys. zł - jeśli utworzone zostaną co najmniej 3 miejsc pracy.
Poziom dofinansowania – 50% wydatków inwestycyjnych
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 4. LEADER
Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwala na realizację projektów
odpowiadających celom opisanych powyżej działań (311 i 312). Różnica polega
na tym, że pomysłodawcy i wykonawcy innowacyjnych projektów mogą
aplikować o ich częściowe sfinansowanie za pośrednictwem tzw. „lokalnych
grup działania” funkcjonujących na terenie całego kraju.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Regionalne Programy Operacyjne
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
 Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Kujawsko-
Pomorskiego
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
 Małopolski Program Operacyjny
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
Oś priorytetowa 6: Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Inwestycje związane z wytwarzaniem, magazynowaniem i przesyłem energii
odnawialnej, kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów
użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE.
Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN (10 mln PLN w przypadku
projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu).
Maksymalny poziom dofinansowania – 50% wydatków kwalifikowanych
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-
Pomorskiego
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
Efektywność
energetyczna
–
dofinansowanie
projektów
obejmujących
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
Maksymalna wartość projektu – 10 mln PLN
Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi:
 70% dla mikro-, 60% dla średnich, 50% dla dużych przedsiębiorstw,
 100% dla państwowych jednostek budżetowych.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Regionalny
Program
Operacyjny
dla
Województwa
Dolnośląskiego
Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa
ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”
Działanie 4.1 „Gospodarka odpadami”
Na co: innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem składowisk odpadów
dla pozyskania alternatywnych źródeł energii tj. biogazu.
Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego
Maksymalny poziom dofinansowania – 85% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 1 mln PLN.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Regionalny
Program
Operacyjny
dla
Województwa
Dolnośląskiego
Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Działanie 5.1 „Odnawialne źródła energii”
Na co: projekty dot. budowy, modernizacji jednostek wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz
biomasę (w tym biogaz)
Dla kogo: mikro-, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa
Poziom dofinansowania: 60% mikro- i małe, 50% średnie, 40% duże
przedsiębiorstwa
Wartość projektu: min. 300 tys. PLN, max 10 mln PLN
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Regionalny
Program
Operacyjny
dla
Województwa
Dolnośląskiego
Priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”
Na co: Termomodernizacja budynków podmiotów leczniczych działających w
publicznym
systemie
opieki
zdrowotnej,
w
tym
z
wykorzystaniem
alternatywnych źródeł energii
Dla kogo: podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie, kliniki)
Maksymalny poziom dofinansowania – 85% wydatków kwalifikowanych.
Wartość projektu: min. 200 tys. PLN, max 10 mln PLN
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Małopolski Program Operacyjny
Priorytet 7 Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
Na co: innowacyjne projekty dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii

budowa oraz modernizacja małych elektrowni wodnych,

wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa,

pozyskanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej,

budowa elektrowni wiatrowych,

budowa i montaż instalacji i urządzeń do wykorzystania biomasy,

budowa instalacji odzyskującej biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.
Poziom dofinansowania – 85% wydatków, z tym że 50 % dla dużych, 60 % dla
średnich, 70 % dla małych i mikro-przedsiębiorstw
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Program Operacyjny (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych
źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
Obszar programowy: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
Dla kogo: jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne
realizujące zadania publiczne
Wartość dofinansowania: od 170 tys. do 3 mln EUR (wypłacana jako
dofinansowanie za usuniecie 1 tony CO2/rok).
Intensywność dofinansowania: max 80% kosztów kwalifikowalnych.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Rodzaje projektów:
 poprawa
efektywności
energetycznej
budynków,
obejmująca
swoim
zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej
 modernizacja
lub
zastąpienie
źródeł
ciepła
budynków
użyteczności
publicznej, energooszczędnymi źródłami o mocy do 5MW, w tym
wykorzystanie
OZE
i
produkcji
energii
w
skojarzeniu
(kogeneracji/trigeneracji),
 instalacja, modernizacja lub wymiana węzłów cieplnych o łącznej mocy
nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Instrument finansowy LIFE+
Komponent II LIFE+ Polityka i Zarządzanie w Zakresie Środowiska
Cel: finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu
szeroko rozumianej ochrony środowiska
Dla kogo: instytucje publiczne, organizacje prywatne – komercyjne oraz
organizacje prywatne – niekomercyjne (w tym organizacje pozarządowe)
LIFE+ nie określa minimalnej wartości projektu. Preferowane są duże, ambitne
projekty o wysokim budżecie. Średnia wartość pojedynczego projektu w
państwach UE wyniosła około 2 milionów euro.
Maksymalny poziom dofinansowania – 50% wydatków kwalifikowanych
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Krajowe Programy Priorytetowe finansowane ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i
obiektów wysokosprawnej kogeneracji
 Program Priorytetowy – Współfinansowanie opracowania programów
ochrony powietrza i planów działania
 Program Priorytetowy – Efektywne wykorzystanie energii
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł
energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji
Cześć 3) Dopłaty
na
częściowe
spłaty kapitału kredytów
bankowych
przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i
wspólnot mieszkaniowych
Dla kogo: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe
Na co: zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej
albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych
odbiorników ciepła w budynkach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
Dotacja jest przyznawana w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł
energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji
Część 3) Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Dla kogo: osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny lub kupujące mieszkanie
Forma dofinansowania: częściowa spłata kapitału kredytu bankowego.
Wysokość dofinansowania wynosi:
 w przypadku domów jednorodzinnych:

standard NF40 – EUco
40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;

standard NF15 – EUco
15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
 w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

standard NF40 – EUco
40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;

standard NF15 – EUco
15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program
Priorytetowy
–
Współfinansowanie
opracowania
programów ochrony powietrza i planów działania
Program umożliwia pozyskanie przez jednostki samorządu terytorialnego:
województwa dotacji na przedsięwzięcia opracowanie programów ochrony
powietrza i planów działania związane z tym zakresem.
Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 50% wydatków
kwalifikowanych projektu.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program Priorytetowy – Efektywne wykorzystanie energii
Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”
Dla kogo: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza
Na co:
 Projekty
mające
na
celu
ograniczenie
niskiej
emisji
–
podnoszenie
efektywności energetycznej budynków, wykorzystanie OZE oraz kogeneracji
 Projekty mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze
źródeł komunikacji miejskiej
Maksymalny poziom dofinansowania: 90% wydatków kwalifikowanych
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 Program Priorytetowy – Efektywne wykorzystanie energii
Program LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Cel: uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych
energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.
Na co: inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków:
 budynki użyteczności publicznej
 budynki zamieszkania zbiorowego
Rodzaj finansowania: dotacja i pożyczka preferencyjna
Maksymalny poziom dofinansowania w zależności od klasy energooszczędności
projektowanego budynku: do 70% dla klasy A, do 50% dla klasy B albo do 30%
dla klasy C
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Idea i cel GIS sprowadzają się do stworzenia i wzmacniania
proekologicznego
efektu
wynikającego
ze
zbywania
nadwyżek
jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji - ang. Assigned Amount
Units). Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze
„znakowaniem
środków
finansowych
pozyskanych
ze
zbycia
nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania przeznaczenia ich
na realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną
środowiska w państwie zbywcy jednostek”.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
 Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności
publicznej
 Część
4)
Budowa,
rozbudowa
i
przebudowa
sieci
elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł
wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)
 Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów
sektora finansów publicznych
 Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne
 Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Cel:
ograniczenie
lub
uniknięcie
emisji
dwutlenku
węgla
poprzez
dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania
energii przez budynki użyteczności publicznej.
Forma finansowania: dotacja i pożyczka preferencyjna
Maksymalny poziom dotacji – 50% kosztów kwalifikowanych
Maksymalny poziom pożyczki – 60% kosztów kwalifikowanych
Maksymalny udział finansowy łącznie – 95% kosztów kwalifikowanych
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 4) - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w
celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej
(OZE)
Cel: umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
i wprowadzenia do tej sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe
źródła wytwórcze energetyki wiatrowej (OZE)
Forma finansowania: dotacja
Maksymalny poziom dotacji – 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy
elektrycznej, lecz nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 8 mln zł.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora
finansów publicznych
Cel: zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu
administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią
instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji
gospodarki budżetowej.
Forma finansowania: dotacja
Maksymalny poziom dofinansowania – 100% kosztów kwalifikowanych.
Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia 1-2 mln PLN (w zależności od
konkursu).
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne
Na co: realizacja przedsięwzięć polegających na:

modernizacji oświetlenia ulicznego

montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem,

montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.
Finansowanie dostępne w ramach niniejszego programu może przyjąć formę:
 dotacja: do 45 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
 pożyczka: do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Maksymalna wartość dotacji to 15 mln PLN.
Maksymalna wartość pożyczki to 18,3 mln PLN.
Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji
(dotacje)
 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski
Cel: wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia
energii i paliw w transporcie miejskim
Dla kogo: gminy miejski, spółki komunalne, inne podmioty świadczące usługi w
zakresie transportu miejskiego
Na co: realizacja przedsięwzięć dotyczących:

unowocześnieniu taboru (zakup autobusów hybrydowych) i szkolenia kierowców

modernizacji infrastruktury towarzyszącej,
Maksymalny poziom dofinansowania – 100% kosztów kwalifikowanych.
Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 8 mln zł.
Zwrotne źródła finansowania inwestycji
(pożyczki, kredyty)
 Pożyczki udzielane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na co: inwestycje w dziedzinie ochrony powietrza:
 Zmniejszanie emisji pyłów i gazów, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji
dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego
spalania paliw i procesów technologicznych.
 Ograniczanie niskiej emisji, głównie w miastach, miejscowościach turystycznouzdrowiskowych oraz położonych w kotlinach górskich.
 Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy samochodowe.
 Racjonalizacja gospodarki energią, w tym wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.
Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy
Zwrotne źródła finansowania inwestycji
(pożyczki, kredyty)
 Pożyczki preferencyjne w ramach inicjatywy JEREMIE
JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)
Dla kogo: przedsiębiorcy z województw:
 zachodniopomorskiego,
 pomorskiego,
 wielkopolskiego,
 dolnośląskiego,
 łódzkiego,
 mazowieckiego.
Oferta JEREMIE: niskooprocentowane kredyty, pożyczki, poręczenia.
Oprocentowanie – wysokość stałej marży oscyluje w granicach 2-6%.
Zwrotne źródła finansowania inwestycji
(pożyczki, kredyty)
 Inicjatywa JESSICA
JESSICA – Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, -
wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach
miejskich.
Dla
kogo:
przedsiębiorcy
województw:
 zachodniopomorskiego,
 pomorskiego,
 wielkopolskiego,
 śląskiego,
 mazowieckiego.
oraz
jednostki
samorządu
terytorialnego
z
Zwrotne źródła finansowania inwestycji
(pożyczki, kredyty)
 Kredyty Ekologiczne Banku Ochrony Środowiska S.A.
Bank Ochrony Środowiska obok całkowicie komercyjnego finansowania podmiotów
gospodarczych
przygotował
(zgodnie
ze
swoją
misją)
paletę
produktów
dedykowanych dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz
efektywności energetycznej.
Oferowane produkty kredytowe charakteryzują się:
 niższymi marżami odsetkowymi,
 większą elastycznością okresu kredytowania – do 20 lat,
 finansowaniem do 100% wartości inwestycji,
 karencjami w spłacie kapitału kredytowego.
Zwrotne źródła finansowania inwestycji
(pożyczki, kredyty)
 Finansowanie komercyjne (kredyty, leasing)
Kierunki rozwoju produktów finansowych:
 Coraz
lepsze
dopasowanie
do
specyfiki
projektów
związanych
z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną
 Możliwość wykorzystania jako dodatkowy element montażu finansowego
inwestycji dla projektów finansowanych w ramach programów dotacyjnych.
Wynika to z faktu, że dotacje inwestycyjne w bardzo niewielu przypadkach
pozwalają na sfinansowanie więcej niż 60% wartości planowanego projektu.
Finansowanie innowacyjnych projektów w
zakresie efektywności energetycznej i OZE w
perspektywie 2014-2020
Spodziewane możliwości finansowania innowacyjnych projektów w zakresie
efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii:
 komponent środowisko, energetyka, transport, którym zarządzać będzie
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 16 programów regionalnych – analogicznie do okresu aktualnego, w każdym
z programów regionalnych pojawi się komponent odpowiadający za
finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE,
 Program
rozwoju
obszarów
wiejskich,
którym
zarządzać
będzie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – analogicznie do okresu aktualnego
pojawią się w nim działania odpowiedzialne za finansowanie projektów z
zakresu efektywności energetycznej i OZE.
Dokumenty strategiczne wytyczające kierunki
wspierania działań w zakresie efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii
 Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020r. – Program wykonawczy do
Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (projekt)
 Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030
 Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej
 Prognoza w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych
 „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”
 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
Dziękuję za uwagę
Łukasz Trześniewski
[email protected]
www.biznesinpro.pl
Nowe oblicze energii…
www.dkeo.pl

similar documents