Projektowanie i finansowanie

Report
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projektowanie
i finansowanie działań
na rzecz osób starszych
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
INSTYTUCJA A PROJEKT
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
CZYM JEST PROJEKT?
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Prezentacja projektu (1)
• Właściwa prezentacja projektu powinna
odpowiadać na pytania:
1.Jaki PROBLEM organizacja chce rozwiązać?
2.KOGO dotyczy ten problem?
3.Jakie ROZWIĄZANIA organizacja proponuje?
Prezentacja projektu (2)
4. Jakie REZULTATY to przyniesie?
5. Co nas WYRÓŻNIA od innych?
6. Jaki jest KOSZT PROJEKTU?
7. Co z tego będzie miał SPONSOR?
Kolejność! (1)
Zidentyfikowanie problemu
Cele
Metody realizacji celów
Rezultaty
Kolejność! (2)
Budżet
Ewaluacja
Planowana kontynuacja (trwałość)
Załączniki
NIE MA PROBLEMU – NIE MA
PROJEKTU
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Natura problemu (1)
 Dlaczego problem, który chcecie rozwiązać jest
ważny?
 Kogo dotyczy ten problem?
 Jakie są społeczne konsekwencje tego problemu,
jakie będą skutki zaniechania tego problemu?
 Czy można udowodnić, że problem będzie narastał w
najbliższych latach?
Natura problemu (2)
 Jacy ludzie skorzystają w wyniku waszej
działalności? (dokładny opis grupy docelowej)
Dlaczego ich potrzeby są ważne?
Zdefiniowanie problemu (1)
• jest kluczowy, powinien z niego wynikać związek
pomiędzy danym problemem a celami organizacji
• Powinno być poparte wnioskami wynikającymi z
waszych dotychczasowych doświadczeń,
przytoczonymi opiniami ekspertów, danymi
statystycznymi, wynikami innych badań
Zdefiniowanie problemu (2)
• skala problemu musi być rozsądna, taka, żeby wasza
organizacja rzeczywiście była w stanie znaleźć
praktyczne rozwiązanie dla określonych jego aspektów
• Powinno być ujęte w kategoriach klienta, adresata
waszej działalności, nie zaś w kategoriach problemu
samej organizacji
• Musi być obiektywne (nie należy tu zamieszczać własnej
opinii i jasno sformułowane
Cele
• Stanowią wynik waszych działań
• Nie można ich mylić z samą działalnością
• Stawiane przez organizację mierzalne cele są
kryteriami waszych działań według których
można określić skuteczność programu
• Powinny stwierdzić: KTO, KIEDY, CO BĘDZIE
ROBIĆ/ZROBI
Dobrze przygotowany projekt!!!
•
•
•
•
•
Jasny, spójny, logiczny, łatwo zrozumiały!
Możliwy do zrealizowania realny/wykonalny
Oparty na rzeczywistym zrozumieniu
potrzeb/problemu
Przedstawia świeże, innowacyjne podejście do
problemu
Zawiera elementy zrównoważonego rozwoju
PROJEKT A WNIOSEK
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt a wniosek!
• Wniosek jest formą przedstawienia projektu do
realizacji w ramach odpowiedniego programu
operacyjnego współfinansowanego przez dane źródło
• Pisanie wniosków wymaga znajomości




Struktury instytucjonalnej wdrażania danego funduszu
Odpowiednich procedur aplikacyjnych
Zasad wypełniania wniosku i przygotowania załączników
Technik przedstawienia projektu w formie aplikacji
Wasze szanse rosną jeśli:
•
•
•
•
•
•
•
Współpracują z Wami wolontariusze
Możecie wykazać swój wkład własny (rzeczowy/finansowy)
Uzyskaliście już poparcie z innych źródeł
Popiera Was społeczność lokalna
Współpracujecie z innymi organizacjami
Beneficjenci uczestniczą w jego tworzeniu
Wiecie jak szacować potrzeby i ewaluować efekty swojej
działalności
• Każda zainwestowana w was złotówka przynosi godziwe efekty
SKUTECZNY FUNDRAISING
Zidentyfikowanie potrzeb organizacji czyli zasobów, które musi
pozyskać
Zidentyfikowanie potencjalnych darczyńców czyli osób/instytucji
takimi zasobami dysponujących
Zidentyfikowanie potrzeb potencjalnych darczyńców czyli motywacji,
którymi mogą się kierować
Zidentyfikowanie własnych możliwości zaspokojenia tych potrzeb
czyli tego, co organizacja może – i jest gotowa - zaoferować darczyńcy
Skuteczna komunikacja czyli pokazanie tego co powyżej
potencjalnemu darczyńcy.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
ASOS
OdD
•Program Rządowy – fundusze krajowe
•Instytucja MPiPS Departament Senioralny
•Alokacja 40 mln rocznie
•Fundusze Norweskie
•Fundacja Batorego – operator,
•III edycja - ostatnia 9 138 750 euro
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa
w wysokości 40 mln zł rocznie.
•Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na
kolejne lata.
•Program zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w kolejnych latach na zadania ujęte
w Priorytetach I-IV Programu.
•Każdemu z Priorytetów zostaną przypisane środki w wysokości od 15% do 40% całości części I
budżetu Programu, tj. środków przeznaczonych na dotacje.
Procentowy rozkład środków części I budżetu jest następujący:
· Priorytet I. Edukacja osób starszych – 30%
· Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – 40%
· Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 15%
· Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 15%
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
•Wartość dotacji wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.
Wsparcie w ramach Programu ma charakter zaliczkowy.
• Wkład własny
Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane
do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości całości
projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.
Przez wkład własny osobowy rozumiana jest jedynie nieodpłatna dobrowolna praca
społeczna, której wartość określana jest na podstawie standardowej stawki godzinowej
i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy, obowiązującej w danym regionie.
•W ramach niniejszego konkursu za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w terminie
realizacji zadania, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2014 r. i nie później niż w dniu
31 grudnia 2014 r.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
OBYWATELE DLA DEMOKRACJI –
FUNDUSZE NORWESKIE
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Obszary wsparcia
Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących obszarach
tematycznych:
Partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie
publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu
lokalnym, regionalnym i krajowym;
Kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji
publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania
reguł dobrego rządzenia;
Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii,
homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę,
pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną;
Przeciwdziałanie wykluczeniu – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na
ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne;
Dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw
obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
III edycja
I etap konkursu
składanie wniosków wstępnych : 1 września-15 października 2014
decyzje o zaproszeniu do złożenia wniosków pełnych: do 2 grudnia 2014
II etap konkursu
składanie wniosków pełnych: 2-30 grudnia 2014
decyzje o przyznaniu dotacji: do 2 lutego 2015
Realizacja projektów
początek realizacji projektów między 2 lutym a 30 kwietnia 2015
koniec realizacji projektów nie później niż 30 kwietnia
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Kwota przeznaczona na dotacje w III edycji: 9 138 750 euro.
Wysokość dotacji: 50 tys. – 250 tys. zł. (organizacje realizujące projekty samodzielnie)
50 tys. – 350 tys. zł. (organizacje realizujące projekty w partnerstwie z innymi, polskimi lub zagranicznymi,
podmiotami).
Wymagany wkład własny: min. 10% wartości kosztów całkowitych, w tym: wkład finansowy w wysokości min. 50% i
wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej w wysokości max. 50% całkowitego wkładu własnego.
Organizacje, które przedstawią we wnioskach budżety (koszty całkowite) nie przekraczające kwoty 70 000 zł i których
średnie roczne wydatki z dwu ubiegłych lat również nie przekraczają kwoty 70 000 zł, mogą otrzymać ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego uzupełniającą dotację w wysokości do 3 500 zł na pokrycie wymaganego finansowego
wkładu własnego.
Okres wykorzystania dotacji: dostosowany do charakteru projektu, ale nie dłuższy niż do 30 kwietnia 2016 roku.
Termin składania wniosków: wnioski wstępne w III edycji konkursu będzie można składać za pośrednictwem
Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl w terminie od 1 września
2014, godzina 12.00 do 15 października 2014, godzina 12.00.
Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do II etapu podjęta zostanie do 2 grudnia 2014. Wnioski pełne przyjmowane
będą za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl od
2 grudnia 2014, godzina 12.00 do 30 grudnia 2014, godzina 12.00. Decyzja o dofinansowaniu projektu podjęta
zostanie do 2 lutego 2015.
Formularz wniosku i wskazówki do jego wypełnienia można pobrać ze strony programu: www.ngofund.org.pl
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
BUDŻET PROJEKTU
Jaka wiedzę warto zgromadzić do stworzenia
budżetu projektu?
•
Szczegółową wiedzę o wymaganiach projektowych zawartą w dokumentach programu
m.in.:
 katalog kosztów niekwalifikowalnych / kwalifikowalnych;
 formaty wniosków;
 limity poszczególnych pozycji budżetowych;
 wymagany wkład własny;
 sposób rozliczania VAT;
 inne obowiązki beneficjenta;
 terminy sprawozdań;
 formy płatności, itd.
Wkład własny do projektu
• Wymagany procent wkładu własnego: od kilku do kilkudziesięciu procent;
• TRZEBA wiedzieć, jak liczyć procent wkładu własnego (od kwoty
dofinansowania / od kwoty całkowitej projektu);
• Konieczne zaplanowanie wkładu własnego – pozycji i źródeł – przy
tworzeniu budżetu;
Wkład własny do projektu
• Co może być wkładem własnym (do zweryfikowania z instytucją
finansującą)?
projekt realizujący podobne cele merytoryczne;
standardowe pozycje budżetowe (obsługa
księgowa, obsługa techniczna, obsługa prawna,
koszty administracyjne);
praca wolontariuszy;
wkład rzeczowy.
Inne – „z życia projektów wzięte” - przydatne
informacje
• Zwyczajowe kwoty dofinansowania oraz budżet całkowity
przeznaczony na dotacje;
• Praktyczna wiedza o realizacji danego projektu: np. terminy
rozpatrywania wniosków o dotację, wniosków o płatność (w
kontekście płynności finansowej), szczegółowe wymagania /
interpretacje, doświadczenie innych organizacji;
• Praktyczny sposób zapisu nazw pozycji budżetowych (istotne
wyrażenia: „średnio”, „itd.”) i przedstawienia kalkulacji;
Przykład formatu budżetu szczegółowego strona kosztów
LP
Nazwa pozycji budżetowej
(2)
(1)
RAZEM
Jednostka
miary
(3)
Koszt jednostkowy
(4)
Liczba
jednostek
(5)
Wartość
(4)X(5)=(6)
Format budżetu – w układzie miesięcznym
LP
Nazwa pozycji
budżetowej
KOSZTY
RAZEM Koszty
PRZYCHODY
RAZEM Przychody
WYNIK
(dla działalności
gospodarczej)
Wartość
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Format budżetu – dwa źródła
finansowania
LP
Nazwa pozycji
budżetowej
RAZEM
Wartość
Instytucja A
Instytucja B
RAZEM
Koszty, o których często zapominamy
•
•
•
•
•
•
•
•
Koszty personelu (obowiązkowe badania lekarskie, szkolenia BHP,
świadczenia urlopowe itp.);
Koszty remontów, napraw i konserwacji;
Koszty ubezpieczeń (biura i sprzętu);
Opłaty skarbowe, notarialne, bankowe, itd..;
Koszty rozwoju organizacji (koszty fundraisingu, szkoleń pracowników);
Koszty oceny działalności organizacji (ewaluacja działalności programowej,
audyt finansowy);
Koszty przygotowania projektów;
Koszty promocji.
DOBRY PROJEKT
Dobry projekt (1)
• Konkretny:
 Wiadomo jakich działań dotyczy
 Kto i w jaki sposób będzie go realizował
 Ile będzie kosztować
• Ważny
 Dla organizacji i dla rozwiązania problemu
Dobry projekt (2)
• Skuteczny
 Przynosi wymierny efekt
• Na czasie
 Odnosi się do pilnych, aktualnych problemów i
potrzeb
Dobry projekt (3)
• Odpowiednio zaadresowany
 Pasuje do obszaru zainteresowań sponsora
• Wyważony
 Skala działań jest dostosowana do możliwości
organizacyjnych
Dobry projekt (4)
 POWODUJE TAKĄ ZMIANĘ,
KTÓRA WYWOŁUJE INNE ZMIANY
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej

similar documents