Zobacz prezentację

Report
POWIAT KRAKOWSKI
w Rozwoju Regionalnym Małopolski
EDUKACJA
Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski
OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE
Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego
10.3bis Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do
etapu zatrudniania oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia
i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczna naukę zawodu
realizowana w ścisłej współpracy z pracodawcami.
OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE
Cel szczegółowy:
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do
potrzeb rynku pracy
Rezultaty:
Oczekiwanym efektem planowanej interwencji będzie stworzenie
adekwatnie do zmieniających się warunków demograficznych oraz
potrzeb na rynku pracy sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego
i ustawicznego (sieć centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego)
prowadzące do zwiększenia racjonalności, efektywności i atrakcyjności
kształcenia zawodowego w regionie.
Środki finansowe 10.3 bis
70 mln €
5 mln €
65 mln €
Region
projekt
wspierający
Subregiony/ZIT
15 mln € - ZIT
50 mln € - pozostałe subregiony
Powiat Krakowski złożył kartę projektu RPOWM na lata 20142020 dla zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
(szkoła ta nie znajduje się w tzw. ZIT)
Tytuł projektu - „EKO”
(energooszczędność, koordynacja międzybranżowa i odnawialna
energia) – partnerski program kształcenia budowlanego realizowany
w ZSP Krzeszowice
Projekt będzie polegał na:
 realizacji przedsięwzięć wspierających uczniów i nauczycieli,
 realizacja dodatkowych praktyk i staży w tym zagranicznych,
 umożliwieniu organizacji staży w przedsiębiorstwach zarówno
dla uczniów jak i dla nauczycieli,
 rozwoju współpracy szkoły z wyższymi uczelniami (AGH,
Politechnika Krakowska).
Projekt zakłada:
modernizację pracowni, dzięki zastosowaniu innowacyjnych
rozwiązań materiałowo konstrukcyjnych, uczniowie będą mieli,
możliwość
zdobycia
wiedzy
dotyczącej
nowoczesnego
budownictwa oraz zapoznania się z technika wykonywania
budynków
o
niskim
zapotrzebowaniu
energetycznym.
Pracownia zostanie wyposażona w stanowiska komputerowe
oraz pomoce dydaktyczne do prezentowania oraz montażu
podstawowych elementów budynków energooszczędnych.
Planowany termin rozpoczęcia projektu - II kwartał 2015
Termin zakończenia projektu – III kwartał 2016
Całkowita wartość projektu – 1 495 000 zł
Zakładana wartość dofinansowania z RPOWM – 1 300 000 zł
Wkład własny Powiatu (15%) – 195 000 zł
Powiat Krakowski w ramach ZIT będzie starał się aby szkoły takie jak:
• Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
• Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
zostały zakwalifikowane jako Centra Kwalifikacji Zawodowych, natomiast Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie był partnerem CKZ w Czernichowie.
CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od
1.09.2012 roku planowane Centra Kompetencji Zawodowych
powinny obejmować obszary kształcenia:
- administracyjno-usługowy (A)
- budowlany (B)
- elektryczno-elektroniczny (E)
- mechaniczny i górniczo-hutniczy (M)
- rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R)
- turystyczno-gastronomiczny (T)
- medyczno-społeczny (Z)
ZADANIA:










włączenie przedsiębiorców w proces współtworzenia CKZ w zakresie wyboru
dominującego profilu kształcenia, programów nauczania oraz wykorzystywanych
technologii,
współpraca z przedsiębiorcami (realizacja dodatkowych praktyk i staży, w tym
zagranicznych, w oparciu o porozumienia, klasy patronackie),
włączanie w proces kształcenia nieaktywnych już zawodowo przedsiębiorcówpraktyków; promocja szkół,
organizacja staży w przedsiębiorstwach jednocześnie dla uczniów i nauczycieli,
dokształcanie nauczycieli,
rozwój współpracy szkół zawodowych z uczelniami wyższymi,
budowanie systemu szkół patronackich we współpracy z uczelniami wyższymi,
prowadzenie kursów i szkoleń związanych z nabywaniem dodatkowych kwalifikacji
przez uczniów (w systemie formalnym i poza formalnym),
dokształcanie i przekwalifikowywaniem osób dorosłych,
doradztwo zawodowe oraz orientacja zawodowa.
Przesłanki warunkujące lokalizację
Centrów Kompetencji Zawodowych w danej branży



uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne
posiadana baza dydaktyczna w danej branży
funkcjonujący ośrodek Egzaminacyjny OKE w danej branży
liczba uczniów w danej branży wyniki egzaminów
zewnętrznych
Ranking potencjalnych lokalizacji Centrów
kryteria i wagi:





posiadana baza dydaktyczna 0,3
liczba uczniów w branży 0,3
wyniki egzaminów zewnętrznych 0,1
uwarunkowania komunikacyjno-logistyczne 0,2
funkcjonujące ośrodki egzaminacyjne 0,1
Lp.
Mechaniczna i
górniczo-hutnicza
Medycznospołeczna
Elektryczno elektroniczna
Budowlana
Turystycznogastronomiczna
Rolniczo-leśna z
ochroną
środowiska
administracyjno usług
1
Gmina Miejska
Kraków
91
Województw
o Małopolskie
60
Gmina
Miejska
Kraków
65
Gmina
Miejska
Kraków
84
Gmina
Miejska
Kraków
74
Powiat
Nowosądecki
68
Gmina Miejska
Kraków
88
2
Powiat
Oświęcimski
77
Gmina Miasta
Tarnowa
17
Powiat
Tatrzański
52
Miasto Nowy
Sącz
55
Powiat
Tatrzański
56
Powiat
Krakowski
58
Gmina Miasta
Tarnowa
48
3
Powiat
Myślenicki
56
Oświęcimski
16
Powiat
Gorlicki
51
Powiat
Nowosądecki
35
Województw
o Małopolskie
50
Powiat
Wadowicki
57
Miasto Nowy
Sącz
45
4
Powiat Gorlicki
51
Miasto Nowy
Sącz
11
Gmina
Miasta
Tarnowa
49
Powiat
Krakowski
26
Powiat
Wielicki
47
Gmina
Miejska
Kraków
57
Powiat
Chrzanowski
45
5
Powiat Olkuski
50
Powiat
Gorlicki
10
Powiat
Oświęcimski
39
Gmina
Miasta
Tarnowa
25
Powiat
Limanowski
45
Powiat
Miechowski
44
Powiat
Wadowicki
36
6
Powiat
Nowotarski
49
Powiat
Myślenicki
10
Powiat
Nowosądecki
38
Oświęcimski
24
Powiat
Tarnowski
44
Powiat
Olkuski
40
Powiat
Nowotarski
34
7
Powiat
Bocheński
48
Powiat Suski
10
Miasto Nowy
Sącz
36
Powiat
Wielicki
19
Powiat
Nowosądecki
37
Powiat
Nowotarski
35
Powiat
Krakowski
29
8
Powiat
Limanowski
47
Powiat
Bocheński
8
Powiat
Limanowski
35
Powiat
Wadowicki
19
Gmina Miasta
Tarnowa
34
Gmina
Miasta
Tarnowa
34
Powiat
Limanowski
28
9
Powiat
Tarnowski
43
Powiat
Chrzanowski
8
Powiat
Bocheński
32
Powiat
Bocheński
19
Powiat
Bocheński
33
Powiat
Oświęcimski
34 Powiat Brzeski
28
10
Miasto Nowy
Sącz
41
Powiat
Nowotarski
6
Powiat
Myślenicki
28
Powiat
Tarnowski
18
Powiat
Oświęcimski
31
Powiat
Bocheński
33
Powiat
Oświęcimski
27
11 Powiat Brzeski
35
Powiat
Olkuski
6
Powiat
Brzeski
27
Powiat
Myślenicki
18
Miasto Nowy
Sącz
31
Powiat
Proszowicki
33 Powiat Suski
27
Gmina Miasta
Tarnowa
33
Powiat
Tarnowski
6
Powiat Suski
Powiat
Limanowski
16
Powiat
Wadowicki
29
Powiat
Dąbrowski
32 Powiat Wielicki
25
12
23
OFERTA CENTRÓW

realizacja kursów i szkoleń umożliwiających nabywanie
dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym
i pozaformalnym) oraz dokształcanie się przekwalifikowywanie
się osób dorosłych
Włączenie PRZEDSIĘBIORCÓW w proces
współtworzenia CENTRÓW:



organizacja staży i praktyk w przedsiębiorstwach krajowych
i zagranicznych dla uczniów i nauczycieli
włączenie w proces kształcenia nieaktywnych już zawodowo
przedsiębiorców – praktyków
możliwość dokształcania się nauczycieli
Rozwój współpracy szkół zawodowych ze szkołami
wyższymi

budowanie systemu szkół patronackich, (organizacja współpracy
z państwowymi szkołami zawodowymi również poprzez wspólne
wykorzystanie bazy)
Doradztwo i orientacja

przygotowanie uczniów do efektywnego poszukiwania pracy,
możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego
Promocja kształcenia zawodowego
Sposoby włączenia pracodawców w proces kształcenia


włączenie przedsiębiorcy w proces kształcenia jako aktywnego,
pełnoprawnego Partnera projektu,
zawarcie porozumienia organu prowadzącego publiczną szkołę
zawodową z przedsiębiorcą w celu:



tworzenia klas patronackich
realizacji dodatkowych staży,
przedsiębiorca jako realizator staży, praktyk, szkoleń
zawodowych dla młodzieży i dorosłych (poprzez uczestnictwo
w procedurze PZP).
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020
WSPARCIE DLA SUBREGIONÓW W PROJEKCIE PROGRAMU SKIEROWANYM DO
KOMISJI EUROPEJSKIEJ
9 kwietnia 2014 r.
Małopolska jako pierwsze województwo
w Polsce wysłała projekt Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
do negocjacji z Komisją Europejską
Alokacja – więcej o prawie 1 mld
euro!
2007-2013
2014-2020
MRPO (EFRR) +PO KL (EFS)
1 902 mln euro
RPO WM
(EFRR+EFS)
2 875,5 mln euro
MRPO – środki EFRR
1 356 mln euro
RPO WM – środki
EFRR
2 073,5 mln euro
PO KL – środki EFS
RPO WM – środki EFS
w komponencie
regionalnym
(zarządzał kraj, wdrażał
region)
(zarządza i wdraża region!)
546 mln euro
802 mln euro
SCHEMAT RPO 2014-2020 EFRR
EFS
1.
GOSPODARKA
WIEDZY
250 MLN EUR
2.
CYFROWA
MAŁOPOLSKA
140 MLN EUR
3.
PRZEDSIĘBIOR
CZAMAŁOPOLS
KA
310 MLN EUR
4.
REGIONALNA
POLITYKA
ENERGETYCZNA
380 MLN EUR
5.
OCHRONA
ŚRODOWISKA
138 MLN EUR
6.
DZIEDZICTWO
REGIONALNE
144 MLN EUR
7.
INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA
400,5 MLN EUR
8.
RYNEK PRACY
268 MLN EUR
9.
REGION
SPÓJNY
SPOŁECZNIE
232 MLN EUR
10.
WIEDZA
I KOMPETENCJE
200 MLN EUR
11.
REWITALIZACJA
PRZESTRZENI
REGIONALNEJ
200 MLN EUR
+ 13. POMOC TECHNICZNA
12.
INFRASTRUKTURA
OCHRONY
ZDROWIA
111 MLN EUR
Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska
Infrastruktura na rzecz rozwoju
gospodarczego i przedsiębiorczości - PI.3.1
Zakres wsparcia:
tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref
aktywności gospodarczej (w tym kompleksowe uzbrojenie,
dozbrojenie terenów inwestycyjnych - także działających w
formule parków przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich
terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz
wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania
infrastrukturę, budynki i budowle (budynki i budowle wyłącznie
w ograniczonym zakresie), a także ich skomunikowania drogi dojazdowe do SAG.
Alokacja dla subregionów: 73 mln euro
Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.I)
realizacja zadań z zakresu poprawy
efektywności energetycznej - PI 4.3
Zakres wsparcia:
Kompleksowa termomodernizacja:
•ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz
oświetlenia na energooszczędne;
•przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i
klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów
zarządzania budynkiem;
•budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz
likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
•instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
•wykorzystanie technologii OZE;
•instalacja systemów chłodzących.
Alokacja dla subregionów: 30 mln euro
Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.II)
działania wspierające rozwój
gospodarki niskoemisyjnej - PI.4.5
Zakres wsparcia:
Likwidacja źródeł niskiej emisji zgodnie z planami gospodarki
niskoemisyjnej – wymiana kotłów, pieców, instalacji
grzewczych.
Alokacja dla subregionów: 40 mln euro
Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.III)
zrównoważony transport miejski - PI.4.5
Zakres wsparcia:
• zakup środków – przyjazny środowisku, nowy tabor autobusowy
• modernizacja taboru pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych
• integracja różnych środków transportu, jak np. węzły przesiadkowe i systemy
P&R (także dla SKA),
• systemy wspólnych opłat za przewozy,
• organizacja i koordynacja rozkładów jazdy,
• telematyczne systemy zarządzania ruchem,
• organizacja ruchu ułatwiająca poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej
• budowa/przebudowa
i parkingów P&R
dróg
prowadzących
do
węzłów
przesiadkowych
• budowa tras rowerowych,
• budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla komunikacji zbiorowej,
• dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji ekologicznego
taboru.
Alokacja dla subregionów: 60 mln euro
Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska (cz.I)
gospodarka odpadami - PI.6.1
Zakres wsparcia:
• budowa punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
• budowa instalacji do recyklingu surowców wtórnych
• budowa instalacji do przetwarzania innego niż składowanie
osadów ściekowych
• usuwanie azbestu
Alokacja dla subregionów: 20 mln euro
Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska (cz.II)
gospodarka wodno-kanalizacyjna - PI 6.2
Zakres wsparcia:
• budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków (w tym
przydomowych)
• inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania
osadów ściekowych
• utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i
optymalizacja zużycia wody
Alokacja dla subregionów: 77 mln euro
Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne (cz.I)
rozwój, udostępnianie i promocja
dziedzictwa naturalnego - PI 6.4
Zakres wsparcia:
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla zwiększenia
atrakcyjności turystycznej
• działania służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu
turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo:
• rozwój i promocja szlaków turystycznych i rekreacyjnych,
• rozwój infrastruktury turystycznej służącej ochronie przyrody
Alokacja dla subregionów: 10 mln euro
Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne (cz.II)
rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze - PI 8.2
Zakres wsparcia:
Wykorzystanie endogenicznych potencjałów mające na
celu zwiększenie zatrudnienia:
• rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu
o lokalne zasoby przyrodnicze.
Alokacja dla subregionów: 25 mln euro
Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa (cz.I)
drogi o znaczeniu subregionalnym – PI 7.2
Zakres wsparcia:
Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu
subregionalnym, w tym również budowy obwodnic, wraz z
towarzyszącą infrastrukturą.
Alokacja dla subregionów: 50 mln euro
Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa (cz. II)
promowanie transportu kolejowego
w regionie – PI.7.4
Zakres wsparcia:
Inwestycje z zakresu integracji transportu kolejowego z innymi
środkami transportu zbiorowego (organizacja i koordynacja
rozkładów jazdy, systemy opłat za przewozy) oraz infrastrukturę
służącą obsłudze podróżnych, w tym na potrzeby SKA
Alokacja dla subregionów: 20 mln euro
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (cz.I)
usługi społeczne ukierunkowane na wsparcie osób
starszych i niepełnosprawnych oraz usług interwencji
kryzysowej - PI 9.7
Zakres wsparcia:
• działania na rzecz rozwoju kompleksowej oferty wsparcia
dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym m.in.:
• wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc pobytu
czasowego, placówek zapewniających dzienną opiekę,
programy mające na celu aktywizację i integrację osób
starszych i niepełnosprawnych, upowszechnianie usług
opiekuńczych i zdrowotnych;
• inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępu i podniesienia
jakości usług interwencji kryzysowej;
Alokacja dla subregionów: 31 mln euro
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (cz. II)
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej PI.9.8
Zakres wsparcia:
• usługi animacji lokalnej (m.in. działania o charakterze animacyjnym,
umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich
rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej oraz partycypację społeczną);
• usługi rozwoju ekonomii społecznej (m.in. działania zmierzające do
inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym
szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe);
• usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej (m.in.
doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, wsparcie dla usług
oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej);
• kompleksowe wsparcie dla zakładania przedsiębiorstw społecznych,
obejmujące m.in. wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i
pomostowe.
Alokacja dla subregionów: 10 mln euro
Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
Kształcenie zawodowe – PI 10.3bis
Zakres wsparcia:
• rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
• programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe z pracodawcami – m.in. staże i praktyki dla uczniów,
• nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów
• działania z obszaru doradztwa zawodowego oraz orientacji zawodowej elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy,
możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego,
• wzmocnienie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi,
• rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek,
• niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w zakresie
sieci centrów kompetencji zawodowych) przy wykorzystaniu mechanizmu
cross-financingu.
Alokacja dla subregionów: 50 mln euro
Oś priorytetowa 12. Infrastruktura ochrony zdrowia
inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o
znaczeniu subregionalnym oraz zakup specjalistycznych
urządzeń medycznych
Zakres wsparcia:
•Inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o
znaczeniu subregionalnym oraz zakup specjalistycznych
urządzeń medycznych,
•Wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim dla projektów
w zidentyfikowanych priorytetowych dziedzinach tego sektora
w regionie, tj. w onkologii, psychiatrii i geriatrii, a także
w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu
oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz
opieki nad matką i dzieckiem, jak również neurologii.
Alokacja dla subregionów: 30 mln euro
OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI W RPO WM
— PREFERENCJE LUB OSOBNA ALOKACJA
 Miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny
 Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji oraz
 Obszary wiejskie
 Subregiony
 Obszary o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego
 Obszary górskie, Uzdrowiska , Zbiorniki wodne
 Osuwiska
 Obszary zagrożone deficytem jakościowym lub ilościowym wód
 Polska Południowa
 Obszary o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
 Obszary o niskim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców
 Obszary o najwyższym poziomie ubóstwa
 Obszary z problemami w zakresie kształcenia
ZIT i SPR - propozycja alokacji
Fund
usz
Oś priorytetowa
Działanie
ZIT
SPR
(mln
(euro)
euro)
3. Przedsiębiorcza
EFRR
Małopolska
Infrastruktura rozwoju gospodarczego – SAG47 mln 73 mln
iEfektywność energetyczna i wykorzystywania
EFRR
4. Regionalna
polityka
EFRRenergetyczna
odnawialnych źródeł energii w
20 mln 30 mln
infrastrukturach publicznych i sektorze
mieszkaniowym
Obniżanie emisji zanieczyszczeń powietrza z
50 mln 40 mln
sektora publicznego i mieszkaniowego
EFRR
Transport miejski
5. Ochrona
środowiska
EFRRnaturalnego
Gospodarka odpadami
0 mln 20 mln
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
5 mln 77 mln
EFRR
6. Dziedzictwo
regionalne
EFRR
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla
zwiększenia atrakcyjności turystycznej –
projekty ukierunkowane na ochronę i
promocję przyrody
Rozwój infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby
przyrodnicze - projekty ukierunkowane na
wzrost zatrudnienia
60 mln 60 mln
0
10 mln
0
25 mln
ZIT i SPR – propozycja alokacja
Fundu
sz
EFRR
EFRR
EFS
Oś priorytetowa
Oś 7. Infrastruktura
transportowa
OP 9. Region spójny
społecznie
EFS
Działanie
Drogi o znaczeniu subregionalnym
Infrastruktura służącą obsłudze
podróżnych przy transporcie kolejowym
Usługi społeczne w zakresie wsparcia
osób starszych i niepełnosprawnych
Usługi interwencji kryzysowej
Sieć wsparcia ekonomii społecznej
ZIT
(euro)
SPR
(euro)
15 mln 50 mln
0
20 mln
14 mln 31 mln
5 mln
10 mln
EFS
OP 10. Wiedza i
kompetencje
Kształcenie zawodowe
15 mln 50 mln
EFRR
OP 12. Infrastruktura
ochrony zdrowia
Subregionalna infrastruktura ochrony
zdrowia
5 mln
EFRR+
Łącznie:
EFS
w tym EFRR
w tym EFS
30 mln
236 mln 526 mln
202 mln 435 mln
34 mln 91 mln
Kwiecień 2014: przekazanie programu do Komisji
Europejskiej – rozpoczęcie negocjacji (czas trwania –
do 6 miesięcy)
Kwiecień: rozpoczęcie prac nad dokumentami
wdrożeniowymi (Uszczegółowienie programu, podręcznik IZ,
system wskaźników, kryteria wyboru projektów, podręcznik kosztów
kwalifikowalnych, procedury naborów oraz wzory dokumentów
aplikacyjnych, strategia wdrażania instrumentów finansowych)
Wrzesień/październik: przyjęcie ostatecznej wersji
RPO WM 2014-2020
do końca 2014: opracowanie dokumentów
wdrożeniowych
– gotowość do ogłaszania konkursów
POWIAT KRAKOWSKI
w Rozwoju Regionalnym Małopolski
DROGI
Polepszenie dostępności komunikacyjnej
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
północno - zachodnia część
Powiatu Krakowskiego
ZADANIE 1 – Krzeszowice
(budowa obwodnicy centrum Krzeszowic)
Budowa obwodnicy łączącej drogi powiatowej nr 1076K,
2126K i 2127K w Krzeszowicach z drogą krajową nr 79
wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2126K
na odcinku ok. 1,3 km. Planowana obwodnica długości
ok. 2,3 km docelowo ma spełniać parametry drogi
zbiorczej. Z inwestycji korzystać będą mieszkańcy gminy
Krzeszowice, gminy Jerzmanowice – Przeginia oraz
kontrahenci kopalni odkrywkowej surowców skalnych
w Czatkowicach, a także planowanego przedsięwzięcia
pn. „Wznowienie eksploatacji i przeróbki wapieni
dewońskich w Dębniku”. Zadanie zakłada także budowę
nowego przepustu.
ZADANIE 2 – Modernizacja DP 2126K
(Przeginia – Paczółtowice)
Modernizacja DP 2126K Krzeszowice – Przeginia
pozwoli na połączenie (również dzięki obwodnicy
Krzeszowic) drogi krajowej nr 79 z drogą krajową
nr 94, które stanowią alternatywne dla autostrady A4
szlaki komunikacyjne łączące Kraków ze Śląskiem.
Konieczne do wykonania są nowe chodniki, remont
istniejących, przebudowa (umocnienie) rowów
przydrożnych, wykonanie nakładki asfaltowej, remont
dwóch mostów oraz przebudowa pięciu przepustów.
ZADANIE 3 – Sułoszowa
(budowa obwodnicy Sułoszowej)
Przebudowa drogi 2136K Sułoszowa – Kolonia Długa,
która w połączeniu z drogą powiatową 2135K łączy
drogę wojewódzką nr 773 z drogą wojewódzką 794.
Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest płynne
skomunikowanie granic dwóch powiatów: Olkuskiego
oraz Krakowskiego. Zakres modernizacji zawiera
remont jezdni (podbudowa wraz z nawierzchnią)
budowę oraz remont istniejących chodników,
modernizację odwodnienia, a w tym budowę trzech
przepustów.
ZADANIE 4 – Modernizacja DP 2134K
na odc. od drogi krajowej nr 94 do Skały
Droga 2134K relacji Sąspów – Ojców może stanowić
główny ciąg komunikacyjny pomiędzy drogą krajową
nr 94 i drogą wojewódzka nr 773. Droga wymaga
modernizacji w zakresie wymiany podbudowy (w celu
zwiększenia nośności), położenia nakładki oraz
wykonania/odtworzenia odwodnienia. W ramach
inwestycji planuje się również wykonanie odwodnienia
przedmiotowego odcinka oraz przebudowę trzech
mostów i jednego przepustu oraz budowę jednego
nowego przepustu.
ZADANIE 5 – Modernizacja DP 2143K
na odc. od drogi wojewódzkiej nr 794 do drogi
wojewódzkiej nr 773
Droga 2143K Sąspów – Ojców – Grodzisko łączy
ze sobą drogę krajową nr 794 oraz 773. Zakres
modernizacji obejmuje zabezpieczenie osuwiska,
wykonanie nakładki asfaltowej, odtworzenie rowów
oraz przebudowę przepustów.
Planowane koszty projektu
kategorie kosztów wraz z kwotami
w złotówkach
Całkowita wartość projektu (brutto)
•
•
•
•
•
ZADANIE 1 – 4 720 000 zł
ZADANIE 2 – 12 500 000 zł
ZADANIE 3 – 5 800 000 zł
ZADANIE 4 – 12 000 000 zł
ZADANIE 5 – 4 150 000 zł
SUMA: 39 170 000 zł
Zakładana wartość dofinansowania
z RPO WM 2014-2020
•
•
•
•
•
ZADANIE 1 – 3 300 000 zł
ZADANIE 2 – 10 625 000 zł
ZADANIE 3 – 4 930 000 zł
ZADANIE 4 – 10 200 000 zł
ZADANIE 5 – 3 527 000 zł
SUMA: 32 582 000 zł
Wkład własny Beneficjenta
•
•
•
•
•
ZADANIE 1 – 1 420 000 zł
ZADANIE 2 – 1 875 000 zł
ZADANIE 3 – 870 000 zł
ZADANIE 4 – 1 800 000 zł
ZADANIE 5 – 623 000 zł
SUMA: 6 588 000 zł
Inne źródła finansowania
• ZADANIE 1 – 420 000 zł
Kopalnia Wapienna Czatkowice
Polepszenie dostępności komunikacyjnej
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
północno - wschodnia część
Powiatu Krakowskiego
ZADANIE 1 – Droga powiatowa nr 2148K
Poskwitów – Zalesie – Zerwana
Droga powiatowa nr 2148K Poskwitów – Zalesie –
Zerwana stanowi połączenie drogi wyższego rzędu
tj. drogi krajowej E7. W perspektywie budowy trasy S7
i lokalizacją węzła komunikacyjnego, w jej pobliżu,
będzie stanowić element znaczącego dla rozwoju
regionu ciągu komunikacyjnego. W ramach
modernizacji należy wykonać nakładkę asfaltową oraz
odtworzyć rowy przydrożne.
ZADANIE 2 – Droga gminna nr 600140K
Narama
Droga gminna nr 600140K w miejscowości Narama w ramach
realizacji projektu planowana jest jako droga powiatowa.
Znajduje się ona w ciągu komunikacyjnym prowadzącym
z terenu gminy Iwanowice i znajduje się pomiędzy drogami
powiatowymi nr 2144K i 2151K. Modernizacja odcinka drogi
gminnej pozwoli na utworzenie alternatywnej komunikacji
między drogami krajowymi 794, a 773 biegnącej równolegle
do trasy drogi krajowej nr 7. Modernizacja zakłada podniesie
parametrów drogi gminnej do klasy D do klasy Z.
Modernizacja będzie dotyczyć poprawy nośności, wykonanie
nawierzchni, wykonanie chodników oraz zapewnienie
właściwego odwodnienia.
ZADANIE 3 – Droga powiatowa nr 2161K
Słomniki – Kocmyrzów
Droga powiatowa nr 2161K Słomniki – Kocmyrzów stanowi
połączenie dróg wyższego rzędu tj. drogi krajowej E7 z drogą
wojewódzką nr 776 i jest głównym ciągiem komunikacyjnym
północnej części województwa małopolskiego z Nową Hutą
i Krakowem. Aktualnie droga przenosi duży ruch
samochodów osobowych i ciężarowych. Modernizacja oprócz
poprawy bezpieczeństwa pozwoli na dobre skomunikowanie
terenu ze stacja kolejową, przy której zlokalizowany będzie
węzeł przesiadkowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
W ramach modernizacji należy odcinkowo odtworzyć
nawierzchnię, zapewnić właściwe działanie rowów
odwodnieniowych oraz wykonać ciągi piesze na kluczowych
odcinkach.
ZADANIE 4 – Droga powiatowa nr 2145K
na odcinku Niedźwiedź - Zaborze
Droga powiatowa nr 2145K na odcinku Niedźwiedź –
Zaborze łączy drogę powiatową 2161K z drogą krajową
E7, a w przyszłości przeniesie ruch kołowy z gmin
powiatu krakowskiego w stronę węzła Widoma
przyszłej trasy szybkiego ruchu S7, ponadto
skomunikuje węzeł przesiadkowy stacji kolejowej
Niedźwiedź od strony zachodniej . Ze względu na stan
obecny (nawierzchnia betonowa) należy wykonać
nakładkę oraz zapewnić właściwe odwodnienie.
Planowane koszty projektu
kategorie kosztów wraz z kwotami
w złotówkach
Całkowita wartość projektu (brutto)
•
•
•
•
ZADANIE 1 – 731 721 zł
ZADANIE 2 – 1 176 928 zł
ZADANIE 3 – 3 100 000 zł
ZADANIE 4 – 1 236 000 zł
SUMA: 6 244 649 zł
Zakładana wartość dofinansowania
z RPO WM 2014-2020
•
•
•
•
ZADANIE 1 – 621 963 zł
ZADANIE 2 – 1 000 389 zł
ZADANIE 3 – 2 635 000 zł
ZADANIE 4 – 1 050 600 zł
SUMA: 5 307 952 zł
Wkład własny Beneficjenta
•
•
•
•
ZADANIE 1 – 109 758 zł
ZADANIE 2 – 176 539 zł
ZADANIE 3 – 465 000 zł
ZADANIE 4 – 185 400 zł
SUMA: 936 697 zł
Dziękuję za uwagę
Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski

similar documents