Możliwości związane z SKA

Report
Optymalizacja kosztów
podatkowych
Piotr Majewski
nie boimy się myśleć…
doradca podatkowy
Dział Planowania Podatkowego
Kraków, 30 maja 2012 r.
© Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o.
Co to jest optymalizacja
podatkowa?
2
Co to jest optymalizacja
podatkowa?
Optymalizacja podatkowa to:
zgodne z prawem ograniczenie obciążeń podatkowych:
- związanych z konkretną transakcją podatnika,
- związanych z działalnością operacyjną podatnika,
albo/ lub
przesunięcie obciążeń podatkowych w czasie.
3
Co to jest optymalizacja
podatkowa?
Źródła możliwości optymalizacji podatkowej:
Związane z prawem krajowym:
- możliwości oferowane przez system,
- luki w prawie.
Związane z prawem międzynarodowym i prawem UE
- konkurencja między państwami,
- przepisy UE.
4
Co to jest optymalizacja
podatkowa?
Nie istnieje jeden sposób na ograniczenie wszystkich
obciążeń
podatkowych.
Warianty
optymalizacji
podatkowej różnią się:
-
poziomem złożoności i zaangażowania pracy,
poziomem ryzyka podatkowego,
kosztem realizacji,
czasem realizacji,
skalą oszczędności podatkowej.
W związku z tym optymalizację podatkową należy
każdorazowo dostosowywać do potrzeb konkretnego
klienta.
5
Bezpieczeństwo
optymalizacji podatkowej
6
Bezpieczeństwo optymalizacji
podatkowej
W niektórych przypadkach możliwość ograniczenia obciążeń
podatkowych wynika wprost z jasnych przepisów.
Jeśli jednak skutki podatkowe działania mogą budzić
wątpliwości, warto zabezpieczyć je uzyskaniem interpretacji
indywidualnej lub oprzeć się na interpretacji ogólnej.
7
Bezpieczeństwo optymalizacji
podatkowej
Wniosek o interpretację indywidualną podatnik składa do
Ministra Finansów (pięć ośrodków wydawania
interpretacji).
Rozróżnienie zakresu ochrony wniosku w zależności od
tego czy:
Zdarzenia opisane we wniosku miały miejsce;
Zdarzenia
opisane
w przyszłości.
we
wniosku
wystąpią
8
Bezpieczeństwo optymalizacji
podatkowej
Zalety uzyskania interpretacji indywidualnej:
możliwość występowania z wnioskiem o ocenę skutków
dopiero planowanych działań,
niskie koszty,
działanie w oparciu o posiadaną interpretację
zabezpiecza podatnika przed:
- odpowiedzialnością karną,
- odsetkami od zaległości podatkowej oraz
- (w sytuacji, gdy działania są podejmowane po
otrzymanej interpretacji) koniecznością zapłaty
podatku dochodowego.
9
Bezpieczeństwo optymalizacji
podatkowej
Wady:
czas – Minister Finansów ma 3 miesiące na wydanie
interpretacji indywidualnej;
szczegółowe opisanie stanu faktycznego / przyszłego w sytuacji, gdy działania podatnika różnią się od
opisanych we wniosku lub stan faktyczny nie został
przedstawiony wyczerpująco, interpretacja nie ma
waloru ochronnego;
jakie różnice pomiędzy zdarzeniem opisanym we
wniosku, a rzeczywistym działaniem pozbawiają
ochrony?
10
Spółka
komandytowo-akcyjna
Nowe możliwości
11
Czym jest SKA?
12
Czym jest SKA?
Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) jest szczególnym
rodzajem spółki osobowej, do której funkcjonowania stosuje
się niektóre przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące
spółek kapitałowych.
SKA ma dwa rodzaje wspólników:
-
Akcjonariusze (odpowiadają za zobowiązania spółki
w ograniczonej wysokości),
-
Komplementariusze (odpowiadają za zobowiązania
spółki całym swoim majątkiem).
13
Czym jest SKA?
Odpowiedzialnym
w
ograniczonej
wysokości
akcjonariuszem SKA może być spółka lub osoba fizyczna,
a odpowiadającym całym swoim majątkiem utworzona
przez nią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Udziały wspólników SKA nie muszą być równe.
SPÓŁKA
/ Osoba
fizyczna
99%
SPÓŁKA
Z O.O.
SKA
1%
14
Czym jest SKA?
SPÓŁKA
/ Osoba
fizyczna
SPÓŁKA
Z O.O.
SKA
Struktura z udziałem
SKA jest więc równie
bezpieczna prawnie,
jak
struktura
z
udziałem
spółek
kapitałowych.
WIERZYCIEL
15
Opodatkowanie SKA
16
Opodatkowanie SKA
Spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego.
Podatnikami podatku dochodowego są ich wspólnicy.
W przypadku większości spółek osobowych oznacza to, że ich
dochód na bieżąco łączy się z dochodem wspólników.
W związku z tym:
wspólnicy spółek osobowych płacą w trakcie roku zaliczki
na dochód osiągany przez ich spółki;
dochód spółek osobowych jest rozliczany przez ich
wspólników niezależnie od jego faktycznego wypłacenia.
Organy podatkowe utrzymywały, że SKA jest opodatkowana
w taki sam sposób jak inne spółki osobowe.
17
Opodatkowanie SKA
W dniu 16 stycznia 2012 r. skład 7 sędziów NSA wydał
uchwałę (sygn. II FPS 1/11), w której wskazano, że dochód
SKA nie podlega opodatkowaniu tak jak dochód innych spółek
osobowych – na bieżąco, łącznie z dochodem wspólnika.
Zamiast tego, wg. NSA:
dochód SKA powinien być opodatkowany w momencie
wypłaty dywidendy, analogicznie do opodatkowania
dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną;
w odróżnieniu od spółki akcyjnej SKA nie jest jednak
podatnikiem podatku dochodowego – zgodnie więc
z uchwałą NSA dochód SKA nie podlegałby
opodatkowaniu na bieżąco.
18
Opodatkowanie SKA
W dniu 11 maja 2012 r. (opubl. 16 maja) Minister Finansów
wydał interpretację ogólną aprobującą stanowisko wyrażone
w uchwale NSA. Minister Finansów doprecyzował, że:
dochód akcjonariusza SKA (zarówno osoby fizycznej jak
i prawnej) powstaje w chwili podjęcia przez walne
zgromadzenie SKA uchwały o wypłacie dywidendy,
bądź w dniu wypłaty dywidendy, gdy został on w uchwale
określony;
dochód ten jest dochodem z działalności gospodarczej;
analogiczne zasady stosują się do akcjonariuszy
będących podatnikami CIT jak również PIT.
19
Możliwości związane z SKA
20
Efektywne podatkowo
reinwestowanie zysków
21
Możliwości związane z SKA:
Efektywne reinwestowanie zysków
Ponieważ zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów
dochód SKA jest opodatkowany dopiero w dniu podjęcia
uchwały o wypłacie dywidendy, zysk zatrzymany w spółce nie
podlega opodatkowaniu.
Aby skorzystać z tej możliwości prowadząc działalność jako
spółka kapitałowa można:
przekształcić spółkę kapitałową w SKA (3-4 miesiące);
wnieść przedsiębiorstwo spółki do SKA (1-2 miesiące ale
w przypadku dużych firm dłużej).
22
Możliwości związane z SKA:
Efektywne reinwestowanie zysków
Spółka przekształcana wstępuje we wszelkie
i obowiązki podatkowe spółki przekształconej.
prawa
Przekształcenie spółki kapitałowej w SKA podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeśli spółka
przekształcana posiada niepodzielone zyski. Kwota
niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu według
stawki 19%.
Uwaga: NSA w wyroku z 14 stycznia 2011 r., sygn. II FSK
1558/09, wskazał, że zyski przekazane na fundusz zapasowy
są zyskami podzielonymi (później teza ta została
potwierdzona przez wyrok NSA z 29 listopada 2011 r., sygn. II
FSK 931/10).
23
Możliwości związane z SKA:
Efektywne reinwestowanie zysków
Wniesienie przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do SKA:
Nie podlega opodatkowaniu CIT.
Nie podlega opodatkowaniu VAT.
Możliwość zoptymalizowania PCC.
Kluczowa definicja przedsiębiorstwa – jeśli organy
podatkowe przeklasyfikują transakcję na aport aktywów,
będzie ona podlegać VAT.
24
Możliwości związane z SKA:
Efektywne reinwestowanie zysków
Perspektywy – interpretacja ogólna co najmniej do końca
2012 r., pytanie co dalej?
Rozwiązanie raczej dla spółek celowych niż dużych
przedsiębiorstw, zwłaszcza że przekształcenie i aport
przedsiębiorstwa to czasochłonne i pracochłonne procesy.
25
Efektywne podatkowo
zbycie aktywów
26
Możliwości związane z SKA:
Efektywne podatkowo zbycie aktywów
W przypadku, gdy zbycie określonych aktywów ma się odbyć
do końca 2012 r., można zrealizować zbycie bezpośrednio
przez SKA.
SKŁADNIK
MAJĄTKU
SPÓŁKA
SKA
NABYWCA
27
Możliwości związane z SKA:
Efektywne podatkowo zbycie aktywów
Kryteria opłacalności projektu:
Transfer aktywów do SKA powinien być neutralny
podatkowo (CIT / VAT / PCC);
Kwestie praktyczne – przeniesienie długu związanego z
aktywami.
28
Możliwości związane z SKA:
Efektywne podatkowo zbycie aktywów
SKA może następnie bezpodatkowo reinwestować zysk.
Uwaga: Możliwe jest również bezpodatkowe przeniesienie
uzyskanych ze sprzedaży środków do wspólników – wymaga
to jednak przeprowadzenia dalszych operacji.
29
Podniesienie wartości
podatkowej
30
Możliwości związane z SKA:
Podniesienie wartości podatkowej
Podatkowa wartość aktywów jest istotna, gdyż stanowi
o wysokości odpisów amortyzacyjnych związanych
ze składnikiem majątku, a także o kosztach uzyskania
przychodów w przypadku jego zbycia.
Co do zasady podatkowa wartość składników majątku jest
równa wydatkom na ich nabycie lub wytworzenie.
W przypadku składników majątku, które mogą zwiększać
swoją wartość (np. nieruchomości), ich podatkowa
wartość może znacznie odbiegać od wartości rynkowej.
31
Możliwości związane z SKA:
Podniesienie wartości podatkowej
Zysk:
10.000.000 zł
SPÓŁKA
Podatek: 1.900.000 zł
NIERUCHOMOŚĆ
Zbycie: 12.000.000 zł
Niska wartość
początkowa – niskie
odpisy amortyzacyjne
W przypadku nieruchomości wartej
obecnie 12.000.000 zł, która została
nabyta lub wytworzona za 2.000.000
zł, odpisy amortyzacyjne będą
dokonywane od 2.000.000 zł.
Zbycie
takiej
nieruchomości
spowoduje, że różnica pomiędzy
ceną nabycia / wytworzenia a ceną
zbycia
zostanie
opodatkowana
stawką 19%.
Przy zbyciu po wartości rynkowej
(12.000.000
zł)
opodatkowanie
wynosić będzie więc 1.900.000 zł
(12.000.000 – 2.000.000) x 19%.
32
Możliwości związane z SKA:
Podniesienie wartości podatkowej
Dzięki szczególnym właściwościom SKA – potwierdzonym
teraz przez Ministra Finansów możliwa jest aktualizacja
wartości początkowej składników majątku do ich wartości
rynkowej. Dzięki temu możliwe jest:
Korzystanie z wyższych odpisów amortyzacyjnych.
Bezpodatkowe zbycie składników majątku w przyszłości.
33
Możliwości związane z SKA:
Podniesienie wartości podatkowej
W tym celu konieczne jest przeniesienie do SKA składników
majątku,
których
wartość
podatkowa
ma
zostać
zaktualizowana.
SKA przenosi następnie wybrane składniki majątku do innej
spółki zależnej, w której dochodzi do podwyższenia wartości
podatkowej.
SKŁADNIK
MAJĄTKU
SPÓŁKA
SKA
SPÓŁKA
ZALEŻNA
34
Możliwości związane z SKA:
Podniesienie wartości podatkowej
Kryteria opłacalności projektu:
Transfer aktywów do SKA powinien być neutralny
podatkowo (CIT / VAT / PCC);
Kwestie praktyczne – przeniesienie długu związanego
z aktywami.
35
Zwrot podatku
36
Możliwości związane z SKA:
Zwrot podatku
W przypadku istniejących SKA:
Jeżeli akcjonariusze SKA płacili podatek dochodowy,
można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty
i odzyskać podatek dochodowy;
Jeżeli była wypłacana dywidenda z SKA – potencjalna
zaległość.
37
Perspektywy
38
Perspektywy
Szerokie możliwości optymalizacji podatkowej dochodów
przynajmniej do końca 2012 r.
Co po 2012 r.?
Monitorowanie potencjalnego procesu nowelizacji ustaw
podatkowych.
Działania optymalizacyjne
bezzwłocznie.
powinny
zostać
podjęte
39
Dane kontaktowe
Spółka Doradztwa Podatkowego
Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o.
Warsaw Towers
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
Tel.: (22) 480 81 00
Piotr Majewski
Doradca podatkowy
Dział Planowania Podatkowego
Tel.: (22) 480 81 00
E-mail: [email protected]

similar documents