Prezentacja 1

Report
MARKI 24.04.2013 r.
Prezentacja wniosku taryfowego na
posiedzeniu RADY MIASTA MARKI.
Kajetan Paweł Specjalski – dyrektor zarządu.

















Za wodę:
Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, instytucje
użyteczności publicznej:
Opłaty obecne - 3,61zł/m3
Opłaty wnioskowane - 4,19zł/m3
+ stała miesięczna opłata abonamentowa - 1,50 zł/1 odbiorca
Zakłady wykorzystujące wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo
bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi
+ stała miesięczna opłata abonamentowa
Opłaty obecne -3,65zł/m3
Opłaty wnioskowane - 4,27zł/m3
+ stała miesięczna opłata abonamentowa -13,20 zł/1 odbiorca
Przemysł, działalność usługowa, handlowa i pozostała – zakłady chemiczne, myjnie
samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne cele.
Opłaty obecne - 3,67zł/m3
Opłaty wnioskowane - 4,30 zł/m3
+ stała miesięczna opłata abonamentowa - 1,50 zł/1 odbiorca
Za ścieki:
Wszystkie grupy odbiorców usług
Opłaty obecne - 7,98 zł/m3
Opłaty wnioskowane - 9,89 zł/m3
+ stała miesięczna opłata abonamentowa - 6,60 zł/1 odbiorca

Projekt taryfy za zaopatrzenie w wodę i odbioru ścieków:
( Wniosek o zatwierdzenie taryf przedłożony Radzie Miasta Marki)
















Aktualna cena wody
Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej - 3,61 zł /m3+ VAT
Zakłady wykorzystujące wodę w procesie produkcji
- 3,65 zł /m3+ VAT
Pozostałe zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe
- 3,67 zł/m3 + VAT
Proponowana cena wody:
Wzrost w %:
4,19 zł /m3+ VAT
16 %
4,27 zł /m3+ VAT
16 %
4,30 zł/m3 + VAT
17 %
Miesięczna opłata abonamentowa:
Szacunkowy wzrost ceny za 1 m3 wody
uwzględniający opłatę abonamentową:
1,50 zł + VAT
19 %
13,20 zł + VAT
18 %
1,50 zł + VAT
18 %
Aktualna cena za ścieków - 7,98 zł/m3 + VAT
Proponowana cena
- 9,89 zł/m3 + VAT
Wzrost o 23 %.
+ stały miesięczny abonament w kwocie 6,60 zł + VAT.
Łączny wzrost o 25 %.










SYMULACJA OPŁAT BEZ OPŁATY ABONAMENTOWEJ.
Za wodę:
Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych,
instytucje użyteczności publicznej:
Opłaty obecne - 3,61 zł/m3,
Opłaty wnioskowane - 4,32 zł/m3.
Zakłady wykorzystujące wodę na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w
skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub
farmaceutycznymi:
Opłaty obecne
- 3,65 zł/m3,
Opłaty wnioskowane - 4,35 zł/m3.
Przemysł, działalność usługowa, handlowa i pozostała – zakłady chemiczne,
myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i
inne cele:
Opłaty obecne
- 3,67 zł/m3,
Opłaty wnioskowane - 4,37 zł/m3.
Za ścieki:
Wszystkie grupy odbiorców usług:
Opłaty obecne
- 7,98 zł/m3,
Opłaty wnioskowane - 10,00 zł/m3.
CASE STUDY
Wyliczenia dotyczące ścieków.
Składniki ceny ścieków: netto 9,89 zł/m3.
I. Udział ceny usługi odbioru do systemu warszawskiego 6,45/9.89x100 = 65%.
Podstawowa przyczyna to wzrost ceny za ścieki odbierane przez MPWiK w m. st. Warszawie w ubiegłym roku
z 5,43 zł/m3 na 6,42 zł/m3 a przyjęto w prognozie niewielki wzrost do 6,45 zł/m3.
(Ubiegłoroczna kalkulacja opłat za ścieki oparta była na stawce właśnie 5,43 zł za m3 i wzrost nastąpił
zaraz po zatwierdzeniu taryf w Markach, co w efekcie przyniosło Wodociągowi Mareckiemu stratę bilansową za rok 2012
w wysokości około 0,5 mln zł.)
II. Udział amortyzacji (obecna 465 642,00 zł a max ok. 3,0 mln zł) = 7 %
Amortyzacja środków trwałych wytworzonych w ramach realizowanych inwestycji (pokaźna część wybudowanej sieci
weszła na majątek Spółki). Budując ze środków w części unijnych musimy pilnować poprawność w klasyfikacji
środków trwałych oraz poprawność w stosowaniu stawek amortyzacji, Majątek wytworzony w ramach tak ważnej
dla miasta inwestycji nie może ulegać dekapitalizacji. Przykład: w sieciach kanalizacyjnych zastosowano w
większości maksymalny 50 letni okres amortyzacji.
III. Pozostałe:
= 28 %
1. Wzrost kosztów związany z rozbudową sieci kanalizacyjnej.
przykład: wybudowano 150 km sieci kanalizacyjnej i 34 pompownie sieciowe oraz zmodernizowano dwie kolejne. Urządzenia te wymagają obsługi, ich
utrzymanie w gotowości generuje koszty, a zaczną „zarabiać” dopiero, gdy zostanie wybudowana odpowiednia liczba przyłączy indywidualnych. Główne
koszty to utworzenie działu eksploatacyjnego – dwóch grup mistrzowskich obsługowych i ich usprzętowienie
2. Koszty związane z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów budowy kanalizacji oraz budowy przyłączy.
Przykład: kredyt preferencyjny z WFOŚiGW – z 7 mln kredytu spłacone ok. 2 mln
3. Wzrost kosztów zatrudnienia związany z obsługą realizowanych i planowanych programów budowy kanalizacji sanitarnej (etap I – rozbudowa działu
technicznego) i budowy podłączeń indywidualnych (przygotowanie wniosków do NFOŚiGW, przygotowanie i obsługa umów z NFOŚiGW dot. budowy
przyłączy, organizacja przetargów partiami na budowę przyłączy, uzgadnianie i nadzór nad budową przyłączy, zawieranie umów z mieszkańcami (umowy
pionierskie na rynku w Polsce) obsługa finansowa w pełnym zakresie włącznie z pośrednictwem dotacji i kredytów preferencyjnych z NFOŚiGW).
1.
Wsparcie techniczne dla JRP i pozostałych(bez ekipy 9 osób z JRP) – dział techniczny, który także realizuje inwestycje wodociągowe:
-
sieć wodociągowa przejęta od miasta w 2010 r.,
-
rozbudowa ujęć i SUW,
-
nowatorskie systemy obsługi sieci, itp.
a także stanowi bieżące wsparcie techniczne dla eksploatacji istniejących systemów
oraz dla ekipy projektantów i ekipy organizującej budowę przyłączy kanalizacyjnych.
Łącznie
2.
9 osób.
Ekipa eksploatacyjna wod.-kan z kierownikiem i dwoma wyspecjalizowanymi brygadami wyposażona w trzy samochody techniczne,
przewoźny agregat prądotwórczy, małą koparkę, zestaw igłofiltrów oraz pompy i szereg wyspecjalizowanych narzędzi.
Łącznie 12 osób.
3.
Zespół realizacji przyłączy i pozyskiwania na nie środków pomocowych (bez 14 osobowego zespołu projektowego):
-
przygotowywanie i składanie kolejnych wniosków do NFOŚiGW oraz całego programu włącznie z umowami z mieszkańcami,
-
organizacja kolejnych przetargów na wybór firm wykonujących przyłącza,
-
nadzór i rozliczanie zrealizowanych przyłączy włącznie z wieloletnimi pożyczkami i dotacjami, itp.,
-
Udział w przygotowaniu wniosków na kolejne inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych (wniosek złożony 22 kwietnia do
NFOŚiGW).
Łącznie 7 osób.
4. Zespół ekonomiczno księgowy rozliczający wielotorowe działania spółki szczególnie monitorowanie rozliczeń z mieszkańcami.
Łącznie 7 osób.
INNE: najem budynku, usprzętowienie zespołów w sprzęt komputerowy i komunikacji elektronicznej, edycja dokumentów – trzy profesjonalne
centra powielania, itp..
Bieżące informacje nt. realizacji programu
dofinansowania podłączeń kanalizacyjnych
można uzyskać na stronie internetowej
http://www.wodociagmarecki.pl > PROGRAM
PODŁĄCZEŃ > ABC Programu podłączeń
Dziękuję za uwagę

similar documents