Michał Boni, „Polska 2030. Państwo 2.0”

Report
PAŃSTWO 2.0
Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji
Warszawa, dnia 23 maja 2012 r.
Polska 2030 – Filary rozwoju
CEL: rozwój mierzony poprawą jakości życia (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do najbogatszego
kraju UE (Holandia, 2009 – 45%; 2030 – więcej niż 65%) i zwiększenie spójności społecznej) Polaków
dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju
Makroekonomiczne warunki rozwoju Polski do 2030 roku
Filar innowacyjności
(modernizacji)
Nastawiony na zbudowanie
nowych przewag
konkurencyjnych Polski
opartych o wzrost KI (wzrost
kapitału ludzkiego,
społecznego, relacyjnego,
strukturalnego) i
wykorzystanie impetu
cyfrowego, co daje w efekcie
większą konkurencyjność
Filar terytorialnego
równoważenia rozwoju
(dyfuzji)
Zgodnie z zasadami
rozbudzania potencjału
rozwojowego odpowiednich
obszarów mechanizmami
dyfuzji i absorbcji oraz
polityką spójności społecznej,
co daje w efekcie zwiększenie
potencjału konkurencyjności
Polski
Filar efektywności
Usprawniający funkcje
przyjaznego i pomocnego
państwa (nie
nadodpowiedzialnego)
działającego efektywnie w
kluczowych obszarach
interwencji
2
Filar innowacyjności – wzmocnienie –
wehikuł innowacyjności
TURBODOŁADOWANIE:
Aspiracje społeczne
Konkurencyjnej jakości
badania naukowe i
współpraca z
gospodarką
TURBODOŁADOWANIE:
Impet cyfrowy
Wysokiej jakości
edukacja na wszystkich
poziomach
Kreatywność
i innowacyjność
gospodarki
Rozwój postaw
przedsiębiorczych i
kompetencji
zarządczych
przedsiębiorców
e-Państwo
Infrastruktura
(w tym infrastruktura
teleinformatyczna)
Informacja
(otwarte zasoby)
3
Innowacyjność Polski wśród państw UE
Źródło:Innovation Union Scoreboard 2011 The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation 1 February 2012
4
Wymiary innowacyjności
– czy mamy się na czym oprzeć?
•
•
•
Z European Innovation Scoreboard
2011-2012 wynika, że w wielu
kategoriach oceny Polska wypada
źle.
Ale w obszarze zasobów ludzkich
wskaźniki wskazują na przewagę.
Nie umiemy przekładać innowacji
na efekty ekonomiczne, bo
brakuje nam innowatorów (osób
zdolnych do wdrożenia zmian –
innowacji) oraz relacji i
współpracy między sferą
gospodarki oraz sferą nauki.
Źródło:Innovation Union Scoreboard 2011
The Innovation Union's performance scoreboard
for Research and Innovation 1 February 2012
5
Polska w rankingach konkurencyjności
W ciągu 3 lat awansowaliśmy z miejsca 53 na 41
Global Competetiveness Index
Miejsce
(na 139)
Wynik (1-7)
Etapy rozwoju
Przejście
z 1 do 2
1
GCI 2011-2012
41
4,5
GCI 2009-2010 (na 133)
46
4,3
GCI 2008-2009 (na 134)
53
4,3
Podstawowe czynniki
56
4,7
Instytucje
52
4,2
Infrastruktura
74
3,9
Stabilność makroekonomiczna
74
4,7
Podstawowa edukacja i ochrona
zdrowia
40
6,1
Czynniki sprzyjające efektywności
30
4,6
Edukacja wyższa i szkolenia
31
5,0
Efektywność rynku dóbr
52
4,4
Efektywność rynku pracy
58
4,5
Zróżnicowanie źródeł kapitału
34
4,6
Gotowość do absorbcji technologii
48
4,2
Rozmiary rynku
20
5,1
Czynniki sprzyjające innowacyjności
57
3,6
Zróżnicowanie struktury biznesowej
60
4,1
Innowacyjność
58
3,2
Napędzane
przez czynniki
2
Przejście
z 2 do 3
3
Napędzane
przez
innowacje
Napędzane przez
wydajność
Gospodarki na etapie przejścia z 2 do 3
Innowacyjność
Zróżnicowanie
struktury
biznesowej
Instytucje
8
6
4
2
Rozmiary rynku
0
Gotowość do
absorbcji
technologii
Zróżnicowanie
źródeł kapitału
Polska
Infrastruktura
Stabilność
makroekonomiczn
a
Podstawowa
edukacja i
ochrona zdrowia
Edukacja wyższa i
szkolenia
Efektywność
rynku dóbr
Efektywność
rynku pracy
6
Networked Readiness Index (wg. WEF)
• otoczenie
prawno – ekonomiczne
• gotowość
indywidualna
biznesu
administracji;
• użytkowanie
indywidualne
biznesu
administracji
Źródło: World Economic Forum
Wydatki na badania i rozwój
Ranking sektorów gospodarki
pod względem udziału wydatków na B+R w przychodach
8
Internet w Polsce
9
Internet w Polsce
10
Internet w Polsce
11
Stopień zaawansowania usług e-administracji - 2010 r. (w %)
Wskaźnik zaawansowania usług on-line w administracji publicznej:
Mierzony według pięciostopniowego modelu dojrzałości:
1. informacja
2. jednostronna interakcja
3. dwustronna interakcja
4. transakcja
5. nakierowanie usług
Wskaźnik Polski wyniósł 87% przy średniej europejskiej 90%.
Czekam na treść
Źródło: Raport końcowy „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action. 9th Benchmark Measurement”, luty 2011 r.
12
Cyfryzacja: Sens i cele
Podejście kompleksowe/ holistyczne –
wymiar cywilizacyjny, ekonomiczny, społeczny
Trzy filary skutecznej cyfryzacji
Zwiększenie dostępności
do Internetu
Zwiększenie potrzeby
używania Internetu
Zwiększenie kompetencji
cyfrowych społeczeństwa
Projekty infrastrukturalne
Rozwój treści
Promocja i edukacja
Wzrost gęstości o każde 10%
Wzrost sprawności
państwa i rozwój e-gospodarki
Udział w PKB 2,7 %
Wpływ na innowacyjny rozwój
potencjał wzrostu PKB o 1-1,5%
“Broadband Infrastructure and Economic Growth” (2009)
Raport Boston Consulting Group i Google
13
Nowe czynniki rozwoju (procesy)
1.
Od analogu do digitalu:
–
–
–
–
–
–
2.
Nowe generacje a postulat nowego obywatelstwa:
–
–
–
–
–
–
3.
równoczesność zdarzeń, procesów w świecie;
portale społecznościowe a wspólnoty;
bycie w sieci (demokratyzm uczestnictwa);
szybkość decyzji (informacje – przetwarzanie);
selekcja informacji (prawda/fałsz – dobro/zło);
dylemat: wolność – bezpieczeństwo – własność (nowe definicje)
międzypokoleniowe zmiany społeczne (luka, konflikt, solidarność);
aspiracje społeczne (nowy konsumizm: mieć, aby być);
wolność – Internet jako dom, możliwość wyboru;
społeczeństwo sieci – społeczeństwo możliwości wyboru
uczestnictwo (demokracja partycypacyjna);
wpływ na rzeczywistość (konsultacje on-line);
Model „państwa optimum”:
– selektywna interwencja
– 4P – Państwo pomocne, przyjazne, partycypacyjne, przejrzyste;
– Polityka społeczna przeciw nierówności, przeniesienie punktu ciężkości z „dochodów” na
„dostęp”
– open government
– rząd – samorząd (nowa harmonia).
– instytucje publiczne działają nie tylko dla obywatela, ale z obywatelem.
14
FILAR I
ZWIĘKSZYĆ DOSTĘPNOŚĆ DO INTERNETU
Szerokopasmowy Internet (gęstość, ostatnia mila)
Szybkość (stałe łącza, światłowody, transfer mobilny)
Nowe pasma (dywidendy cyfrowe, 800Mhz + 400Mhz)
Dostępność (dom, miejsca publiczne: WI-FI, praca)
Dziś: 4,6mln gospodarstw domowych bez dostępu
15
Rozwój internetu w Polsce
- Trzy scenariusze do 2020r.
Źródło: Raport Deloitte na zlecenie PTC S.A.; marzec 2012r.
Scenariusz bazowy
•
•
•
rozwój w obecnym tempie
przedłużenie obecnych trendów
utrzymanie wydatków na obecnym poziomie
•
•
80% populacji w zasięgu internetu szerokopasmowego
18mln użytkowników
Scenariusz dynamiczny
•
•
•
Przyspieszenie udziału internetu w gospodarce
wzrost nakładów na gospodarkę internetową
największa dynamika w 2014r. – 11% wzrost liczby użytkowników - później
wyhamowanie dynamiki
•
•
85% populacji w zasięgu internetu szerokopasmowego
20 mln użytkowników
Scenariusz skokowy
•
•
•
13% wzrost nakładów
wzrasta ruch wewnątrzsieciowy
Dzięki efektowi „kuli śniegowej” utrzymuje się dynamika wzrostu
• 95% populacji w zasięgu internetu szerokopasmowego
• 28 mln użytkowników
16
Rozwój internetu w Polsce a rozwój gospodarki
Trzy scenariusze do 2020r.
Poziom przyrostu nominalnego dzięki internetowi w podziale na poszczególne sekcje
Scenariusz bazowy – rozwój w obecnym tempie - w 2020r.
9,5 % udział internetu w PKB
• informacji i komunikacji - przyrost o 38,2 mld zł
• sektor publiczny – 32,6mld zł
• pozostałe usługi – 28mld zł
• finanse i ubezpieczenia – 28 mld zł
Scenariusz dynamiczny – niewielki wzrost
10,2 % udział internetu w PKB (0,6-0,7 pp. rocznie)
• transport i gospodarka magazynowa – 40mld zł
• sektor publiczny – 37mld zł
• informacja i komunikacja – 25 mld zł
Scenariusz skokowy – efekt kuli śniegowej
13,1 % udział internetu w PKB
•
•
•
•
sektor publiczny – 60mld zł
transport i gospodarka magazynowa – 50mld zł
Informacja i komunikacja – 30mld zł
Finanse i ubezpieczenia – 25 mld zł
Źródło: Raport Deloitte na zlecenie PTC S.A.; marzec 2012r.
17
Potrzeby inwestycyjne polskich miast (na mieszkańca)
Źródło: Potrzeby inwestycyjne polskich miast do roku 2035, PWC
FILAR II
ZWIĘKSZYĆ POTRZEBĘ UŻYWANIA
INTERNETU
Wielofunkcyjność dla „tubylców w sieci”
Nawyki kulturowe młodej generacji
Warunki dla rozwoju biznesu (e-gospodarka, e-usługi)
Promocja „Digital Single Market”
Nowy model uczestnictwa w kulturze (e-booki, e-dziedzictwo)
Otwarte zasoby
Rozwój portali społecznościowych (nowy typ więzi)
E-państwo/ państwo 2.0 (e-edukacja, e-zdrowie, e-administracja)
Nowy model państwa 2.0 (informacja- informatyzacja)
Rozwój treści: podaż – popyt (czynnik napędowy)
Rozwój internetu rzeczy
Dziś: 2,4 mln (15%) gospodarstw domowych
nie ma potrzeby uczestniczyć w sieci (korzystać z Internetu)
20
Młodzi a nowe media
Częstotliwość używania internetu do:
•
•
Młodzi w odróżnieniu od starszych
używają internetu do działalności
kreatywnej.
O ile penetracja sieci w Polsce nie
jest wysoka, o tyle używanie portali
społecznościowych jest duże:
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
PL
Źródło: World Internet Project 2010 - Poland
EU27
Źródło: Special Eurobarometer 335, E-Communications Household
Survey Fieldwork: November - December 2009 Publication:
October 2010
21
Wskaźniki rozwoju E-Government
RAPORT ONZ 2012
W stosunku do średniej światowej jesteśmy nadal
lepsi w indeksie całościowym oraz poszczególnych:
* usługach online,
* infrastruktury telekomunikacyjnej,
* kapitału społecznego,
ale regionalnie już tylko
w indeksie kapitału społecznego
Źródło: eGovernment Survey 2012 United Nations
W aktualnym rankingu
dla usług e-government
ONZ Polska spadła z
pozycji 45 na 47, za
Malezją (40), Arabią
Saudyjską (41), Łotwą
(42), Kolumbią (43),
Barbadosem (44),
Cyprem (45), Czechami
(46). Pierwsza 3: Korea,
Holandia, Wielka
Brytania.
22
Dynamika rozwoju sieci
i perspektywa rozwoju handlu internetowego
Liczba użytkowników internetu 2004-2010 na 100 osób (16+)
2004
49
31
70
50
26
64
68
22
31
75
43
36
72
50
59
UK
France
Denmark
Germany
Italy
NBL
Norway
Poland
Spain
Sweden
Average
EU of 27
Netherlands
Belgium
Luxembourg
2005
54
36
73
54
28
66
74
29
35
76
47
43
74
53
63
2006
57
39
78
59
31
69
77
34
39
80
51
45
76
58
65
2007
65
57
76
64
34
74
81
39
44
75
58
51
81
63
72
2008
70
63
80
68
37
77
86
44
49
83
62
56
83
66
77
2009 Growth in use 2004-09
76
55.1%
65
109.7%
82
17.1%
71
42.0%
42
61.5%
80
26.0%
88
29.4%
52
136.4%
54
74.2%
86
14.7%
66
53.7%
60
66.7%
86
19.4%
70
40.0%
83
40.7%
Prognozowany wzrost sprzedaży branży e-commerce online i offline 2010-11
UK
France
Denmark
Germany
Italy
Neths/ Belg/Lux
Norway
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
average
-2.0%
Online
33.5%
6.7%
3.0%
8.0%
13.0%
18.0%
23.0%
28.0%
Sales from Stores
33.0%
Źródło: Online Trends 2011 Research, Report Commissioned by Kelkoo, Report Prepared by Centre for Retail Research, Nottingham, 9 December 2010
23
Warunki dla nowych przewag konkurencyjnych
Udział sektora internetowego w PKB: 2009-2015
24
Dlaczego wciąż się nie udaje…
Wyzwanie:
rozwojowy potencjał Polski w niewielkim stopniu wzmacniany jest procesami
cyfryzacji oraz dobrej
i sprawnej informatyzacji administracji publicznej.
1. brak koordynacji projektów informatyzacyjnych,
„silosowe” i posegmentowane podejście, brak synergii,
2. ciągłe niedocenianie wagi cywilizacyjnego przełomu,
braku kompleksowości w rozumieniu tych zjawisk
+ prymat spojrzenia wyłącznie technicznego nad szerszym,
w którym zmiany technologiczne są narzędziami głębszych
przeobrażeń i funkcji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
25
Postawić na nogach, nie na głowie… stajnia Augiasza
Dotychczasowa analiza prowadzonych projektów informatycznych w administracji
(„Stajnia Augiasza”) wykazała, że należy „postawić sprawy na nogach, a nie na
głowie” – co w praktyce oznacza zmianę podejścia do sposobu projektowania,
organizowania i prowadzenia prac projektowych w administracji publicznej:
planując informatyzację trzeba konsekwentnie stosować zasady właściwego
zarządzania, mając na uwadze m.in.:
funkcjonalność i użyteczność dla użytkowników i interesariuszy
świadome uczestnictwo w informatyzacji właścicieli procesów
priorytetyzację projektów uwzględniającą znaczenie i korzyści
dla obywateli oraz ograniczenia finansowe
projekty muszą być dzielone na etapy, których realizację da się precyzyjnie
rozliczyć
systemy muszą być testowane z użytkownikami przed wdrożeniem
do pełnej eksploatacji
wszystkie działania po stronie administracji i biznesu muszą być prowadzone
przejrzyście, aby nie narażać projektów na „fiasko”
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
26
„Grzechy” przy realizacji projektów informatycznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
23.04.2012
brak kompleksowego, wielowymiarowego i perspektywicznego podejścia
brak koordynacji na poziomie rządowym
brak kompleksowej wizji nastawionej na użytkownika
prymat perspektywy techniczno-sprzętowej nad realizacją oczekiwanych
funkcji, jakości i przyjaznych dla użytkownika aplikacji
brak logicznej sekwencyjności w opracowywaniu i realizacji projektów
brak etapowości w planowaniu oraz wdrażaniu projektów
niebezpieczeństwo kumulacji w czasie rozliczeń
niebezpieczeństwo braku kompatybilności
brak odpowiednio zaplanowanego w projektach czasu na testowanie
niewystarczająca współpraca z interesariuszami
brak dopasowania rozwiązań do realnych i zmiennych w czasie potrzeb
użytkowników + zmiany w aktach prawnych
brak analiz kosztów utrzymania
nieprzejrzystość decyzji (dotyczy niektórych działań w latach 2007–2010,
objęte analizą CBA i prokuratorską)
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
27
Projekt pl.ID – dotychczasowe założenia…
ePUAP
PESEL
OEWIUDO
CRASC
CEPIK
MF
CEWiUDP
CRS
SIS
TERY
T
23.04.2012
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
28
Projekt pl.ID – dotychczasowe założenia…
1. brak niezbędnej legislacji (CRASC)
2. brak integracji rejestrów
3. konieczne do wydatkowania nieplanowane
dodatkowe środki ok. 2 mld zł (druk
blankietów)
ePUAP
4. rezultat niemożliwy do osiągnięcia ani
w zaplanowanym czasie, ani budżecie!
PESEL
OEWIUDO
CRASC
CEPIK
MF
CEWiUDP
CRS
SIS
TERY
T
23.04.2012
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
29
Projekt pl.ID – kierunek działań na 2015+
Obywatel załatwi sprawy korzystając z darmowego profilu zaufanego
z ujednoliconym identyfikatorem (e-dowód w nowej postaci)
CERTYFIKAT
?
ePUAP
PESEL
23.04.2012
OEWIUDO
CRASC
CEPIK
CEWiUDP
CRS
SOP
MF
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
SIS
TERYT
?
30
ePUAP – zdiagnozowane słabości
mała liczba użytkowników
formularze
360
rodzajów
usług…
udostępnianie
informacji publicznej
na wniosek
wydanie
prawa jazdy
skargi, wnioski,
zapytania
do urzędu
dopisanie do
spisu wyborców
23.04.2012
zmiana miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
brak usług na ePUAP, z których
Polacy masowo by korzystali
niewygodny przelew (za
odpłatne usługi)
podmioty publiczne nie chcą
do korzystać ze skrzynki
podawczej (ESP) ani
zamieszczać usług
niekorzystny wizerunek ePUAP
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
31
Usługi na ePUAP
np. zaświadczenie
o niezaleganiu w opłacaniu składek
CEIDG – obsługa
działalności gospodarczej
ZUS
MG
KRS - wpisy
MS
ok. 42 tysiące
U
W
rekrutacja
UJ
UZP
wniosek o stypendium
MF
zamówienia
podatek
US
UW
ZUS
eCŁO
konsulaty
banki
zrealizowane
23.04.2012
JST
samorządy
poczta
planowane
potencjalne
np. pozwolenia na budowę, rozbiórkę,
dodanie do spisu wyborców, etc.
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
32
ePUAP – opis kierunkowych zmian
przeprowadzić niezbędne zmiany legislacyjne np. doprecyzować obowiązek
ustawowy dot. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
rozszerzyć zestaw usług publicznych dostępnych elektronicznie,
w tym usług rejestrowych, dzięki:
popularyzacji ESP
wprowadzeniu uniwersalnych formularzy dla oferowanych usług
lepszej kooperacji z dostawcami usług (w tym resortami, jednostkami
samorządu terytorialnego)
zwiększyć skalę korzystania z usług publicznych świadczonych
drogą elektroniczną, dzięki:
poprawie ergonomii
poszerzeniu dostępności punktów pozyskiwania Profili Zaufanych
zwiększeniu liczby użytecznych, społecznie pożądanych usług
propagowaniu platformy jako efektywnej drogi kontaktu obywateli
z administracją
23.04.2012
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
33
Inspiracja: e-Government w Estonii
PROJEKT X-ROAD
Zainicjowany w latach 90-tych
projekt X-ROAD mający na
celu stworzenie bezpiecznego,
zestandaryzowanego otoczenia
sieciowego dla połączonych
i komunikujących się systemów
informatycznych administracji.
W latach 2000–2003
uruchomiono portal dostępu
do usług e-administracji przez
internet i urządzenia mobilne.
Mając wszystkie e-usługi,
jako zwieńczenie wprowadzono
dowód osobisty.
Źródło: eEstonia Story eGovernment Academy 2012
23.04.2012
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
34
Informatyzacja Zintegrowana
• mniej wysiłku
obywatela
• większa pomoc
obywatelowi
• państwo niezależne
• obywatel niezależny
23.04.2012
logiczny
i skuteczny
obieg
informacji
zarządzanie
procesowe i
perspektywa
usługowa
neutralność
technologiczna
państwa
efektywność
kosztowa
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
• proces i usługa
w centrum
(nie projekt IT)
• właściciel procesu
• perspektywa
użytkownika
• priorytetyzacja
• przejrzystość
• najlepsza relacja
value for money
35
Informatyzacja Zintegrowana – 4 podstawowe zasady
Informatyzacja podporządkowana obiegowi informacji => logiczny
i skuteczny obieg informacji => administracja szybciej pomoże
obywatelowi w realizacji obowiązków oraz wspiera jego aspiracje.
Procesy w administracji publicznej i usługi jakie ona zapewnia, a nie
projekty informatyczne => właścicielem każdego procesu powinien być
nie informatyk, lecz merytorycznie zaangażowany urzędnik lub urząd,
który realnie odpowiada za kontakty na linii państwo-obywatel.
Przejrzysta i efektywna informatyzacja => najlepsza relacja wyników
do nakładów.
Państwo neutralne technologicznie = możliwość zmiany usługodawcy +
gwarancja dostępu obywatela nieograniczona posiadanym
urządzeniem czy systemem operacyjnym.
23.04.2012
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
36
Spójny i efektywny System Informacyjny Państwa
Sprawna administracja – sieć instytucji powiązanych Systemem
Informacyjnym Państwa (SIP), wspierających obywatela w sposób dla niego
„niewidoczny”, efektywnie oferująca usługi jak najlepszej jakości, z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, w formule
otwartego rządu.
Cel informatyzacji – ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania, bądź obsługa
tych dziedzin życia, gdzie konieczna jest bezpośrednia relacja państwoobywatel, przy zagwarantowaniu najlepszej relacji nakładów do rezultatów:
jakościowych – zaoszczędzony czas i wysiłek przedsiębiorców i obywateli,
ilościowych – mniej dokumentów, krótszy czas obsługi, niższe koszty
funkcjonowania państwa i samorządu.
23.04.2012
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
37
Spójny i efektywny System Informacyjny Państwa
punkt wyjścia: określenie wszystkich obszarów działalności publicznej
i zidentyfikowanie ich właścicieli instytucjonalnych, w celu nakreślenia
schematu architektury logicznej Systemu Informacyjnego Państwa
=> stopniowe poprawianie oraz optymalizacja procesów w przyszłości)
określenie oraz skatalogowanie usług dostarczanych przez poszczególne
instytucje oraz opisanie procesów (występujących w rzeczywistości lub
przewidywanych) jak i zdiagnozowanych nieprawidłowości
w sposób zintegrowany objęcie informatyzacją podstawowych dziedzin
działalności państwa, co doprowadzi do powstania rozwiązań
sektorowych jak: e-Zdrowie, e-Podatki, e-Szkoła, e-Sprawiedliwość, itd.
23.04.2012
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
38
Korzyści z e-administracji
Obywatel…
23.04.2012
Lepszy obieg
informacji
Sprawniejsza
administracja
…przez Internet ma
dostęp do KW, otwiera
działalność gospodarczą,
rozliczy podatki, ZUS, cło
Koniec z noszeniem
dokumentów
i zaświadczeń
Pełna wiedza
nt. infrastruktury
… policja/straż pożarna
przyjedzie w 4 minuty
(zamiast 7), jest lepiej
przygotowana
Uproszczenie procedur,
krótsze formularze,
szybsze decyzje
Ortofotomapy
i symulacje zagrożeń
…pozyska informacje
przez Internet (ZUS,
pomoc społeczna,
podatki)
API
Większe bezpieczeństwo
danych
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
39
Państwo optimum
• Uniknąć nadmiaru państwa (zbyt opiekuńcze, zbyt regulujące);
• Uniknąć modelu „państwa minimum”;
• Nowa definicja odpowiedzialności i interwencji;
- selektywnej, „zaadresowanej efektywnie”;
• Interwencja w sferze „DOSTĘPU”;
• Zmiana modelu przeciwdziałania nierównościom: od problemu
„dochodów” do problemu „dostępu”;
• Dobra publiczne (dostęp): edukacja, zdrowie, zabezpieczenie na
starość, Internet (szerzej: wiedza i kultura);
• Równowaga własności – wolności – bezpieczeństwa;
• Relacje w sprawach publicznych: rząd – samorząd – biznes –
NGO - nowe społeczeństwo portali (dawna synergia,
potencjalny konflikt, harmonia kooperacji);
• 4P – Państwo pomocne, przyjazne, partycypacyjne, przejrzyste;
40
Modele państwa / obywatelskości
Ewolucja administracji publicznej („od zaświadczenia do oświadczenia”)
Źródło: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
41
FILAR III
ZWIĘKSZYĆ KOMPETENCJE
CYFROWE SPOŁECZEŃSTWA
System edukacyjny (nowe przewagi konkurencyjne – kompetencje
2020/2030)
Projekt CYFROWA SZKOŁA
Wykluczenie cyfrowe (geografia, generacje)
Latarnicy 50+
(waga rozwiązań – 10mln osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z Internetu)
Ramy dla „kultury cyfrowej”
Rozwój: 3T Floridy (technologie, tolerancja, talenty)
3T: w stronę społeczeństwa smartfonowego (sieci)
Demokracja on-line (dylematy: wolność – własność- bezpieczeństwo)
Open government
42
Kompetencje XXI wieku
Kreatywność, innowacyjność i nowe przewagi konkurencyjne
1. WNIOSKOWANIE:
Umiejętność określenia głębszego sensu lub
znaczenia tego co jest wyrażane
3. SPRAWNOŚĆ ADAPTACYJNA
Biegłość w myśleniu i wymyślaniu rozwiązań
oraz odpowiedzi niekonwencjonalnych
5. PRZETWARZANIE DANYCH:
Umiejętność przetłumaczenia dużej ilości
danych na abstrakcyjne pojęcia oraz do
rozumowania opartego na wiedzy
7. MIĘDZYDYSCYPLINARNOŚĆ:
Zdolność rozumienia pojęć i koncepcji z wielu
dziedzin
9. PRACA W SZUMIE:
Zdolność do rozróżniania i filtrowania
informacji dla zmaksymaliwoania funkcji
poznawczych przy użyciu różnych technik
i narzędzi
2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA:
Umiejętność łączenia się z innymi w głęboki I
bezpośredni sposób do odczuwania i
stymulowania reakcji i pożadanych interakcji
4. KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE:
Umiejętność pracy w różnych
umiejscowieniach kulturowych
6. KOMPETENCJE CYFROWE:
Umiejętność krytycznej oceny i rozwijania
treści opartych na nowych formach i
komunikowanie ich
8. MYŚLENIE PROJEKTOWE:
Zdolność do rozwijania i doprowadzania zadań
i procesów do oczekiwanych wyników
10. WSPÓŁPRACA W WIRTUALU:
Zdolność do efektywnej, zaangażowanej pracy
w wirtualnym zespole
43
Źródło: Future work skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Palo Alto 2011.
E- Szkoła
E-Szkoła
• E – szkoła
(wyposażenie, sieć)
• E – uczeń
(kompetencje, sposób
uczenia się, dostępność urządzeń)
• E – podręcznik
(wykorzystanie różnorodnych treści edukacyjnych
obecnych
w otwartych zasobach, personalizacja nauczania i
samouczenia się)
• E – nauczyciel: coach i coachowany
(nastawiony na uczenie kooperacji oraz personalizację
uczenia).
44
Latarnicy 50+
• Projekt MAiC i Stowarzyszenie "Miasta w Internecie„
• Promocja w społeczeństwie lokalnym
• Wolontariusze
• Znane postaci ambasadorami i latarnikami
Licencja Creative Commons
45
Model otwartego rządu - „open government”- kontekst
4 przemiany cywilizacyjne
•
technologiczna: internet, technologie mobilne, konwergencja mediów
•
demograficzna: pokolenie cyfrowych tubylców, sieciowość współpracy
•
demokracja: od reprezentacji do partycypacji
•
administracyjna: w poszukiwaniu większej
efektywności, dostępności, przydatności
Źródło: Mapa Drogowa Otwartego Rządu w Polsce
46
Korzyści ekonomiczne
z integracji cyfrowej osób 45+
•
•
•
•
•
integracja z rynkiem pracy
dodatkowe przychody i korzyści
oszczędność czasu
niskie koszty
zakupy w internecie
Źródło: Wyniki Badań Projektu „Polska Cyfrowa Równych Szans”, PWC
Potrzebne kluczowe działania - konkluzje
W najbliższych dwóch latach należy dokonać przeglądu rozwiązań oraz oceny
sytuacji i wprowadzić wszystkie niezbędne korekty, by uspójnić budowane
rozwiązania i systemy (w pełny sposób wykorzystać nowe narzędzie
koordynacji – Komitet ds. Cyfryzacji).
Następnie, trzeba przygotować strategiczne ramy oraz zawartość nowego
programu operacyjnego, na lata finansowania unijnego 2014–2020,
skupionego na realizacji celów POLSKI CYFROWEJ, zgodnie z założeniami
„Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju „POLSKA 2030. Trzecia fala
nowoczesności” oraz kierunkami ze „Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju
do 2020 roku”.
Równolegle, do końca 2012 roku, należy przygotować nowy PLAN
INFORMATYZACJI PAŃSTWA, który powinien powstać w zupełnie nowej
formule, bardziej nastawionej na generalne cele i rozwój usług,
niż poszczególne zadania informatyzacyjne.
23.04.2012
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
48
Potrzebne kluczowe działania - konkluzje
wyjaśnić do końca wszystkie nieprawidłowości związane z realizacją
projektów informatycznych w administracji finansowanych ze środków UE
przedstawić KE wyniki analizy, pokazując które segmenty/części projektów
są realizowalne bez ryzyka nieprawidłowości i przygotować projekty z listy
rezerwowej, żeby w razie potwierdzenia nieprawidłowości, uwolnione środki
wykorzystać na zakontraktowanie dodatkowych projektów
stworzyć nowe przejrzyste ramy symetrycznej współpracy z sektorem
biznesu, nowa filozofia – jasne reguły z zachowaniem konkurencyjności
wdrożyć rekomendacje…
23.04.2012
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
49
Nowy start jest nie tylko koniecznością
jest szansą, której nie można zmarnować!
23.04.2012
Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
50

similar documents