Budżet obywatelski na rok 2015

Report
Budżet obywatelski - 2015
Budżet obywatelski na rok 2015
UCHWAŁA NR 717/ 2014
ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2014 roku
w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu
Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok, zwaną kwotą
budżetu obywatelskiego.
Budżet obywatelski na rok 2015
Kwota budżetu obywatelskiego wynosi 500.000 zł brutto (na
wydatki drogowe do kwoty 400.000 zł brutto)
• W ramach kwoty budżetu obywatelskiego mogły być proponowane
wydatki dotyczące wyłącznie realizacji zadań własnych powiatu, w
szczególności o charakterze:
a) kulturalnym,
b) sportowym,
c) edukacyjnym,
d) turystycznym,
e) zdrowotnym,
f) społecznym,
g) ekologicznym,
e) infrastrukturalnym.
Budżet obywatelski na rok 2015
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego mogły zostać
złożone przez każdą osobę posiadającą czynne prawo
wyborcze, mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego, a także
osobę nie będącą mieszkańcem powiatu oraz posiadających
czynne prawo wyborcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki .
Budżet obywatelski na rok 2015
• Weryfikacji formalno – prawnej złożonych zadań dokonywał
Zespół I w składzie:
1. Sekretarz Powiatu Andrzej Sebastyański- jako Przewodniczący
Zespołu,
2. Skarbnik Powiatu – Danuta Królczyk
3. Kierownicy Wydziałów lub jednostek organizacyjnych powiatu bądź
osoby przez nich wyznaczone, w zakresie których leży realizacja
przedmiotowego zadania. W tym roku ze względu na to, że złożono
wyłącznie propozycje zadań drogowych uczestniczył w nim dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg – Robert Torz,
4. Podinspektor w Biurze Spraw Obywatelskich i Zdrowia- Karolina
Gotowa
Budżet obywatelski na rok 2015
• Weryfikacja formalno – prawna obejmowała:
1. terminowość i miejsce złożenia formularza,
2. prawidłowość wypełnienia formularza, w szczególności
kompletność wypełnienia rubryk,
3. zgodność zgłoszonych zadań z kompetencjami powiatu,
4. termin realizacji zadania,
5. weryfikacja proponowanych kosztów realizacji zadania.
Budżet obywatelski na rok 2015
• Propozycje wyboru zadań, które poddane zostaną pod
głosowanie dokonuje Zespół II w składzie:
1. Członek Zarządu Powiatu,
2. po jednym przedstawicielu z Klubów Radnych,
3. Przewodniczący Zespołu lub osoba przez niego wyznaczona
Budżet obywatelski na rok 2015
•
Zarząd Powiatu w terminie do 7 dni, od dnia otrzymania
listy zadań podejmuje ostateczną decyzję o wyborze zadań,
które mają zostać poddane pod głosowanie, a następnie:
1. umieszcza na karcie do głosowania,
2. wydaje ogłoszenie o terminie rozpoczęcia głosowania, które
zamieszczone zostanie na stronie internetowej powiatu
www.wagrowiec.pl
Budżet obywatelski na rok 2015
• Prawo do głosowania mają osoby posiadający czynne prawo
wyborcze, mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego, a także nie
będący mieszkańcami powiatu, posiadający czynne prawo
wyborcze uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki .
Budżet obywatelski na rok 2015
• Głosowanie przeprowadza się w punktach konsultacyjnych
wyznaczonych w siedzibie powiatu oraz siedzibach gmin. Głosować
można również w formie elektronicznej, przesyłając e-mailem
wypełniony formularz, pobrany ze strony www.wagrowiec.pl.
• Głosowanie odbywa się w terminie do 14 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia o rozpoczęciu głosowania na stronie internetowej
powiatu.
•
Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na jedno spośród
wszystkich zadań.
Propozycje zadań do budżetu
obywatelskiego na rok 2015
Zadanie 1:
• Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1606P
Stępuchowo- Niemczyn”
• Opis zadania: „Wymiana nawierzchni asfaltowej i
wyprofilowanie poboczy na długości 1000 m.”
• Koszt zadania wskazany przez wnioskodawcę:
400 000,00 PLN
• Szacunkowy koszt zadania: 400 000,00 PLN
• Osoba do kontaktu: Małgorzata Grajek
Propozycje zadań do budżetu
obywatelskiego na rok 2015
Zadanie 2:
• Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1555P w
miejscowości Chojna”
• Opis zadania: „Rozebranie części nawierzchni brukowej,
ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej o gr. 4 cm.”
• Koszt zadania wskazany przez wnioskodawcę:
330 000,00 PLN
• Szacunkowy koszt zadania: 300 000,00 PLN
• Osoba do kontaktu: Józef Frieske
Propozycje zadań do budżetu
obywatelskiego na rok 2015
Zadanie 3:
• Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej – ul. Górnicza w Wapnie (etap I)”
• Opis zadania: „Przebudowa dotyczy 250 - metrowego
chodnika o szerokości 1,5 m w pasie drogi powiatowej, będzie
ona polegać na ułożeniu krawężników/obrzeży, ułożeniu
nawierzchni z kostki betonowej, oraz na wykonaniu wjazdów.
Inwestycja usytuowana jest przy domach jednorodzinnych i
garażach bloków mieszkalnych”
• Koszt zadania wskazany przez wnioskodawcę: 101 750,00
PLN
• Szacunkowy koszt zadania: 120 0000,00 PLN
• Osoba do kontaktu: Zbigniew Grabowski
Propozycje zadań do budżetu
obywatelskiego na rok 2015
Zadanie 4:
• Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1590P
Smuszewo- Podolin – Wapno o długości 700 metrów”
• Opis zadania: „Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem
oraz ułożenie warstwy mineralno- asfaltowej o gr. 4 cm”
• Koszt zadania wskazany przez wnioskodawcę: 260 000,00 PLN
• Szacunkowy koszt zadania: 290 0000,00 PLN
• Osoba do kontaktu: Błażej Majchrowicz
Propozycje zadań do budżetu
obywatelskiego na rok 2015
Zadanie 5:
• Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1653P w
miejscowości Lechlin”
• Opis zadania: „Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem,
ułożenie warstwy wiążącej o gr. 4 cm i ścieralnej o gr. 3 cm o
szerokości 5 metrów i długości 400 mb.”
• Koszt zadania wskazany przez wnioskodawcę: 260 000,00 PLN
• Szacunkowy koszt zadania: 260 0000,00 PLN
• Osoba do kontaktu: Paweł Grabiński
Budżet obywatelski - 2015
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents