Plan zakupu 2013

Report
Plan zakupu Świadczeń
na 2013 rok- założenia do
kontraktowania
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Wzrost planowanych wydatków
po zmniejszeniu planu finansowego
o ok. 46,16 mln zł tj. o 3,1 %
w odniesieniu do 2012 roku
(w roku 2012 w odniesieniu do 2011 roku wzrost – ok. 100 mln.)
UWAGA np. wzrost o 3,39% w SZP nie oznacza
wzrostu umowy 2013 – zabezpieczenie OZW i innych nielimitowanych
Założenia do kontraktowania świadczeń na rok 2013
Cel – zwiększenie i zrównoważenie dostępności do
świadczeń na obszarze działania Oddziału
Metoda – dostosowanie planu zakupu świadczeń do
poziomu dostępności określonego:
Wskaźnikiem liczby kontraktowanych świadczeń na populację ubezpieczonych w odniesieniu
do średniej krajowej, wojewódzkiej
Założenia do kontraktowania świadczeń na rok 2013
1.Określenie obiektywnych potrzeb zdrowotnych
ubezpieczonych,
2.Zdefiniowanie priorytetów regionalnych,
3.Ocena dostępności do świadczeń w odniesieniu do
średniej krajowej, wojewódzkiej
4.Ocena jakościowa udzielanych świadczeń w ramach
zawartych umów
Etapy planowania
Określenie
obiektywnych potrzeb zdrowotnych
ubezpieczonych
I etap
Analiza danych
demograficznych
Analiza danych
epidemiologicznych
Analiza poziomu
realizacji umów
II etap
Ustalenie priorytetów regionalnych
III etap
Ocena dostępności do świadczeń
mieszkańców województwa
opolskiego
Porównanie wskaźników realizacji
świadczeń na 10 tyś. ubezpieczonych
na poziomie międzywojewódzkim
IV etap
Nowe postępowania –
uzupełniające
Pozycja województwa opolskiego na
tle kraju w wydatkowaniu środków
na 10 tyś. ubezpieczonych
Porównanie wskaźników realizacji
świadczeń na 10 tyś. ubezpieczonych
na poziomie wojewódzkim
Plan zakupu
Umowy wieloletnie
Ocena jakościowa udzielanych
świadczeń w poszczególnych zakresach
Konkurs ofert
Analiza danych
kolejkowych
Analiza potencjału
wykonawczego
świadczeniodawców
Propozycja dla
świadczeniodawcy
poszczególnych zakresach
Lista priorytetów regionalnych na 2013 rok
Rodzaj
świadczeń
Priorytet
Opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień
Zwiększenie dostępności do świadczeń dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
udzielanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych, w tym w zakresie programu leczenia
substytucyjnego.Rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Poprawa dostępności poprzez zwiększenie nakładów finansowych na świadczenia: w zakresach w
których dostępność do świadczeń w porównaniu do średniej krajowej jest najniższa
Leczenie szpitalne
Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w
tym zawału serca.
Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu okulistyki – usunięcia zaćmy
Świadczenia odrębnie kontraktowane
Zmniejszenie częstości powikłań oraz poprawa jakości życia chorych wymagających leczenia
nerkozastępczego poprzez upowszechnienie leczenia metodą dializoterapii otrzewnowej.
Zabezpieczenie dostępu do świadczeń żywienia pozajelitowego w warunkach domowych wszystkim
pacjentom województwa opolskiego wymagającym tego typu świadczenia
METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH
Dostępność krajowa – PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
HOSPITALIZACJA
pozycja woj.opolskiego
wsk.Planu Z. na 10 tys ub.w
1
METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH
Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA O. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
HOSPITALIZACJA
pozycja woj.opolskiego
wsk.Planu Z. na 10 tys ub.w
2
METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH
Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA W O. CHIRURGII OGÓLNEJ
HOSPITALIZACJA
pozycja woj.opolskiego
wsk.Planu Z. na 10 tys ub.w
12
METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH
Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA NA O.OKULISTYKI
HOSPITALIZACJA
pozycja woj.opolskiego
wsk.Planu Z. na 10 tys ub.w
4
METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH
Dostępność krajowa – HOSPITALIZACJA NA O.OKULISTYKI
HOSPITALIZACJA
HOSPITALIZACJA PLANOWA
ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
pozycja woj.opolskiego
wsk.Planu Z. na 10 tys ub.w
9
METODY OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH
Dostępność krajowa – ŚWIADCZENIA W PORADNI OKULISTYCZNEJ
pozycja woj.opolskiego
wsk.Planu Z. na 10 tys ub.w
15
Planowane zwiększenia w zakresach w porównaniu z kolejką oczekujących
AOS porady
Planowane zwiększenia w zakresach w porównaniu z kolejką oczekujących
SZP oddziały
Elementy szczegółowego szacowania kontraktu
dla świadczeniodawców
Kontrakt 2013 = umowa 2012 wg stanu na 27.07.2012 + wyliczona kwota
dodatku uwzględniająca wskaźniki jakościowe w danym rodzaju świadczeń ( struktura
realizowanych świadczeń) .
Wynik nie może być wyższy niż maksymalny kontrakt
wyliczony z haromonogramu pracy personelu jak
również nie może przekroczyć prognozowanego
wykonania.
Plan zakupu 2013 – istotne elementy
Oceny jakościowa realizowanych świadczeń
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1.Wskaźnik zabiegowości w poradniach zabiegowych
2.Wskaźnik porad specjalistycznych wyższego rzędu
3.Wskaźnik porad udzielonych kobietom w ciąży fizjologicznej,
4.Powtarzalność porad
5.Wpływ JGP na wzrost realizacji procedur szpitalnych w ramach AOS
W odniesieniu do średniej wojewódzkiej w danym zakresie
1.Potencjał świadczeniodawcy
Leczenie szpitalne
1.Wskaźnik zabiegowości w oddziałach zabiegowych,
2.Udział przyjęć w trybie nagłym do wszystkich przyjęć,
3.Udział przyjęć w trybie planowym do wszystkich przyjęć,
4.Wskaźnik świadczeń „nagłych” do planu umowy,
5.Wskaźnik świadczeń ratujących życie,
6.Wskaźnik hemodializ w trybie nagłym
7.Średni czas leczenia w oddziałach zachowawczych
8.Procedury nielimitowane
9.Świadczenia o znaczeniu strategicznym dla województwa (kardiochirurgia, hematologia, neurochirurgia)
% rozkład grup zabiegowych w poradni chirurgii ogólnej 2012 r.
Przykłady poradni specjalistycznych realizujących ponad 95 % porad I typu
kod sw -cy
Nazw a produktu
AOS %udziału porad specjalistycznych 1 Typu
1.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
100,00%
2.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
100,00%
3.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
100,00%
4.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
100,00%
5.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
100,00%
6.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
100,00%
7.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI
100,00%
8.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
99,63%
9.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
99,37%
10.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
100,00%
11.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
100,00%
12.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
100,00%
13.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
100,00%
14.
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
100,00%
%rozkład wykonania grup zabiegowych w SZP w zakresie chirurgii
ogólnej - hospitalizacja w 2012 r
Plan zakupu 2013 – istotne elementy
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
1.Wskaźnik liczby łóżek zakontraktowanych do liczby łóżek zarejestrowanych,
2.Wskaźniki poradni/łóżek/miejsc wg Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w odniesieniu do
10/50/150 tys. mieszkańców,
3.Minimalny wskaźnik Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego co najmniej 3 przychodni/wojew.,
4.Wskaźnik wg NPOZP w programie leczenia substytucyjnego.
Rehabilitacja lecznicza
1.Fizjoterapia ambulatoryjna - procentowy udział rehabilitacji wykonywanej w warunkach domowych do wartości
umowy, % udział kinezyterapii i fizykoterapii do rzeczywistego wykonania
JAKOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
REHABILITACJA LECZNICZA
Fizjoterapia ambulatoryjna- 2012
Liczba poradni ogółem
Liczba poradni realizujących 3%
Rehabilitacji domowej
126
55
% rozkład rehabilitacji domowej (>3% wartości umowy)
Nowe zamówienia - postępowania uzupełniające
na rok 2013
Postępowania uzupełniające na rok 2013 .
liczba obszarów
planowania dla
danego zakresu
Powód ogłoszenia
postępowań uzupełniających
na rok 2012
nazwa
kod zakresu
nazwa zakresu
POZ
01.0000.155.16
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA
OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY
3
umowy do 31.12.2012
POZ
01.0000.156.16
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA
OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 100 000 OSÓB - RYCZAŁT
MIESIĘCZNY
8
umowy do 31.12.2012
POZ
01.0000.157.16
ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA
OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 150 000 OSÓB - RYCZAŁT
MIESIĘCZNY
2
umowy do 31.12.2012
AOS
02.1240.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
1
zwiększenie dostępności do świadczeń
AOS
02.1540.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
1
zwiększenie dostępności do świadczeń
AOS
02.1060.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII
1
Nowy zakres
PSY
04.1740.007.02
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
1
zwiększenie dostępności dla uzależnionych od psychoaktywnych
PSY
04.2730.001.02
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
1
przyjęty priorytet - zwiększenie dostępności mamy aktualnie 3 zespoły
dążenia do wskaźników NZ
PSY
04.4700.002.02
LECZENIE ELEKTROWSTRZĄSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI (EW) ZE WSKAZAŃ ZYCIOWYCH
1
nowy zakres świadczeń
REH
05.1310.208.02
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
1
REH
05.2300.022.02
REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE
DZIENNYM
1
zwiększenie dostępności w ramach programu rehabilitacji chorych po
mastektomii
Postępowania uzupełniające na rok 2013 c.d.
nazwa zakresu
liczba
obszarów
planowania dla
danego zakresu
Powód ogłoszenia
postępowań uzupełniajacych
na rok 2012
kod
nazwa
kod zakresu
0407
STM
07.0000.217.02
ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA
ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU
NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI
1
nowy zakres - dotychczas nie kontraktowany istnieje zapotrzebowanie ( dane migracyjne)
0407
STM
07.1820.152.10
PROGRAM ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI
WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI
1
nowy zakres - dotychczas nie kontraktowany istnieje zapotrzebowanie ( dane migracyjne)
0411
SOK
11.0000.047.02
ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH
1
umowa do 31.12.212 - art. 161 B
0411
SOK
11.0000.049.02
LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ
1
nowy zakres świadczeń
Postępowania uzupełniające na rok 2013 c.d.
Powód ogłoszenia
kod
nazwa
kod zakresu
nazwa zakresu
0401
POZ
01.0010.094.01
ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0401
POZ
01.0010.107.11
ŚWIADCZENIA LEKARZA W POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI ChUK
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0401
POZ
01.0010.148.01
TRANSPORT SANITARNY W POZ
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0401
POZ
01.0032.147.01
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0401
POZ
01.0032.175.11
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH REALIZACJI PROFILAKTYKI GRUŹLICY
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0401
POZ
01.0034.010.01
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0401
POZ
01.0034.023.11
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0401
POZ
01.0034.024.11
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA PATRONAŻOWA
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0401
POZ
01.0034.025.11
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ - WIZYTA W OPIECE POOPERACYJNEJ NAD KOBIETAMI PO
OPERACJACH GINEKOLOGICZNYCH I ONKOLOGICZNO- GINEKOLOGICZNYCH
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0401
POZ
01.0041.139.01
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0401
POZ
01.0041.140.01
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ UDZIELANE W RAMACH GRUPOWEJ PROFILAKTYKI
okres obowiązywania umów 31.12.2012
FLUORKOWEJ
0412
ZPO
12.2970.033.09
ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0412
ZPO
12.2971.033.09
ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z
ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0412
ZPO
12.2972.033.09
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
okres obowiązywania umów 31.12.2012
0412
ZPO
12.2973.033.09
ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
okres obowiązywania umów 31.12.2012

similar documents