Rada Rodziców 2013/2014

Report
Rada Rodziców 2013/2014
SPRAWOZDANIE Z
DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
KADENCJI 2013/2014
Rada Rodziców 2013/2014
§ 3 ust. 7 Regulaminu Rady Rodziców
• ust. 7 Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok i kończy się plenarnym
zebraniem sprawozdawczo – wyborczym, które odbywa się według
następującego porządku:
• ust. 7.1. sprawozdanie z działalności ustępującego organu,
• ust. 7.2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
• ust. 7.3. wybory nowych organów Rady Rodziców,
• ust. 7.4. dyskusja panelowa,
• ust. 7.5. ustalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w
następnej kadencji.
Rada Rodziców 2013/2014
Radę Rodziców kadencji 2013/2014 tworzyli przedstawiciele Zespołów Rodziców
wszystkich oddziałów klasowych tj.
Prezydium
Iwona Dobranowska – Przewodnicząca
Tadeusz Józefczyk – Zastępca
Agnieszka Budnik - Sekretarz
Natalia Kotyza – Skarbnik
Komisja rewizyjna
Anna Gawrońska
Tomasz Tomiński
Małgorzata Kopacz
Mieszko Ziętara
Agnieszka Małkowska
Edyta Górecka
Ewa Dworaczek
Mirosława Łatka-Cebula
Mariusz Starzewski
Rada Rodziców 2013/2014
§ 5 ust. 3 Regulaminu Rady Rodziców
Należy przedłożyć sprawozdanie za okres
całego roku szkolnego 2013/2014
Rada Rodziców 2013/2014
Fundusze gromadzone są:
•
na koncie bankowym Rady Rodziców
w banku PKO S.A w os. Centrum B1
31 1240 4588 1111 0010 3047 4124
• w formie gotówki u skarbnika Rady Oddziałowej lub
skarbnika Rady Rodziców.
•
ewidencjonowane w książce przychodów i rozchodów
Rada Rodziców 2013/2014
Podstawą wydatkowania funduszy jest
preliminarz na dany rok szkolny
zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców.
Po terminowym dokonaniu wpłat
zadeklarowanych przez Rodziców
Rada Oddziałowa otrzymuje
prowizję w wysokości 10% wpłaconej sumy.
Rada Rodziców 2013/2014
BILANS OTWARCIA
• STAN KONTA
• 6 357,23 zł
• STAN GOTÓWKI
• 379,11 zł
• Łącznie
6 736,34 zł
BILANS ZAMKNIĘCIA
• STAN KONTA
• 7 585,50 zł
• STAN GOTÓWKI
• 409,02 zł
• Łącznie7 994,52 zł
Rada Rodziców 2013/2014
ETAP PLANOWANIA PRELIMINARZA
PRELIMINARZ
Fundusz RR + pozostałe fundusze (razem)
Tytuł funduszu
Plan
B.O. Rady Rodziców na 01.09.2013
1 012,09
Inne wpływy na RR* dotacja celowa z towarzystwa ubezp.
2 916,60 (internet w szkole)
3 928,69
Deklaracje Rodziców 2013/2014
8 870
SUMA:
Fundusz na ksero składka 10 zł x 298 uczniów x II semestry
12 799
5 960
Fundusz na pracownię komputerową pozostało z 2013
1 073,18
plan na 2013/2014 składka 10 zł x 298 uczniów x II semestry
5960
Inne wpływy na RR* dotacja celowa z SM
3 000
3 000,00 (krzesełka obrotowe)
SUMA:
10 033,18
Fundusz- dzienniczki składka 6 zł
1 651,89
Fundusz świetlicowy pozostało z 2013
1 651,07
plan na 2013/2014 na podst. preliminarza świetlicowego-składka 30 zł/semestr
6 000
SUMA:
7 651,07
Razem
38 094,83
Rada Rodziców 2013/2014
ETAP PLANOWANIA PRELIMINARZA
PRELIMINARZ
Przeznaczenie środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
Plan
Imprezy szkolne:
Międzyszkolny turniej wiedzy o Krakowie dla klas III,
400
Międzyszkolny konkurs ortograficzny,
200
Festiwal kultury szkolnej
400
prowizje za terminową wpłatę
800
biblioteka - lektury szkolne+ prenumerata gazetek szkolnych
nagrody dla uczniów
1 000
500
zakup rzutników sala 103, 63, ekranów sala 103, 63 - montaż
3 168,60
prowizje bankowe
230
impreza integracyjna
600
wsparcie szkoły w sprawach bieżących drobnych w tym: warsztaty artystyczne,
wolontariat z j. angielskiego, sprzęt sportowy - pompony, sprzęt
nagłaśniającego, strona internetowa – opłata za serwer, itp.
1 500
doprowadzenie internetu do sal lekcyjnych * w tym 2 916,60 zł darowizna
4 000
Razem
12 798,60
Rada Rodziców 2013/2014
ETAP REALIZACJI PRELIMINARZA
PRELIMINARZ
Przeznaczenie środków Rady Rodziców
tzw. KOMITET RODZICIELSKI
Plan
Wydatki
Stan
wykorzystania
Międzyszkolny turniej wiedzy o Krakowie dla klas III,
400
399,33
0,67
Międzyszkolny konkurs ortograficzny,
200
0
200,00
Festiwal kultury szkolnej
400
0
400,00
prowizje za terminową wpłatę
800
301
499,00
1 000
624,91
375,09
500
640,28
-140,28
3 168,60
4467,7
-1 299,10
prowizje bankowe
230
124,08
105,92
impreza integracyjna
600
441,1
158,90
wsparcie szkoły w sprawach bieżących drobnych w tym:
warsztaty artystyczne, wolontariat z j. angielskiego, sprzęt
nagłaśniającego, zwrot kosztów podróży dla sportowców i
olimpijczyków, dzień otwarty szkoły itp.
1 500
2135,87
-635,87
doprowadzenie internetu do sal lekcyjnych * w tym 2 916,60 zł
darowizna
4 000
3144,06
855,94
Razem
12 798,60
12278,33
520,27
Imprezy szkolne:
biblioteka - lektury szkolne+ prenumerata gazetek szkolnych
nagrody dla uczniów
zakup rzutników sala 103, 63, ekranów sala 103, 63 – montaż
Rada Rodziców 2013/2014
ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie
funduszu ksero
Przychód
Koszt
Opis wydatków
Tonery, papier do ksero, papier fax, serwis ksero,
usługa ksero
FUNDUSZ rozliczony do kwoty 3 957,99 zł
5 670 zł
5 670 zł
Niewykorzystane środki zostały przeznaczone za
zakup tablicy multimedialnej
Rada Rodziców 2012/2013
ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie
funduszu pracowni komputerowej
Przychód
9 743,18 zł
Koszt
Opis wydatków
zakup krzeseł obrotowych do stanowisk
komputerowych, zakup monitorów i jednostek
centralnych, opłata abonamentu „opiekun
ucznia”.
9 743,18 zł
Fundusz został w całości wykorzystany
Rada Rodziców 2013/2014
ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie
funduszu dzienniczków
Przychód
Koszt
Opis wydatków
druk dzienniczków,
Fundusz rozliczony do kwoty – 34,89 zł
1 651,89 zł
1 651,89 zł
Brakująca kwota został uzupełniona
z funduszu RR
Rada Rodziców 2012/2013
ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu
świetlicowego
Przychód
Koszt
Opis wydatków
przybory do wykonywania prac
plastycznych,
materiały dydaktyczne,
opłaty pocztowe dotyczące wysyłania prac
plastycznych na konkursy
6 247,25 zł
5 952,33 zł
Fundusz rozliczony do kwoty +294,92 zł
niewykorzystana kwota została przesunięta
na rok szkolny 2014/2015
Rada Rodziców 2012/2013
ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu Rady Rodziców
Przychód
19 647,49 zł
Koszt
Opis wydatków
11 947,89 zł
doprowadzenie internetu do sal lekcyjnych,
2 projektory i 3 ekrany,
impreza integracyjna pn. Festyn rodzinny,
lektury i czasopisma, warsztaty artystyczne,
wolontariat z j. angielskiego, naprawa sprzętu
nagłaśniającego, zwrot kosztów podróży dla
sportowców olimpijczyka, wydruk plakatów na dzień
otwarty szkoły.
Fundusz rozliczony do kwoty + 7 699,60 zł.
Rada Rodziców 2012/2013
ETAP REALIZACJI PRELIMINARZARozliczenie funduszu Rady Rodziców
wypłata 10% prowizji od terminowej wpłaty rodziców dla klas
Przychód
Koszt
Opis wydatków
wypłata prowizji skarbnikom
oddziałowym na potrzeby
klas,
0
301 zł
Zadanie rozliczone do kwoty
499 zł
Niewykorzystana kwota
pozostała w ogólnym
funduszu RR
Rada Rodziców 2013/2014
Dziękujemy za wszystkie wpłaty i darowizny.

similar documents