Instrukcja - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Report
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH
PROGRAMY BADAWCZE NCN
HARMONOGRAM
KONKURSÓW NCN W 2012
NCN
Rodzaj konkursu
OPUS
PRELUDIUM
SONATA
HARMONIA
MAESTRO
Staże podoktorskie
Rozpoczęcie naboru
wniosków
Zakończenie naboru
wniosków
Zamknięcie konkursu
15 marca 2012
15 czerwca 2012
31 grudnia 2012
15 września 2012
15 grudnia 2012
30 czerwca 2013
15 marca 2012
15 czerwca 2012
31 grudnia 2012
15 września 2012
15 grudnia 2012
30 czerwca 2013
15 marca 2012
15 czerwca 2012
31 grudnia 2012
15 września 2012
15 grudnia 2012
30 czerwca 2013
15 grudnia 2011
15 marca 2012
30 lipca 2012
15 czerwca 2012
15 września 2012
30 stycznia 2013
15 grudnia 2011
15 marca 2012
30 lipca 2012
15 czerwca 2012
15 września 2012
30 stycznia 2013
15 grudnia 2011
15 marca 2012
30 lipca 2012
O przyznanie środków finansowych na
realizację projektów badawczych mogą
występować:
1.
2.
3.
4.
5.
jednostki naukowe;
konsorcja naukowe;
sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi
jednostkami organizacyjnymi;
centra naukowo-przemysłowe;
centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
a. centra naukowe uczelni;
biblioteki naukowe;
przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej;
8.
jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9.
osoby fizyczne;
10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy
określone w pkt 1-8.
6.
7.
KONKURS NCN
OPUS
Warunki przystąpienia do konkursu
• Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące
badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
• Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art.
27 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych
wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
• Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres
realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36
miesięcy.
Warunki przystąpienia do konkursu
• W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury
naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego
aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości
odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
(ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), (zgodnie z art. 20
ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
• Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych
kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury.
Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w
trakcie realizacji projektu.
KONKURS NCN
SONATA
Adresaci konkursu
• W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze mające
na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego i
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora.
• Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień
naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5
lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień
naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu
macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach
określonych w kodeksie pracy.
Warunki przystąpienia do konkursu
• Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące
badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
• Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27
pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych
wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
• Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres
realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy.
W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy
realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia
finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy.
Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w
okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
• Wysokość finansowania nie może przekraczać 500 tys. zł na cały
okres 60 miesięcy.
Warunki przystąpienia do konkursu
• Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt
może być co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający
stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale
wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego
kierownika projektu.
• Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia
oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt
badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu
badawczego.
Warunki przystąpienia do konkursu
• W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury
naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego
aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości
odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
(ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), (zgodnie z art. 20
ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
• Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych
kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury.
Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w
trakcie realizacji projektu.
KONKURS NCN
SONATA BIS
Adresaci konkursu
• W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze mające
na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez
osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które
uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed
rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się
urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na
zasadach określonych w kodeksie pracy.
Warunki przystąpienia do konkursu
• Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące
badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
• Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27
pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych
wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
• Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres
realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy.
W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy
realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia
finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy.
Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w
okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
• Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały
okres 60 miesięcy.
Warunki przystąpienia do konkursu
• Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie
może być pracowników naukowych posiadających stopień
naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
• Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia
oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt
badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu
badawczego.
Warunki przystąpienia do konkursu
• W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury
naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego
aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości
odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
(ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), (zgodnie z art. 20
ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
• Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych
kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury.
Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w
trakcie realizacji projektu.
KONKURS NCN
PRELUDIUM
Warunki przystąpienia do konkursu
• Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące
badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
• Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art.
27 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych
wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
• Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres
realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36
miesięcy.
• Wysokość finansowania nie może przekraczać:
• 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
• 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy;
• 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Warunki przystąpienia do konkursu
• Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może
przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden
pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym
lub promotorem.
• Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację
projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor.
• W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowobadawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości
wnioskowanych środków na realizację projektu.
• Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych
kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury.
Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w
trakcie realizacji projektu.
Osoby fizyczne
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. 96, poz. 615, 2010)
Art. 11. 1. Osoby fizyczne niezatrudnione w podmiotach, o których
mowa w art. 10 pkt 1—8 i 10, mogą wystąpić z wnioskiem o
finansowanie projektów obejmujących badania naukowe lub prace
rozwojowe zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616) i
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617).
2. Osoby fizyczne po zakwalifikowaniu projektu do finansowania
uzyskują promesę finansowania badań lub prac rozwojowych.
3. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi, który zatrudni
osobę fizyczną, o której mowa w ust. 1, i przekazywane na
podstawie umowy zawartej z tym podmiotem.
WNIOSEK W SYSTEMIE
OSF
na przykładzie konkursu PRELUDIUM
Logowanie do systemu
• https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
Wpisać login i hasło
Wybór projektu
Wybrać wniosek przez kliknięcie
na odpowiednim konkursie np.
PRELUDIUM
Tytuł projektu
1. Wpisać tytuł projektu
2. Rozwinąć listę panelu dyscyplin
Wybór panelu dyscypliny
Kursorem stanąć na
jednym wybranym panelu
Kliknąć na Zapisz
Statut wykonawcy
Kliknij na Edytuj
Statut wykonawcy – osoba fizyczna
Wybrać statut
wykonawcy: osoba
fizyczna
Kliknąć na Zapisz
Statut wykonawcy – osoba fizyczna
Wybrać jednostkę realizującą.
Jeśli projekt będzie realizowany np. na
UAM, kliknąć na „Wybierz z bazy OPI”
Statut wykonawcy – osoba zatrudniona w
UAM
Wybrać statut
wykonawcy: jednostka
naukowa
Kliknąć na Zapisz
Statut wykonawcy – osoba zatrudniona w
UAM
Wybrać dane podmiotu składającego
wniosek, kliknąć na „Wybierz z z bazy OPI”
Statut wykonawcy
Kliknij na WYSZUKAJ
np. wpisać: Wydział
Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa
Status wykonawcy
Kliknij na Wydział
Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa
Jednostka realizująca
Aby zmienić lub uzupełnić, kliknij na Edytuj
Jednostka realizująca (poziom 1)
Dopisać:
- Nazwę jednostki w j. angielskim
- Nip
- Odhaczyć KRS
Kliknąć na Zapisz
Jednostka realizująca (poziom 1)
1. Dopisać tytuł w j. angielskim
2. Zmienić imię i nazwisko
osoby reprezentującej
3. Dopisać nazwę stanowiska
w j. angielskim
Kliknąć na Zapisz
Jednostka realizująca (poziom 2)
Aby zmienić lub uzupełnić, kliknij na Edytuj
Jednostka realizująca (poziom 2)
Wpisać:
1. nazwę jednostki w j.
angielskim
2. 7-cyfrowy identyfikator gminy
3. adres korespondencyjny
UWAGA: skrócić nr tel. do
pierwszego numeru
Jednostka realizująca (poziom 2)
4.
5.
Status organizacyjny
Wybrać podmiot
sprawujący nadzór
6. Wybrać uprawnienia
7. Info o dotacji
statutowej
8. Zaliczenie do sektora
finansów publicznych
9. NIP
10. Brak KRS
Kliknąć na Zapisz
Kwestionariusz występowania pomocy
publicznej
Kliknąć na Edytuj
oświadczenie
Kwestionariusz występowania pomocy
publicznej
Po zaznaczeniu
odpowiedzi na zadane
pytania, kliknąć na Zapisz
Kwestionariusz występowania pomocy
publicznej
UWAGA:
Pamiętać o wydrukowaniu
oświadczenia!
Kierownik jednostki
Aby uzupełnić,
kliknij Edytuj
Wpisać:
1. Tytuł w j. angielskim
2. Nazwę stanowiska
w j. angielskim
Kliknąć na Zapisz
Partnerzy
UWAGA:
Wypełnianie części
Partnerzy dotyczy jedynie
konsorcjum i sieci
naukowych
Informacje ogólne
Aby uzupełnić, kliknij na
Edytuj, Wybierz i Dodaj
Informacje ogólne
Uzupełnić:
1. Tytuł projektu w j. angielskim
2. Planowany okres realizacji
projektu
3. Liczbę wykonawców
4. Słowa kluczowe w j. polskim i
angielskim
Kliknij na Zapisz
Informacje ogólne
Aby zmienić wcześniej wybrany
panel dyscypliny, kliknij na
Wybierz
Informacje ogólne
Ponownie wybrać panel
dyscypliny poprzez kliknięcie na
jednym ze wskazanych
Informacje ogólne
Kliknąć na zweryfikowany
Panel naukowy
Informacje ogólne
Aby wybrać pomocnicze
określenia identyfikujące
projekt, kliknij na Dodaj
Informacje ogólne
Najpierw wybrać panel
dyscypliny poprzez kliknięcie na
jednym ze wskazanych
Informacje ogólne
Wybrać kategorię główną
przez kliknięcie na jednej z
wyświetlonych
Informacje ogólne
Wybrać kategorię
najbardziej pasującą do
tematu projektu przez
kliknięcie na niej
Informacje ogólne
Potwierdzić wybraną
kategorię, kliknąć na OK
Informacje ogólne
Można wybrać jeszcze dwa
pomocnicze określenia, powtarzając
ostatnie 4 kroki
UWAGA:
Pozostałe pomocnicze określenia
mogą pochodzić z innych kategorii
UWAGA:
Planowane nakłady: ogółem i na pierwszy rok
realizacji zostaną wpisane automatycznie po
wypełnieniu Kosztorysu
Streszczenie
Należy przygotować zarówno w j. polskim jak i
angielski, max 1 strona maszynopisu
Można przygotować albo on-line albo off-line
Off-line, poprzez załączenie pliku.
Warunek: załączona treść musi zawierać
podział na cel badań, metodę badawczą
oraz wpływ rezultatów
Streszczenie
On-line:
Wybrać po kolei jedną z trzech części streszczenia,
a następnie kliknąć na Edytuj
Postępować tak samo dla wersji w j. polskim jaki w
j. angielskim
Streszczenie
Przy użyciu wyświetlonego
edytora napisać daną część
streszczenia, a następnie
kliknąć na Zapisz w celu
zapamiętania tekstu
Uzasadnienie – badania podstawowe
Napisać uzasadnienie spełnienia przez projekt kryterium
badań podstawowych. Test nie może przekraczać 2500
znaków włączając spacje.
Kliknąć na Edytuj osobno dla wersji w j. polskim jak i
angielskim
Kierownik projektu
Aby wprowadzić nazwisko kierownika
projektu, kliknij na Wybierz z bazy OPI,
znajdujący się pod Kierownikiem
projektu
Kierownik projektu
Wpisać PESEL, a następnie
kliknąć na Zapisz
Kierownik projektu
Jeżeli system prawidłowo wyszukał
osobę z bazy, kliknij na Zapisz
Kierownik projektu
Aby uzupełnić dane, kliknij na Edytuj
Kierownik projektu
Można zmienić dane
teleadresowe oraz
skorygować odpowiedzi o
spełnieniu kryterium dla
osoby rozpoczynającej
karierę naukową oraz czy jest
się w trakcie studiów
doktoranckich
Kliknąć na Zapisz
Kierownik projektu – PRELUDIUM
Wypełnić ankietę dla kierownika
projektu poprzez kliknięcie po kolei
na każdą część, a następnie na
Edytuj osobno dla wersji w j.
polskim i w j. angielskim
Kierownik projektu – ankieta (PRELUDIUM)
• Planowany charakter udziału w realizacji projektu (wymienić zadania);
• Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki
organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, tryb
odbywanych studiów doktoranckich - dla doktorantów, otrzymywane
stypendia doktoranckie - dla doktorantów, publikacje, udział w projektach
badawczych, staże krajowe i zagraniczne);
• Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych
finansowanych z różnych źródeł (w tym z Narodowego Centrum Nauki)
lub wnioskowanych do finansowania w ramach aktualnych konkursów
Narodowego Centrum Nauki (tytuł projektu, kierownik projektu, główne
zadania badawcze; informacja, czy projekt jest realizowany w ramach
grantu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli
tak, to przez kogo; wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych,
proponowanych zadań badawczych).
• Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z
prowadzenia badań naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data);
UWAGA: w przypadku braku dofinansowania zbliżonych tematycznie
projektów lub braku wyróżnień wpisać „nie dotyczy”
Kierownik projektu – OPUS, SONATA
Wypełnić ankietę dla kierownika
projektu poprzez kliknięcie po kolei
na każdą część, a następnie na
Edytuj osobno dla wersji w j.
polskim i w j. angielskim
Kierownik projektu – ankieta (OPUS, SONATA)
• Planowany charakter udziału w realizacji projektu (wymienić zadania);
• Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej
jednostki organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu
zawodowego, tryb odbywanych studiów doktoranckich - dla
doktorantów, otrzymywane stypendia doktoranckie - dla doktorantów,
publikacje, udział w projektach badawczych, staże krajowe i
zagraniczne);
Kierownik projektu – ankieta (OPUS, SONATA)
• Informacje o dorobku:
• dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu)
• a) 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z
zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać
aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji);
• b) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H
(obowiązujące źródło: Web of Science);
• dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)
• a) 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku,
w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na
liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać
aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji);
• b) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych
publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science);
• i/lub nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, film
• 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie
CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo
indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu
międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego
Kierownik projektu – ankieta (OPUS, SONATA)
• Zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku i aktualnie realizowane
projekty badawcze wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub
międzynarodowych (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, miejsca
realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu oraz wykaz najważniejszych
publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie);
• Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanych z
różnych źródeł (w tym z Narodowego Centrum Nauki) lub wnioskowanych do
finansowania w ramach aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki (tytuł
projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze; informacja, czy projekt
jest realizowany w ramach grantu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany
poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; wyjaśnienie zasadności finansowania
zbliżonych, proponowanych zadań badawczych);
• Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat
(państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu);
• Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia
badań naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data).
Opiekun naukowy/promotor
Wprowadzenie opiekuna
naukowego/promotora można
dokonać przez:
1. kliknięcie na zakładkę
Wybierz z bazy OPI, jeżeli
dana osoba ma utworzone
konto
2. Kliknięcie na zakładkę Spoza
bazy
Odpowiednio kliknąć
Opiekun naukowy/Promotor
Przy wyszukiwaniu osoby z bazy, wpisać PESEL, a
następnie kliknąć na Zapisz (identycznie jak przy
wyszukiwaniu danych Kierownika projektu)
Opiekun naukowy/promotor
Przy wybraniu opcji
Spoza bazy, należy
samemu wypełnić
danymi opiekuna
Opiekun naukowy/promotor
(Dane fikcyjne)
Po wypełnieniu kliknij
na Zapisz
Opiekun naukowy/promotor
Najpierw wprowadzić dane miejsca pracy
opiekuna naukowego. Jeżeli osoba jest
zatrudniona na UAM, kliknąć na Dodaj z bazy OPI
Opiekun naukowy/promotor
Kliknij na WYSZUKAJ
np. wpisać: Wydział
Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa
Opiekun naukowy/promotor
Kliknij na Wydział
Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa
Opiekun naukowy/promotor
Wprowadzić dane adresowe opiekuna
naukowego, kliknąć na Edytuj
Opiekun naukowy/promotor
Po wypełnieniu danymi, kliknij na Zapisz
Opiekun naukowy/promotor
Od opiekuna naukowe uzyskać informację o łącznej
liczbie cytowań oraz indeksie H. Dane wprowadzić
przez kliknięcie Edytuj
Opiekun naukowy/promotor
Wpisać wartość, a następnie kliknąć
na Zapisz
Opiekun naukowy/promotor
Wypełnić ankietę dla
opiekuna naukowego
poprzez kliknięcie po
kolei na każdą część, a
następnie na Edytuj
osobno dla wersji w j.
polskim i w j. angielskim
Opiekun naukowy/promotor - ankieta
• Planowany charakter udziału w realizacji projektu (wymienić
zadania);
• Przebieg kariery naukowej
np. nadzór i wsparcie naukowe,
(nazwa
uczelni,
instytutu
lub innej
weryfikacja
merytoryczna
publikacji
itp..
jednostki organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu
zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego);
• Informacje o dorobku:
• dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu)
a) 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed
zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy
JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni
„impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji);
b) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez
autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science);
Opiekun naukowy/promotor - ankieta
• Informacje o dorobku:
• dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)
a) 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed
zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość
wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR oraz
zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy
podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań
poszczególnych publikacji);
b) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich
dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane
źródło: Web of Science);
• i/lub nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film
• 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o
znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego
publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego,
operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział
w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym,
kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia
artystycznego.
Opiekun naukowy/promotor - ankieta
• Zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku i aktualnie realizowane
projekty badawcze wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub
międzynarodowych (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, miejsca
realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu oraz wykaz najważniejszych
publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie);
• Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanych z
różnych źródeł (w tym z Narodowego Centrum Nauki) lub wnioskowanych do
finansowania w ramach aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki (tytuł
projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze; informacja, czy projekt
jest realizowany w ramach grantu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany
poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; wyjaśnienie zasadności finansowania
zbliżonych, proponowanych zadań badawczych);
• Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat
(państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu);
• Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia
badań naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data).
Wykonawca
Do udziału w projekcie można zaprosić
wykonawcę, nie posiadającego stopień
naukowy doktora habilitowanego lub tytuł
naukowy.
Na etapie tworzenia wniosku nie jest
wymagane podanie jego nazwiska.
Wprowadzenie wykonawcy dokonać,
klikając na Spoza bazy
Wykonawca
Wypełnić
zaznaczone miejsca,
a następnie kliknąć
Zapisz
Wykonawca
UWAGA:
Jeżeli wykonawca nie jest zdefiniowany z
imienia i nazwiska, nie ma konieczności
uzupełniania danych
Główny wykonawca (OPUS)
Do udziału w projekcie można zaprosić
głównych wykonawców i/lub wykonawców.
Główny wykonawca/y są wybrani imiennie.
Na etapie tworzenia wniosku nie jest
wymagane podanie jego nazwiska
wykonawcy.
Wprowadzenie wykonawcy dokonać,
klikając na „Wybierz z bazy” lub „Spoza
bazy”
Główny wykonawca (OPUS)
(Dane fikcyjne)
• wypełnij dane
osobowe,
• wybierz planowany
charakter udziału
„Główny
wykonawca”.
• Kliknij na Zapisz
Główny wykonawca (OPUS)
Wypełnić ankietę dla
opiekuna naukowego
poprzez kliknięcie po
kolei na każdą część, a
następnie na Edytuj
osobno dla wersji w j.
polskim i w j. angielskim
Główny wykonawca – ankieta (OPUS)
• Planowany charakter udziału w realizacji projektu (wymienić zadania);
• Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej
jednostki organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu
zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego);
• Informacje o dorobku (jak w przypadku kierownika);
• Zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku i aktualnie
realizowane projekty badawcze wyłonione w drodze konkursów
ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych (tytuły i numery projektów,
źródła finansowania, miejsca realizacji, charakter udziału przy
realizacji projektu oraz wykaz najważniejszych publikacji będących
efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie);
• Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu
ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu);
• Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z
prowadzenia badań naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data).
Harmonogram
Kolejnym punktem przygotowania wniosku projektowego jest
sporządzenie Harmonogramu.
Aby go wypełnić należy:
 zdefiniować zadania
 podać planowany czas realizacji zadania
 podać przewidywany koszt zadania
Kliknij na Edytuj
Harmonogram
Aby dodać kolejne zadanie, kliknij
na Dodaj zadanie
Aby zakończyć definiowanie
zadań, kliknij Zapisz
Wpisać
• nazwę zadania w j. polskim i j. angielskim
• planowany czas jego trwania
• jako przewidywane koszty , na tym etapie
przygotowywania wniosku podać „0”
Aby usunąć zadanie,
kliknij na U
Harmonogram
Aby podać koszty poszczególnych
zadań, przejdź do sporządzenia
Kosztorysu
Kosztorys
Kosztorys składa się z dwóch części:
1. zestawienia planowanego dofinansowania z
NCN
2. kalkulacji poszczególnych pozycji kosztorysu
Kosztorys
W pierwszej kolejności utworzyć kalkulację
poszczególnych pozycji kosztorysu
Kosztorys - wynagrodzenia
Podać ilość pracowników naukowych,
kliknąć na Edytuj
Kosztorys - wynagrodzenia
Wpisać ilość pracowników naukowych. Kliknąć na Zapisz
UWAGA: pracownikiem naukowym jest osoba zatrudniona na
stanowisku asystenta, adiunkta, profesora wizytującego,
profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego
Kosztorys - wynagrodzenie
Aby opisać charakter udziału planowanych
wykonawców, kliknij na Edytuj
Kosztorys - wynagrodzenie
Wpisać lub wybrać
dane, a następnie
kliknąć Zapisz
UWAGA: zatrudnienie w
projekcie może być na
podstawie umowy o
pracę lub umowy
cywilno-prawnej
Kosztorys - wynagrodzenia
Podobny opis charakteru udziału
tworzymy dla wykonawcy.
Kliknij na Edytuj
Kosztorys - wynagrodzenia
Wpisać lub
wybrać dane, a
następnie
kliknąć Zapisz
Kosztorys
Aby zaplanować zakup aparatury,
kliknij na Aparatura
Kosztorys - aparatura
Aby podać wykaz planowanej
aparatury, kliknij na Dodaj
Kosztorys - aparatura
Wpisać wszystkie dane
dla danego urządzenia,
a następnie kliknij na
Zapisz
Kosztorys - aparatura
Jeżeli chcesz coś zmienić, kliknij na Edytuj.
Jeżeli chcesz zaplanować kolejny zakup
aparatury, kliknij na Dodaj i postępuj jak
poprzednio
Po zakończeniu
sporządzania wykazu
aparatury, kliknij na Inne
koszt
Kosztorys
Aby wymienić rodzaje
planowanych kosztów, ich
wysokość oraz powiązanie z
planem zadań, kliknij na
Edytuj najpierw dla wersji w.
polskim, a następnie w j.
angielskim
Do innych kosztów zalicza
się:
• zakup materiałów np.
biurowych
• zakup książek
• wyjazdy na kwerendy
• udział w konferencjach
krajowych i zagranicznych
• usługi obce, np. wydanie
publikacji
Kosztorys – koszy inne
Wymienić wszystkie
inne koszty, a
następnie kliknij na
Zapisz
Kosztorys
Wymienić rodzaje kosztów w j. angielskim,
klikając na Edytuj. Postępować jak w
przypadku wykazu w j. polskim
Przejść do zakładki
Procedura zatrudnienia,
przez kliknięcie
Kosztorys – procedura zatrudnienia
Kliknij na Edytuj, aby
opisać procedurę
zatrudnienia pracowników
do wykonania projektu
badawczego.
Opis należy przygotować
w j. polskim i j. angielskim
Kosztorys – procedura zatrudnienia
Opisz procedurę
naboru, a
następnie kliknij
na Zapisz
Kosztorys
Podaj procedurę naboru w j.
angielskim, klikając na Edytuj.
Postępować jak w przypadku
opisu procedury zatrudnienia w j.
polskim
Przejść do zestawienia
planowanego
dofinansowania z NCN,
klikając na Edytuj
Kosztorys – tabela pomocnicza
Rodzaj kosztu
2013
2014
2015
Razem
wynagrodzenie
kierownika
10000
10000
10000
30000
wynagrodzenie
wykonawcy
0
500
0
500
aparatura
7000
0
0
7000
materiały
biurowe
1500
1000
1000
3500
książki
2000
2000
0
4000
10000
0
0
10000
konferencje
0
10000
10000
20000
usługi obce
0
0
10000
10000
30500
23500
31000
85000
kwerendy
Razem koszty
bezpośrednie
Kosztorys
Obliczenie kosztów pośrednich
koszt bezpośredni – koszt aparatury
= koszt bezpośredni do wyliczenia kosztu pośredniego
85000 – 7000 = 78000
koszt bezpośredni do wyliczenia kosztu pośredniego × 20%
= koszt pośredni
78000 × 20% = 15600
koszt bezpośredni + koszt pośredni = całkowity koszt
85000 + 15600 = 100600
Obliczenie kosztów pośrednich
koszt pośredni / koszt bezpośredni
= współczynnik średniego narzutu
15600 / 85000 = 0,183529
koszt bezpośredni w 2013 × współczynnik średniego narzutu
= koszt pośredni w 2013
30500 × 0,183529 = 5598
koszt bezpośredni w 2014 × współczynnik średniego narzutu
= koszt pośredni w 2014
23500 × 0,183529 = 4313
Obliczenie kosztów pośrednich
koszt bezpośredni w 2015 × współczynnik średniego narzutu
= koszt pośredni w 2015
31000 × 0,183529 = 5689
 kosztów pośrednich
5598 + 4313 + 5689 = 15600
Kosztorys
Po zsumowaniu koszty pośrednie wynoszą 15600,
całkowity koszt projektu 100600
Kliknij na Zapisz
Kosztorys
W zestawieniu można dokonać zmian, klikając na Edytuj.
UWAGA:
Pamiętać, że zmiany najpierw muszą być dokonane w
poszczególnych pozycjach kosztorysu: wynagrodzenia,
aparatura i inne koszty lub w rozpisaniu na lata i ZAWSZE
potem przeliczyć koszty pośrednie.
Przejść do harmonogramu.
Koszty zadań - tabela pomocnicza
Zadanie
Rodzaj kosztu
Zadanie 1
12 miesięcy
wynagrodzenie kierownika
2013
2014
2015
10000
0
0
0
0
0
aparatura
7000
0
0
materiały biurowe
1500
0
0
książki
2000
0
0
10000
0
0
konferencje
0
0
0
usługi obce
0
0
0
5598
0
0
36098
0
0
wynagrodzenie wykonawcy
kwerendy
Koszty pośrednie
Razem koszty
Koszty zadań - tabela pomocnicza
Zadanie
Rodzaj kosztu
2013
2014
2015
Zadanie 2
6 miesięcy
wynagrodzenie kierownika
0
5000
0
wynagrodzenie wykonawcy
0
0
0
aparatura
0
0
0
materiały biurowe
0
1000
0
książki
0
2000
0
kwerendy
0
0
0
konferencje
0
0
0
usługi obce
0
0
0
Koszty pośrednie
0
1468
0
Razem koszty
0
9468
0
Koszty zadań - tabela pomocnicza
Zadanie
Rodzaj kosztu
2013
2014
2015
Zadanie 3
12 miesięcy
wynagrodzenie kierownika
0
5000
5000
wynagrodzenie wykonawcy
0
500
0
aparatura
0
0
0
materiały biurowe
0
0
1000
książki
0
0
0
kwerendy
0
0
0
konferencje
0
10000
2000
usługi obce
0
0
0
Koszty pośrednie
0
2845
1468
Razem koszty
0
18345
9468
Koszty zadań - tabela pomocnicza
Zadanie
Rodzaj kosztu
2013
2014
2015
Zadanie 4
6 miesięcy
wynagrodzenie kierownika
0
0
5000
wynagrodzenie wykonawcy
0
0
0
aparatura
0
0
0
materiały biurowe
0
0
0
książki
0
0
0
kwerendy
0
0
0
konferencje
0
0
8000
usługi obce
0
0
10000
Koszty pośrednie
0
0
4221
Razem koszty
0
0
27221
Koszty zadań - tabela pomocnicza
2013
2014
2015
Razem
Zadanie 1
36098
0
0
36098
Zadanie 2
0
9468
0
9468
Zadanie 3
0
18345
9468
27813
Zadanie 4
0
0
27221
27221
Razem
36098
27813
36689
100600
Kosztorys
2013
Razem
36098
2014
27813
2015
36689
Razem
100600
Informacje ogólne
W zakładce Informacje ogólne
powinien pojawić się koszt
ogółem oraz koszt pierwszego
roku realizacji
Harmonogram
Razem
Zadanie 1
36098
Zadanie 2
9468
Zadanie 3
27813
Zadanie 4
27221
Razem
100600
Kliknij na Edytuj aby wpisać przewidywane
koszty zadań. Rozpisać kwotę 100600 PLN
Harmonogram
Wpisać koszty
poszczególnych
zadań
Sprawdzić czy
różnica wynosi „0”
Kliknąć na Zapisz
Harmonogram
Oświadczenia
Kierownik projektu jest zobowiązany do
podpisania oświadczenia, w którym
ustosunkowuje się do zaznaczonych
kwestii.
Kliknij na Edytuj
Oświadczenia
Zaznacz odpowiedzi.
Kliknij za Zapisz
Oświadczenia
Oświadczenia
Na oświadczeniu znajduje się tytuł projektu oraz
nazwisko kierownika projektu
Na wydrukowanej wersji wniosku, pod
oświadczeniem podpisze się Rektor i Kwestor.
Na stronie powinien również podpisać się
dziekan wydziału, na którym będzie realizowany
projekt
Skrócony opis projektu
Należy przygotować tylko w j. polskim, max 5
stron maszynopisu
Można przygotować albo on-line albo off-line
Off-line, poprzez załączenie pliku.
Warunek: załączona treść musi zawierać
podział na Cel naukowy, Metodykę Efekt,
Stan wiedzy oraz Znaczenie projektu
Skrócony opis projektu
On-line:
Wybrać po kolei jedną z pięciu części skróconego
opisu, a następnie kliknąć na Edytuj
Skrócony opis projektu
1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza;
2. Zastosowana metoda badawcza/ metodyka;
3. Znaczenie oraz przewidywany wymierny efekt realizacji
projektu;
4. Uzasadnienie nowatorskiego charakteru projektu;
5. Wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny
naukowej.
UWAGA: Skrócony opis projektu badawczego nie może
być identyczny ze streszczeniem projektu
Pełen opis projektu
Należy przygotować tylko w j. angielskim, max
15 stron maszynopisu
Można przygotować albo on-line albo off-line
Off-line, poprzez załączenie pliku.
Warunek: załączona treść musi zawierać
podział na wszystkie części opisu
Pełen opis projektu
On-line:
Wybrać po kolei jedną z pięciu części skróconego
opisu, a następnie kliknąć na Edytuj
Pełen opis projektu
1.
Cel naukowy projektu (jaki problem wnioskodawca
podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, zakładane
hipotezy badawcze, spodziewany efekt końcowy);
2.
Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie
postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny
naukowej (czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w
jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy
stan wiedzy);
3.
Znaczenie projektu (co uzasadnia podjęcie tego problemu,
jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia
proponowanego tematu, znaczenie wyników projektu dla
rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju
cywilizacyjnego);
Pełen opis projektu
4.
Koncepcja i plan badań (wskazanie szczegółowych celów
badawczych, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się
realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych,
wskazujące na słuszność przyjętych założeń);
5.
Metodyka badań (co stanowi podstawę warsztatu naukowego, na
czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie
urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w badaniach i czy
są dostępne);
6.
Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań (zakładany
sposób przekazu i upowszechniania wyników – publikacje
naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za granicą,
monografie naukowe, rozprawy doktorskie, nowe metody i
urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych
badań na dalszy rozwój nauki);
7.
Literatura.
Wydruk
Po wypełnieniu całego wniosku, należy go wydrukować.
• dla wydruku roboczego, kliknij na „aktualny stan wniosku”
• dla wersji do podpisu, kliknij na „wersja do Narodowego
Centrum Nauki”
Wydruk – wersja do NCN
W przypadku braków we wniosku pojawia
się informacja, które zakładki wymagają
uzupełnienia.
Aby zobaczyć szczegóły, kliknij na „pokaż
szczegóły” wybranej zakładki
Info do uzupełnienia
BACK-UP
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. 96, poz. 615, 2010)
Art. 2.3 badania naukowe:
a) badania podstawowe — oryginalne prace badawcze
eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede
wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o
odstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez
nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie
lub użytkowanie
Opus
Sonata
Sonata Bis
Preludium
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, 2010)
Art. 27.2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując
do konkursu, przedstawiają oświadczenie o
niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków
pochodzących z innych źródeł.
Opus
Sonata
Sonata Bis
Preludium
Zarządzenie nr 295/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej
§2.2. Programy badań naukowych i prac rozwojowych finansowane przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz badania podstawowe finansowane
przez Narodowe Centrum Nauki
- nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
20%
- nauki ścisłe i techniczne
30%
- nauki o życiu
30%
o ile wytyczne nie stanowią inaczej
§3. Zakup aparatury jest zwolniony z narzutu.
Opus
Sonata
Sonata Bis
Preludium

similar documents