Prezentacja z II spotkania informacyjnego z dn. 04.03.2014

Report
1
Projekt:
Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
Zadanie:
57 – Staże długoterminowe
Termin realizacji zadania: styczeń 2014 – grudzień 2014
Koordynacja:
Biuro ds. projektu Program Rozwojowy
Politechniki Warszawskiej
Współfinansowanie:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego Uczelni
Kto może otrzymać stypendium?
Studenci 9 jednostek Politechniki Warszawskiej:
 ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia
 w trakcie trwania studiów stacjonarnych II stopnia
Ostatni rok studiów I stopnia należy rozumieć, jako ostatni rok kalendarzowy
do zakończeniu toku studiów, czyli w przypadku studiów 3,5-letnich chodzi o
studentów 6 i 7 semestru studiów.
Jednostki Politechniki Warszawskiej
objęte konkursem









Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Transportu
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
Pierwsze kroki przed złożeniem dokumentów
 wybór firmy – student sam poszukuje firmy,
w której będzie odbywał staż
 kontakt z potencjalnym pracodawcą
– pracodawca musi wyrazić wolę przyjęcia
stażysty na staż
 opracowanie wraz z pracodawcą programu stażu
– uzyskanie podpisu osoby decyzyjnej w Firmie
(program stażu pod względem merytorycznym
zatwierdzany jest przez Pełnomocnika ds.
praktyk/staży lub odpowiedniego Prodziekana)
Propozycje miejsca odbywania stażu
 propozycja studenta
 baza pracodawców Biura Karier
 oferty zamieszczone w aktualnościach Biura Karier
 w ramach umów/porozumień zawartych wcześniej
przez wydział
Etap I - składanie aplikacji
Dokumenty składane do 17 marca 2014
w Jednostkach PW
(do pobrania i wypełnienia przez studenta):
1.



Wniosek o stypendium stażowe
wymagany podpis studenta
wymagany 1 egzemplarz
wymagana średnia ważona ocen ze studiów
– przy tworzeniu list rankingowych pod uwagę
brana będzie średnia ważona ocen z całego toku
studiów na danym stopniu.
Informacje podstawowe
 procedura konkursowa – kryterium kwalifikacji jest
średnia ważona ocen ze studiów na danym stopniu
 czas trwania stażu: 3 miesiące
 wymagany wymiar stażu: min. 15 godzin tygodniowo
 wysokość stypendium: 1000 zł miesięcznie
Średnia ocen – informacje uzupełniające
 rozliczenia roczne – pod uwagę brane są średnie
wyliczone w momencie ostatniej rejestracji
 studenci 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia,
rozpoczynających studia w lutym 2014 r. oraz będący
na 2 semestrze studiów II stopniu na wydziale, gdzie
obowiązuje rozliczenie roczne – średnia ocen, jaka
widnieje na dyplomie ukończenia studiów I stopnia
Osoba, która odbywała studia na I stopniu na innej uczelni,
będzie musiała dostarczyć również kserokopię dyplomu
ukończenia studiów I stopnia.
2. Program stażu
 wymagany podpis przedstawiciela pracodawcy
wyrażającego wolę przyjęcia studenta na staż
oraz Pełnomocnika ds. praktyk/staży
lub odpowiedniego Prodziekana zatwierdzającego
merytorycznie program stażu
 wymagane 2 egzemplarze
 zakres zadań stażysty – należy ustalić
w porozumieniu z pracodawcą, pamiętając o tym,
iż musi on być zgodny z kierunkiem kształcenia
Dane kontaktowe do osób wyznaczonych w jednostkach
do współpracy wraz z miejscem składania dokumentów
jednostka
osoba kontaktowa
osoba uprawniona do
podpisu dokumentów
miejsce składania
dokumentów
WIM
prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy
Robert Sobiecki
Prodziekan ds. studenckich
Prodziekan ds. studenckich
Dziekanat WIM
pok. 204
MiNI
mgr inż. Michał Okulewicz
Pełnomocnik Dziekana
ds. praktyk studenckich
Pełnomocnik Dziekana
ds. praktyk studenckich
Gmach Wydziału MiNI
pok. 526
GiK
prof. nzw. dr hab. inż.
Antoni Szafranek
dr hab. inż.
Andrzej Pachuta prof. PW
Prodziekan ds. studenckich
Dziekanat Wydziału GiK
Gmach Główny
pok. 214
SiMR
dr inż. Artur Jankowiak
Prodziekan ds. studenckich
Prodziekan ds. studenckich
Gmach Samochodów
i Ciągników
pok. 315A
jednostka
osoba kontaktowa
osoba uprawniona do
podpisu dokumentów
miejsce składania
dokumentów
WAiNS
lic. Paulina Czeredys
dr inż. Krzysztof Urbaniak
Prodziekan ds. studenckich
Dziekanat WAiNS
Gmach Główny
pok. 207
WT
dr inż. Józef Suda
Pełnomocnik Dziekana
ds. praktyk studenckich
Pełnomocnik Dziekana ds.
praktyk studenckich
Dziekanat WT
pok. 112
WIL
dr inż. Michał Krzemiński
Pełnomocnik Dziekana
ds. praktyk
Pełnomocnik Dziekana ds.
praktyk
Sekretariat WIL
pok. 525
pok. 504
MEiL
prof. nzw. dr hab.
Paweł Pyrzanowski
Prodziekan ds. studenckich
Prodziekan ds. studenckich
Dziekanat MEiL
pok. 126
KNEiS
w Płocku
mgr Katarzyna Osiecka
dr hab. inż. Renata Walczak,
Dyrektor KNEiS
Politechnika Warszawska
Filia w Płocku
pok. 101
Etap II - organizacja stażu
dotyczy wyłącznie osób, które zakwalifikowały się
do otrzymania stypendium
Dokumenty składane w Biurze Projektu:
1. Porozumienie o organizacji staży studenckich
– umowa między PW, a Pracodawcą
 wymagany podpis przedstawiciela pracodawcy
oraz podpis Dziekana Wydziału
 wymagane 3 egzemplarze
 porozumienie będzie wysłane na adres email
opiekuna stażu wskazanego w programie stażu
2. Deklaracja udziału w Projekcie oraz Oświadczenie
o przetwarzaniu danych osobowych
 wymagany podpis studenta
 wymagany 1 egzemplarz
 należy wypełnić, wydrukować i podpisać
 należy dostarczyć do Biura Projektu
3. Oświadczenia:
 dla celów ubezpieczenia ZUS
 oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW
(student oświadcza, iż posiada aktualne ubezpieczenie
NNW, obejmujące okres 3-miesięcznego stażu)
• wymagany podpis studenta
• wymagany 1 egzemplarz
• należy wypełnić, wydrukować i podpisać
• należy dostarczyć do Biura Projektu
4. Kwestionariusz systemu SAP do celów
ubezpieczeniowych oraz podatkowych
 należy wypełnić, wydrukować i podpisać
 wymagany 1 egzemplarz
Po dostarczeniu wszystkich dokumentów
Biuro Projektu przygotuje skierowanie na staż
do podpisu Dziekana Wydziału.
Brak wymienionych dokumentów oznacza
rezygnację z realizacji stażu w ramach Projektu.
Etap III – realizacja i zaliczenie stażu
Dokumenty składane w Biurze Projektu
w ciągu 14 dni od zakończenia stażu:
1. Zaświadczenie o odbyciu stażu
 wymagany podpis pracodawcy
 wymagany 1 egzemplarz
2. Raport studenta z odbytego stażu
 wymagany podpis
 wymagany 1 egzemplarz
Po skompletowaniu dokumentacji Biuro Projektu przygotuje
zaświadczenie dla studenta o odbyciu stażu do podpisu Dziekana.
Istotne informacje
 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszone są na stronie
Projektu w zakładce staże (FAQ) www.pr.pw.edu.pl/staze-2/faq
 student nie może otrzymywać na ten sam staż dodatkowego
wynagrodzenia lub stypendium z innego źródła
 pracodawca nie może wypłacać studentowi dodatkowego
wynagrodzenia za staż, może jednak pokryć koszty wyżywienia,
noclegu, zakwaterowania
 student może otrzymać tylko jedno stypendium w ramach
zadania 57. Projektu
 do decyzji jednostki należy, czy odbyty staż zostanie zaliczony
jako obowiązkowa praktyka wymagana programem studiów
Istotne informacje
 student na czas odbywania stażu musi posiadać ubezpieczenie NNW
 do zakończenia stażu, stażysta jest zobowiązany do utrzymania statusu
studenta (obrona pracy dyplomowej może odbyć się po zakończeniu
i rozliczeniu stażu)
 w przypadku przerwania stażu przez studenta, przyznane stypendium
musi zostać zwrócone wraz z kosztami, jakie poniosła Politechnika
Warszawska w związku z wypłaconym stypendium
 jako przerwanie stażu traktowane jest również niedostarczenie przez
studenta wszystkich dokumentów wymaganych do rozliczenia stażu
(np.: niedostarczenie zaświadczenia od pracodawcy o ukończeniu stażu)
Kontakt
Informacji w sprawie zadania 57. PRPW udziela:
Katarzyna Podyma-Różak
[email protected]
tel./fax (22) 234 59 88
22

similar documents