Program priorytetowy NFOŚiGW BOCIAN, rozproszone, odnawialne

Report
Program priorytetowy NFOŚiGW
BOCIAN
Rozproszone, odnawialne źródła energii.
Barbara Koszułap
Zastępca Prezesa Zarządu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
.
3 października, 2013 rok
Unia Europejska a OZE
 Komisja
Europejska
a
rozwój
OZE
–
poparcie
warunkowe
 OZE - działanie na rynku energii
 kryzys - kraje członkowskie UE- OZE - subsydia
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Polska a OZE
Koszty wsparcia odnawialnych źródeł energii to ważny temat w Polsce
Koszty wsparcia OZE wg szacunków
resortu gospodarki
70
Kwota w mld
60
50
40
30
60.2
20
10
0
4.26
2012 r.
2013 - 2020 r. - prognoza przy
założeniu obecnych zasad
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Polska a OZE
Dyskusja trwa a OZE czeka
Praktyczne znaczenie OZE dla bezpieczeństwa
energetycznego
Dyspozycyjność technologii
Magazynowanie energii
Czy możemy zrezygnować z węgla ?
Współspalanie – wskaźniki a nowe moce OZE
Na czym oprzeć energetyczny mix ?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Inwestorzy a OZE
Przyczyny:
 brak stabilnego prawa
 bariery
techniczne
rozwoju
sieci,
rezerw
mocy
i magazynowania energii
 długotrwała
procedura
administracyjna
związana
z pozwoleniami na budowę
Skutki:
 rosnące ryzyko inwestycyjne i finansowe
 niepewność i ostrożność inwestorów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Budżet programu: 420 mln zł
Rodzaj przedsięwzięcia
elektrownie wiatrowe
systemy fotowoltaiczne
pozyskiwanie energii z wód geotermalnych
małe elektrownie wodne
źródła ciepła opalane biomasą
biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii
elektrycznej
lub ciepła z wykorzystaniem biogazu
rolniczego
Moc
minimalna
200 kWp
5 MWt
300 kWe
Moc
maksymalna
3MWe
1 MWp
20 MWt
5 MW
20 MWt
pożyczka
2 MWe
instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej
dystrybucyjnej i bezpośredniej
wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej
5 MWe
kogeneracji na biomasę
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Korzyści z realizacji inwestycji OZE
produkcja energii elektrycznej - 235 000 MWh
produkcja energii cieplnej - 990 000 GJ
CEL: Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 - 290 000 Mg/rok
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Realizacja programu
Okres wdrażania w latach 2014 – 2022.
Alokacja środków w latach 2014 – 2018.
Wydatkowanie środków: do 2020 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu
cywilnego
podejmujący
realizację
przedsięwzięć
z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Warunki
 kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł
 oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi
WIBOR 3M - 100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Intensywność dofinansowania
Intensywność
dofinansowania
Rodzaj przedsięwzięcia
elektrownie wiatrowe
do 30 %
systemy fotowoltaiczne
do 75 %
pozyskiwanie energii z wód geotermalnych
do 50 %
małe elektrownie wodne
do 30 %
źródła ciepła opalane biomasą
do 30 %
biogazownie rozumiane jako obiekty
wykorzystaniem biogazu rolniczego
instalacje wytwarzania biogazu
dystrybucyjnej i bezpośredniej
wytwarzania
rolniczego
energii
elektrycznej
lub ciepła z
celem wprowadzenia go do sieci gazowej
wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę
do 75%
do 75%
do 75%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dziękuję za uwagę!
Barbara Koszułap
Zastępca Prezesa Zarządu
NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

similar documents