wadia

Report
Wadium do przetargu
w formie PORĘCZENIA!
Tomasz Czarnik
Prezes Zarządu
Rozpoczęliśmy działalność operacyjną w 2001 r.
Naszymi udziałowcami są Fundusz Górnośląski S.A.
i Bank Gospodarstwa Krajowego
Jesteśmy podmiotem regionalnym, działającym i wspierającym
rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oferuje przedsiębiorcom
poręczenie zapłaty wadium. Poręczenie to udzielane jest za
podmioty przystępujące do przetargu, zobligowane przez jego
organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.
PORĘCZENIE WADIUM
ORGANIZATOR
PRZETARGU
PRZEDSIĘBIORCA
ZAMROŻENIE GOTÓWKI
Poręczenia do 100% wysokości wadium:
Pojedyncze poręczenie
• na okres do 90 dni
• do wysokości 500 tys. zł
Pakiet poręczeń wadialnych
• na okres do 12 miesięcy
• do wysokości 500 tys. zł
Linia poręczeniowa w ramach której udzielane są poszczególne
poręczenia wadialne
W szczególnych przypadkach pojedyncze poręczenie może
wyczerpać cały przyznany pakiet wadialny
PAKIET PORĘCZEŃ WADIALNYCH
PORĘCZENIE WADIALNE 1
PORĘCZENIE WADIALNE 2
PORĘCZENIE WADIALNE 3
PORĘCZENIE WADIALNE 4
PORĘCZENIE WADIALNE 5
500 tys. zł
30 tys. zł
290 tys. zł
75 tys. zł
15 tys. zł
90 tys. zł
PRZEDSIĘBIORCA
WNIOSEK
O PAKIET
WADIALNY
PAKIET PORĘCZEŃ WADIALNYCH
PORĘCZENIE
WADIALNE 1
PORĘCZENIE
WADIALNE 2
PORĘCZENIE
WADIALNE 3
PORĘCZENIE
WADIALNE 4
PRZETARG 1
PRZETARG 2
PRZETARG 3
PRETARG 4
Brak konieczności wpłaty i zamrożenia gotówki
Możliwość udziału w wielu przetargach jednocześnie
Atrakcyjność cenowa
Szybka decyzja – przyznanie pakietu do 5 dni roboczych,
poręczenie konkretnego przetargu w ramach pakietu do 1 dnia
roboczego
Możliwość złożenia wniosku online
Wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego
partnera biznesowego
Poręczenie posiada identyczną skuteczność prawną jak wpłata
wadium w formie pieniężnej.
Poręczenia honorowane są przez wszystkie podmioty organizujące
przetargi w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Są to m.in.:
Miasta, gminy, powiaty oraz inne jednostki sektora finansów
publicznych, takie jak sądy, państwowe szkoły wyższe, NFZ, ZUS
Kompanie Węglowe, Holdingi Węglowe, Polskie Koleje Państwowe
Lasy Państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej
PRZEDSIĘBIORCA
PRZEDSIĘBIORCA
PRZEDSIĘBIORCA
ORGANIZACJA ZRZESZAJĄCA
FUNDUSZ PORĘCZENIOWY
Możliwość zaproponowania zrzeszonym przedsiębiorcom
produktu zdecydowanie upraszczającego udział w przetargach
Pełnienie roli pośrednika pomiędzy Przedsiębiorcą a Funduszem,
w tym w szczególności:
a) partycypacja w prowizji za udzielenie poręczenia
b) możliwość złożenia wniosku o poręczenie w siedzibie
organizacji zrzeszającej
c) udział w szkoleniach realizowanych przez Fundusz
Szansa uzyskania dla swoich członków upustów prowizji
Okazja do wzajemnej promocji prowadzonych działalności
Przedsiębiorcy i firmy:
Posiadające zdolność kredytową
Posiadające status MŚP
Prowadzące działalność min. 6 miesięcy
Posiadające siedzibę lub oddział lub prowadzące inwestycje
na terenie województwa śląskiego
Poręczenia kredytów i pożyczek obrotowych oraz inwestycyjnych
• do 50% kapitału kredytu lub pożyczki
• do wysokości nawet 1 mln zł
• na okres do 5 lat
• możliwość uzyskania bezpłatnego poręczenia kredytu
inwestycyjnego lub pożyczki inwestycyjnej w ramach środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
Poręczenia leasingów
• do 80% wartości finansowania
• do wysokości nawet 1 mln zł
• na okres do 5 lat
• możliwość uzyskania leasingu z wkładem własnym 0%
www.rfp.pl
[email protected]
(32) 785 85 85
www.wadia.pl
[email protected]
(32) 785 80 15
ul. Astrów 10
40-045 Katowice
Ambitne plany potrzebują
solidnego wsparcia!

similar documents