Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju

Report
10 listopad 2011r,
Spytkowice
Stowarzyszenie powołane zostało dnia 11.01.1995r.
pod nazwą Stowarzyszenie „Podbeskidzkie Centrum
Przedsiębiorczości Promocji i Rozwoju Gmin”
z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przez Członków
Założycieli obejmujących Gminy: Maków Podhalański,
Stryszawa, Sucha Beskidzka oraz Zembrzyce. Obecnie
członkami Stowarzyszenia są wszystkie gminy powiatu
suskiego oraz starostwo suskie.
Zmiana nazwy Stowarzyszenia na „Samorządowe
Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej
Beskidzkiej nastąpiła w 2000 r. i trwa do dzisiaj.








rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
eksportu,
rozwoju turystyki i agroturystyki,
rozwoju gospodarczego,
ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska naturalnego
człowieka,
wykorzystania i transferu nowych technik i technologii,
tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu,
rozwoju zasobów ludzkich.




tworzenie i realizację programów aktywnej walki
z bezrobociem,
świadczenie usług doradczych dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających
działalność gospodarczą lub też innych podmiotów, których
celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego,
świadczenie usług informacyjnych dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorców, bezrobotnych, osób
rozpoczynających działalność gospodarczą lub innych
podmiotów,
świadczenie usług finansowych dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, bezrobotnych, osób rozpoczynających
działalność gospodarczą.
Walne
Zebranie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna

Organizacja non-profit – to organizacja,
która prowadząc swoją działalność skupia się
na wspieraniu prywatnego lub publicznego
dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku.


działalność gospodarczą prowadzi w imieniu
Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia,
dochody z działalności Stowarzyszenia
przeznacza się na realizacje celów
statutowych.
Od 2005r. Stowarzyszenie „Samorządowe
Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
w Suchej Beskidzkiej posiada akredytację
w Krajowym Systemie Usług (KSU) w zakresie
usług doradczych o charakterze ogólnym,
informacyjnych i finansowych udzielanie
pożyczek.
Krajowy System Usług dla MSP (KSU) to sieć
około 200 współpracujących ze sobą
niekomercyjnych organizacji, które świadczą
na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów
podejmujących
działalność
gospodarczą
usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe
i finansowe.
Usługi doradcze
Usługi finansowe
Usługi informacyjne
Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej
Beskidzkiej realizuje usługi doradcze
odpłatne głównie w zakresie :
◦ przygotowywania biznes planów oraz
◦ opracowywania wniosków o dotację główne do
Urzędu Pracy
◦ inne w zależności od potrzeb klienta.
Okres realizacji projektu
listopad 2011 – październik 2014
Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet 8
Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo
dla przedsiębiorstw
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez
Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
w partnerstwie z 6 instytucjami.
• W ramach projektu świadczone
będą usługi doradcze obejmujące
dwa etapy:
Cel projektu
• diagnozę potrzeb MMŚP
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
• działania wynikające
z przeprowadzonej diagnozy
MMŚP, których celem będzie
rozwiązanie lub przedstawienie
propozycji rozwiązania
konkretnego problemu.
Beneficjenci projektu
• mikro, mali i średni
przedsiębiorcy
posiadający na terenie
Województwa
Małopolskiego siedzibę,
oddział lub filię.
•Innowacyjność – podniesienie konkurencyjności
przez innowacje produktowe, procesowe,
organizacyjne
i marketingowe,
Zakres
tematyczny
doradztwa
•Aspekty formalno- prawne dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej, prawa
i obowiązki przedsiębiorcy, w tym zobowiązania
publicznoprawne, obowiązki dla przedsiębiorcy
wynikające z licencji, pozwoleń, patentów,
umów, decyzji administracyjnych,
•Marketing przedsiębiorstwa – konsultacje
w zakresie przygotowania strategii
marketingowej, budowania relacji z klientami,
podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych
technologii w marketingu,
w tym narzędzi informatycznych, marketingowe
aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zakres
tematyczny
doradztwa
• Organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstwem- organizacja pracy
przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór
personelu, podział obowiązków
i odpowiedzialności, skutki prawne wyboru
formy prowadzenia działalności
gospodarczej.
• Finanse przedsiębiorstwa – zastosowanie
narzędzi zarządzania finansami poprzez
planowanie przepływów pieniężnych
i kosztów oraz controllingu, formy
opodatkowania działalności, postępowanie
w przypadku zagrożenia utraty płynności
finansowej,
• Eksport - prowadzenie działalności
gospodarczej zagranicą .



Średni czas trwania usługi doradczej to 15h.
Rekrutacja do projektu będzie miała charakter
otwarty, prowadzona będzie na bieżąco
w okresie trwania projektu.
Ważne! Usługa doradcza nie może stanowić
elementu stałej lub okresowej działalności, ani
też bieżących kosztów operacyjnych
przedsiębiorstwa.
l.p.
Nazwa instytucji
Obszar terytorialny
1
Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
Miasto Kraków, Miasto Nowy Sącz, powiat
krakowski, wielicki, myślenicki, bocheński,
nowosądecki, olkuski
2
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Powiat miechowski, chrzanowski
3
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej
Powiat oświęcimski
4
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej Małopolski Instytut
Samorządu Terytorialnego i Administracji
Miasto Kraków, Miasto Tarnów, powiat
krakowski, proszowicki, tarnowski,
dąbrowski
5
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Powiat brzeski, tatrzański, nowotarski
6
Sądecka Izba Gospodarcza
Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki,
limanowski, gorlicki
7
Stowarzyszenie
„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości
i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
Powiat suski, wadowicki

Kontakt
◦ Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicz 175
◦ Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03
◦ Tel./fax.: 033 874 12 85

Osoba do kontaktu
◦ Natalia Borowy
Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju” realizuje usługi
finansowe w ramach następujących funduszy
pożyczkowych:
 Fundusz „Małopolska Południowo – Zachodnia”,
 Fundusz „Beskid,
 Fundusz „Skawa”,
Fundusz „TOR”,
 Fundusz „Odbudowa”.
realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPOWKP)
Działanie 1.2.1.
ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego.
Instytucja wdrażająca Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP).
•mikro i małym przedsiębiorcom,
Pożyczka może
być udzielona:
•osobom bezrobotnym oraz innym
osobom nie prowadzącym działalności
pod warunkiem uruchomienia własnej
działalności gospodarczej,
•przedsiębiorcom działającym we
wszystkich sektorach za wyjątkiem
rolniczego, zbrojeniowego, tytoniowego
i monopolowego.
•Pożyczka może być udzielona:
Zasięg terytorialny
•przedsiębiorcom posiadającym
siedzibę, a w przypadku osoby
fizycznej adres zamieszkania lub
główne miejsce wykonywania
działalności, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
• Inwestycyjny (z wyłączeniem zakupów
o charakterze konsumpcyjnym):
• zakup, budowa, rozbudowa bądź
modernizacja obiektów: produkcyjnych,
handlowych i usługowych,
• zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub
jego części,
Cel pożyczki
• zakup: maszyn, urządzeń, aparatury, ręcznych
narzędzi pracy oraz środków transportu,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup innych inwestycji wskazanych przez
pożyczkobiorcę .
• Obrotowy (z wyłączeniem zakupów
o charakterze konsumpcyjnym):
• zakup materiałów, towarów i surowców do
produkcji i usług, itp.
• wszystkie pożyczki musi być rozliczone na
podstawie faktur, rachunków, umów i innych
równoważnych
dokumentów
księgowych
potwierdzających poniesienie kosztów,
Warunki
rozliczenia
• każda pożyczka musi być rozliczona do
6 miesięcy licząc od dnia przelania środków
na rachunek bankowy pożyczkobiorcy,
• możliwe są przesunięcia pomiędzy pozycjami
wydatków,
• Pożyczkobiorca rozlicza się z całości pożyczki
oraz 20 % wkładu własnego.
Wartość
pożyczki
Okres spłaty
Karencja
•Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł
•Maksymalna kwota pożyczki to 250.000,00 zł,
przy czym podmiot działający krócej niż 6
miesięcy może otrzymać pożyczkę w wysokości
do 100.000,00 zł
•Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może
przekroczyć 72 miesięcy.
•Dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć
60 miesięcy.
•Okres karencji w spłacie kapitału nie może być
dłuższy niż 6 miesięcy.
• Oprocentowanie pożyczek w skali roku nie
może być niższe niż stopa referencyjna,
która na dzień dzisiejszy wynosi 4,26%,
Oprocentowanie
• Stopa referencyjna jest określana dla danego
wnioskodawcy w oparciu o rating jaki
zostanie dla niego wyznaczony na podstawie
dokonanej analizy jego sytuacji rynkowej
i finansowej oraz siły przedstawionych
zabezpieczeń.
Prowizja
•0,50 % prowizji od wartości udzielonej
pożyczki jednak nie mniej niż 50 zł dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą
istniejącą nie dłużej niż trzy miesiące (licząc
od dnia zarejestrowania działalności
gospodarczej lub spółki w odpowiednich
organach, do dnia zarejestrowania wniosku
w Funduszu).
•2,00 % od wartości udzielonej pożyczki dla
osób prowadzących działalność gospodarczą
dłużej niż 3 miesiące.
Wkład własny
•udział własny przedsiębiorcy
w finansowaniu przedsięwzięcia nie może być
mniejsza niż 20% wartości pożyczki.
Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń:
•Weksel własny In blanco,
•Poręczenie osoby trzeciej lub osób trzecich, fizycznych lub prawnych,
•Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego,
•Ustanowienie hipoteki,
•Przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą
ubezpieczeniową i cesją,
•Obligacje Skarbu Państwa,
•Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka
rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego,
•Zastaw rejestrowy,
•Blokada środków finansowych na lokacie,
•Inne, proponowane przez Pożyczkobiorcę.

Kontakt
◦ Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03
◦ Tel./fax.: 033 874 12 85
◦ Kom.: 0 501 609 564

Dorota Augustyn
◦ email: [email protected]

Michał Stasik
◦ email: [email protected]
•mikro i małym przedsiębiorcom,
Pożyczka może
być udzielona:
•osobom bezrobotnym oraz innym
osobom nie prowadzącym działalności
pod warunkiem uruchomienia własnej
działalności gospodarczej,
•przedsiębiorcom działającym we
wszystkich sektorach za wyjątkiem
rolniczego, zbrojeniowego, tytoniowego
i monopolowego.
•Pożyczka może być udzielona:
Zasięg terytorialny
•przedsiębiorcom posiadającym
siedzibę, a w przypadku osoby
fizycznej adres zamieszkania lub
główne miejsce wykonywania
działalności, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
• Inwestycyjny (z wyłączeniem zakupów
o charakterze konsumpcyjnym):
• zakup, budowa, rozbudowa bądź
modernizacja obiektów: produkcyjnych,
handlowych i usługowych,
• zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub
jego części,
Cel pożyczki
• zakup: maszyn, urządzeń, aparatury, ręcznych
narzędzi pracy oraz środków transportu,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup innych inwestycji wskazanych przez
pożyczkobiorcę.
• Obrotowy (z wyłączeniem zakupów
o charakterze konsumpcyjnym):
• zakup materiałów, towarów i surowców do
produkcji i usług, itp.
Warunki
rozliczenia
• wszystkie
pożyczki
muszą
być
rozliczone
na
podstawie
faktur,
rachunków,
umów
i
innych
równoważnych dokumentów księgowych
potwierdzających poniesienie kosztów,
• każda pożyczka musi być rozliczona do
6 miesięcy licząc od dnia przelania
środków
na
rachunek
bankowy
pożyczkobiorcy,
• możliwe są przesunięcia
pozycjami wydatków.
pomiędzy
Wartość
pożyczki
Okres spłaty
Karencja
•Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł
•Maksymalna kwota pożyczki to 250.000,00 zł,
przy czym podmiot działający krócej niż 6
miesięcy może otrzymać pożyczkę w wysokości
do 100.000,00 zł
•Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może
przekroczyć 72 miesięcy.
•Dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć
60 miesięcy.
•Okres karencji w spłacie kapitału nie może być
dłuższy niż 6 miesięcy.
• Oprocentowanie pożyczek w skali roku nie
może być niższe niż stopa referencyjna, która
na dzień dzisiejszy wynosi 4,26%,
Oprocentowanie
• Stopa referencyjna jest określana dla danego
wnioskodawcy w oparciu o rating jaki
zostanie dla niego wyznaczony na podstawie
dokonanej analizy jego sytuacji rynkowej
i finansowej oraz siły przedstawionych
zabezpieczeń.
Prowizja
•0,50 % prowizji od wartości udzielonej pożyczki
jednak nie mniej niż 50 zł dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą
istniejącą nie dłużej niż trzy miesiące (licząc od
dnia zarejestrowania działalności gospodarczej
lub spółki w odpowiednich organach, do dnia
zarejestrowania wniosku w Funduszu).
•2,00 % od wartości udzielonej pożyczki dla osób
prowadzących działalność gospodarczą dłużej
niż 3 miesiące.
Wkład własny
• BRAK
Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń:
•Weksel własny In blanco,
•Poręczenie osoby trzeciej lub osób trzecich, fizycznych lub prawnych,
•Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego,
•Ustanowienie hipoteki,
•Przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą
ubezpieczeniową i cesją,
•Obligacje Skarbu Państwa,
•Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka
rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego,
•Zastaw rejestrowy,
•Blokada środków finansowych na lokacie,
•Inne, proponowane przez Pożyczkobiorcę.

Kontakt
◦ Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03
◦ Tel./fax.: 033 874 12 85
◦ Kom.: 0 501 609 564

Dorota Augustyn
◦ email: [email protected]

Michał Stasik
◦ email: [email protected]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach
II osi MRPO „ Gospodarka regionalnej szansy”
Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności
przedsiębiorstw”
Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych
dla przedsiębiorstw.
•wyłącznie mikroprzedsiębiorcom,
Pożyczka może
być udzielona:
•osobom bezrobotnym oraz innym
osobom nie prowadzącym działalności
pod warunkiem uruchomienia własnej
działalności gospodarczej,
•przedsiębiorcom działającym we
wszystkich sektorach za wyjątkiem
rolniczego, zbrojeniowego, tytoniowego
i monopolowego.
•Pożyczka może być udzielona:
Zasięg terytorialny
•przedsiębiorcom posiadającym
siedzibę, a w przypadku osoby
fizycznej adres zamieszkania lub
główne miejsce wykonywania
działalności, na terytorium
Województwa Małopolskiego.
•Wyłącznie inwestycyjny (z wyłączeniem zakupów
o charakterze konsumpcyjnym):
•Zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja
obiektów:
produkcyjnych,
handlowych
i usługowych,
Cel pożyczki
•Zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego
części,
•Zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury,
ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu,
•Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
•Zakup innych inwestycji wskazanych przez
pożyczkobiorcę a spełniających warunki określone
Regulaminem oraz umową pożyczki.
Warunki
rozliczenia
• wszystkie
pożyczki
muszą
być
rozliczone
na
podstawie
faktur,
rachunków,
umów
i
innych
równoważnych dokumentów księgowych
potwierdzających poniesienie kosztów,
• każda pożyczka musi być rozliczona do
6 miesięcy licząc od dnia przelania
środków
na
rachunek
bankowy
pożyczkobiorcy,
• możliwe są przesunięcia
pozycjami wydatków.
pomiędzy
Wartość
pożyczki
Okres spłaty
Karencja
•Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł,
•Maksymalna kwota pożyczki to 250.000,00 zł.
•Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może
przekroczyć 72 miesięcy.
•Dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć
60 miesięcy.
•Okres karencji w spłacie kapitału nie może być
dłuższy niż 6 miesięcy.
• Oprocentowanie pożyczek w skali roku nie
może być niższe niż stopa referencyjna, która
na dzień dzisiejszy wynosi 4,26%,
Oprocentowanie
• Stopa referencyjna jest określana dla danego
wnioskodawcy w oparciu o rating jaki
zostanie dla niego wyznaczony na podstawie
dokonanej analizy jego sytuacji rynkowej
i finansowej oraz siły przedstawionych
zabezpieczeń.
Prowizja
•0,50 % prowizji od wartości udzielonej pożyczki
jednak nie mniej niż 50 zł dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą
istniejącą nie dłużej niż trzy miesiące (licząc od
dnia zarejestrowania działalności gospodarczej
lub spółki w odpowiednich organach, do dnia
zarejestrowania wniosku w Funduszu).
•2,00 % od wartości udzielonej pożyczki dla osób
prowadzących działalność gospodarczą dłużej
niż 3 miesiące.
Wkład własny
• BRAK
Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń:
•Weksel własny In blanco,
•Poręczenie co najmniej jednej osoby trzeciej, fizycznej lub prawnej,
•Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego,
•Ustanowienie hipoteki,
•Przewłaszczenie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie wraz z polisą
ubezpieczeniową i cesją,
•Obligacje Skarbu Państwa,
•Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka
rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego,
•Zastaw rejestrowy,
•Blokada środków finansowych na lokacie,
•Inne, proponowane przez Pożyczkobiorcę.

Kontakt

Magdalena Drabina

Monika Marek

www.funduszskawa.pl
◦ Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03
◦ Tel./fax.: 033 874 12 85
◦ Kom.: 0 506 254 080
◦ email: [email protected]
◦ email: [email protected]
TOR#10
• osobom bezrobotnym,
• osobom
które
są
zagrożone
grupowymi
zwolnieniami z pracy, otrzymali w okresie dwóch
ostatnich lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
ze
środków
Funduszu
Pracy
i spłacają tę pożyczkę bez opóźnień,
Pożyczka
może być
udzielona:
• osobom które uzyskały poprzednio pożyczkę ze
środków FRP i spłacili lub spłacają tę pożyczkę bez
opóźnień,
• osobom bezrobotnym do 25 roku życia lub
osobom
bezrobotnym
legitymującym
się
dyplomem wyższej uczelni, którzy nie ukończyli 27
roku życia,
• podmiotom gospodarczym, które zatrudniają lub
zatrudnią przynajmniej dodatkowo jedną osobę
bezrobotną (w przeliczeniu na pełny etat)
skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy.
• Pożyczka może być udzielona:
Zasięg terytorialny
• osobom rozpoczynającym lub
prowadzącym działalność
gospodarczą na terenie
województwa, w którym
działa FRP lub na terenie
sąsiednich województw.
• Inwestycyjny (z wyłączeniem zakupów
o charakterze konsumpcyjnym):
• zakup, budowa, rozbudowa bądź
modernizacja obiektów: produkcyjnych,
handlowych i usługowych,
• zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub
jego części,
Cel pożyczki
• zakup: maszyn, urządzeń, aparatury, ręcznych
narzędzi pracy oraz środków transportu,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• zakup innych inwestycji wskazanych przez
pożyczkobiorcę.
• Obrotowy (z wyłączeniem zakupów
o charakterze konsumpcyjnym):
• zakup materiałów, towarów i surowców do
produkcji i usług, itp.
Warunki
rozliczenia
• wszystkie
pożyczki
muszą
być
rozliczone
na
podstawie
faktur,
rachunków,
umów
i
innych
równoważnych dokumentów księgowych
potwierdzających poniesienie kosztów,
• każda pożyczka musi być rozliczona do
6 miesięcy licząc od dnia przelania
środków
na
rachunek
bankowy
pożyczkobiorcy,
• możliwe są przesunięcia
pozycjami wydatków.
pomiędzy
Wartość
pożyczki
Okres spłaty
Karencja
•Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł,
•Maksymalna kwota pożyczki to 120.000,00 zł.
•Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może
przekroczyć 60 miesięcy.
•Okres karencji w spłacie kapitału nie może być
dłuższy niż 6 miesięcy.
Oprocentowanie
• Oprocentowanie pożyczek odnoszone jest
do poziomu oprocentowania redyskonta
weksla (kredytu redyskontowego NBP),
• oprocentowanie wynosi:
• 0,70 % stopy procentowej redyskonata
weksla, które obecnie wynosi ok. 3,30%
Prowizja
Wkład własny
•3,50 % kwoty przyznanej pożyczki, płatna
jednorazowo w momencie jej udzielenia.
•Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego
się o pożyczkę wynosi 20% wartości
przedsięwzięcia.
Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń:
•Weksel własny In blanco,
•Poręczenie co najmniej jednej osoby trzeciej, fizycznej lub prawnej,
•Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego,
•Ustanowienie hipoteki,
•Przewłaszczenie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie wraz z polisą
ubezpieczeniową i cesją,
•Obligacje Skarbu Państwa,
•Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka
rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego,
•Zastaw rejestrowy,
•Blokada środków finansowych na lokacie,
•Inne, proponowane przez Pożyczkobiorcę.

Kontakt
◦ Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03
◦ Tel./fax.: 033 874 12 85
◦ Kom.: 0 506 254 080

Magdalena Drabina
◦ email: [email protected]

Monika Marek
◦ email: [email protected]
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach
II osi MRPO „Gospodarka regionalnej szansy”
Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności
przedsiębiorstw”
Schemat D „Esparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla
przedsiębiorstw.
• wyłącznie mikro, małym
i średnim przedsiębiorcom:
Pożyczka może być
udzielona:
• którzy zostali poszkodowani wskutek
klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń
nadzwyczajnych
spowodowanych
działaniem siły wyższej w miejscu
faktycznego wykonywania działalności
w okresie po 1 maja 2010 roku
i wystąpią z wnioskiem do Funduszu
o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od
wystąpienia szkody;
• którzy w dniu wystąpienia zdarzenia
prowadzili faktyczną działalność;
Pożyczka może
być udzielona
c.d.:
• którzy prowadzą działalność
gospodarczą we wszystkich sektorach
za wyjątkiem rolniczego,
tytoniowego, monopolowego oraz
zbrojeniowego;
• którzy przedstawią dokument
potwierdzający fakt wystąpienia
szkody oraz wartość powstałej
szkody (operat szacunkowy,
ewidencja księgowa, itp.);
• którzy przeznaczą pożyczkę na
wyłącznie na finansowanie inwestycji
związanych z działalnością w ramach
której powstała szkoda.
•Pożyczka może być udzielona:
Zasięg terytorialny
•przedsiębiorcom posiadającym
siedzibę, a w przypadku osoby
fizycznej adres zamieszkania lub
główne miejsce wykonywania
działalności, na terytorium
Województwa Małopolskiego.
•Wyłącznie inwestycyjny (z wyłączeniem zakupów
o charakterze konsumpcyjnym):
•Zakup, budowa, rozbudowa bądź modernizacja
obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych,
•Zakup nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego
części,
Cel pożyczki
•Zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury,
ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu,
wyłącznie gdy są one samochodami specjalnymi
(nr 743 według Klasyfikacji Śródków Trwałych) lub
pozostałym taborem bezszynowym (nr 76 według
Klasyfikacji Śródków Trwałych),
•Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
•Zakup
innych
inwestycji
wskazanych
przez
pożyczkobiorcę a spełniających warunki określone
Regulaminem oraz umową pożyczki
Warunki
rozliczenia
• wszystkie pożyczki muszą być
rozliczone na podstawie faktur,
rachunków, umów i innych
równoważnych dokumentów księgowych
potwierdzających poniesienie kosztów,
• każda pożyczka musi być rozliczona do
6 miesięcy licząc od dnia przelania
środków na rachunek bankowy
pożyczkobiorcy,
• możliwe są przesunięcia pomiędzy
pozycjami wydatków.
Wartość
pożyczki
Okres spłaty
Karencja
•Minimalna kwota pożyczki to 5.000,00 zł,
•Maksymalna kwota pożyczki to 350.000,00 zł.
•Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może
przekroczyć 72 miesięcy.
•Dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 60
miesięcy.
•Okres karencji w spłacie kapitału nie może być
dłuższy niż 6 miesięcy.
Umorzenie
Oprocentowanie
Prowizja
•Pożyczki mogą być umarzane do 50%
wartości pożyczki, jednakże wartość
umorzenia nie może przekroczyć wartości
powstałej szkody .
•Warunkiem umorzenia jest spłata co najmniej
50% wartości kapitału pożyczki oraz
rozliczenia się z wydatków w terminie
i zgodnie z harmonogramem wydatków
•Oprocentowanie pożyczki stałe 4,00 %
• Brak prowizji
Nie wymaga się wkładu własnego
Przyjmowane są następujące formy zabezpieczeń:
•Weksel własny In blanco,
•Poręczenie osoby trzeciej lub osób trzecich, fizycznych lub prawnych,
•Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego,
•Ustanowienie hipoteki,
•Przewłaszczenie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie wraz z polisą
ubezpieczeniową i cesją,
•Obligacje Skarbu Państwa,
•Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka
rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego,
•Zastaw rejestrowy,
•Blokada środków finansowych na lokacie,
•Inne, proponowane przez Pożyczkobiorcę.
Beneficjenci funduszu c.d.
Pożyczka
nie
może
być
udzielona
przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej
sytuacji
finansowej,
w
rozumieniu
Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C
244 z 1 października 2004 roku).

Kontakt
◦ Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03
◦ Tel./fax.: 033 874 12 85
◦ Kom.: 0 506 254 030

Agnieszka Grabiec
◦ email: [email protected]

Dorota Nitecka
◦ email: [email protected]
Stowarzyszenie
„Samorządowe
Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju” realizuje
bezpłatne usługi informacyjne w ramach
Punktu Konsultacyjnego dla firm oraz osób
pragnących rozpocząć własną działalność
gospodarczą.
„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla
przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą przez dofinansowanie sieci Punktów
Konsultacyjnych (PK)”
finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet 2 Działanie 2.2 Poddziałania 2.2.1
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt własny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
realizowany przez Zespół Wdrażania Instrumentów
Instytucjonalnych
Celem realizowanego projektu jest
zapewnienie
dostępności
oferty
bezpłatnych usług informacyjnych PK dla
przedsiębiorców i osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą
• Przedstawiciele mikro, małych, średnich lub
dużych przedsiębiorstw,
• Bezrobotni, w tym: długotrwale bezrobotni,
Odbiorcy usługi
• Osoby nieaktywne zawodowo, w tym: uczące się
lub kształcące się,
• Osoby zatrudnione, w tym: rolnik,
samozatrudniony, zatrudniony w mikro, małym,
średnim lub dużym przedsiębiorstwie,
• Inne osoby.
Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz
rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej w tym m.in.:
•podejmowanie działalności gospodarczej,
•wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe, zatrudnienie
pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw, rezygnacja
z prowadzenia działalności itp.
Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na
realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych
•charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania,
•przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację
projektu,
Informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług
specjalistycznych
•informacje nt. możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in.
z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym,
•informacje nt. możliwości i zasad skorzystania z dofinansowanych szkoleń.

Kalwaria Zebrzydowska
◦ Cech Rzemiosł Różnych
ul. Jagiellońska 6
kom.: 0 519-187-915
każda środa miesiąca: 9.00 – 15.00

Wadowice
◦ Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
ul. Krakowska 10
kom.: 0 519 187 915
każdy piątek miesiąca: 9.00 – 15.00

Kontakt

Anna Kulak

Monika Nowak

Magdalena Więcław
◦ Tel.: 033 874 11 03; 033 874 11 03
◦ Tel./fax.: 033 874 12 85
◦ Kom.: 0 506 254 030
◦ email: [email protected]
◦ email: [email protected]
◦ email: [email protected]
◦ www.pk-sucha.pl
Projekt realizowany był w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia”
Projekt realizowany przez MARR S.A.
w konsorcjum z 8 instytucjami.
Celem projektu było aktywne wspieranie
zatrudnienia poprzez stymulowanie
powstawania na terenie małopolski
mikroprzedsiębiorstw
w tym innowacyjnych.
Projekt był realizowany na terenie powiatu
suskiego, wadowickiego i limanowskiego.
W efekcie zrealizowanego projektu powstały
83 nowe mikroprzedsiębiorstwa.
Okres realizacji projektu styczeń 2010r. – czerwiec 2012r.
Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet 6
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Projekt realizowany przez Sądecką Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. w partnerstwie z 5 instytucjami
Cel projektu
• Stworzenie warunków do
rozwoju przedsiębiorczości i
podejmowania
samozatrudnienia wśród
mieszkańców całego
Województwa Małopolskiego.
Ryszard Janiszewski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Dorota Nitecka – Specjalista ds. finansowych
Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju”
w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 175
34-200 Sucha Beskidzka
www.centrump-sucha.pl
Tel. 033 874 11 03; Tel./fax. 033 874 12 85
email.: [email protected]

similar documents