Ale kino! Innowacyjny program nauczania j*zyka polskiego z

Report
w klasie I gimnazjum
Dlaczego film?
Film to komunikacja przez obraz,
a młodzież zdobywa dziś wiedzę
w dużej mierze dzięki rozumieniu
obrazów. Umiejętność ta będzie
podstawową sprawnością w XXI w.
Coraz częściej mówimy
o analfabetyzmie cyfrowym, czyli
niezdolności do posługiwania się
i rozumienia przekazu zapisanego
w obraz i inne formy elektroniczne.
Film to doskonałe i atrakcyjne
narzędzie do rozwijania
kompetencji emocjonalnych
i społecznych młodzieży.
Założenia programu innowacyjnego
zmierzają przede wszystkim do
wychowanie wrażliwego
i świadomego odbiorcy sztuki
filmowej,
wyposażonego w umiejętność
pogłębionego odbioru filmu,
który kontakt
z filmem traktuje jako sztukę,
a nie tylko jako źródło
rozrywki.
Założenia programu innowacyjnego
obejmują następujące bloki tematyczne:






Rozwój sztuki filmowej i tworzywo filmu:
wiedza o języku filmu,
posługiwanie się środkami komunikacji
pozawerbalnej: znakami, symbolami, dźwiękami
jako "drugim językiem" współczesnej epoki,
historia kinematografii,
gatunki filmowe,
prestiżowe nagrody filmowe (Oscary, Złote Globy,
Złote Palmy, Złote Niedźwiedzie) oraz polskie
nagrody filmowe ( Złote Lwy ),
wielkie kreacje filmowe i filmy.
Rozwijanie pasji i zainteresowań
poprzez własną twórczość:







tworzenie scenariusza filmowego,
tworzenie filmów krótkometrażowych
o dowolnej tematyce,
projektowanie plakatu filmowego,
dyskutowanie na temat obejrzanych filmów pod
kątem tworzywa filmowego, poetyki filmu, jego
przesłaniu i wartościach,
odbiór dzieła filmowego, zarówno jako adaptacji
literatury, ale również jako samodzielnego dzieła
sztuki,
redagowanie recenzji obejrzanego filmu,
opracowanie regulaminu konkursu wiedzy o filmie.
Międzygimnazjalny konkurs wiedzy o filmie
połączony z „Włodawskim Dniem Filmowym –
czerwiec 2011” :
prezentacja własnych dokonań na forum
lokalnym,
 organizacja i przeprowadzenie konkursu
dla uczniów gimnazjum powiatu
włodawskiego.

Założenia realizowane są jako cele
szczegółowe w trzech aspektach:
nabywania wiedzy
ogólnoteoretycznej
jako wprowadzenie
do tworzenia
własnych
projektów
filmowych i działań
z tym związanych
kształtowania
umiejętności
posługiwania się
sprzętem
audiowizualnym jak
kamera, rzutnik itp.,
tworzenia własnego
tekstu, projektowania
plakatu filmowego,
dyskutowania na temat
filmu, opracowania
regulaminu konkursu
itp..
rozwoju postaw
i zachowań
dotyczących
świadomego
odbioru sztuki
filmowej, jej
walorów
estetycznych
i etycznych
Cele kształcenia osiągane są
dzięki atrakcyjnym działaniom,
metodom i formom pracy.
Uczniowie zdobywają wiedzę
poprzez swoją aktywność,
współpracę z rówieśnikami
i nauczycielem. Zaproponowane
metody są różnorodne
i dopasowane
do realizowanych treści
programowych oraz potrzeb
uczniów. To głównie metody
aktywizujące, zachęcające
do pracy w grupie i skłaniające
do twórczego myślenia,
wymagające jednak od ucznia
ogromnego zaangażowania.
Sposoby osiągania celów:
wprowadzanie na
zajęciach metod
aktywizującego uczenia
się, jak projekt, sesja
popularnonaukowa,
konkurs, dyskusja,
debata,
prowadzenie zajęć poza
szkołą, m.in. w kinie,
w studiu telewizyjnym,
w plenerze przy pracy
z kamerą
organizowanie spotkań
z ludźmi z kręgu świata
filmu, jak np. operator
kamery, plastyk,
montażysta, studenci
filmoznawstwa
motywowanie uczniów
do działania na rzecz
środowiska lokalnego
prezentowanie efektów
własnej pracy w szkole,
środowisku
zajęcia praktyczne
z kamerą cyfrową nad
realizacją sekwencji
filmowych (obróbka
komputerowa, tworzenie
ścieżki dźwiękowej filmu
umożliwianie uczniom
samodzielnego
podejmowania decyzji
dotyczących
wykonywanych zadań
wycieczki edukacyjne
w celu spotkania się ze
sztuką filmową „twarzą
w twarz”
W kinie we Włodawie na filmie
„Jak zostać królem”
Z wizytą w Telewizji Lublin
a) ocenianie tradycyjne poprzez
sprawdzian, pracę klasową, test
kompetencji, kartkówkę, zadanie
domowe, odpowiedź ustną,
aktywność na lekcji, recytację,
dyktando itp.
b) ocenianie aktywności ucznia,
jego samodzielnej pracy
zaangażowanie w realizację
działań, pomysłowość
i oryginalność prezentowaną
poprzez własną twórczość
Ocenianie
pracy uczniów
c) pochwała wychowawcy klasy,
dyplom, nagroda itp.
d) zaistnienie w środowisku
lokalnym jako osoby twórczej
jest też źródłem satysfakcji dla
ucznia
Ewaluacja programu
Celem ewaluacji jest ocena podejmowanych
działań, ich jakości i przydatności w odniesieniu
do celów, które zostały zaplanowane.
Ewaluacji programu podlega:




atrakcyjność programu nauczania;
praktyczność i użyteczność – czy wyposaża
ucznia w wiadomości i umiejętności, które
można zastosować w życiu;
strategia – czy stosowane metody są skuteczne;
integracja – czy jak interdyscyplinarne ujęcie
zagadnień z zakresu filmoznawstwa wpływa na
osiąganie założonych celów.
Narzędziami do gromadzenia
informacji do ewaluacji są:





ankiety, m.in. startu i mety,
wywiady z uczestnikami konkursu
i sesji popularnonaukowej,
opinie uczniów, nauczycieli
i rodziców,
wyniki zadań skierowanych do uczniów
wymagające praktycznych umiejętności,
testy wiedzy.
Bardzo pomocne przy
realizacji programu były
organizowane przez
„Filmotekę Szkolną”
w czerwcu 2010 roku
warsztaty teoretyczne
oraz warsztaty praktyczne
w Warszawskiej Szkole
Filmowej Macieja
Ślesickiego i Bogusława
Lindy. Niezwykle przydatne
są też zasoby filmowe
„Filmoteki Szkolnej”.
Być widzem
i reżyserem,
czyli nasze zmagania
z X Muzą.
Klasa realizuje
projekt w ramach
programu „Równać
Szanse 2010”
Polsko Amerykańskiej
Fundacji Wolności –
dotacja w kwocie
7000 zł.
Do zobaczenia we Włodawie!

similar documents