Prawo spó*ek handlowych

Report
3.11.2011 r.
Krakowski Czwartek Inwestycyjny
Insider Trading - obowiązek publikacji informacji
poufnej oraz odpowiedzialność za nienależyte
wykonanie
mgr Karol Magoń
Katedra Prawa UEK, aplikant
radcowski
ć
Agenda:
1. Asymetria informacji. Zasadność obowiązków
informacyjnych.
 2. Informacja poufna w prawie krajowym i
wspólnotowym.
 3. Tryb ujawniania. Lista podmiotów z dostępem.
 4. Dylematy emitentów i akcjonariuszy.
 5. Odpowiedzialność za nienależyte wypełnienie
obowiązków.
 6. Procedura dochodzenia odszkodowań.
 7. Kryzys gospodarczy a tendencje do kreatywnej
księgowości.

Podstawa prawna
Regulacje prawne:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi
- Dyrektywa Komisji UE 2003/124
z 22 grudnia 2003 r.
implementująca dyrektywę 2003/6/EC PE i Komisji dotyczącą
definicji i upubliczniania informacji poufnej, a także
manipulacji rynkowej.
- Rozporządzenie MF z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych
transakcjach instrumentami
finansowymi
oraz zasad
sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do
określonych informacji poufnych.
- Regulamin Alternatywnego System obrotu NewConnect wraz z
załącznikami
Asymetria informacji
Po co są i komu potrzebne obowiązki informacyjne?
konflikt interesów:
Ochrona inwestorów <----> Efektywność rynku
- ułatwienia dowodowe
- ryzyko zawsze jest
- dotkliwe sankcje
- cedowanie odpow.
- szeroki zakres obowiązków
prawo prywatne czy publiczne?
CEL: Racjonalny kompromis
Akcjonariusz portfelowy
Płynność obrotu > prawa korporacyjne
pasywność = paradoks działań zbiorowych
Spółka publiczna - podmiot, gdzie akcjonariusze
rezygnują z prawa głosu na rzecz płynności obrotu
akcjami.
Efektywny obrót = Płynność + Należyta wycena
Akcjonariusz - szczególnie narażony na nieefektywne
lub nieuczciwe zachowania pozostałych interesariuszy
spółki (residual beneficiary claim).
Warunek konieczny efektywności obrotu
-> Przejrzystość obrotu
Dostęp inwestorów do informacji
KAZUS: ENRON
Obowiązki informacyjne emitentów:
1. Obowiązek prospektowy
2. Obowiązek upubliczniania informacji poufnej
3. Publikowanie informacji bieżących oraz
okresowych
4. Obowiązki wynikające z k.s.h.
Teoria efektywności informacyjnej rynku kapitałowego
- cena akcji odzwierciedla wszystkie publicznie
dostępne informacje na temat emitenta tych akcji.
Informacja poufna
Informacja poufna
(art. 154 ust.1 ustawy o obrocie; Dyrektywa 2003/6):
1. Precyzyjna
2. Dotyczy Emitenta
3. Nie przekazana do publicznej wiadomości
4. Potencjalny istotny wpływ na cenę
Precyzja informacji poufnej ("wewnętrznej")
„informacje, które, jeżeli zostałyby ujawnione, mogłyby mieć istotny
wpływ na rozwój i kształtowanie się cen instrumentów finansowych lub
związanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych”
Precyzja - wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły
lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w
wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego
wpływu na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub
powiązanych instrumentów pochodnych. Obejmuje całą grupę
kapitałową.
Potencjalny istotny wpływ na cenę - rozsądny inwestor mógłby
wykorzystać, podejmując woje decyzje inwestycyjne
Jak oceniać charakter informacji wewnętrznej?

Wykorzystanie informacji wewnętrznej może
polegać na nabyciu lub zbyciu instrumentów
finansowych przez osobę, która wie lub powinna
wiedzieć, że posiadane informacje są informacjami
wewnętrznymi. Z tego względu, właściwe władze
powinny rozważyć, co przeciętna osoba mogłaby
wiedzieć lub powinna była wiedzieć w danych
okolicznościach.

Czy nie pochodzi z działalności przestępczej?
Przykłady informacji poufnych
Bezpośrednio lub pośrednio wpływające na rentowność
spółki:
- dane makroekonomiczne,
- informacje finansowe spółki,
-perspektywy rozwoju danej branży,
- kluczowa kadra kierownicza,
- zmiany właścicielskie i kapitałowe,
-relacje z kluczowymi kontrahentami,
- internalizacja działalności,
- fuzje, przejęcia i przekształcenia,
- inne.
Tryb ujawniania informacji poufnych:
 ESPI
 EBI
Tryb ujawniania informacji poufnych:

Umożliwienie szybkiego dostępu i pełnej, prawidłowej oraz
dokonanej w odpowiednim czasie oceny tych informacji.

Zakaz łączenia w sposób wprowadzający w błąd ujawniania
informacji wewnętrznych ze sprzedażą swoich usług.

Natychmiastowe udzielanie stosownych informacji.

Wszelkie istotne zmiany ujawnionych już informacji ujawniane są
niezwłocznie w identyczny sposób.

Ujawnianie informacji skoordynowane w największym możliwym
stopniu w czasie między wszystkimi kategoriami inwestorów.

Zgodne z przepisami ochrony danych osobowych.
Sytuacje uprawniające do opóźniania publicznego
ujawniania

kompetencja emitenta; do czasowego uchylenia
obowiązku
upublicznienia;
na
własną
odpowiedzialność (art. 57 o ofercie)

obowiązek zawiadomienia KNF i określenia
odroczonego terminu.

Interpretacja rygorystyczna przesłanki:
 zagrożenie dla słusznego interesu emitenta
Zakres podmiotowy zakazu wykorzystania
informacji poufnej

Każdy kto posiada taką informacje w związku z
pełnioną
funkcją,
wykonywaną
pracą
posiadanymi akcjami...

także osoba 3-cia, która nabyła informację i ma
świadomość lub z łatwością może się dowiedzieć
że dana informacja ma charakter poufny.
Konflikt z innymi obowiązkami informacyjnymi

Obowiązek ujawnienia informacji poufnej a
obowiązek członka zarządu z art. 428 i 429 k.s.h.
(np. szczegóły negocjacji dot. fuzji).

Obowiązek ujawnienia informacji poufnej a
obowiązki publikacji informacji okresowych
(np. nadzwyczajnie wysoki zysk w kwartale).
Sankcje za naruszenie poufności informacji:
A. Sankcje publicznoprawne.
Wykorzystanie informacji poufnej:
art. 174 o ofercie - obrót instrumentami w czasie trwania okresu
zamkniętego. Kara pieniężna 200.000 zł nakładana przez
Komisję Nadzoru Finansowego.
Członek zarządu.
art. 175 nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego
względem Komisji. Kara pieniężna 100.000 zł. Zwolnienie z
odpowiedzialności: przekazanie obowiązków profesjonaliście.
Emitent:
Komisja może:
- wykluczyć z obrotu papierów wartościowych,
- nałożyć karę max. do 1.000.000 zł,
-
Sankcje za naruszenie poufności informacji (cd.):
A. Sankcje karne
art. 180 i 181
- ujawnienie informacji poufnej wbrew zakazowi. Kara grzywny do 2
mln zł lub pozbawienia wolności do lat 3.
- wykorzystanie informacji poufnej wbrew zakazowi . Kara grzywny
do 5 mln zł lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Sankcje za naruszenie poufności informacji (cd.):
A. Sankcje cywilnoprawne
1. Odpowiedzialność kontraktowa? 471 k.c.
2. Odpowiedzialność deliktowa (za czyn
niedozwolony) 415 k.c.
- podwyższony standard staranności
- "wina anonimowa" art. 430 k.s.h.
- wypłata odszkodowania a zasada ochrony KZ
- rozszerzenie odpowiedzialności emitenta na
inne podmioty (art. 98 ust. 1 ustawy o obrocie;
- domniemanie winy
- solidarność odpowiedzialności
- niedopuszczalność umownego ograniczenia
Dyskusja:
1.
Skuteczność dochodzenia odszkodowań z tytułu naruszenia
obowiązków odszkodowawczych.
2. Gdzie szukać informacji wpływających na cenę.
3. Czy pozwy zbiorowe będą pomocne?
4. Insider trading a kryzys gospodarczy.
Dziękuję za wysłuchanie

similar documents