pobierz prezentację

Report
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Warszawa 28-29 listopada 2013
O Kongresie
Organizowane od 1887 roku kongresy
ekonomistów polskich zawsze traktowane były jako
niezwykle ważne wydarzenia, dotyczące
fundamentalnych problemów polskiej gospodarki
i nauk ekonomicznych.
IX Kongres Ekonomistów Polskich ukierunkowany jest na dyskurs nad
istotą i przyczynami przemian oraz nowych zjawisk w gospodarce
światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań
globalnych i aspektów prognostycznych.
Kongres dotyczyć będzie nowych nurtów w ekonomii i innych dyscyplin
w dziedzinie nauk ekonomicznych.
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
IX KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH
• Data i miejsce: 28 i 29 listopada 2013 r.
Hotel Marriott, Warszawa
• Uczestnicy: wybitne osobowości świata nauki, przedstawiciele Rządu
i Parlamentu RP, przedsiębiorcy, przedstawiciele
instytucji i organizacji finansowych
• Organizatorzy:
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Dotychczas Kongres
wspierali
Schemat Kongresu
SESJA PLENARNA
Fundamentalne problemy
w teorii ekonomii
i praktyce gospodarczej
SESJE RÓWNOLEGŁE
SESJA PLENARNA
Synteza wyników obrad
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Sesja I „Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a
wyzwania współczesności”
• Rozwój współczesnej ekonomii – kontynuacja i wzbogacanie czy
poszukiwanie nowych paradygmatów (rola nurtu
instytucjonalnego i behawioralnego)
• Ekonomia głównego nurtu oraz kierunki heterodoksyjne wobec
procesu transformacji
• Problemy metodologiczne w rozwoju nauk ekonomicznych (rola
badań empirycznych i modelowania matematycznego)
• Teoretyczna refleksja nad Nową Gospodarką (rola kapitału
ludzkiego we współczesnym wzroście, społeczeństwo
informacyjne, GOW)
• Kulturowe, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania rozwoju
gospodarczego (aksjologiczny wymiar współczesnego kryzysu,
niebezpieczeństwo „wzrostu bez rozwoju”)
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Sesja I „Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania
współczesności” c.d.
• Wzrost zrównoważony (trwały), inkluzja społeczna i jakość
życia
• Nauki ekonomiczne wobec problemów globalizacji
gospodarki światowej, integracja regionalna a globalizacja
• Ekonomia a finanse i zarządzanie
• Ekonomia a inne nauki społeczne i inne dziedziny nauki
(imperializm ekonomii i zagrożenia związane z tzw.
freakonomics)
• Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
• Zarządzanie a inne nauki społeczne
• Polska myśl ekonomiczna na tle nauki światowej
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Sesja II „Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki –
państwo a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna”
• Uniwersalizm vs. specyficzność rozwiązań modelowych
w sferze gospodarczej. Czy może powstać nowy konsens
waszyngtoński?
• Wolny rynek a rynek regulowany (granice regulacji i
deregulacji)
• Społeczna gospodarka rynkowa
• Czy po neoliberaliźmie post-liberalizm?
• Rola rynku i państwa w świecie epoki po-kryzysowej
• Rola państwa i rynku w gospodarce opartej na wiedzy
i gospodarce kreatywnej
• Polityka fiskalna i monetarna w świecie epoki pokryzysowej (zagrożenia związane z nierównowagą finansów
publicznych)
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Sesja II „Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki –
państwo a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna” c.d.
• Państwo opiekuńcze i państwo dobrobytu w nowych
realiach społecznych, demograficznych i ekonomicznych
• Państwo jako regulator poszczególnych obszarów
gospodarki (polityki sektorowe i branżowe, polityki
horyzontalne)
• Ewolucja systemów zabezpieczenia społecznego
• Przestrzeń i terytorium w gospodarowaniu (problem
spójności terytorialnej w polityce gospodarczej
• Rola państwa w sferze infrastruktury (przestrzeń dla
partnerstwa publiczno-prywatnego)
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Sesja III „Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce”
A. Globalne wyzwania rozwojowe dla Polski
• Dynamiczna rewolucja technologiczna, digitalizacja procesów
gospodarczych i społecznych,
• Rosnąca presja rynku globalnego na zmiany strukturalne i
modernizację gospodarki,
• Zmiany klimatyczne, bariery energetyczno-ekologiczne
• Napięcia społeczne związane z dysproporcjami cywilizacyjnodochodowymi w świecie (migracje, terroryzm),
• Przesunięcia na globalnej mapie centrów gospodarczych,
rosnąca przewaga rynków azjatyckich (Chiny, Indie),
• Finansjalizacja gospodarki rynkowej,
• Wzrost ryzyka działalności gospodarczej w warunkach
turbulencji na rynkach finansowych i surowcowych i przełomu
cywilizacyjnego.
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Sesja III „Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce”
c.d.
B. Europejskie wyzwania rozwojowe dla Polski
• Redukcja dystansu strukturalnego i cywilizacyjnego w stosunku
do wiodących krajów UE
• Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez innowacje
i wzrost produktywności (pobudzanie rozwoju sektorów ICT),
• Stymulowanie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości małej
i średniej skali w zmodernizowanym otoczeniu instytucjonalnym,
• Redukcja asymetrii procesów rozwojowych (dualizm)
przedsiębiorstw krajowych i z kapitałem zagranicznym (korekty
kierunków alokacji BiZ),
• Osłabienie autofinansowania rozwoju przedsiębiorstw
(przesunięcia struktury finansowania w kierunku źródeł
zewnętrznych),
• Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
z wykorzystaniem technologii ICT
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Sesja III „Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce”
c.d.
B. Europejskie wyzwania rozwojowe dla Polski(c.d)
• Równoważenie finansów publicznych
• Wzrost zrównoważony – rozwój proekologicznych metod produkcji,
„zielonej gospodarki”, dekarbonizacja, efektywne wykorzystanie
energii i zasobów, stymulowanie rozwoju produkcji materiało- i
surowcooszczędnej,
• Ograniczenie bezrobocia, biedy i wykluczenia społecznego (wymiar
społeczny wzrostu zrównoważonego)
• Wzmocnienie sektora B+R, stymulowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i rozwój,
• Przyspieszenie transferu nowej wiedzy do gospodarki poprzez
konsorcja nauki i biznesu, powiązania poziome firm oraz
internacjonalizację przedsiębiorstw,
• Dostosowanie programów edukacyjnych i badawczych do potrzeb
gospodarki informacyjnej,
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Sesja IV „Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju
oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu”
• Kierunki rozwoju edukacji ekonomicznej w Polsce
• Współzależność edukacji ekonomicznej i rozwoju
gospodarczego
• Edukacja ustawiczna ekonomistów
• Studia ekonomiczne na świecie
• Przyczyny małej innowacyjności polskich uczelni
• Publiczne i prywatne uczelnie ekonomiczne w Polsce
• Jakość kształcenia ekonomistów
• Interdyscyplinarny charakter studiów ekonomicznych
• Profil zawodowy a profil akademicki w kształceniu
ekonomistów
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Sesja IV „Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju
oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu” c.d.
• Kształcenie młodej kadry naukowej na uczelniach i wydziałach
ekonomicznych
• Ekonomia, finanse i zarządzanie – razem czy osobno?
• Przedmioty ilościowe (matematyka) na studiach ekonomicznych
• Treści społeczne i etyczne w kształceniu ekonomistów
• Standardy kształcenia ekonomicznego versus swoboda tworzenia
programów
• Nowe techniki dydaktyczne w nauczaniu ekonomii
• Aspiracje zawodowe studentów ekonomii
• Dostosowanie szkolnictwa ekonomicznego do wymagań praktyki
• Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy
• Powszechne nauczanie przedsiębiorczości
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Wybrane Publikacje Pokongresowe VIII Kongresu
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Terminy i opłaty:
Termin zgłaszania udziału i nadsyłania abstraktów referatów:
15.06.2013 r.
Termin potwierdzenia przyjęcia referatów: 15.07.2013 r.
Termin złożenia referatów: 30.09.2013 r.
Opłata do 31 lipca 2013 r.: 800 zł
Opłata po 31 lipca 2013 r.: 1000 zł
Opłata dla doktorantów: 400 zł
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH
Sekretariat Kongresu:
Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
tel: 0 22 551 54 01 lub 05
fax: 0 22 551 54 44
[email protected]
www.kongresekonomistow.pl
www.pte.pl
IX Kongres Ekonomistów Polskich
EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI
ODKRYWAĆ NATURĘ I PRZYCZYNY ZJAWISK GOSPODARCZYCH

similar documents