prezentacja - Biuro Nauki

Report
23 kwietnia 2014
SPOTKANIE INFORMACYJNE
W SPRAWIE WNIOSKÓW
NA PROJEKTY BADAWCZE
FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE
CENTRUM NAUKI:
OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM
(termin składania wniosków do NCN
do 17 czerwca 2014)
Zgodnie z założeniami ustawy o finansowaniu
nauki z 2010 r. obecnie zmniejszeniu uległa
wysokość dotacji statutowej dla uczelni na
rzecz zwiększenia finansowania w formie
projektów
badawczych
zasadzie konkursu.
przyznawanych
na
SPRAWY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH
PROJEKTÓW
Do konkursów organizowanych przez NCN mogą być zgłaszane
projekty badawcze obejmujące badania podstawowe
W rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia
2010 r.
badania podstawowe - oryginalne prace
badawcze,
eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede
wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach
zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na
bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
Badania stosowane
to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia
nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na
zastosowanie w praktyce, zaś badania przemysłowe –
badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz
umiejętności w celu opracowywania nowych
produktów, procesów i usług lub wprowadzania
znaczących ulepszeń do istniejących produktów,
procesów i usług; badania te obejmują tworzenie
elementów składowych systemów złożonych,
szczególnie do oceny przydatności technologii
rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych
zakresem prac rozwojowych.
Wnioski w oczywisty sposób aplikacyjne, nie mogą
być finansowane przez NCN.
„Praktyczna przydatność” wyników badań wcale nie
musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Wnioski
nie są odrzucane z tego powodu, że wyniki
proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia
do badań stosowanych i których wnioskodawcy nie
ukrywają motywacji wykorzystania możliwości ich
kontynuacji w postaci wdrożenia w praktyce
gospodarczej i społecznej.
NCN przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny
projektów badawczych podział na 25 paneli
dziedzinowych tematycznie pokrywających cały
obszar badań naukowych w trzech głównych działach:
HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
- 6 paneli
ST - Nauki Ścisłe i Techniczne - 10 paneli
NZ - Nauki o Życiu - 9 paneli
Kierownik projektu oświadcza, że
zadania badawcze, objęte niniejszym
wnioskiem, nie są i nie były
finansowane z NCN, jak również z
innego źródła
oraz oświadcza czy
równocześnie ubiega się o ich
finansowanie z innych źródeł
W przypadku podjęcia starań o finansowanie zadań
badawczych z innych źródeł po złożeniu wniosku w
Narodowym Centrum Nauki, kierownik zobowiązuje
się do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie
UŁ wraz z informacją gdzie aplikacja została złożona.
W przypadku uzyskania finansowania z innego
źródła Uniwersytet Łódzki niezwłocznie poinformuje
o tym fakcie Narodowe Centrum Nauki.
APARATURA
We wszystkich typach projektów może być zaplanowany zakup
aparatury.
•
w projektach OPUS koszt pojedynczego aparatu naukowo-badawczego
nie może przekroczyć :
500.000 zł w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz dla grupy nauk o
życiu,
150.000 zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
•
w projektach SONATA łączny koszt zakupu aparatury nie może przekroczyć:
500.000 zł w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz dla grupy nauk o
życiu,
150.000 zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
•
w projektach PRELUDIUM całkowity koszt zakupu aparatury nie przekracza
30% wnioskowanych środków na jego realizację
KOSZTY POŚREDNIE
• We wszystkich wnioskach naliczane są koszty
pośrednie.
• Maksimum ustalone przez NCN to 30 %.
• W UŁ Wydział Filologiczny i Wydział Nauk
Geograficznych określiły je na poziomie 25%
• Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - 20%
• pozostałe Wydziały określiły wysokość kosztów
pośrednich na poziomie 30 %
Wszystkie typy wniosków obowiązuje wersja
elektroniczna i papierowa. Te wersje muszą być
tożsame.
Wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po
uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej .
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego
status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.
Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się
poprawnie jest obowiązkiem kierownika projektu.
Wnioski muszą być wydrukowane w 3 egz.:
- 1 egz . wysyła się do NCN wraz z określeniem typu
konkursu i numerem panelu,
- 1 zostaje u kierownika projektu,
- 1 dla UŁ (Dział Rozliczeń w przypadku zakwalifikowania
wniosku do finansowania).
Wersje językowe składanych wniosków
Skrócony
opis
projektu
badawczego
nieprzekraczający
5
stron
zdefiniowanego
maszynopisu należy przygotować w języku polskim
(I etap oceny)
Szczegółowy
opis
projektu
badawczego
nieprzekraczający 15 stron maszynopisu należy
przygotować dla wszystkich paneli w języku
angielskim (II etap oceny)
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
Przy ocenie merytorycznej wniosku o finansowanie projektu
badawczego uwzględnia się:
• spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust.
3 pkt. lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach
finansowania nauki;
• osiągnięcia naukowe kierownika/zespołu wykonawców projektu,
w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
• ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów
uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę (nie
dotyczy wniosków złożonych w konkursie PRELUDIUM);
• poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
• nowatorski charakter projektu;
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW c.d.
• wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny
naukowej;
• zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu
i zakresu badań;
• ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
• inne kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie;
• zasadność finansowania wniosku w danym konkursie na tle
oceny pozostałych wniosków.
Źródła niepowodzeń w konkursach NCN
• Cel naukowy i hipotezy badawcze. Powinny być sformułowane jasno
i precyzyjnie.
• Wybór opiekuna naukowego. Wskazane jest, by była to osoba
prowadząca badania naukowe z zakresu obejmującego tematykę
zgłoszonego wniosku .
• Skrócony opis projektu. To wyłącznie na jego podstawie wniosek
jest oceniany na pierwszym etapie oceny merytorycznej.
• Kosztorys. Dokładne uzasadnienie poszczególnych pozycji pomoże
uniknąć wątpliwości co do zasadności wnioskowanych kosztów .
• Dorobek naukowy stanowi istotną część oceny wniosku. Jego brak w
znaczący sposób obniża szansę na otrzymanie funduszy na
realizację projektu badawczego.
PLAN BADAŃ – rozplanowanie
poszczególnych zadań badawczych
(w j. polskim i j. angielskim)
Uwaga:
zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu
planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany
np. zakup aparatury, materiałów, wyjazdy na konferencje,
prace o charakterze redakcyjnym czy przygotowawczym,
przygotowanie publikacji
KOSZTORYS
• Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe
- koszty aparatury
- inne koszty bezpośrednie (materiały, wyjazdy krajowe
i zagraniczne, usługi, wizyty i konsultacje)
• Koszty pośrednie – koszty funkcjonowania jednostki,
związane z realizacją projektu, np. koszty wody,
elektryczności, ogrzewania, koszty serwisowania,
konserwacji, bieżących remontów i napraw aparatury
i urządzeń, koszty telekomunikacyjne itp.
• Koszty realizacji projektu ogółem = koszty
bezpośrednie + koszty pośrednie
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem
ze środków NCN, w tym w szczególności:
• indywidualne składki członkowskie w organizacjach,
stowarzyszeniach itp.,
• koszty subskrypcji, prenumerat,
• koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu
naukowego,
• koszty audytu zewnętrznego projektów,
• koszty organizacji konferencji;
PRELUDIUM - Konkurs na projekty badawcze,
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 30 mln zł
• Wnioski mogą składać:
pracownicy jednostki naukowej (status wnioskodawcy –
jednostka naukowa)
doktoranci, jako osoby fizyczne (status wnioskodawcy – osoba
fizyczna)
• Pracownik lub doktorant jest kierownikiem projektu
i beneficjentem środków finansowych na realizację projektu
• W projekcie uczestniczy promotor/opiekun naukowy
(nie uczestniczy w kosztach projektu)
• Może uczestniczyć również jedna osoba do prac pomocniczych
• Maksymalnie 3 osoby.
• Brak możliwości przyznawania stypendiów
PRELUDIUM c.d.
Wysokość finansowania nie może przekraczać:
• 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
• 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
• 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Nie wymaga się otwartego przewodu doktorskiego
Projekt może obejmować realizację tylko jednego fragmentu
rozprawy, ale może też obejmować jej większą część
Projekt nie musi zakończyć się przygotowaniem rozprawy
doktorskiej
Doktoranci mogą realizować projekt w okresie odbywania
studiów doktoranckich i po ich zakończeniu, ale po uzyskaniu
odpowiedniej zgody.
Wymagane podpisy
PRELUDIUM
• Podpis kierownika projektu.
• Wniosek podpisuje również:
 na poziomie wydziału opiekun naukowy, kierownik
katedry i dziekan,
 na poziomie uczelni prorektor ds. nauki i kwestor.
Jeśli projekt realizowany będzie po zakończeniu studiów
doktoranckich,
należy
to
wcześniej
uzgodnić
z
opiekunem/promotorem, kierownikiem katedry i dziekanem.
SONATA – Konkurs na projekty badawcze,
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową posiadające stopień naukowy doktora
Adresatami konkursu są osoby rozpoczynające karierę
naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora nie
wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
(w latach 2009 – 2014)
Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt,
może być przewidziany jeden pracownik naukowy posiadający
stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, pod
warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie, w którym
realizowany będzie projekt.
Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 30 mln zł
• Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji jest nie
krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
• Wysokość finansowania – nie ma ograniczeń.
Wymagane podpisy
SONATA i OPUS
• Podpis kierownika projektu
• Wniosek podpisuje również:
 na poziomie wydziału kierownik katedry
i dziekan,
na poziomie uczelni prorektor ds. nauki
i kwestor.
Konkurs OPUS na finansowanie
projektów badawczych, w tym
finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej
do realizacji tych projektów
Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło
180 mln zł
• Okres trwania od 12 miesięcy do 36 miesięcy
• Realizować projekt mogą osoby indywidualne lub zespoły
badawcze
• Wysokość finansowania – nie ma ograniczeń.
Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych
•
Proces oceny rozpoczyna się od oceny formalnej dokonywanej przez koordynatorów
dyscyplin.
• Oceny merytorycznej wniosków dokonują zespoły ekspertów i przebiega ona
dwuetapowo:
Etap I – ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie wniosku oraz skróconego
opisu projektu badawczego.
W skróconym opisie projekt musi być opisany w sposób przejrzysty i klarowny,
zrozumiały nie tylko dla wąskiego grona specjalistów w danej dziedzinie, ale również
dla naukowców zajmujących się dziedzinami pokrewnymi. Opis projektu powinien
zawierać wszystkie istotne informacje, na podstawie których będzie możliwa ocena
projektu. Przygotowane oceny stanowią punkt wyjścia do dyskusji nad oceną wniosku
podczas pierwszego posiedzenia panelowego i o przejściu projektu do II etapu.
Etap II – ocena specjalistyczna dokonywana jest na podstawie wniosku oraz
szczegółowego opisu projektu badawczego. Wnioski oceniane są przez recenzentów
zewnętrznych,
które
trafiają
na
drugie
posiedzenie
panelowe
i ustalana jest lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania.
•
Wszystkie kryteria oceny wniosków ujęte są w Regulaminie przyznawania środków na
realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.
Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych
•
Procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej
wniosków oraz charakter tych ocen dla poszczególnych konkursów są zawarte w
załączniku nr 1 do ww. regulaminu i przedstawia się następująco:
•
Dla konkursu PRELUDIUM
ocena dorobku naukowego kierownika projektu 10%
ocena dorobku promotora/opiekuna naukowego 10%
ocena merytoryczna projektu 60%
ocena kosztorysu 10%
Ocena możliwości wykonania projektu 10%
•
Dla konkursu SONATA
ocena dorobku naukowego kierownika projektu 40%
ocena merytoryczna projektu 40%
ocena kosztorysu 10%
Ocena możliwości wykonania projektu 10%
Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych cd.
• Dla konkursu OPUS
ocena dorobku naukowego kierownika i wykonawców projektu 40%
- ocena dorobku kierownika 30%
- ocena dorobku wykonawców 10%
ocena merytoryczna projektu 40%
ocena kosztorysu 10%
Ocena możliwości wykonania projektu 10%
UWAGA:
Decyzją Rady NCN m.in.:
• wprowadzono ograniczenia w występowaniu z
wnioskami w konkursach NCN:
– 20% kierowników projektów niezakwalifikowanych
do II etapu nie może występować z wnioskami
o finansowanie projektów badawczych w kolejnej
edycji tego konkursu - karencja;
– w konkursach ogłoszonych w tym samym dniu
(w danej edycji konkursów) można występować
w charakterze kierownika projektu tylko w jednym
wniosku;
UWAGA cd:
- w konkursie PRELUDIUM, SONATA kierownicy
projektów badawczych przyjętych do finansowania
nie mogą ponownie aplikować o finansowanie w tym
samym typie konkursu;
- wniosek może być złożony tylko w ramach jednego z
paneli tematycznych, nie jest możliwy wybór dwóch
paneli ani przenoszenie wniosku pomiędzy panelami
po jego złożeniu;
W przypadku wniosków o finansowanie projektów badawczych
związanych z:
a. koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub
psychikę człowieka,
b. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
c. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów
objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
d. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,
wnioskodawca zobowiązuje się do wyegzekwowania uzyskania
odpowiednich zgód, opinii, zezwoleń i pozwoleń np. właściwej
komisji bioetycznej, właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw
doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie
przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie
modyfikowanych oraz realizacji badań zgodnie z zasadami dobrej
praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej.
Uzyskanie zgód musi nastąpić przed rozpoczęciem eksperymentu.
Pomoc publiczna
Każdy podmiot jest zobowiązany do
określenia, czy finansowanie projektu,
o które się ubiega będzie spełniać
kryteria pomocy publicznej.
Wnioskodawcy składający wnioski w
Uniwersytecie Łódzkim wybierają opcję,
że wnioskowane finansowanie z NCN
na realizację projektu nie stanowi dla
podmiotu pomocy publicznej
Rola pracowników administracji:
• Znajomość wymogów konkursów NCN
• Śledzenie zmian w wytycznych dla konkursów
NCN
• Pomoc i doradztwo w sprawach formalnych
• Uzyskanie właściwych podpisów - prorektora
i kwestora
DANE WNIOSKODAWCY
(strona 1 wniosku)
Uniwersytet Łódzki
90-131 Łódź
ul. Narutowicza 65
tel.(42) 635 47 50, fax (42) 635 40 43, (42) 665 57 71, (42) 678 89 84
e-mail; [email protected]
Kierownik jednostki:
prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor UŁ ds. Nauki
NIP: 724 000 32 43
REGON: 000001287
Identyfikator gminy: 106 105 9
Wydział
Należy wpisać dane Wydziału (nazwa, adres, tel. fax, e-mail)
Również na stronie Biura Nauki znajduje się
FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI z niezbędnymi informacjami
Termin składania wniosków do
Biura Nauki: do 6 czerwca 2014r.
Dane do kontaktu:
• OPUS
Anna Łoś, tel. 635 41 65
e-mail. [email protected]
• PRELUDIUM i SONATA
Alina Kołodziuk, tel. 635 41 59
e-mail. [email protected]
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
BIURO NAUKI UŁ
www.biuronauki.uni.lodz.pl
www.ncn.gov.pl
www.osf.opi.org.pl
Harmonogram konkursów 2014
Rodzaj konkursu
Rozpoczęcie naboru wniosków
Zakończenie naboru wniosków
PRELUDIUM
17 marca, 15 września
17 czerwca, 15 grudnia
SONATA
17 marca, 15 września
17 czerwca, 15 grudnia
SONATA BIS
16 czerwca
16 września
ETIUDA
15 grudnia
16 marca 2015
FUGA
15 grudnia
16 marca 2015
OPUS
17 marca, 15 września
17 czerwca, 15 grudnia
MAESTRO
16 czerwca
16 września
SYMFONIA
15 grudnia
16 marca 2015

similar documents