ODBIERZ DOTACJE MONTUJ SOLARY

Report
Prezentacja możliwości pozyskania dofinansowania
dla budowy instalacji fotowoltaicznych
W 2014 roku dostępne są bezzwrotne dotacje na
inwestycje w instalacje energetyki odnawialnej.
Rodzaj dotowanych inwestycji OZE:
1. farmy fotowoltaiczne
2. farmy wiatrowe
3. biogazownie
4. pompy ciepła
5. spalarnie biomasy
6. instalacje solarne
7. układy kogeneracyjne
Dotacje na inwestycje w OZE zostaną udzielone dla:
 osób fizycznych
 wspólnot mieszkaniowych
 spółdzielni mieszkaniowych
 małych i średnich przedsiębiorstw
PROGRAM PROSUMENT
Dotacje na inwestycje w OZE dla osób
fizycznych, wspólnot mieszkaniowych
i spółdzielni mieszkaniowych
28 lutego 2014 r., na posiedzeniu Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalone zostały
szczegółowe warunki programu „Prosument”, mającego na celu
dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii.
Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji
energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na
bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do
produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp
ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych
elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.
Prosument z łącznym budżetem 600 mln zł będzie
podzielony na dwa etapy.
W pierwszym z nich, który obejmie lata 2014-2015,
wydanych zostanie 200 mln zł.
Kwota 100 mln zł zostanie przeznaczona dla
prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
a kolejne 100 mln zł dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Dotacja w ramach tego etapu wyniesie odpowiednio
40 proc. dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych
elektrowni wiatrowych oraz 20 proc. dla pozostałych
instalacji OZE typu kolektory słoneczne czy pompy
ciepła.
W drugim etapie programu, który obejmie lata 2016 - 2020,
na dofinansowanie przeznaczonych zostanie 400 mln zł.
Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona dla prosumentów,
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a połowa dla
jednostek samorządu terytorialnego.
W tym etapie kwota dotacji wyniesie 30 proc. dla instalacji
fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych oraz 15
proc. dla pozostałych instalacji OZE typu kolektory
słoneczne i pompy ciepła. Zmianie nie ulegnie natomiast
oprocentowanie kredytu, które w skali roku wynosić będzie 1
proc.
Grupa docelowa :
 Osoby fizyczne – prosumenci energii
elektrycznej.
 Podmioty posiadające prawo do
nieruchomości (własność/dzierżawa), na
której realizowana będzie inwestycja
w instalację modułów fotowoltaicznych
(PV).
 Podmioty realizujące montaż farmy
fotowoltaicznej o max. mocy 40 kW.
Dotacje na inwestycje w OZE
dla
MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW


PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ - JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ
MAŁYM LUB ŚREDNIM?
DYSPONUJESZ NIERUCHOMOŚCIĄ NA INWESTYCJE
W INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE?
Dzięki współpracy z Europrojekty Consulting Ltd. możesz
liczyć na:
 100 % linię kredytową z BOŚ Bank S.A.
 do 70 % dofinansowania z funduszy Programu
Operacyjnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 720.000 zł bezzwrotnej
dotacji finansującej
zakup paneli
słonecznych.
 100 % finansowania
inwestycji kredytem OZE
z linii BOS Bank S.A.
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego
Norweskiego mechanizmu finansowego
Innowacje w zakresie nowych technologii
Program „Innowacje w zakresie nowych technologii”
ma na celu zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw i szersze wykorzystanie technologii
przyjaznych środowisku naturalnemu.
Celem programu jest redukcja emisji gazów
cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego
Norweskiego mechanizmu finansowego
Rodzaje projektów możliwych do
dofinansowania:
 opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii
przyjaznych środowisku,
 rozwój produktów i usług proekologicznych,
 opracowanie i wdrożenie przyjaznych środowisku
procesów produkcyjnych,
 szkolenia, podnoszenie świadomości i weryfikacja
zastosowanych eko-technologii, jako dodatkowe
działania powiązane z działaniami inwestycyjnymi.
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego
Norweskiego mechanizmu finansowego
1. DOBRE DLA BIZNESU – DOBRE DLA ŚRODOWISKA
Program wpisuje się w strategiczny cel unii
europejskiej jakim jest czynienie gospodarki
europejskiej bardziej przyjaznej środowisku.
Warunkiem dofinansowania projektów jest, by ich
wdrożenie przyczyniło się do poprawy sytuacji w
zakresie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.
Operatorem programu jest Innovation Norway –
państwowa instytucja podlegająca Ministerstwu
Handlu i Przemysłu Królestwa Norwegii.
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego
Norweskiego mechanizmu finansowego
2. CO PROGRAM CHCE OSIAGNĄĆ
Wzrost konkurencyjności „zielonych
przedsiębiorstw”,
w tym podniesienie poziomu ekologizacji
istniejących branż przemysłu, rozwój
proekologicznych innowacji i
przedsiębiorczości, a także wzmocnienie
relacji dwustronnych pomiędzy Polską a
Norwegią.
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego
Norweskiego mechanizmu finansowego
3. DLA KOGO SKIEROWANY JEST
PROGRAM
Beneficjentem programu są małe i
średnie przedsiębiorstwa, instytucje
badawcze oraz klastry działające na
terenie Polski lub Norwegii.
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego
Norweskiego mechanizmu finansowego
4. RODZAJ KOSZTÓW PROJEKTU
Program przewiduje dofinansowanie w formie
bezzwrotnych dotacji na inwestycje związaną z
technologią odnawialnych źródeł energii (OZE).
Rodzaj dotowanych inwestycji OZE:
 farmy fotowoltaiczne
 farmy wiatrowe
 biogazownie
 pompy ciepła
 spalarnie biomasy
 instalacje solarne
 układy kogeneracyjne
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego
Norweskiego mechanizmu finansowego
5. WARUNKI DOFINANSOWANIA
 Całkowita kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektów realizowanych w
ramach programu wynosi 73 mln zł.
 Minimalna kwota dotacji wynosi 715 tys. zł.
 Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 mln zł.
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego
Norweskiego mechanizmu finansowego
5. WARUNKI DOFINANSOWANIA c.d.
 Dofinansowanie udzielane w wysokości od 35 - 70 %
wydatków.
 Wnioski o dofinansowanie można składać w wersji
elektronicznej –
wyłącznie w języku angielskim - od 28 lutego do 28
maja 2014 r.
 Przewidywany termin rozpatrzenia i oceny wniosku
– listopad 2014 r.
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego
Norweskiego mechanizmu finansowego
5. WARUNKI DOFINANSOWANIA c.d.
 Każdy wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden
wniosek
aplikacyjny.
 Rozpoczęcie
inwestycji po przyznaniu grantu
dotacyjnego – grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r.
 Termin kwalifikowalności kosztów dla projektów
upływa w dniu 30 kwietnia 2017 r.
Parametry kredytu BOŚ Bank SA
1. Grupa docelowa :
 Małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudnienie
od 10 pracowników - roczny obrót/suma
bilansowa powyżej 2 mln Euro).
 Spółki prawa handlowego prowadzące pełną
księgowość.
 Podmioty posiadające prawo do nieruchomości
(własność/dzierżawa), na której realizowana
będzie inwestycja
w instalację modułów fotowoltaicznych (PV).
 Podmioty realizujące montaż farmy
fotowoltaicznej o minimalnej mocy ok. 220 kW.
Parametry kredytu BOŚ Bank SA
2. Wysokość kredytu - do 100% kosztów
przedsięwzięcia tj.
• kosztu zakup i montaż ogniwa fotowoltaicznego
• prowizji przygotowawczej Banku
• ubezpieczenia ogniwa fotowoltaicznego
• kosztów projektu instalacji
3. Wkład własny
Kredyt z dotacją - brak wymaganego wkładu własnego.
Kredyt bez dotacji - 40% kwoty kredytu lub dodatkowe
zabezpieczenia na kwotę różnicy między wymaganym a
wniesionym wkładem własnym.
Parametry kredytu BOŚ Bank SA
4. Okres kredytowania:
 Kredyt z dotacją – 10 lat.
 Kredyt bez dotacji – do 10 lat.
5. Karencja rat kapitałowych
 Kredyt z dotacją – 24 miesiące, karencja obowiązkowa.
 Kredyt bez dotacji – do 24 miesięcy; karencja
opcjonalna;
okres karencji ustalany każdorazowo z Kredytobiorcą.
Parametry kredytu BOŚ Bank SA
6. Oprocentowanie:
 Oprocentowanie – WIBOR 6M + stała marża
 Wysokość marży – do 5% w zależności od ratingu Klienta
 Na dzień 21.05. oprocentowanie wynosi do 8,67%
7. Prowizja bankowa
Za rozpatrzenie wniosku kredytów. – min 0,1% kwoty kredytu
 Przygotowawcza:
• Max. 2% dla kredytu bez dotacji, jednorazowa, płatna w dniu
podpisania umowy lub w dniu uruchomienia kredytu jeśli jest
kredytowana
• Max. 3 % dla kredytu z dotacją płatna w dwóch ratach:
I rata – max. 2% w dniu podpisania umowy lub uruch. kredytu
II rata – max. 1% po wpłynięciu dotacji na podstawie dyspozycji
Parametry kredytu BOŚ Bank SA
8. Wymagane dokumenty :
 Sprawozdania finansowe: bilans + rachunek zysków i strat
 Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS
 Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego
 Biznes plan inwestycji
 Umowa zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych
 Informacje dot. parametrów technicznych instalacji
 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wraz z projektem
 Oferty, umowy przedwstępne z wykonawcami, dostawcami
 Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością
 Wniosek kredytowy + Wniosek o przyznanie dotacji z ARIMR
 Dokumenty formalno-prawne w zależności od formy organizacyjnej klienta
 Umowa z ARIMR – do cesji wierzytelności
 Dokument potwierdzający nabycie ogniw fotowoltaicznych – do zastawu
rejestrowego
Finansowanie środków trwałych z dotacji
Kwestie podatkowe
Zgodnie z artykułem 14 ust. 2 pkt 2 uopdf dotacje wydatkowane na
zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych (od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych) nie
stanowi przychodu z działalności gospodarczej.
W związku z tym naliczone odpisy amortyzacyjne od środków
trwałych nabytych ze środków otrzymanych z dotacji nie będą
stanowiły kosztów uzyskania przychodu. Jedyny wyjątek od tej
zasady powstaje, gdy środek trwały sfinansowany jest zarówno
środkami z dotacji jak i własnymi. Wówczas proporcjonalnie do
wkładu własnego zalicza się część amortyzacji w koszty.
ATUTY TWOJEJ INWESTYCJI W OZE
 Minimalny zysk miesięczny 10.000 zł (w miesiącach letnich





nawet do 35.000 zł).
Okres sprawności paneli – 25 lat
Możliwość kogeneracji – połaczenia z instalacjami OZE
(wiatraki HAVT i VAWT), oraz panelami UV.
Pełna obsługa doradcza i serwisowa ze strony Europrojekty
Consulting Ltd. – w programie OZE Consult.
Gwarancja usługi oraz instalacji 5 lat.
Koszt ubezpieczenia i serwisu – bezpłatnie w cenie inwestycji.
Oferta konsultingowa EUROPROJEKTY Ltd.
dotyczy przygotowania:
1. Kompleksowej dokumentacji wnioskującej o dotacje
2. Karty informacyjne
3. Decyzji środowiskowej i Pozwolenia na budowę
4. Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
5. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
6. Nadzór inwestorski
7. Audyty energetyczne, ekonomiczne, elektryczne.
8. Biznes plany i Studia wykonalności inwestycji
9. Analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii zgodnie
z Rozporządzeniem MTBIGM
10.Projektowanej Charakterystyki Energetycznej
nieruchomości przeznaczonych dla inwestycji OZE
Europrojekty Consulting Ltd.
Andersia Business Centre
Plac Andersa 7 - Poznań
ul. Piotra Skargi 15 – Szczecin
www. europrojekty.com [email protected]
Tel. 61 668 38 88
91 423 79 33
Fax. 61 668 38 01
91 422 40 73

similar documents