Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej

Report
Koncepcja restrukturyzacji
działalności kulturalnej
Miasta Skierniewice
zawierająca
rekomendacje
dla Nowego Miejskiego
Ośrodka Kultury
Styczeń 2013 r.
Co jest naszym
celem? –
Nowoczesny dom
kultury
Definicja
Nowoczesny dom kultury jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Stanowi
centrum przerzucania pomostów między odległymi sobie grupami: młodymi
i starymi, urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi
i dyskryminowanymi. Ludzie, którzy przychodzą do domu kultury nie tylko konsumują kulturę,
ale też ją aktywnie współtworzą. Nie są tylko widzami, czy biernymi odbiorcami. Sami stają się
twórcami, animatorami – tego, co się w domu kultury dzieje. Nowoczesny dom kultury
wyszukuje ciekawe projekty różnych grup: organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do spółtworzenia
swojego programu. Nie traktuje ich jak konkurencji – tylko naturalnych partnerów w swojej
pracy. Dom kultury jest przecież dla ludzi, a nie ludzie dla niego. Jest podporządkowany ich
potrzebom, pomysłom, godzinom pracy i odpoczynku. Jeśli pojawia się grupa, która chce
zorganizować swój własny projekt: wydarzenia kulturalne, założyć klub filmowy albo spotkać
się i wymienić doświadczeniami – robi wszystko, by
projekt ten mógł zostać wcielony w życie. Jednocześnie stale, aktywnie poszukuje swoich
odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też tych, którzy na co
dzień mają utrudniony dostęp do kultury. Dom kultury zna mieszkańców swojej miejscowości,
wie jacy są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo „wyławiać“ lokalnych liderów i zapraszać ich
do współpracy. Proponuje działania interdyscyplinarne łączące różne media, nie boi się
przedsięwzięć międzypokoleniowych. Współpracuje
z organizacjami pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezależnymi animatorami
i artystami, biznesem (np. lokalnymi restauracjami i firmami), pomocą społeczną,
policją, parafią... Jest prawdziwym centrum życia
Idealny dom kultury według Zoom
na Dom Kultury – raport diagnoza
domów kultury w województwie
mazowieckim stworzony przez
zespół naukowy \ w ramach Projekt
„ZOOM na domy kultury“
Nowoczesny dom kultury –
..
to ośrodek efektywnie zarządzany, który opiera się na
przejrzystych procedurach i jednoznacznych
interpretacjach prawnych, racjonalnie i efektywnie
wykorzystuje środki publiczne, jest dobrej jakości,
uwzględnia wartości społeczne i artystyczne,
przyczynia się do zaangażowania mieszkańców w
sprawy otoczenia stymuluje indywidualny rozwój,
kompetencje kulturowe i twórcze, wpisuje się w
otwartą i szeroką debatę na temat tożsamości i
wizerunku, przyczynia się do identyfikacji mieszkańców
z miastem (definicja wg. Miasto kultury i obywateliprogram rozwoju kultury w warszawie do roku 2020 –
założenia)
Uzasadnienie decyzji o likwidacji ?
Przyczyną likwidacji Młodzieżowego Centrum Kultury w
Skierniewicach jest konieczność zapewnienia realizacji przez
miasto Skierniewice zadań w zakresie upowszechniania kultury,
przy zachowaniu zasady efektywnego wydatkowania środków
publicznych, określonej dyspozycją przepisu art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr
157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z tą zasadą wydatkowanie
środków publicznych winno być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z
danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków
służących osiągnięciu założonych celów. Jednym z szeregu
podjętych działań będzie zmniejszenie środków finansowych
na wynagrodzenia administracji i przeznaczenie ich na
zwiększenie aktywności w obszarze kultury poprzez zatrudnianie
animatorów i pracę metodą projektów.
Nowe możliwości
Obecnie istnieje możliwość zlecania realizacji
konkretnych zadań w obszarze kultury organizacjom
pozarządowym, działającym coraz aktywniej na
terenie całego kraju, w tym także na terenie miasta
Skierniewice, a także podmiotom komercyjnym.
Szerszy udział tych podmiotów w realizacji zadań w
zakresie kultury przyczynia się do wprowadzenia na
terenie miasta Skierniewice nowej jakości oferty
kulturalnej (innowacyjnych projektów), zgodnej z
zapotrzebowaniem lokalnej społeczności. Podmioty te
specjalizujące się w organizacji imprez kulturalnych,
koncertów, imprez masowych, dysponują
nowoczesnymi narzędziami, bogatą ofertą
artystyczną. Zlecanie konkretnych zadań
organizacjom i podmiotom gospodarczym przyczynia
się do faktycznego obniżenia kosztów ponoszonych
przez samorząd Miasta Skierniewice.
Ekonomia
W związku z powyższym za niecelowe i nieuzasadnione ze
względów ekonomicznych jest utrzymywanie na terenie
miasta Skierniewice (miasta o tej wielkości) dwóch instytucji
kultury (Miejskiego Ośrodka Kultury i Młodzieżowego
Centrum Kultury). Powyższe stanowisko znalazło
akceptację mieszkańców Skierniewic, o czym świadczą
wyniki przeprowadzonych ankiet, sondaży i wywiadów,
uzyskane od twórców i odbiorców kultury
w ramach prowadzonych przez Miasto działań
konsultacyjnych i analitycznych. Za tym rozwiązaniem
przemawiają również wyniki raportów: „Koncepcja
restrukturyzacji działalności kulturalnej dla Miasta
Skierniewice” firmy Antares Corporate Finance Sp. z o.o. w
maju 2011 r. oraz „Raportu zawierającego rekomendacje
do opracowania koncepcji restrukturyzacji działalności
kulturalnej Miasta Skierniewice” opracowanego przez
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. z Łodzi
na zlecenie Miasta Skierniewice
w sierpniu 2012 r.
Jedna silna instytucja
Pozostawienie jednej, prężnej instytucji kultury o tym
profilu, pozwoli zatem na lepszą efektywność w
zarządzaniu i wydatkowaniu środków publicznych
przeznaczonych na kulturę, poprawi również jakość
świadczonych przez nią usług kulturalnych. Promocja
działalności kulturalnej będzie dużo skuteczniejsza bo
jednokierunkowa i globalna.
Należy zaznaczyć, że likwidacja Młodzieżowego
Centrum Kultury nie wpłynie na uszczuplenie oferty
kulturalnej skierowanej do mieszkańców Skierniewic.
Stałe formy i rodzaje dotychczasowej działalności
kulturalnej, mające wiernych odbiorców, jak również
imprezy kulturalne cieszące się dużym
zainteresowaniem mieszkańców zostaną utrzymane.
Na jakiej podstawie
została podjęta
decyzja o
likwidacji?
Odbyły się szerokie konsultacje społeczne
dot. reformy kultury







496 ankiet przeprowadzonych przez wydział KSP wśród mieszkańców miasta
(pytania wzorowane na pytaniach opracowanych przez Miasto Zamość),
listopad, grudzień 2010 r.
ankiety w formie 1150 wywiadów ustrukturyzowanych, adresowanych do
mieszkańców miasta, które przeprowadzono między 8 a 24 maja 2012 roku;
nagrania debaty radiowej dotyczącej działalności kulturalnej Miasta
Skierniewice, którą przeprowadzono 24 maja 2012 roku;
nagrania 13 wywiadów indywidualnych z twórcami i artystami, które
przeprowadzono 22 i 23 maja 2012 roku;
nagrania 10 wywiadów radiowych z twórcami i artystami, które
przeprowadzono w maju 2012 roku;
opracowanie pt. „Koncepcja restrukturyzacji działalności kulturalnej dla
Miasta Skierniewice”, sporządzone przez firmę Antares Corporate Finance Sp.
z o.o. w maju 2011 roku.
Raport zawierający rekomendacje do opracowania koncepcji restrukturyzacji
działalności kulturalnej Miasta Skierniewice Instytutu Nauk Społeczno –
Ekonomicznych w łodzi
Stanowisko zespołu ds. kultury powołanego przez
Prezydenta Miasta Skierniewice w którego skład
weszli:











1) Przewodnicząca : Beata Jabłońska – I Zastępca Prezydenta Miasta
Członkowie:
2) Aneta Grzegorzewska – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i
Promocji Miasta
3) Andrzej Malka – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Sportu i
Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skierniewice
4) Mariusz Dziuda – Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice
5) Bożena Witkowska – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w
Skierniewicach
6) Piotr Bigos – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach
7) Monika Kotowska – choreograf, kierownik Akademii Tańca 4-20
8) Anna Sadowska – Prezes Fundacji Teatr Realistyczny
9) Grzegorz Płuska (nieobecny)
10) Alicja Cyrańska (zgłoszenie i rezygnacja)
Jak zamierzamy
stworzyć
nowoczesny
dom kultury?







wprowadzić łączenie diagnozy potrzeb z diagnozą lokalnych
zasobów, które mogą być spożytkowane dla ich realizacji
(wolontariusze , budynki i przestrzenie do zagospodarowania).
stworzyć program edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży (we wsp.
ze szkołami)
otworzyć NMOK na oddolne inicjatywy (zaprosić mieszkańców do
działania , zaproponować otwartość i gotowość do pomocy przy
realizacji ich inicjatyw)
wprowadzić przejrzyste sposoby mierzenia liczby uczestników różnych
form działań, w szczególności działań stałych
przełamać podziały na tradycyjne zajęcia: muzyczne, plastyczne,
literackie. Wprowadzić zajęcia interdyscyplinarne, które mogą być
skoncentrowane wokół jednego tematu czy problemu (np. „moje
ulubione miejsce w mieście“)
wprowadzić innowacyjne formy działania: prezentacje, happeningi,
akcje, instalacje, warsztaty twórcze, kawiarenki tematyczne
podejmować przedsięwzięcia międzypokoleniowe oparte na
autentycznej współpracy (a nie tylko współobecności) różnych grup
wiekowych.







wychodzić z propozycjami, projektami do trudnych grup,
także w przestrzeni (np. na podwórka, na blokowiska)
animować działania w trudnych środowiskach (w oparciu
o wykwalifikowaną kadrę)
wprowadzić uczestnictwo osób niepełnosprawnych we
wszystkich prowadzonych działaniach
Wprowadzić odpłatne zajęcia ale również stosować zniżki
o charakterze socjalnym (dla osób w trudnej sytuacji
materialnej), promujące aktywność i umożliwiające
uczestnictwo rodzin.
Opracować strategię komunikacji wynikająca z misji, wizji
NMOK, z odpowiedzi na pytanie do kogo przede wszystkim
kieruje swoje działania. (To będzie miało wpływ na wybór
metod i form komunikacji).
Współpracować z innymi instytucjami, sprzyja to tworzeniu
lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania problemów.
Stworzyć lokalną sieć współpracy
Badać potrzeby lokalnych środowisk, które będą podstawą
dla sformułowania programu NMOK
NMOK
jako platforma skupiająca
różne lokalne grupy nieformalne i
organizacje pozarządowe (na
takiej współpracy obie strony
mogą skorzystać – dla domu
kultury jest to szansa na
wprowadzenie nowych
pomysłów, połączenie lokalnych
zasobów, wzajemną inspirację).
NMOK jako CAL w obszarze kultury
(centrum aktywności lokalnej w tym centrum ngo)
…ma służyć aktywizowaniu społeczności lokalnej oraz kształtowaniu
poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. Jest to sposób
działania realizowany przez istniejące już organizacje pozarządowe lub
instytucje samorządowe. Innowacyjność tej koncepcji polega na tym,
że zespoły wyłonione z instytucji nie koncentrują się na jednym tylko
obszarze działania, ale patrzą na daną społeczność całościowo,
starając się odpowiadać na potrzeby w danym środowisku.
Najważniejszą zasadą CAL jest realizowanie działań na rzecz
społeczności przy jej zaangażowaniu. Zespół CAL musi wyłonić na swoim
terenie lokalnych liderów - wolontariuszy, którzy będą przy wsparciu
realizować własne pomysły. Centrum Aktywności Lokalnej jest metodą
budzenia aktywności społecznej w celu samoorganizowania się do
podejmowania konkretnych działań. Jest to metoda na wskroś
demokratyczna, zakładająca zaangażowanie społeczne jako
podstawowy element swojej skuteczności. Praca metodą CAL
odpowiada na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, angażuje
mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady: "Pomóżmy
ludziom aby pomogli sobie sami".
Jak zamierzamy
stworzyć
nowocześnie
zarządzany
dom kultury?








Przenieść poziom ciężkości z liczby organizowanych zajęć, warsztatów oraz
wydarzeń o charakterze kulturalnym na ich jakość oraz sposób organizacji
(audyt wszystkich wydarzeń kulturalnych z analizą budżetu i liczby odbiorców
– do końca 2013 r.).
Przenieść budżet na realizację kluczowych wydarzeń realizowanych do tej
pory przez UM (eFeF, SOK, Skierniewicka Jesień Muzyczna, Miejski Dzień Kobiet,
Mikołajkowe Cuda, Miejski Dzień Dziecka, Miejski Dzień Seniora, Sylwester itp.)
z wydziału KSP do NMOK, koordynacja przez NMOK – 2014 r.
Dyrektor NMOK powinien być wybrany w otwartym konkursie
Efektywnie wykorzystać istniejące w domu kultury etaty z uwzględnieniem
zatrudnienia pracowników także na część etatu. (Efektywności działania
NMOK sprzyjać może także wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia:
umów zleceń, umów o dzieło, umów na czas określony).
Podjąć na poziomie samorządu prób, które mogą być pomocne w zdobyciu
dodatkowych środków.
Zastosować nowy schemat organizacyjny w NMOK.
Zatrudnić wykształconych specjalistów do pozyskiwania środków zajmujących
się przygotowaniem i realizacją projektów. (etat lub umowa cywilnoprawna)
Przy planowaniu budżetu na 2014 r. zastosować budżet zadaniowy i co za tym
idzie pracę metodą projektów;








Uruchomić w ramach budżetu NMOK konkurs na małe granty dla dla
ngo i autorów ciekawych projektów;
Zawierać umowy cywilno-prawne w ramach działań projektowych
(również w ramach konkursu na małe granty pozostających do
dyspozycji dyrektora jednostki kultury);
Wprowadzić wolontariaty, staże i praktyki;
Organizować partnerstwa z innymi instytucjami kultury;
Organizować regularne badania ewaluacyjne prowadzone wśród
uczestników wszystkich form działalności ośrodka.
Wprowadzić regularne audyty jednostki kultury (raz na rok)
Powołać radę programową i organizować jej spotkania. (W skład
rady wejść powinni przedstawiciele świata kultury, społeczność
mieszkańców oraz pracownicy Urzędu Miasta Skierniewice,
powołanie przewidziane na I półrocze 2013 r.).
Przeprowadzić szkolenia dla pracowników NMOK w zakresie
finansowania kultury: dostępnych funduszy, mechanizmów wsparcia
działalności kulturalnej, sponsoringu, warsztaty public relations i
marketingu, pisania wniosków o dofinansowanie projektów, a także z
podstaw zarządzania projektami w kulturze.
Rekomendowany NOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Rekomendowany zakres kompetencji:
Dyrektor – pełni zadania menedżera,
koordynuje pracę wszystkich działów, jest
odpowiedzialny za przedłożenie, realizację i
efektywność finansową autorskiego programu
działania ośrodka. Ponadto odpowiada za
efektywne i gospodarne zarządzanie finansami
ośrodka oraz administrację. Koordynuje pracę
zespołu ds. administracyjno-finansowych,
specjalisty ds. pozyskiwania funduszy, radia
RSC oraz zespołu ds. PR, marketingu, promocji i
nawiązywania kontaktów zewnętrznych z
instytucjami kultury i oświaty.
 Zespół
administracyjno-finansowy – odpowiada za
operacje finansowe NMOK, obsługę księgową,
kadrową i administracyjną ośrodka.
 Specjalista ds. pozyskiwania funduszy – odpowiada
za wybór, pisanie i składanie wniosków o
dofinansowanie projektów ośrodka oraz pomocy
przy wnioskowaniu o fundusze dla projektów
zewnętrznych realizowanych przy współpracy z
ośrodkiem. W ramach jego obowiązków leży także
udzielanie konsultacji niezależnym animatorom
kultury oraz organizacjom pozarządowym w
zakresie korzystania z grantów, funduszy i
konkursów.
 Zespół
radia RSC – odpowiada za całościową
obsługę pracy radia oraz organizację zajęć z
warsztatu radiowego i medialnego we współpracy
z głównym specjalistą ds. programowoartystycznych (odpowiedzialnym m.in. za
merytoryczną pracę NMOK), a także organizację
praktyk i staży medialnych.
 Zespół
ds. PR, marketingu, promocji i nawiązywania
kontaktów zewnętrznych z instytucjami kultury i
oświaty – odpowiada za komunikację NMOK, w tym
za prowadzenie strony internetowej zintegrowanej z
pracą innych ośrodków kultury. Zajmuje się
promocją NMOK – zajęć, warsztatów oraz wydarzeń
i eventów, a także lokalnych twórców kultury.
Odpowiada za nawiązywanie i utrzymywanie
współpracy z innymi ośrodkami kulturalnymi i
oświatowymi w mieście, regionie, kraju oraz za
granicą.
Główny specjalista ds. programowo-artystycznych
 jest
odpowiedzialny za realizację zakładanego
kierunku pracy merytorycznej ośrodka oraz
bieżące jego modyfikowanie, w celu
dostosowania do potrzeb mieszkańców
Skierniewic i zwiększenia efektywności pracy
ośrodka oraz jego wizerunku. Koordynuje pracą
zespołu ds. merytorycznej pracy ośrodka,
współpracy z partnerami oraz organizacji
wydarzeń i eventów, zespołu Regionalnej
Akademii Twórczej Przedsiębiorczości. Odpowiada
za ocenę jakości zajęć i wydarzeń zamieszczanych
w ofercie ośrodka.
Zespół ds. merytorycznej pracy ośrodka, współpracy z
partnerami oraz organizacji wydarzeń i eventów – jest
odpowiedzialny za warsztaty i zajęcia kulturalne ośrodka, w tym
prowadzenie działalności klubowej. Współpracuje z kinoteatrem
„Polonez” w zakresie edukacji filmowej, radiem RSC w zakresie
edukacji medialnej, zespołem Regionalnej Akademii Twórczej
Przedsiębiorczości oraz zespołem zajmującym się public relations,
marketingiem, promocją i nawiązywaniem kontaktów
zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty. W ramach struktury
zespołu zatrudnieni są instruktorzy odpowiedzialni za ofertę w
zakresie: sztuk plastycznych, muzyki, tańca, teatru, fotografii, filmu
zajęć interdyscyplinarnych, nowych mediów oraz ekologii.
Ponadto zespół zajmuje się obsługą ze strony NMOK wydarzeń
inicjowanych przez partnerów ośrodka. Ustala również kalendarz
wydarzeń kulturalnych organizowanych przez NMOK we
współpracy z innymi instytucjami kultury, współorganizuje je.
 Zespół
Regionalnej Akademii TwórczejPrzedsiębiorczości – jest zobligowany do
współpracy z zespołem ds. merytorycznej pracy
ośrodka, współpracy z partnerami oraz organizacji
wydarzeń i eventów oraz zespołem ds. PR,
marketingu, promocji i nawiązywania kontaktów
zewnętrznych z instytucjami kultury i oświaty.
Odpowiada za świadczenie usług nastawionych na
kształtowanie i rozwój kulturalnej tożsamości
regionalnej oraz promowanie regionalnego
dziedzictwa kulturowego.
Zastępca dyrektora ds. kinoteatru i techniki
 odpowiada
za działalność kinoteatru
„Polonez”, kino komercyjne oraz obsługę
techniczną i gospodarczą, a także
zapewnienie niezbędnego wyposażenia
wszystkich zajęć, warsztatów i wydarzeń
współorganizowanych przez NMOK oraz
za sprawność urządzeń technicznych i
porządek na terenie obiektów ośrodka.
Zespół kinoteatru „Polonez”
 jest
zobligowany do współpracy z
głównym specjalistą ds. programowoartystycznych. Zajmuje się bieżącą
obsługą kinoteatru oraz edukacją
filmową i wizualną we współpracy z
instruktorem odpowiedzialnym za
fotografie, film i nowe media.
Współpracuje z dystrybutorami kina
komercyjnego.
 Zespół
ds. obsługi technicznej, nagłośnienia i
konserwacji – to specjaliści zajmujący się obsługą
warsztatów, zajęć i wydarzeń
współorganizowanych przez NMOK oraz obsługą
studia nagrań. Są ponadto odpowiedzialni za
utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń
niezbędnych do pracy ośrodka.
 Zespół do spraw sprzątania – to sprzątaczki, woźne i
pracownicy gospodarczy, którzy są odpowiedzialni
za utrzymanie porządku i czystości na terenie NMOK
oraz w budynkach ośrodka.
 Rekomendacje
zakładają że od 5 – 8 osób nie
znajdzie zatrudnienia w NMOK, otrzymają one oferty
pracy w spółkach miejskich lub jednostkach
organizacyjnych. Szacunkowe środki finansowe
wynikające z redukcji administracji wynosić będą
do – 270 000 zł rocznie.
Źródła finansowania
NMOK





dotacja Miasta Skierniewice, jako organizatora
działalności NMOK w wysokości ok. 2,6 mln zł; całkowity
budżet ok. 5 mln
budżet imprez dotychczas organizowanych przez
wydział KSP przeniesiony do NMOK - ok. 200 000 zł w
2014 r.
dotacje ministra właściwego do spraw kultury – 2014 r.;
granty, fundusze Unii Europejskiej i konkursy
organizowane przez instytucje i ośrodki właściwe do
spraw kultury – wprowadzenie pracy o charakterze
projektowym i korzystanie przez ośrodek z zewnętrznych
usług w zakresie animacji kultury – 2014r.
sponsoring kultury;
 partnerstwa
z organizacjami pozarządowymi oraz
animatorami kultury, którzy korzystając z niego,
pozyskują swoją część wkładu finansowego we
wspólnie organizowaną działalność;
 działalność własna ośrodka – sprzedaż
wydawnictw, prac plastycznych, biletów na
wydarzenia kulturalne, wynajem sali widowiskowej
kina Polonez do produkcji artystycznych, wynajem
studia nagrań do celów komercyjnych, sprzedaż
wyprodukowanych spektakli oraz koncertów,
galeria rzemiosła, warsztaty dla nauczycieli, oferta
wynajmu nagłośnienia, świateł, sceny, opłaty za
zajęcia, świadczenie usług organizacji imprez,
konferansjerki, organizacja szkoleń, itp.
Finanse


środki finansowe w wysokości ok. 270.000 zł
(oszczędności), zostaną wydatkowane na zwiększenie
aktywności w obszarze kultury a nie wynagrodzenia
pracowników etatowych.
Przy założeniu aktywizacji działalności własnej ośrodka
(sprzedaż wydawnictw, prac plastycznych, biletów na
wydarzenia kulturalne, wynajem sali widowiskowej kina
Polonez do produkcji artystycznych, wynajem studia
nagrań do celów komercyjnych, sprzedaż
wyprodukowanych spektakli oraz koncertów, galeria
rzemiosła, warsztaty dla nauczycieli, oferta wynajmu
nagłośnienia, świateł, sceny, opłaty za zajęcia,
świadczenie usług organizacji imprez, konferansjerki,
organizacja szkoleń, itp.) można założyć dodatkowe
środki finansowe na zwiększenie aktywności w obszarze
kultury.
Jakie formy i imprezy zostaną w NMOK
(z MCK) w 2013 r.?

















pracownia ceramiczna;
Akademia Tańca 4-20 prowadzona przez Monikę Kotowską;
pracownia plastyczna prowadzona przez Annę Pokorę;
działalność Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości
Uniwersytet trzeciego Wieku
Klub Seniora „ARA”
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Rynek Sztuk Wszelakich
Turniej DJ-ów
Organizacji ferii zimowych
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Teatr Complex / kabaret Beton
Warsztaty wokalne
Mały konkurs recytatorski
Skierniewicki Salon Muzyczny
Rock May Festiwal*
Ethnosfera*
*w nieco zmienionej formule
Na co przeznaczyć oszczędności ?
 zatrudnienie
instruktorów i animatorów do
konkretnych projektów (konkurs na projekty
skierowane do mieszkańców mające na
celu aktywizację środowisk twórczych,
prace w środowiskach trudnych, oddolne
inicjatywy oraz zajęcia interdyscyplinarne )
ok. 100.000 zł – 135.000
 dotacje na granty do dyspozycji dyrektora
jednostki kultury (ok. 90.000 zł – 120.000 zł),
 zwiększenie aktywności ngo w obszarze
kultury (10.000 zł – 15.000 zł),
Gdzie jeszcze szukać środków finansowych ?




Wymienić system ochrony na monitoring w budynku MCK
(obecny koszt 52.600 zł rocznie), po zainstalowaniu monitoringu
koszt zmaleje o ok. 20.000 zł
Przeprowadzić ewaluację imprez kulturalnych (włączyć
instytucje i sponsorów, skrócić czas trwania, zoptymalizować
koszty, łączyć wydarzenia) - zadanie dyrektora
Położyć nacisk na wzrost przychodów ze sprzedaży
wydawnictw, prac plastycznych, biletów na wydarzenia
kulturalne, wynajem sali widowiskowej kina Polonez do
produkcji artystycznych, wynajem studia nagrań do celów
komercyjnych, sprzedaż wyprodukowanych spektakli oraz
koncertów, galeria rzemiosła, warsztaty dla nauczycieli, oferta
wynajmu nagłośnienia, świateł, sceny, opłaty za zajęcia,
świadczenie usług organizacji imprez, konferansjerki,
organizacja szkoleń, itp.)
przenieść budżet z wydziału KSP do NMOK na organizację
takich imprez jak: eFeF, SOK, Skierniewicka Jesień Muzyczna,
Miejski Dzień Kobiet, Mikołajkowe Cuda, Miejski Dzień Dziecka,
Miejski Dzień Seniora, Sylwester ( w roku 2014), szacunkowo ok.
200 000 zł.
Zespół ds. kultury powołany przez prezydenta Miasta
Skierniewice wypracował przedstawione stanowisko
na 3 spotkaniach. Członkowie obecni na ostatnim
spotkaniu zarekomendowali przedstawione państwu
propozycje w obszarze rozwiązań organizacyjnych
oraz dotyczących merytoryki pracy ośrodka kultury.
Dodatkowe propozycje Zespołu ds. kultury:







nawiązanie ściślejszej współpracy instytucji kultury ze
skierniewickimi placówkami oświatowymi w celu
aktywniejszego włączenia nauczycieli oraz dzieci i młodzieży
w ofertę programową przygotowaną przez instytucje kultury
(przedłożenie propozycji pod koniec roku szkolnego celem
dostosowania planu lekcyjnego w kolejnym roku szkolnym
2013/2014),
wyjście z ofertą w przestrzeń miejską m.in. do środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także realizacja
projektów na obszarze konkretnych dzielnic
współpraca i wymiana doświadczeń z prężnie
funkcjonującymi domami kultury
z terenu całego kraju
realizacja projektów międzypokoleniowych
efektywne wykorzystanie potencjału wolontariuszy
stworzenie produkcji artystycznych, które stałyby się
„produktem eksportowym”
położenie dużego nacisku na działania marketingu
bezpośredniego
Skąd jeszcze pozyskaliśmy sugestie
 Na
współpracę i konsultacje prowadzone
przez cały 2012 rok odpowiedzieli: Teatr
Realistyczny, Art. Station , Artyści Amatorzy,
Art. De Grand, Szkoła Muzyczna, oraz wielu
ludzi kultury i niektórzy pracownicy domów
kultury, naczelnik wydziału KSP odbyła
spotkania z 98% pracowników MOK, MCK,
BWA w 2012 r. notując w ankietach uwagi
z rozmów)
Plany na najbliższą przyszłość
 Po
podjęciu uchwały o likwidacji MCK przez
Radę Miasta zostanie ona przekazana do
publikacji. Proces likwidacji Młodzieżowego
Centrum Kultury potrwa do 31 maja 2013 r.
 Pracownicy MCKu (instruktorzy i animatorzy)
zostaną zatrudnieni w Miejskim Ośrodku
Kultury, po przedstawieniu swoich pomysłów
dotyczących pracy. Max 8 osób z MCK nie
znajdzie zatrudnienia w NMOK i otrzyma od
Miasta oferty pracy w spółkach miejskich lub
jednostkach organizacyjnych.



Zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka
Kultury. Po wyłonieniu dyrektora w konkursie wprowadzony
zostanie nowy schemat organizacyjny oraz zmiany organizacji
pracy.
Zmiany dotyczące działalności merytorycznej pracy NMOK to
zadanie nowego dyrektora jednostki. Z Urzędu Miasta otrzyma
on raport, rekomendacje oraz wszystkie materiały dotyczące
reformy.
Proces reorganizacji potrwa do końca 2013 roku. Zostanie
wypracowana koncepcja pracy NMOK, podział zadań
pracowników, określenie projektów do realizacji na rok 2014
jak również zostaną określone kierunki działań i wyznaczone
priorytety we wszystkich obszarach pracy NMOK. W pierwszym
kwartale 2014 r. Urząd Miasta skontroluje zmiany i zostanie
poddany ocenie system pracy ośrodka kultury.
Muzeum
W
związku z sugestiami badanych rekomendowane
jest rozpoczęcie prac
nad projektem Muzeum Ziemi Skierniewickiej oraz
uwzględnienie
go w długoterminowym planie rozwoju miasta. W
tegorocznym budżecie został zaplanowany remont
budynku przy ul. Lelewela.
 W pierwszym półroczu 2013 roku Radzie Miasta
zostanie przedstawiony projekt uchwały o
powołaniu muzeum w organizacji wraz ze statutem.
Siedziba muzeum planowana jest w budynku po
dawnej szkole muzycznej przy ul. Lelewela.
Inne materiały źródłowe, które posłużyły do
przygotowania koncepcji :
1.
2.
3.
Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury
w Warszawie do roku 2020. – projekt opracowany
przez Zespół konsultacyjny ds. PRK powołany przez
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Strategia dla kultury. Kultura dla rozwoju –
Zarządzanie strategiczne instytucją kultury pod red.
Martyny Śliwy
Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa
Kultury i dziedzictwa Narodowego jako Raport o
Stanie Kultury - raport o finansowaniu i zarządzaniu
instytucjami kultury (jeden z piętnastu )
1.
2.
3.
„Zoom na dom kultury” raport – diagnoza domów
kultury w województwie mazowieckim –
najważniejsze wnioski przygotowany przez
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach
środków finansowych Unii Europejskiej
Strategia rozwoju „Zrób to sam” – 11 kroków do
strategii rozwoju domów kultury – poradnik dot.
tworzenia strategii dla pracowników domów
kultury, którzy chcą stworzyć strategię wspólnie z
mieszkańcami.
„Boom Kultury” – Projekt zrealizowany przez
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
(Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi) od czerwca
do grudnia 2012 r. – partnerzy : Kutnowski Dom
Kultury/ centrum teatru Muzyki i Tańca, Gminny
Ośrodek w Sławnie, Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Sieradzu.
Dziękujemy
za uwagę
Urząd Miasta
Skierniewice
Wydział Kultury, Sportu
i Promocji Miasta
96-100 Skierniewice
Ul. Rynek 1

similar documents