prezentacja

Report
Stypendia i granty
dla młodych
naukowców
2
Plan prezentacji
 Narodowe
Centrum Nauki-Konkursy: Preludium,
Etiuda
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Mobilność Plus, Iuventus Plus, Stypendia dla
wybitnych młodych naukowców
3
Zadania Narodowego Centrum Nauki
Finansowanie:
 badań podstawowych realizowanych w formie
projektów badawczych,
 stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora,
 badań podstawowych prowadzonych we
współpracy międzynarodowej.
BADANIA PODSTAWOWE to prace eksperymentalne lub
teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia
nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych
faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie.
4
Konkursy NCN
Finansowanie badań młodych naukowców
 PRELUDIUM
 Adresaci: naukowcy nie posiadający stopnia doktora
Konkurs ma zachęcić młodych naukowców do prowadzenia
nowatorskich badań i pomóc im w rozpoczęciu samodzielnej
kariery naukowej. Badacze starający się o granty nie muszą
mieć otwartego przewodu doktorskiego, a problematyka
projektu nie musi się wiązać z przygotowywaną pracą
doktorską.
Stypendia dla doktorantów i staże podoktorskie
 ETIUDA
 Adresaci: doktoranci, którzy otworzyli przewód doktorski
5
PRELUDIUM
WARUNKI
 projekty badawcze obejmujące badania podstawowe
 zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane
ze środków pochodzących z innych źródeł
 okres realizacji 12 - 36 miesięcy
 wysokość finansowania nie może przekraczać:
50 tys. zł - 12 mies.
100 tys. zł - 24 mies.
150 tys. zł - 36 mies.
6
PRELUDIUM
 maksymalnie
3 OSOBY, w tym tylko jeden pracownik
naukowy
posiadający
stopień
naukowy
doktora
habilitowanego
 beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun
naukowy (nie może pobierać wynagrodzenia ani finansować
wyjazdów
naukowych/konferencji
ze
środków
przeznaczonych na realizację projektu)
 koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej (niezależnie od
czasu trwania projektu) nie może przekraczać 30% wysokości
wnioskowanych środków
 koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych
kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury
7
8
UWAGA
ramach konkursu nie dopuszcza się przyznawania
stypendiów naukowych dla młodych naukowców.
W
Zakończenie naboru wniosków 15 grudnia 2014r
9
ETIUDA
10
W RAMACH KONKURSU ETIUDY FINANSUJE SIĘ:
3 000 zł / miesiąc - czas pobierania stypendium
to 6 – 12 miesięcy
 środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z
pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w
zryczałtowanej kwocie 9 000 zł / miesiąc
 środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie
strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego w
zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł
 stypendium
11
Osoba, której przyznano stypendium doktorskie
zobowiązuje się do:
 odbycia stażu zagranicznego (3 – 6 miesięcy)
 uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie
do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania
stypendium
 staż musi się odbyć: w trakcie pobieranie
stypendium do 12 miesięcy od wypłaty ostatniej
transzy
12
UWAGA!
 uzyskanie
stopnia naukowego doktora w trakcie
pobierania stypendium powoduje przerwanie
wypłaty stypendium,
ale
 nadal możliwe jest odbycie stażu zagranicznego
(do 12 miesięcy od wypłaty ostatniej transzy
stypendium)
13
ETIUDA
HARMONOGRAM
 Ogłoszenie konkursu 15 grudnia 2014
 Zakończenie naboru wniosków 15 marca 2015
 Wyniki konkursu lipiec 2015
 Start stypendium 1 października 2015
14
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MOBILNOŚĆ PLUS
Cel Programu:
 umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom
studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych
prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach
naukowych pod opieką wybitnych naukowców o
międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.
Adresaci programu:
 młodzi naukowcy, zatrudnieni w jednostkach naukowych na
podstawie umowy o pracę lub mianowania,
 uczestnicy studiów doktoranckich.
15
MOBILNOŚĆ PLUS
jednostki naukowe zatrudniające lub
kształcącej na studiach doktoranckich kandydatów na
uczestnika programu.
 Okres finansowania: 6 – 36 miesięcy.
 Forma wsparcia: finansowanie kosztów pobytu uczestnika
programu oraz jego rodziny w zagranicznej jednostce
naukowej oraz podróży między miejscem zamieszkania
uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się
zagraniczny ośrodek.
 Brak ograniczeń tematycznych.
 Brak ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.
 Termin składania wniosków: jeszcze nie wyznaczony
 Wnioskodawcy:
16
MOBILNOŚĆ PLUS
Kryteria oceny:
 wartość
naukowa planowanych badań naukowych lub prac
rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój
nauki w danej dziedzinie lub możliwości praktycznego zastosowania
ich wyników w kraju (zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna
liczba punktów 3),
 dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata na uczestnika programu
(zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3);
 ranga naukowa zagranicznego ośrodka, w tym dorobek naukowy
przedstawiciela tego ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna tego ośrodka
wobec uczestnika programu, z okresu ostatnich 5 lat (zakres punktacji
0-10, waga 25%, maksymalna liczba punktów 2,5);
 wpływ uczestnictwa w programie na dalszy rozwój naukowy uczestnika
programu (zakres punktacji 0-10, waga 15%, maksymalna liczba
punktów 1,5).
17
IUVENTUS PLUS
Cel Programu: wsparcie badań naukowych prowadzonych przez
wybitnych młodych naukowców, w tym przez promowanie oraz
upowszechnianie osiągniętych wyników
 Adresaci Programu: młodzi naukowcy, którzy w momencie
składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia, których wyniki
badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w
wiodących światowych czasopismach,
 Wnioskodawcy: jednostki naukowe niebędące przedsiębiorcami
 Maksymalny okres finansowania: 24 miesiące
 Wynagrodzenie kierownika projektu - młodego naukowca –
minimum 15% ogólnych kosztów realizacji projektu.
 Brak ograniczeń tematycznych.

18
IUVENTUS PLUS
Kryteria oceny:
 punktacja za dorobek publikacyjny
 wartość naukowa projektu:
Załączniki:
 Kopie artykułów, opublikowanych w latach 20….-20....w
czasopismach naukowych
albo
 Kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie artykułów do
druku, w których kierownik projektu występuje jako główny
autor.
19
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stypendia dla wybitnych młodych
naukowców
 Cel
Programu: wsparcie badań naukowych prowadzonych
przez wybitnych młodych naukowców.
 Adresaci Programu: młodzi naukowcy, którzy w momencie
składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia.
 Wnioskodawcy: rady naukowe, rady wydziału lub inne
organy reprezentujące jednostkę naukową, która zatrudnia
wybitnego młodego naukowca.
 Maksymalny okres finansowania: 36 miesięcy
 Miesięczna wartość stypendium: równowartość
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku
profesora zwyczajnego (ok. 4 525 zł)
 Brak ograniczeń dziedzinowych.
20
Stypendia dla wybitnych młodych
naukowców
 Stypendium
przyznawane jest jednostce naukowej
z przeznaczeniem dla wybitnego młodego
naukowca. W przypadku zmiany miejsca
zatrudnienia, stypendium „idzie” za naukowcem.
 Termin składania wniosków: 31 marca
21
Stypendia dla wybitnych młodych
naukowców
Kryteria oceny:
 poziom
prowadzonych badań naukowych lub prac
rozwojowych;
 dotychczasowy
dorobek naukowy, w tym nagrody
i wyróżnienia krajowe i zagraniczne;
 dotychczasowy dorobek w zakresie zastosowań praktycznych
badań naukowych lub prac rozwojowych, szczególnie
zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy
wdrażania wyników badań naukowych lub prac
rozwojowych w praktyce.
22
Kryteria oceny:
prowadzonych badań naukowych lub prac
rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej,
naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa;
 stopień w jakim prowadzone badania stanowią istotny
wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej;
 prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej
przyznanych środków finansowych na badania naukowe
lub prace rozwojowe;
 udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym
projektów finansowanych z funduszy UE;
 udział w stażach i stypendiach zagranicznych.
 znaczenie
23
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Osoba do kontaktu:
Mobilność Plus:
Anna Koržinek, tel. 22 52 92 348,
e-mail: [email protected]
Iuventus Plus
Orieta Kurkowska: tel. 52 92 490,
e-mail: [email protected]
Bożena Tomiak: tel: 22 52 92 454,
e-mail: [email protected]
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Elżbieta Piechna, tel: 22 52 92 427,
e-mail: [email protected]

similar documents