Örtülü Kazanç Aktarımı Suçu

Report
www.pwc.com
Sermaye Piyasası Kanununda
Örtülü Kazanç Aktarımı
22 Ekim 2013
Plan
I.
Yasal çerçeve
II.
İlişkili taraf işlemleri
III. Örtülü kazanç aktarımı yasağı
IV. Cezai Sorumluluk
V.
Kabahat Sorumluluğu
VI. Tartışmalı konular
PwC
October 2013
2
Kanuni Çerçeve
PwC
eSPKn. m.15/6
Örtülü Kazanç
Aktarımı Yasağı
eSPKn. M.47/A
Örtülü Kazanç
Aktarımı Suçu
SPKn. m.21
Örtülü Kazanç
Aktarımı Yasağı
SPKn. m.94
SPKn. m.110
Güveni Kötüye
Kullanma
TCK m.155
Nitelikli Güveni Kötüye
Kullanma
Örtülü Kazanç
Aktarımında
Uygulanacak Tedbirler
SPKn. m.17/3
İlişkili Taraf İşlemleri
SPKn. m.91/6
Kabahat Düzenlemesi
Kurumsal Yönetim
Tebliği Taslağı m.16-22
October 2013
3
İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin 3 Temel Düzenleme
İlişkili Taraf
İşlemleri
SPKn. M.17, Kurumsal
Yönetim Tebliğ Taslağı
Örtülü Kazanç
Aktarımı Yasağı
SPKn. m.21/1 & m. 110
Özel YK Karar
Prosedürü
Değerleme Yaptırma
Yükümlülüğü
Raporlama
yükümlülüğü
Güveni Kötüye
Kullanma Suçu
PwC
Örtülü Kazanç
Aktarımı Yasağı
SPKn. m.21/2 &
m.103/6
Kabahat
October 2013
4
İlişkili Taraf İşlemleri
SPKn. m.17/3
İşleme
Başlamadan Önce
Esasları belirleyen
bir YK kararı
alınmalıdır.
YK Kararının
Uygulanabilmesi
İçin
Bağımsız YK
üyelerinin
çoğunluğunun onayı
olmalıdır.
Bağımsız YK
üyelerinin onayı
olmazsa
Kamuya duyuru ve
genel kurul onayı
PwC
October 2013
5
Kurumsal Yönetim Tebliğ Taslağı
Örtülü Kazanç Aktarımı
-
Değerleme yaptırma yükümlülüğü
-
Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için raporlama yükümlülüğü
-
Emsallere uygunluğun tespitinde Maliye Bakanlığı düzenlemelerine
atıf yapılmıştır. “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği'nin “Emsallere Uygunluk İlkesi”,
“Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespitinde Kullanılan Yöntemler”,
“Gayri Maddi Haklar” ile “Grup İçi Hizmetler” başlıklı bölümleri dikkate
alınabilir.
PwC
October 2013
6
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı I
SPKn. m.21
Taraflar
Halka açık ortaklıklar,
Kolektif yatırım kuruluşları,
Bunların iştirak ve bağlı ortaklıkları
İlişki kaynağı
Yönetim
Denetim
Sermaye
İlkeler
Emsallerine uygunluk
Piyasa teamülleri
Ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkeleri
İşlemler
PwC
Fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar yapmak,
Ticari uygulamalar yapmak
İşlem hacmi üretmek
Yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamak
October 2013
7
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı II
SPKn. m.21
İşlem sonucu
PwC
Kârlarını azaltmak;
Malvarlıklarını azaltmak;
Kârlarının artmasını engellemek;
Malvarlıklarının artmasını engellemek;
Kârlarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen
faaliyetleri yapmamak; (PASİF)
Malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen
faaliyetleri yapmamak (PASİF)
…suretiyle ilişkili oldukları kişilerin kârlarının ya da
malvarlıklarının artmasını sağlamak
8
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı III
Yükümlülükler
Sonuçlar
-
•
Belgeleme Yükümlülüğü
◦
-
İlişkili taraf işlemlerinin; emsale,
piyasa teamüllerine, ticari
hayatın basiret ve dürüstlük
ilkelerine uygun şartlarda
gerçekleştirilmiş olduğunu
belgelemek
Kazanç aktarımının SPK tespiti hâlinde halka
açık ortaklık aktarılan tutarın kanuni faiziyle
iadesini talep eder.
•
Tedbirler (SPK’nın alabileceği)
Denetleme sonuçlarını kamuya duyurulması
İade davası açtırılması
Saklama Yükümlülüğü
◦
Tutar iadesi
Aykırılığın giderilmesini talep
Söz konusu tevsik edici bilgi ve
belgeleri en az 8 yıl süre ile
saklamak
İptal-Butlan-Yokluk davası açma
İmza yetkisi kaldırma, görevden alma vb.
•
Cezai Sorumluluk
Güveni Kötüye Kullanma Suçu
•
Kabahat
İdari para cezası
PwC
October 2013
9
Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı ve
Sorumluluk
PwC
Cezai
Sorumluluk
Kabahatlerden
Sorumluluk
Hukuki
Sorumluluk
Tedbirler
October 2013
10
Cezai Sorumluluk
Güveni Kötüye Kullanma Suçu
SPKn. m.110/1
(c) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile
bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim
veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak
ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine
uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret
ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat,
ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari
uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi
işlemlerde bulunarak kârlarını veya malvarlıklarını
azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını
engellemek
Güveni kötüye kullanma suçunun
nitelikli hâli
TCK m.155/2
3-7 yıl hapis ve 3000 güne kadar adli
para cezası
Aktif Pişmanlık (Yeni bir düzenleme)
o
Aktarılan tutar şirkete iade edilir VE
o
Ayrıca 2 katı Hazineye ödenirse.
o
Soruşturma öncesi ödenirse cezaya
hükmolunmaz.
o Soruşturma evresinde ödenirse,
yarı oranında indirim,
o Kovuşturma evresinde ödenirse, üçte
bir oranında indirim yapılır.
PwC
October 2013
11
Kabahatlerden Sorumluluk
SPKn. 103(6)
PwC
•
Halka Açık Ortaklıklar & Kolektif Yatırım Kuruluşları & İştirak ve Bağlı
Ortaklıklar
•
Esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri çerçevesinde
•
Basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca
•
Kârlarını ya da malvarlıklarını korumak veya artırmak için
yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları yoluyla (PASİF)
•
İlişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin kârlarının ya da
malvarlıklarının artmasının sağlanması
•
İlgili tüzel kişiye 20.000-250.000 TL idari para cezası
•
Ceza miktarı elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.
October 2013
12
Güvenli liman kuralları
İlişkili taraf işlemleri
Özel YK
prosedürü,
değerleme,
raporlama
METODLAR:
RİSK ANALİZİ
•
Karşılaştırılabilir fiyat FONKSİYON ANALİZİ
•
Maliyet +
RAPORLAMA:
•
Yeniden satış
•
Kar paylaşımı
•
İDNKM
•BMVD’e kayıtlı
mükelleflerin yurt içi
ve yurt dışı işlemleri,
•Serbest bölgelerde
faaliyette bulunanların
yurt içi işlemleri,
•Diğerlerinin yurt dışı
işlemleri
Belgeleme
Vergi mevzuatı
PwC
13
Tartışmalı konular
İKİ ceza politikası (adli ceza/idari ceza), İKİ yargı düzeni..
Pasif olmak aktif olmaktan neden daha az kötü?
Piyasa teamülleri ve ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerindeki
belirsizlik
Emsale uygunluk ilkesi neden yeterli değil?
Şirket yöneticileri kendilerini nasıl koruyacak? (metodlar, belgelendirme
standartları)
PwC
October 2013
14
Teşekkürler..

similar documents