Projektin - vastuu

Report
VELVOITEOIKEUDEN
NOTAARITUTKIELMASEMINAARI
& PROJEKTI ”VASTUU”
ALKUTAPAAMINEN
28.9.2011
Sampo Mielityinen
Petri Keskitalo
ALKUPÄIVIEN RAKENNE
KESKIVIIKKO 28.9. KLO 14-18
TORSTAI 29.9. KLO 8-12
• Prosessi ja aikataulut
(notaaritutkielma, projekti,
maisteritutkielma)
• Projektin teema
• Tutkielman kirjoittamisen
perusteita
• Tavoitteet
• Aihe
• Aineisto
• Kirjoittaminen ja viimeistely
• Arviointi
• Projektin kirjallisuuden
työstäminen aloitetaan
Mitä, missä, milloin?
PROSESSI JA
AIKATAULUT
Projektin sivusto:
vastuu.wikispaces.com
• aineistot saataville
• projektin työskentely:
projektikirjallisuuden työstö
Notaaritutkielma – ohjaajana Petri
Keskitalo
Projekti ja maisteritutkielma – ohjaajana
Sampo Mielityinen
• Projektin kirjallisuuden
työstämistä etänä ja yhdessä
• Tapaamiset:
• 28.-29.9.
• ke 16.11. klo 14-18 LS 12
• to 8.12. klo 12-16 S 4
syyslukukausi 2011
kevätlukukausi 2012
syksy 2012…
• Gradun tekeminen omassa aikataulussa,
henkilökohtainen ohjaus
• aiheiden ideointia
• n. 2 sivun ideapaperi / tutkimussuunnitelma
liitetiedostona Sampo Mielityiselle: Mitä tutkin? Miten?
Miksi?
• työn tekeminen itsenäisesti; ohjausta aina tarpeen
mukaan
• viimeistely, arviointi, kypsyysnäyte
TUTKIELMAN
KIRJOITTAMISEN
PERUSTEITA
Mitä tarkoitus oppia?
• Taitoja, joita juristi tarvitsee
työelämässä, vaikkei tutkijaksi
aikoisikaan
• Tiedon hankkiminen ja jäsentäminen
• Asioiden selvittäminen
• Oikeudellinen tulkinta
• Argumentointi ja kantansa perusteleminen
• Oikeudellisen asiaproosan kirjoittaminen
Ei ”mission impossible”!
• Kyseessä on opinnäytetyö
• Ei ”elämää suurempia” tieteellisiä havaintoja
ja keksintöjä – vertauskohtana eivät ole
väitöskirjat tai professorien monografiat
• Tarkoitus opetella tieteellisen tutkimuksen
tekemistä kirjoitusprosessin aikana: kaikkea
ei tarvitse osata heti alkuvaiheessa
• Tutkielman tekeminen vaatii ennen kaikkea
työtä ja keskittymistä!
Aihe
• Tutkielman teema etsitään yhdessä seminaarin
alkuvaiheessa
• Täsmentyy kirjoittamisprosessin kuluessa
• Notaaritutkielmaa varten usein tarpeen rajata
tavalla tai toisella
Aloittaminen
• Aihe vs. sisältö
• Alkuvaiheessa moni opiskelija pelkää, ettei
hänellä ole mitään sanottavaa annetusta
aiheesta
• Voi tuntua ongelmattomalta, loppuun kalutulta…
• Huom! ei voi mennä ”latvasta puuhun”
• Tutkimuskysymykset, tutkittavat ongelmat ja
johtopäätökset voi havaita vasta, kun on perehtynyt
aiheeseen
• Tylsältäkin tuntuva aihe muuttuu usein
mielenkiintoiseksi, kun sitä alkaa tutkia syvemmin
• Sellaiseenkin aiheeseen, josta on kirjoitettu
aiemminkin, voi löytää oman näkökulman
Materiaalinhaku…
• Aiheen pohtiminen
• Mitä kaikkea siihen liittyy
• Sopivat hakusanat tiedonhakua varten
• Ei vain otsikossa esiintyvät sanat, myös välillisesti
aiheeseen liittyvät termit
• Laajemmat ja suppeammat
• Suomenkieliset ja vieraskieliset
• Löydettyjen lähteiden lähdeviittaukset ohjaavat eteenpäin
…Materiaalinhaku…
• Aluksi ei kannata olla liian valikoiva
• Tutkielmaa varten pitää lukea paljon
sellaistakin tekstiä, joka ei päädy lopulliseen
tekstiin
• Lukeminen erilaista kuin tenttiin lukeminen
• Lähteiden määrä riippuu aiheesta
• Lähtökohtaisesti luettava kaikki ko. aiheeseen
nimenomaisesti liittyvä suomalainen
oikeuskirjallisuus
• Lisäksi aiheeseen välillisesti liittyvää materiaalia
• Pohjoismaista ja ulkomaista kirjallisuutta
…Materiaalinhaku…
• Lait (voimassa oleva laki, aikaisempi
lainsäädäntö, muiden pohjoismaiden
lainsäädäntö)
• Esityöt (työryhmä- ja komiteanmietinnöt,
hallituksen esitykset, valtiopäiväasiakirjat)
• Myös aiempien säännösten esityöt
• Kirjat, artikkelit
• Oikeuskäytäntö
• Internet-lähteet
• Kansainväliset sopimukset
• Haastattelut (yksilöitävä henkilö, aika,
paikka) / kyselyt / erilaiset aineistot
(selostettava, yksilöitävä, dokumentoitava)
…Materiaalinhaku…
• Lapin yliopiston kirjasto / muut
kirjastot
• Lapin korkeakoulukonserni: Juolukka
• Eduskunnan kirjasto: Selma
• Yliopistojen yhteinen haku: Linnea/Linda
• Nelli-portaali, Ebrary
• Oikeudelliset aikakauslehdet
• Lakimies, DL, JFT, Oikeus, OikeustiedeJurisprudentia
• Pohjoismaiset ym. ulkomaiset julkaisut
• Kirjasto: GRADU-luotain
…Materiaalinhaku
• Internetissä mm. paljon hyödyllistä
virallisaineistoa
• Parlamentit, valtioneuvostot, viranomaiset
• Kansainväliset järjestöt (YK, EN, EU)
• Kansainväliset tuomioistuimet (ICTY, ICTR,
ICC, ICJ)
• Muun kuin virallisaineiston osalta
nettimateriaalin luotettavuutta ja
alkuperäisyyttä arvioitava!
Kirjoittaminen…
• Kannattaa aloittaa, kun olemassa
jonkinlainen pohjatietämys
• Ei kannata lykätä aloittamista liian pitkään,
ettei kynnys nouse liian korkeaksi
• Kannattaa aloittaa siitä, mikä tuntuu
selkeimmältä ja helpoimmalta
• Lopullinen johdanto ja yhteenveto yleensä viimeiseksi
• Kirjoittamisen pohjana alustava dispositio
(sisällysluetteloluonnos)
…Kirjoittaminen…
• Valmista tekstiä ei synny ensimmäisellä
kirjoittamiskerralla
• Ei tarvitse aloittaa ensimmäisestä kappaleesta
ja jatkaa järjestyksessä
• Ensimmäisessä kirjoitusvaiheessa ei kannata
yrittääkään kirjoittaa kielellisesti tai
sisällöllisesti valmista tekstiä
• Ylimääräistä tekstiä tulee kirjoitettua
• Kieltä pitää hioa loppuun asti
…Kirjoittaminen…
• Tärkeää merkitä käytetyt lähteet heti muistiin
tekstin yhteyteen!!!
• Jälkikäteen on todella vaikea muistaa ja selvittää, mistä
tietty asia on aikanaan löydetty!
• Kirjoittamisprosessin aikana lisämateriaalin
hankkiminen ja siihen tutustuminen
…Kirjoittaminen…
• Dispositio täsmentyy prosessin aikana
• Tekstiä pitää muokata ja myös karsia
• Kirjoittamisen aikana on tarpeen lukea ja usein kirjoittaakin
sellaista asiaa, joka ei lopulta tule mukaan lopulliseen
työhön
• Karsiminen usein vaikeaa, mutta välttämätöntä
• ”teksti paranee karsimalla”
…Kirjoittaminen…
• Varsinainen aktiivinen tutkimustyö – lukeminen ja
kirjoittaminen – vaativat aikaa ja keskittymistä
• Vaikea tehdä ”tunti siellä tunti täällä” periaatteella
• Työlle varattava oma aikansa, paikkansa ja rauhansa
…Kirjoittaminen…
• Otsikointi:
• usein 4-8 pääotsikkoa
• Alaotsikointi
• Jokainen tekstikappale ei voi olla erikseen otsikoitu
• Tutkielman laajuisessa työssä on usein järkevää ulottaa otsikointi
korkeintaan kolminumeroisten otsikoiden tasolle (2.3.1)
• Ei yksinäisiä alaotsikoita
• Esim. jos on otsikko 1.1, tulee olla myös 1.2 …
…Kirjoittaminen…
• Rakenne
• Työssä ei välttämättä ole tarpeen olla erillisiä
”johdanto” ja ”yhteenveto” –kappaleita, jos
työstä muodostuu ilman niitäkin selkeä ja
johdonmukainen kokonaisuus
• Ei laajoja yleisiä jaksoja: käsittelyn sitominen
aiheeseen
• Tapaukset ja oikeusvertailu usein parempi
ottaa asiayhteyksiinsä kuin omiin erillisiin
jaksoihinsa
• Rakenne riippuu työn aiheesta ja omasta
lähestymistavasta
…Kirjoittaminen…
• Tyyli
• Oikeudellinen asiatyyli
• Vain harkiten värikkäitä ja kuvainnollisia ilmaisuja
• Sujuvaa, tiivistä ilmaisua
• Luettavuus – esim. liiallinen lyhenteiden käyttö tai
monimutkaiset virkkeet haittaavat luettavuutta
• Laajuus
• Ohjepituus
• Notaaritutkielma 20 s.
• Maisteritutkielma 70 s.
…Kirjoittaminen…
• Kaikki teksti tulee sitoa aiheeseen
• Tutkielma kirjoitetaan oikeudenalan
ammattilaisille: sopimus- tai
vahingonkorvausoikeuden perusasioita
ei tarvitse selostaa
• Ei kannata laajemmin lainata
perusoppikirjatekstiä
• Vrt. kirjoittajan on tarpeen selvittää perusasiat
itselleen
• Tietämys ja osaaminen näkyy lopputuloksessa
• Ei tarkoita sitä, etteikö perusoppikirjoihinkin saisi
viitata silloin, jos niissä aiheen kannalta relevanttia
asiaa
…Kirjoittaminen…
• Selkeät ja yksiselitteiset
lähdeviittausmerkinnät
• Viittausmerkinnät tehtävä vähintäänkin
tekstikappaleen tarkkuudella, vaikka lainaus
samasta lähteestä jatkuisi seuraavassakin
kappaleessa
• Esim. tekijän nimi, vuosiluku ja sivut
• Ei toisen käden viitteitä
• Ei pitkiä jaksoja yksittäisen lähteen varassa
• Lähdeluetteloon vain ne lähteet joihin viitattu
Viimeistely…
• Mikään teksti ei tule koskaan niin valmiiksi,
etteikö sitä voisi tutkia edelleen
• Jossain vaiheessa tutkiminen lopetettava ja ryhdyttävä
tekemään työ valmiiksi
…Viimeistely…
• Sisällöllinen viimeistely
• Aiheeseen liittymättömän asian ja toiston karsiminen
• Aukkokohtien selvittäminen
• Rakenteellinen viimeistely
• Tekstistä sujuva, yhtenäinen, looginen kokonaisuus
• Lopullisen johdannon ja yhteenvedon viimeistely
…Viimeistely…
• Kielellinen viimeistely
• Tekstin kirjoittaminen omalle kielelle:
lopullisessa työssä ei tule olla selkeää eroa
kielessä sen mukaan, mihin lähteisiin ne
perustuvat
• Yksinkertaiset virkkeet helppolukuisimpia
• Oikoluku: kun työ tuntuu jo valmiilta, se on
luettava useamman kerran paperiversiona läpi
• Tarvittaessa voi pyytää oikolukuapua esim.
opiskelukavereilta…
…Viimeistely…
• Tekninen viimeistely
• Luettelot
• Sisällys, lähteet, lyhenteet
• Lähdeluetteloon tarkat tiedot käytetyistä lähteistä
• Kirjoissa: kirjoittaja, kirjan nimi, julkaisupaikka ja –vuosi sekä
mahdolliset toimittajat
• Artikkeleissa: artikkelin kirjoittaja, artikkelin nimi, teoksen nimi
tai lehden nimi, numero ja vuosikerta, mahdolliset toimittajat,
artikkelin alku- ja loppusivut
…Viimeistely
• Tutkielman ulkoasu
• 70 tekstisivua
• Ylä- ja alamarginaalit ovat n. 2 cm ja sivumarginaalit
(vasen/oikea) n. 3 cm
• Riviväli 1,5 (ja fonttikoko 12 pt)
• Viitteet usein pienemmällä fontilla ja pienemmällä
pistekoolla
• Molempien reunojen tasaus, tavutus, ”leski- ja
orporivien poisto”
• Tekstisivut numeroidaan arabialaisin ja alkuun
sijoittuvat liitesivut (mm. sisältö ja lähteet) roomalaisin
numeroin
• Lopussa voi olla muita liitteitä, mm. tilastoja, luetteloja
tai taulukoita.
• Lakiviittaukset:
• RL 5:2.1 / Rikoslain 5 luvun 2 §:n 1 momentti
• Ulkoasu vaikuttaa tekstistä saatavaan kokonaiskuvaan
ja tekstin vakuuttavuuteen!
Maturiteetti
• Maturiteetti eli kypsyysnäyte
• Noin konseptin mittainen kirjoitelma annetusta
tutkielmaan liittyvästä aiheesta
• Ajankohta sovitaan, kun tutkielma on
valmistumassa
• Mielellään OTK:n yleisen tentin yhteydessä
• Arvostelu
• Sisältö: seminaarin vetäjä
• Kielellinen oikeellisuus: kielikeskus
• Yleisiä ohjeita: ks. opinto-opas
Arviointi
• Seminaarin vetäjä arvioi tutkielman
• Asteikko: 5-10
• Kriteerit: ks. opinto-opas
• Kirjoitettu varsin tiukkaan muotoon
• Standardeja kokonaisarvostelun pohjaksi
• Ohjeista käyvät hyvin ilmi asiat, joihin arvioinnissa
kiinnitetään huomiota
Arviointikriteerien tulkintaa –
mikä on tärkeintä?
• Tutkielman eheys, johdonmukaisuus
• Otsikko, johdannossa esitetty kysymyksenasettelu ja sisältö
vastaavat toisiaan
• Punainen lanka: Argumentaatio/ajatus etenee
johdonmukaisesti asiasta toiseen
• Kokonaisuus tasapainoinen (sisältö, rakenne)
• Sisällön vakuuttavuus
• Aiheen rajaus
• Lähdeaineiston laatu/laajuus ja lähteiden käyttö: lähteet
keskustelevat, lähteet eivät vie kirjoittajaa vaan kirjoittaja
lähteitä – ”omaperäisyys”
• Monipuolinen ja tarkka argumentaatio (”syvällisyys”)
• Tekstin laatu
• Sujuva asiateksti, luettavuus
• Saako työstä selkeän kokonaiskuvan?

similar documents