tästä

Report
Asiakkaiden lisääntyvät
ihmisoikeudet sosiaalipalveluissa :
uudistuvan lainsäädännön
näkökulma
Marja Väänänen-Fomin
yliopisto-opettaja
Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden
laitos/ Kuopion kampus
Esityksen eteneminen
1) Johdatus sosiaalihuollon lainsäädännön
uudistamisen kytköksestä perustavaa laatua
oleviin oikeuksiin
2) Sosiaaliset oikeudet uudistuvassa
lainsäädännössä
3) Osallisuus ja itsemäärääminen uudistuvassa
lainsäädännössä
4) Lopuksi
Johdatusta
• PL 1 §, PL 22 §,
• ihmisarvo lähtökohtana: ihmisarvo toteutuu, kun
ihmis- ja perusoikeudet toteutuvat
• PL 6 § yhdenvertaisuus, 14 § osallistumisoikeudet
• PL 7§ oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja
turvallisuuteen, 10 § yksityiselämän suoja , 19 § oikeus
sosiaaliturvaan, PL 21 oikeus oikeusturvaan
• vrt. esim. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia
koskeva sopimus
• Lainsäädäntöstrategiana: menettelyllisten oikeuksien
suoja?
2. Sosiaaliset oikeudet uudistuvassa
lainsäädännössä
• Määrärahasidonnaisuus eli yleinen
järjestämisvastuu/ subjektiiviset oikeudet eli
erityinen järjestämisvastuu ?
• Tarvelähtöisyys korostaa asiakaskeskeisyyttä
• Tarpeisiin vastataan palveluin. Palvelut
määritellään aiempaa selkeämmin
• Sosiaalitakuu
Asiakkaan osallisuus ja
itsemäärääminen
• Asiakaskeskeisyys
• Asiakkaan osallisuus ja itsemäärääminen
prosessin eri vaiheissa -> kirjaukset asiakkaan
mielipiteistä ja näkemyksistä
• Tarpeiden arviointi korostuu
• Asiakassuunnitelman pakollisuus? Sisältö ja
yhteensovittaminen
• Kokonaisvaltaisuus ja yhteistyövelvoitteet
omatyöntekijän nimeäminen
• Ilmoitusvelvollisuus
Sosiaali- ja terveydenhuollon
itsemääräämisoikeuslaki
• Tavoitteena edistää itsemääräämisoikeutta ja ehkäistä ennalta ja
vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä ja turvata sosiaali- ja
terveyspalveluiden saanti tilanteissa, joissa välttämättömän
sosiaalihuollon taikka terveyden- tai sairaanhoidon antaminen ei ole
mahdollista ilman asiakkaan tai potilaan perusoikeuteen
kohdistuvaa rajoitusta.
• Rajoitustoimenpiteiden soveltamisala erityisesti
ympärivuorokautinen hoito, huolto
• Laissa säädetyt rajoitustoimenpiteet kohdistuvat henkilöihin, joiden
toimintakyvyn aleneminen on todettu, koskee lähinnä
muistihäiriöisiä ja kehitysvammaisia henkilöitä
• Akuuttitilanteet säädetään erikseen: vapauden rajoittaminen,
kotirauhan piiriin pääsy, oma ja toisen terveys tai turvallisuus
LOPUKSI
• Uudistus on periaatteita korostava, asiakkaan
menettelyllisiin oikeuksiin sitoutuva
• Miten sosiaaliset oikeudet toteutuvat?
• Miten asiakaskeskeisyyden ideaali toteutuu
toiminnassa?
• Implementointi edellyttää vahvaa informaatioohjausta

similar documents