Esitysmateriaali

Report
H2020 avustussopimus
Artiklat 1-6
Sopimuskoulutus 1.10.2014
Outi Kauppinen
DM#1333706
Rakenne
The Agreement is composed of:
Terms and Conditions
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5
Annex 6
Description of the action
Estimated budget for the action
Accession forms
Model financial statements
Model for the certificate on the financial statements
Model for the certificate on the methodology
Art. 1 – Sopimuksen aihe
• Tämä sopimus vahvistaa ne oikeudet, velvollisuudet ja ehdot jotka
liittyvät artiklassa 2 mainitun projektin toteuttamiseen
Art. 2 – Toteutettava hanke
• Mikä hanke suoritetaan: hankkeen nimi ja lyhenne
• Vahvistetaan liite 1 (Annex 1)
Art. 3 – Hankkeen kesto ja aloitus
• Hankkeen kesto ilmaistaan kuukausina
• Aloitus yleensä hankkeen allekirjoitusten jälkeen seuraavan kuun
ensimmäisenä päivänä
– Voidaan sopia toisin, aiemmin (omalla riskillä) tai myöhemmin
– Vaikutus ennakkomaksuun
Art. 4 – Arvioitu budjetti ja budjettimuutokset
• Hankkeen budjetti määritellään liitteessä 2 (Annex 2)
• Komission maksuosuus on maksimi, eikä sitä voi lisätä
• Kustannusluokat liitteessä 2
–
–
–
–
–
–
Direct personnel costs
Subcontracting costs
Costs of providing support to third parties (if option applies)
Other direct costs
Indirect costs
Specific categories of costs (if option applies)
Art. 4 – Arvioitu budjetti ja budjettimuutokset
• Annex 2 budjetti on arvio, joten todelliset raportoidut kustannukset
voivat olla erilaiset
• On mahdollista, tietyin ehdoin, tehdä budjettisiirtoja joko partnerin
oman budjetin sisällä tai eri partnereiden budjettien välillä
• Budjettia ei voi siirtää kustannusluokkaan, johon ei ole alun perin
budjetoitu mitään (tarvitaan sopimusmuutos)
• Mikäli hankkeen sisältö muuttuu, tarvitaan sopimusmuutos
Art. 5 – Avustus
• Komission rahoitusosuuden enimmäismäärä
– Tätä ei voi lisätä, vaikka kustannuksia olisikin enemmän
– Komissio maksaa aina todellisten kustannusten perustella, komission
max. rahoitusosuus ei siis ole ”automaatti”
• Korvausprosentit
– Research and Innovation Actions – 100 %
– Innovation Actions – 70 %
• Voittoa tavoittelemattomille tässäkin 100 %
– Työohjelmassa on teoreettinen mahdollisuus myös määrätä alhaisempi
korvausprosentti
– Korvausprosentit pätevät kaikkiin kustannusluokkiin
Art. 5 – Avustus
Kustannusluokat
Todelliset/
actual costs
• Todellisia, yksilöitäviä, todennettavissa kirjanpidosta
• UUTTA H2020: Arvonlisävero on hyväksyttävä kustannus
jos organisaation on mahdotonta vähentää sitä
Yksikkökustannukset/
unit costs
• Komission määrittelemä (esim. SME owners’ unit costs)
• Keskimääräiset henkilöstökustannukset
Kiinteä summa/
flat rate
Kertakorvaus/
lump sum
• UUTTA H2020: Yleiskustannukset 25 % suorista
kustannuksista
• Kertakorvaus joka kattaa yhden tai useamman
korvausluokan (esim. Phase 1 of the SME instrument)
Art. 5 – Avustus
BUDGET CATEGORIES
FORMS OF
COSTS
Actual costs
DIRECT COSTS
SPECIFIC
INDIRECT
CATETORIES
COSTS
OF COSTS
Personnel
Subcontracting
Financial
support to 3rd
parties









Other

Yes for
Unit costs
- Average personnel
costs
- SME owners &
natural persons
without a salary
Flat-rate
costs





Lump sum
costs





Lähde: Euroopan komissio
Yes if
foreseen by
Comm.
Decision

Yes if
foreseen by
Comm.
Decision
Art. 5 – Avustus
• Hankkeen tulot (receipts)
– Hankkeesta aiheutuneet tulot. Esim. myydään hankkeelle ostettu laite
hankkeen keston aikana
– Kolmas osapuoli antaa rahoitusta varta vasten hankkeessa käytettäväksi
– Ilmaiset luontaissuoritukset (in-kind contributions) hankkeelle, jos ne
raportoidaan hyväksyttävinä kustannuksina. Esim. laitteiden käyttö
• EI tuloa hankkeelle
– Hankkeen tulosten hyödyntämisestä saadut tulot
– Kolmas osapuoli rahoittaa hanketta, mutta rahoitusta käytetään eihyväksyttävien kulujen kattamiseen (esim. valuuttatappiot,
korvaamattomat yk:t)
• UUTTA H2020: tulot huomioidaan koko hankkeen tasolla. Täytyy
ottaa huomioon konsortiosopimuksessa.
Art. 6 – Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät
kustannukset
• Hyväksyttävät todelliset kustannukset:
–
–
–
–
–
–
Ovat todellisia
Aiheutuneet rahoituksen saajalle
Aiheutuneet hankkeen keston aikana
Mainitaan arvioidussa kokonaisbudjetissa liitteessä 2
Käytetty hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen
Kirjattu rahoituksen saajan kirjanpitomenettelyiden mukaisesti
rahoituksen saajan tileihin
– Noudattavat taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita
• Hyväksyttävät yksikkökustannukset:
– Laskettu oikein (number of units x value of unit)
– Keskimääräiset henkilöstökustannukset täytyy laskea organisaation
normaalien käytäntöjen mukaan
Art. 6 – Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät
kustannukset
• Ei-hyväksyttävät kustannukset
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
pääoman tuottoon liittyvät kustannukset
velat ja velanhoitomaksut
tappio- tai maksuvaraukset
Korkokustannukset
Luottotappiovaraukset
Kurssitappiot
Rahoituksen saajan pankin veloittamat kustannukset jotka liittyvät
komission rahoituksen maksuun
Kohtuuttomat tai perusteettomat menot
Vähennyskelpoinen arvonlisävero
Hankkeen keskeyttämisen aikana syntyneet kustannukset
Jonkin toisen yhteisön hankkeen yhteydessä raportoidut, aiheutuneet tai
korvatut kulut
Art. 6 – Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät
kustannukset
Kustannustyypit:
–
–
–
–
Henkilöstökustannukset
Alihankinta
Suora tuki kolmansille osapuolille
Muut suorat kustannukset
• Matkakulut
• Laitteet, infrat
– poistokulut (tai hyvin poikkeuksellisesti hankintakustannukset)
– Aiheutuneet hankkeen aikana
– osallistujan normaalien kirjanpitokäytäntöjen mukaan
• Muut ostot ja palvelut
– Aineet ja tarvikkeet
– Tulosten levittämiskustannukset (ml. Open Access)
– Tulosten suojaamiseen liittyvät kulut
– Sisäinen laskutus saattaa olla sallittua
– Tilintarkastus kun vaadittu
Art. 6 – Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät
kustannukset
• Välittömät kustannukset – henkilöstökustannukset:
– Työntekijät työskentelevät työsopimuksen alaisena ja ko. hankkeelle
• Palkat ja henkilösivukulut jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön tai
työsopimukseen
• Voittoa tavoittelemattomat: ”bonus” 8000 €/vuosi
– Luonnolliset henkilöt joilla työsuhde avustuksensaajaan ja työskentelevät
ko.hankkeelle (”in-house consultants”)
– Kolmannen osapuolen työntekijä joka tekee työtä hankkeelle, korvaus 3.
osapuolelle
– SME owners jotka eivät maksa itselleen palkkaa (yksikkökustannus)
Art. 6 – Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät
kustannukset
Komission suositus henkilöstökustannusten laskemiseen:
Henkilöstökustannus = tuntihinta x hankkeelle tehdyt tunnit
• Lasketaan työntekijän tuntihinta ja kirjataan tehty työaika
(työajanseuranta)
• tuntihinta =
vuosittainen todellinen palkka + henkilösivukulu
tehollinen työaika vuodessa
• Tehollinen työaika
a) 1 720 tuntia
b) todelliset teholliset tunnit (actual)
c) vakio teholliset tunnit (standard)
Art. 6 – Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät
kustannukset
• FI?
for personnel costs declared on the basis of unit costs: the hourly rate is one of the
following:
• for personnel costs declared on the basis of the beneficiary’s usual cost accounting
practices: the hourly rate calculated by the beneficiary in accordance with its usual cost
accounting practices,if:
– the cost accounting practices used are applied in a consistent manner, based on
objective criteria, regardless of the source of funding;
– the hourly rate is calculated using the actual personnel costs recorded in the
beneficiary’s accounts, excluding any ineligible cost or costs included in other
budget categories.
– The actual personnel costs may be adjusted by the beneficiary on the basis of
budgeted or estimated elements. Those elements must be relevant for calculating
the personnel costs, reasonable and correspond to objective and verifiable
information, and
– the hourly rate is calculated using the number of annual productive hours (see
above)
Art. 6 - Hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät
kustannukset
• Suuret tutkimusinfrat
– Arvo vähintään 20M €
– Vähintään 75% käyttöomaisuudesta (tutkimusintensiivinen)
– Hyväksyntä haetaan etukäteen

similar documents