jarjestotoiminnalla_ihmisoikeuksia_rakentamassa

Report
Järjestötoiminnalla
ihmisoikeuksia rakentamassa
Studia Generalia, HUMAK Helsinki
21.11.2014
Liisa Kauppinen
Luennon sisältö
•
•
•
•
Järjestötoiminnan merkitys
Kokemuksia ihmisoikeustyöstä
CRPD valmistelu, tulokset
Uutta ajattelua – hyvän elämän
rakennusaineet
• Mitä meillä ja muualla nyt tapahtuu
• Tulevaisuus
Järjestötoiminnan merkitys
• Viittomakielen saaminen maamme
perusoikeuksiin ei olisi koskaan toteutunut
ilman Kuurojen Liittoa, eivät myöskään
maininnat viittomakielestä lainsäädännöissä
• Viittomakielen ja muiden kuurojen oikeuksien
saaminen YK:n ihmisoikeussopimukseen,
Vammaisten oikeuksia koskevaan
yleissopimukseen (CRPD) ei olisi toteutunut
ilman Kuurojen maailmanliittoa (WFD)
Järjestötoiminta, kansalaisten ”ääni”
• Kansalaisjärjestöt, vammaisjärjestöt YK:ssa
• Suomi tukee kansalaisvaikuttamista, YK:n Post2015 agenda, demokratiakehitys
• Mitä tapahtuu maissa, joissa vastustetaan tai
ei ole järjestötoimintaa
• Tärkeät kumppanit edunvalvontatyössä
Kokemukset ihmisoikeustyöstä
• Ihmisoikeussopimukset, valmistelujen
historiaa, toimeenpano, raportointi, seuranta
• Miksi tarvittiin YK:n vammaisten oikeuksien
yleissopimus (CRPD), aikaisemmat YK:n
suositukset ja julistukset ja niiden merkitys
• WFD:n osallistuminen CRPD valmisteluun
• Suomen vaikutus sopimuksen sisältöön
• Työ Suomessa ennen CRPD ratifiointia
CRPD syntyprosessi, valmistelut v.
2001 - 2006
• YK:n yleiskokouksen päätös – Ad Hoc komitean
asettaminen
• Sopimuksen syntyyn vaikuttaneet syyt, miksi tehtiin
• Kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet täysimääräisesti
vammaisille henkilöille, synnynnäisen arvon
kunnioittaminen, vrt kaikki ihmisoikeussopimukset – ei
uusia oikeuksia
• Yleissopimus = oikeudellisesti sitova ratifioinnin jälkeen
• WFD:n tavoitteet
• Luonnoksen valmistelu
• Vammaisjärjestöjen (IDA, Caucus) yhteistyö
Esimerkkejä prosesseista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kielen määritelmä – artikla 2
Viittomakielen ammatillinen tulkkaus, artikla 9
Ilmaisuvapaus ja tiedonsaanti, artikla 21
- tunnustamalla ja edistämällä vk käyttöä
Opetus, artikla 24
- Viittomakielen käyttö opetuksessa
- Kuurojen yhteisön kielellinen identiteetti
Kulttuuri, artikla 30
- Viittomakielen ja kuurojen kulttuurin tunnustaminen
ja tuki, kieli-identiteetin tunnustaminen, artikla 30
Uutta ajattelua CRPD:ssä
”Erilaisuuden kunnioittaminen ja vammaisten henkilöiden
hyväksyminen osana ihmisten monimuotoisuutta ja
ihmiskuntaa” Artikla 3 (d)
- Itsemääräämisoikeus, vapaus tehdä omat valinnat,
riippumattomuuden kunnioittaminen, art. 3 (a)
- Vammaisten asioiden valtavirtaistaminen erottamattomaksi
osaksi kestävän kehityksen strategioita
• Vammaisten lasten kykyjen kunnioittaminen, oikeus
säilyttää identiteetti, art. 3 (h)
• ”Universal Design”, kaikille sopivien tuotteiden, palvelujen,
ohjelmien ja ympäristöjen kehittäminen
• Lääketieteellisestä näkökulmasta ja holhouksesta
ihmisoikeusnäkökulmaan ja vammaisten kunnioittamiseen
Kuka on vammainen
• Vammaisten oikeuksien sopimuksessa ei ole määritelty
kuka on vammainen, esim. kuka on vaikeavammainen
• Sopimuksen johdannossa (e) lukee: ”…vammaisuus on
kehittyvä käsite, vammaisuus on seurausta asenteista
ja vammaisten henkilöiden ja ympäristön välisistä
esteistä…”
• Artikla 1:n mukaan ”…vammaisiin kuuluvat henkilöt,
joilla on erilaisia esteitä osallistua täysimääräisesti
yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa”
• Sopimus myöskin kehottaa tunnustamaan vammaisten
henkilöiden moninaisuuden , johdanto (i)
Miten CRPD näkee kuurot ihmiset
Sopimuksessa tunnustetaan kuurot kieli- ja
kulttuuriryhmänä seuraavasti (valtiot toteuttavat):
- ”Tunnustamalla viittomakielet ja edistämällä sen käyttöä”,
Art. 21 (e)
• Helpotetaan viittomakielen oppimista ja kuurojen yhteisön
kielellisen identiteetin edistämistä Art. 24 (b)
• ”…. Opettajalla on tarvittava (engl qualified) viittomakielen
taito (myös kuuroja opettajia), Art.24.4
• ”…. Yhdenvertaisesti oikeus erityisen kulttuuri- ja kieliidentiteettinsä, kuten viittomakielten ja kuurojen kulttuurin
tunnustamiseen ja tukeen…” Art. 30.4
• Sopimuksen merkitys kuuroille kokonaisuudessaan, kuurot
osana vammaisliikettä
Sopimuksen haasteet Suomelle
• Viittomakielen käytön edistäminen esim.
lapsiperheille ei useimmiten suositella
viittomakielen käyttöä
• Onko kouluilla ja oppilailla ei ole yhteyksiä
kuurojen yhteisöön vrt. kielellinen identiteetti
• Opetuksentaso vaihtelee, ei viittomakielisiä
opettajia
• Osallistava opetus , (engl. Incluusio) - osallistavan
opetuksen edellyttämät järjestelyt – esteetön
vuorovaikutteinen ympäristö, toteutuuko
• Muut haasteet
Miksi kuurojen yhteisön kielellinen
identiteetti on tärkeä?
• Maissa, joissa kuurot voivat käydä koulua, on kuurojen
yhteisö yleensä kaksi- tai monikielinen
• Jos lapsilla on yhteyksiä kuurojen yhteisöön, niin he voivat
saada mallin miten kuurot käyttävät kieliä eri tavoin
elinympäristössään, jatko-opiskelussa, työelämässä,
asioinnissa, palvelujen käytössä, politiikassa, yhteistyössä
muiden kanssa, saada vertaistukea, osallistua (leirit,
urheilu, seurakunta, teatteri ym) ja oppia edistämään
oikeuksia yhdessä muiden kanssa
• Kuurojen kulttuuri on elämäntapa – peritty viisaus toimia
visuaalisesti, tietää ratkaisut ja keinot elää täysipainoista
elämää - voimaantua.
Tilanne tänään
• CRPD:n ja lisäpöytäkirjan ratifioineet maat
• - 151 ratifioinut sopimuksen, 85
lisäpöytäkirjan
• WFD:n ihmisoikeuskoulutus
• CRPD komitean työ ja raportointi
• Suomen ratifiointiprosessi ja seurannan
toteuttaminen kotimaassa
Kuurojen tilanne maailmalla
• 90 % kuuroista ei ole koskaan käynyt koulua
• Maissa, joissa kuuroja on opetuksen piirissä,
viittomakielen käyttö ei ole sallittua
• Monissa valtioissa ei ole viittomakielen tulkkeja
tai on vain pari tulkkia
• Satunnaisia oikeuksia – TV:ssä vk-uutiset
• Vammaisten oikeuksien sopimus ratifioitu, mutta
kansa, viranomaiset, kuurot eivät tunne sisältöä,
oikeudet eivät toteudu
• Eurooppa ja pohjoismaat edelläkävijöitä
Tulevaisuus
• YK:n Post-2015, kestävän kehityksen agenda huomioi
vammaiset
• YK:n erityisjärjestöjen ohjelmat ja rahoitus
• WFD:n, aluesihteeristöjen ja kansallisten
kuurojenliittojen painopisteenä ihmisoikeudet
• Samoja päämääriä edistävät yhteistyökumppanit
International Disability Alliance, IDA, ICCA, yliopistot
• Kotimaassa: FIDIDA, ABILIS, VANE, Vammaisfoorumi,
Ihmisoikeusinstituutti ja moni muu
• Tarvitaan vielä yhteinen strategia
Järjestöt ihmisoikeuksia
rakentamassa
Ihmisoikeustyö tulee korostumaan ja
lisääntymään tulevaisuudessa.
Tehtävänä on muuttaa asenteita, lakeja,
ohjeita, tuotteita, palveluja,
elinympäristöjä kaikille sopiviksi.
Yhteistyöllä rakennetaan hyvät ja
esteettömät elinympäristöt kaikille
Suomessa ja muualla

similar documents