Työllisyyden kuntakokeilu

Report
Jämsän työllisyyspalvelut
Työllisyyden kuntakokeilu
Ohjauspalvelut
Työkyvyn arviointi
Yritysyhteistyö
Kuntakokeilun TYP-toimintatapa Jämsässä (Luonnos)
Malli kuntavastuullisesta
prosessista
Välityömarkkinat
Hankkeet
Terveyspalvelut
Alkuselvittely
Kuntakokeilun
työhönvalmentaja
Kelan palvelut
Sosiaalipalvelut
Asiakkuuden
päättäminen
TEpalvelut
Työkyvyn
arviointi
palvelut
Yritys- ja
oppilaitosyhteistyö
Ostopalvelut
Palvelun kestoa ei ole ajallisesti rajattu mutta prosessin tarkoituksenmukaisuutta
asiakkaan tilanteessa tarkastetaan säännöllisesti
Ohjauspalvelut
Työhönvalmentajat arvioivat asiakkaan palvelutarpeen, ohjaavat asiakasta
työllistymisen polun rakentamisessa ja vastaavat hänen prosessistaan
työllisyyspalveluissa
Työhönvalmentajat ohjaavat asiakkaita sekä kunnan että muiden palvelun tuottajien
työllistymistä edistävien palveluiden käytössä
Työhönvalmentajat toimivat tiiviisti yhteistyössä TE-toimiston, sosiaalitoimen ja Kelan
asiantuntijoiden sekä muiden asiakkaita palveluun ohjaavien tahojen kanssa
Ohjausprosessi
Kartoitus- ja tutkimusvaihe
Seuranta L
TE-palvelut
Suunnitelma
Kela
Työ- ja
toimintakyvyn
selvitykset
Ohjaus sosiaali- ja
terveydenhuollon
sekä Kelan
palveluihin ja/ tai
kuntouttavaan
työtoimintaan
Yhteistyö edellä
mainittujen
tahojen kanssa
Muut
yhteistyötahot
L
Valmennus- ja
työllistymisvaihe
Työ
Suostumus
Sosiaalipalvelut
Ohjaus- ja
kuntoutusvaihe
L
L
L
Opiskelu
TE-toimiston
palvelut
Kuntouttava
työtoiminta
Opiskeluun
ohjaavat
palvelut
Yritysyhteistyö
L
Sairausloma
Ylläpitävä
kuty
L
Eläke,
sosiaalihuoltolain
mukainen
työtoiminta
Ei
tarkoituksenmukaisia palveluja
L
Yritysyhteistyö
Työllisyyden kuntakokeilussa yritysyhteistyöstä huolehtivat yrityskoordinaattori ja
työhönvalmentajat.
Työllisyyden kuntakokeilussa on sekä henkilöasiakkaita että yritysasiakkaita.
Yritysyhteistyön tavoitteena on saada kummankin asiakasryhmän tavoitteet ja tarpeet
kohtaamaan.
Lähtökohta palveluprosessissamme on henkilöasiakkaan palvelutarpeen mukainen
työllistymisen polun rakentaminen. Polun rakentaminen lähtee aina henkilöasiakkaan
työllistymisen edellytysten arvioinnista ja niiden tukemisesta. Työkokeilu-, palkkatuki- ja
työpaikkoja etsitään henkilöasiakkaalle hänen lähtökohdistaan ja tavoitteistaan käsin.
Yrityskoordinaattori ja työhönvalmentajat huolehtivat siitä, että yritykseen ohjattu
henkilö tukee yrityksen tarpeita, soveltuu tehtävään ja on toimiva osa yrityksen
prosesseja.
Yritysrekisterin sekä työkokeilu- , palkkatuki- ja työpaikkarekisterin
ylläpitäminen ja raportointi työhönvalmentajille
Rekisterit ovat TYP-toiminnassa työskentelevien käytössä TYPPI-tiedotteena,
kontaktin yrittäjään ottaa aina yrityskoordinaattori
YK
Markkinointi
yrityksille
Palvelun
tunnetuksi
tekeminen
YK
L
Asiakkuuden
muodostaminen
yrityksen
kanssa
1–5
kontaktia
Piilotyöpaikkojen/
työpaikkojen
etsiminen
Työnantajan
tukeminen
byrokratiassa
Yritysyhteistyö
Prosessikuvaus
Työkokeilu
Palkkatuki
Työpaikka
YK + TV
YK + TV
L
Perehtyminen yrityksen toimintaan, tilanteeseen ja
prosesseihin <- Tiedon keruu etukäteen ja keskustelu
yrittäjän kanssa
YK
TV
L
Seuranta
Asiakkuuden hoitaminen
YK
L
Työhönvalmentajan seurantatapaamiset ja
yhteydenotot työnantajan ja henkilöasiakkaan kanssa
(informaatio työllistämisen tuista, sparraus,
ongelmatilanteiden ratkominen)
TV
YK= Yrityskoordinaattori, TV= Työhönvalmentaja
Työkyvyn arviointi
Työkyvyn arviointiin ohjautuvat asiakkaat, joilla keskeinen palvelutarve on työkyvyn
arviointi
Kuntoutusohjaaja vastaa asiakkaan palveluprosessista työkyvyn arvioinnissa ja ohjaa
asiakkaita sekä kunnan että muiden palvelun tuottajien työkykyä arvioivien palvelujen
käytössä
Kuntoutusohjaaja voi käyttää asiakkaan työkyvyn arvioinnissa myös Työllisyyden
kuntakokeilun ostopalveluja
Kuntoutuspsykologi toimii osana työkyvynarviointiprosessia tutkimalla asiakkaan
psyykkistä ja kognitiivista työkykyä
Työkyvyn arviointipalvelut
Prosessikuvaus
Asiakkaan ensisijainen palvelutarve on
työ- ja toimintakyvyn arviointi
L
L
Suostumus ja
yhteinen
tapaaminen
Eläke
L
Esitietolomake
TE-toimisto
Kuntakokeilu
Sosiaalitoimi
Kela
Muut
yhteistyötahot
Tiedon
siirto
Kuntoutusohjaajan
arviointikäynnit
Palvelut
Loppuarvointi
ja jatkosuunnitelma
Ohjaus
tarkoituksenmukaisiin
palveluihin
Sairausloma
Hoito tai
kuntoutus
Palveluohjausprosessi jatkuu
Ei tarkoituksenmukaisia
palveluja
L
Seuranta
Työllisyyden kuntakokeilun palvelut Jämsässä
Hankepäällikkö
Harri Halttunen
Palveluvastaava Anu Pihl
Työkyvyn arviointi
Ohjauspalvelut
Yritysyhteistyö
Kuntoutusohjaaja
Jarkko
Keronen
Jyväskylä,
Jämsä
Kuntoutuspsykologi
Leena-Kaisa
Härkönen
Jyväskylä,
Jämsä,
Muurame
Työhönvalmentaja
Työhönvalmentaja
Työhönvalmentaja
Merja
Huhtala
Aulis
Hietanen
Eeva
Heininen
Yrityskoordinaattori
Ari Haggren
Kiitos!
Ja hyviä
hiihtokelejä!
10

similar documents