Document

Report
‫وسایل نمایش داده باال چه نام داشته و چه‬
‫کاربردی دارند ؟‬
‫چرا به اندازه گیری نیاز داریم ؟‬
‫بعد از اندازه گیری است که ما اطالعاتی را درمورد یک موضوع بدست آورده‬
‫و با تفسیر آن اطالعات می توان در مورد آن اظهار نظر کرد و یا چیزی را‬
‫ساخت و یا ‪. . .‬‬
‫مانند یک پزشک که بعد از گرفتن فشار خون یا مقدار مواد مختلف در خون‬
‫یا ادرار پی به مریضی بیمار می برد‬
‫از هر گروه یکی طول و عرض حیاط مدرسه را اندازه بگیرد و‬
‫نتیجه را یاداشت کرده وبر روی تخته بنویسد‬
‫از آزمایش باال چه نتیجه می گیرید‬
‫آنچه را اندازه گیری می کنند را کمیت گویند‬
‫در هر اندازه گیری‬
‫‪ – 1‬وسیله ای برای اندازه گیری نیاز داریم‬
‫‪ - 2‬اندازه مورد نظر را با یک عدد بیان می کنیم‬
‫‪ -3‬پس از عدد باید واحد ( یکای ) مناسب بکار رود‬
‫جرم اجسام نمایش داده شده را زیر‬
‫ان بنویسید‬
‫گروه یک‬
‫گروه دو‬
‫‪...............‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪................‬‬
‫‪................‬‬
‫‪..................‬‬
‫‪..................‬‬
‫‪..................‬‬
‫‪..................‬‬
‫گروه سه‬
‫‪...............‬‬
‫‪................‬‬
‫‪..................‬‬
‫‪..................‬‬
‫گروه چهار‬
‫‪...............‬‬
‫‪................‬‬
‫‪..................‬‬
‫‪..................‬‬
‫کمیت‬
‫جر‬
‫م‬
‫نماد کمیت‬
‫‪M‬‬
‫واحد اندازه گیری‬
‫اصلی و نماد آن‬
‫کیلو‬
‫گرم‬
‫( ‪) Kg‬‬
‫واحد های فرعی و‬
‫نماد انها‬
‫رابطه بین‬
‫واحد اصلی و فرعی‬
‫گرم ( ‪ ) g‬یک کیلو گرم =‪1000‬‬
‫گرم‬
‫میلی گرم‬
‫‪1000‬میلی گرم = میلی‬
‫تن‬
‫گرم‬
‫یک تن = ‪ 1000‬کیلو‬
‫گرم‬
‫چگونه جرم اجسام کوچک مثل یک گردو ‪ ،‬فندوق ‪،‬‬
‫پسته را چگونه اندازه گیری می کنید‬
‫تعدادی از آن جسم را در یک کفه ترازو قرار می‬
‫دهیم تا به یک اندازه مشخص برسد مثال ‪ 300‬گرم‬
‫برسد حاال با تقسیم جرم بدست آمده بر تعداد آن‬
‫جسم می توان جرم یک جسم را بدست آورد‬
‫وزن اجسام زیر را بنویسید‬
‫وزن هواپیما ‪..................‬‬
‫‪.‬وزن یک عدد سیب ‪.................‬‬
‫وزن وزنه باالی سر برد شده ‪.................‬‬
‫وزن یکی از کمیت های است که دائما با آن سرکار داریم‬
‫وزن با جرم یکی نمی باشد ولی با هم در‬
‫ارتباط هستند‬
‫وزن را با نیروسنج و با واحد نیوتن اندازه گیری‬
‫می کنند‬
‫یک جسم ‪ 100‬گرمی تقریبا برابر‬
‫یک نیوتن وزن دارد‬
‫کمیت‬
‫نماد‬
‫کمیت‬
‫کمیت نماد‬
‫کمیت‬
‫جرم ‪M‬‬
‫وز‬
‫ن‬
‫‪ w‬یا ‪Fw‬‬
‫واحد اندازه گیری واحد های فرعی و نماد‬
‫انها‬
‫اصلی و نماد آن‬
‫واحد اندازه‬
‫گیری اصلی و‬
‫نماد آن‬
‫کیلوگرم ‪Kg‬‬
‫‪N‬نیوتن‬
‫واحد های فرعی و‬
‫نماد انها‬
‫گرم ‪g‬‬
‫گرم‬
‫‬‫‪mg‬‬
‫رابطه بین واحد‬
‫اصلی و فرعی‬
‫رابطه بین واحد‬
‫اصلی و فرعی‬
‫میلی ‪1000‬کیلوگرم = ‪1‬تن‬
‫‪1‬کیلوگرم = ‪1000‬‬
‫تن‬
‫گرم‬
‫‪1‬کیلوگرم =‬
‫‪ 1000000‬میلی گرم‬
‫یک گرم = ‪1000‬‬
‫میلی گرم‬
‫ردیف‬
‫نام جسم‬
‫جرم تقریبی‬
‫جسم‬
‫( کیلو گرم )‬
‫جرم اندازه گیری‬
‫شده (کیلو گرم (‬
‫وزن اندازه گیری‬
‫شده‬
‫( نیوتن )‬
‫نسبت وزن به جرم‬
‫جسم‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫همانطور که در باال مشخص شد می توان وزن یک جسم را از رابطه زیر نیز‬
‫بدست اورد‬
‫وزن جسم =جرم جسم ( کیلو گرم ) × ‪10‬‬
‫طول‪ :‬فاصله بین دو نقط ( دو مکان ) را طول گویند‬
‫فاصله بین بهبهان تا اهواز =‬
‫طول مداد =‬
‫عرض مدرسه =‬
‫طول مدرسه=‬
‫ضخامت نوک مداد =‬
‫نماد‬
‫کمیت‬
‫کمیت‬
‫کمیت‬
‫جرم‬
‫طو‬
‫وزن‬
‫ل‬
‫واحد اندازه گیری‬
‫اصلی و نماد آن‬
‫نماد‬
‫کمیت‬
‫‪M‬‬
‫‪Fw‬‬
‫‪W‬‬
‫‪L‬‬
‫واحد اندازه‬
‫گیری اصلی و‬
‫نماد آن‬
‫کیلوگرم ‪Kg‬‬
‫یا‬
‫متر‬
‫نیوتن ‪N‬‬
‫‪m‬‬
‫واحد های فرعی و نماد انها رابطه بین واحد اصلی‬
‫و فرعی‬
‫رابطه بین واحد‬
‫واحد های فرعی و نماد‬
‫اصلی و فرعی‬
‫انها‬
‫‪1000‬کیلوگرم = ‪1‬تن‬
‫ میلی‬‫گرم ‪g‬‬
‫‪1‬کیلوگرم = ‪1000‬‬
‫تن‬
‫‪mg‬‬
‫گرم‬
‫گرم‬
‫‪1‬کیلوگرم = ‪1000000‬‬
‫میلی گرم‬
‫یک گرم = ‪1000‬‬
‫متر‬
‫کیلو‬
‫سانتی متر – ‪cm‬‬
‫میلی گرم‬
‫کیلو متر ‪Km‬‬
‫میلی متر ‪mm‬‬
‫=‪1000‬متر‬
‫‪1‬متر =‪100‬‬
‫سانتی متر‬
‫‪ 1‬متر =‪1000‬‬
‫میلی متر‬
‫حجم ‪ :‬مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند را حجم آن گویند‬
‫برای اندازه گیری حجم مواد در سه حالت مختلف از چه راه های استفاده می کنید‬
‫کمیت‬
‫نماد‬
‫کمیت‬
‫‪M‬‬
‫وزن‬
‫‪Fw‬‬
‫یا ‪W‬‬
‫‪L‬‬
‫جرم‬
‫طول‬
‫حجم‬
‫‪V‬‬
‫واحد اندازه گیری‬
‫اصلی و نماد آن‬
‫کیلوگرم ‪Kg‬‬
‫واحد های فرعی و‬
‫نماد انها‬
‫ میلی‬‫گرم ‪g‬‬
‫تن‬
‫‪mg‬‬
‫گرم‬
‫رابطه بین واحد‬
‫اصلی و فرعی‬
‫‪1000‬کیلوگرم = ‪1‬تن‬
‫‪1‬کیلوگرم = ‪1000‬‬
‫گرم‬
‫‪1‬کیلوگرم =‬
‫‪ 1000000‬میلی گرم‬
‫یک گرم = ‪1000‬‬
‫میلی گرم‬
‫نیوتن ‪N‬‬
‫متر ‪m‬‬
‫متر مکعب‬
‫‪m3‬‬
‫سانتی متر ‪ – cm‬کیلو کیلو متر =‪1000‬متر‬
‫سانتی‬
‫متر =‪100‬‬
‫متر‬
‫‪1m3=1000000‬‬
‫‪cm31‬‬
‫‪ Km‬مکعب‬
‫متر‬
‫سانتی‬
‫‪ mm3‬متر‬
‫میلی‪ 3‬متر ‪mm‬‬
‫‪=1000000000‬‬
‫‪-cm‬‬
‫‪ 1000‬میلی‬
‫=‬
‫متر‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1m‬‬
‫میلی متر مکعب‬
‫متر‬
‫‪mm3‬‬
‫برای اندازه گیری حجم مایعات و گاز ها از واحد های لیتر ‪،‬‬
‫میلی لیتر و سی سی استفاده می شود‬
‫چگالی ‪ :‬نسبت جرم جسم به حجم آن را چگالی گویند‬
‫جدول زیر را کامل کنید‬
‫مکعب‬
‫جرم‬
‫حجم‬
‫چگالی‬
‫آب‬
‫چوبی‬
‫فلزی‬
‫مکعب‬
‫کدام یک از مکعب ها را اگر در آب قرار دهیم در آب فرو می رود‬
‫بین فرو رفتن در آب و چگالی چه رابطه ای وجود دارد‬
‫روش محاسبه چگالی سنگ‬
‫روبرو را بیان کنید‬
‫ابتدا به کمک یک ترازو جرم جسم را اندازه گرفته و یاداشت می کنیم‬
‫چون جسم شکل منظمی ندارد به کمک یک استوانه حجم را حساب‬
‫می کنیم‬
‫ابتدا تا حجم مشخصی درون استوانه ( یا ظرف مدرج دیگری ) آب‬
‫می ریزیم سپس جسم را درآن قرار می دهیم میزان افزایش حجم‬
‫اب ( باال آمدن آب ) برابر حجم جسم است‬
‫زمان ‪ :‬یکی از کمیت های که روزانه در موارد گوناگون از آن استفاده می شود زمان‬
‫است‬
‫چه وقت‬
‫ترتیب کار ها‬
‫زمان‬
‫چه مدت‬
‫مدت انجام کار‬
‫چه موقع به مدرسه می روی – کی‬
‫ساعت درس علوم است – ساعت ‪9‬‬
‫زنگ ورزش شروع می شود – ساعت‬
‫‪ 2/35‬مدرسه تعطیل می شود‬
‫امروز ‪ 2‬ساعت درس می خوانم – ‪6‬‬
‫ساعت در مدرسه هستم – زنگ علوم‬
‫‪ 1/5‬ساعت است‬
‫نکاتی که باید در اندازه گیری بطور کامل رعایت کرد ( در نظر گرفت )‬
‫اندازه گیری کدام گروه درست است‬
‫گروه اول‬
‫گروه دوم‬
‫گروه سوم‬
‫فاصله بهبهان تا پل مارون‬
‫‪5‬کیلومتر‬
‫‪ 5000‬متر‬
‫‪500000‬سانتی متر‬
‫نکته اول ‪ :‬در هنگام اندازه گیری باید از واحد مناسب‬
‫آن استفاده کرد‬
‫دو دانش آموز برای تهیه شلوار دوست شان یکی با متر نواری‬
‫خیاطی و دیگری از متر فلزی بنایی استفاده کردند کدام یک‬
‫اندازه گیری دقیق تر انجام داده است یا فرق نمیکند ‪.‬‬
‫نکته دوم ‪ :‬درهنگام اندازه گیری باید از وسیله مناسب‬
‫استفاده کرد‬
‫با توجه به شکل کدام اندازه گیری درست است‬
‫‪15cm‬‬
‫تقریبا ‪15 cm‬‬
‫‪15/4cm‬‬
‫‪15/5cm‬‬
‫‪16cm‬‬
‫نکته سوم ‪ :‬در هنگام بیان اندازه با توجه به واحد باید عددی بیان شود که به‬
‫عدد واحد بکار رفته نزدیک تر باشد از بیان تقریبا و یا عدد های کوچکتر از واحد‬
‫یعنی به صورت اعشاری خود داری شود ( در روی هر وسیله اندازه گیری‬
‫واحد مناسب نوشته شده که دقت اندازه گیری آن را نشان می دهد )‬
‫دانش آموزی آزمایشی را انجام میداد و زمان مصرف شدن مواد را به کمک‬
‫کونمتر اندازه می گرفت او برای اطمینان از اندازه گیری خود ‪ ،‬آزمایش را چند‬
‫بار تکرار کرد زمان محاسبه شده در هر بار به صورت زیر بود‬
‫بار اول‬
‫‪ 100‬ثانیه‬
‫بار دوم‬
‫‪ 110‬ثانیه‬
‫بار سوم‬
‫‪ 105‬ثانیه‬
‫بار چهارم‬
‫‪ 100‬ثانیه‬
‫به نظر شما کدام زمان اندازه گیری شده درست تر است‬
‫بار پنجم‬
‫‪ 115‬ثانیه‬
‫در این موارد باید از روش‬
‫میانگیری استفاده شود‬
‫در هر آزمایشی خطا وجود دارد که‬
‫ممکن است مربوط به یکی یا چندتا‬
‫از موارد زیر باشد‬
‫‪ -1‬خطای وسیله‬
‫‪ – 2‬خطای فرد آزمایش کننده‬
‫‪ -3‬شرایط محیطی‬
‫استاندارد های سیستم‬
‫‪SI‬‬
‫کیلوگرم ازاستوانه ای که جنس آن آلیاژ پالتین‬
‫وایریدیوم که در موزه پاریس نگه داری میشود‪.‬‬
‫تعریف علمی متر‪:m‬مسافتی که نور درکسری ازثانیه یک‬
‫سیصد میلیونیم ثانیه درخالء می پیماید‪.‬‬
‫یا تعریف قبل ( فاصله بین عالمت روی میله ازجنس‬
‫آلیاژپالتین وایریدیوم دردمای ثابت صفردرجه سلسیوس‬
‫تعریف واحد زمان‪:S‬کسری ازشبانه روز یک هشتادوشش‬
‫وچهارصد ثانیه‬

similar documents