Skolepresentasjon foreldremøte for skoleåret 2014/2015

Report
Velkommen til foreldremøte!
Målet ………
http://www.youtube.com/watch?v=SmANoRRcKn8
http://www.youtube.com/watch?v=mN8oN8I3lrk
Setesdal vidaregåande skule
Velkomne til Hovden
Skule i alle aldrar …..
Setesdal vgs
Avdeling Hornnes snart 100 år
Avdeling Valle snart 40 år
Avdeling Hovden snart 25 år
Totalt 390 elevar
Har 80 tilsette
Av desse er 60 lærarar
Brutto driftsbudsjett på 50 mill
160 km frå sør til nord – landets lengste skule?
Ville og vakre, men treng disiplin…
Litt pjuskete, men etter godt stell …….
Stille vann ………..
Det vi ikkje ser …….
Til å styre etter ….
Vi skal skape læring og vekst i eit
inkluderande miljø!
Arbeidet vårt skal vere basert på:
• Ansvar
• Respekt
• Innsats
• Læring
• Deltaking
Vi skal vere ein skule der tradisjon
og nytenking går hand i hand.
Alle som arbeider i organisasjonen
treng eit godt grunnlag for å stå
støtt, blomstre og utvikle seg.
Godt nytt skuleår på
Setesdal vgs. avd. Hovden Skigymnas
Setesdal vidaregåande skule
- Avdeling Hovden
- Avdeling Valle
- Avdeling Hornnes
Rektor: Birgit Attestog (alle tre avdelinger)
Avdelingsleder Hovden: Tom Kvinlog
Rådgiver: Berit Follerås
Hjemmesider: www.setesdal.vgs.no og
www.hovdenskigymnas.no
Kontaktlærere:
Vg1:
Vg2:
Vg2-R:
Vg3:
Thoralf Hildebrandt og Nicolai Ertzeid
Stein Høyland og Bjarte Haugsgjerd
Gry Andersen
Ragnhild Lamark
Avd. Hovden
Yrkesfag:
2RLA (reiseliv): 13 elever
Studiespesialiserende:
1STA – 29 elever
2STA – 26 elever
3STA – 21 elever
Studiespesialiserende
VG1 likt for alle
VG2
• Realfag (Matematikk R1, Fysikk 1, Biologi 1)
• Språk, samfunnsfag og økonomi (Sosiologi,
Økonomistyring, Matematikk 2P)
VG3
Fortsette i samme programområde (fordypning)
Valgmulighet: Toppidrett - Breddeidrett
Yrkesfag
VG2
• Reiseliv
VG3
• Lærekontrakt i bedrift godkjent av opplæringskontoret
• Allmennfaglig påbygging. Påbygging til generell
studiekompetanse
Hovden Skigymnas AS
Eierskap: Bykle kommune
AAF Næringsselskap
Aust-Agder Skikrets
Telemark Skikrets
Styre:
Nicolai Jarlsby
Lars Roe
Knut Dannevig
Helene Nilsen
Jarle Sørensen
58,9 %
38,9%
1,1%
1,1%
Styreleder
Nestleder
Trenere ved Hovden Skigymnas AS:
Alpint: (14 løpere)
Steinar Hals, Vidar Bachmann
Snowboard/Twin tip: (25 løpere)
Gøran H. Ulltang og Svein Olav Lien
Langrenn: (25 løpere)
Micke Pålsson, Øystein Slettemeås og Svein Olav Utistog
Hovden Skigymnas AS, økonomi
Omsetning 2013:
Finansiering:
Tilskudd Bykle kommune:
Egenandeler elevene
Andre inntekter (hybelbygg)
12,63 mill
Overskudd 2013
61 000
6,4 mill
3,5 mill
2,4 mill
Rådgiver:
Opplæringslovens §9-2:
Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning,
yrkestilbod og yrkesval og sosiale spørsmål.
Rådgiver i 40%
”Alltid” tilgjengelig – ingen faste tider
Noe i grupper, mye individuelt
Rutiner ved innsøkning:
Videregående opplæring:
Informasjon: www.vilbli.no
Søknad skal registreres i www.vigo.no hvert år
Personnummer og kode på SMS
Søknadsfrist: I de fleste tilfeller 1. mars
Høyskoler og universiteter i Norge og utlandet:
Informasjon: for eksempel www.studentum.no
www.ansa.no
Registrere søknad i Norge: www.samordnaopptak.no
Søknadsfrist: Vanligvis 15. april, men mange variasjoner,
spesielt ved utenlandsstudier
Foreldresamarbeid
Samtalen er en del av halvårsvurderingen og skal inneholde følgende:
• Hvordan eleven arbeider i det daglige
• Kompetanse i fagene
• Utviklingen til eleven i lys av opplæringslovens §1-1 og generell del av
• læreplanen
• Samarbeid og tilrettelegging for utvikling og læring hos eleven
• Muntlig eller skriftlig varsel om:
• Fravær – kontoret sender daglig mail til foresatte når elever under 18
år er borte fra skolen
• Fare for manglende grunnlag for vurdering i fag
• Nedsatt karakter i orden og oppførsel
• Rettigheter og plikter etter opplæringsloven og forskriften til denne
• Annen viktig informasjon om eleven dersom denne ikke er underlagt
taushetsplikt
Foreldresamarbeid
Kontaktlærerne har elevsamtaler med elevene
Hjemmel for organisering og gjennomføring av foreldresamarbeid:
”Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av
opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med
kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin
kompetanse i faga.”
Foreldremøte 25. oktober 2014 – Dette kommer det mer
informasjon om senere.
Rutiner for varsel
Ansvarlig:
•
•
Kontaktlærer for orden og oppførsel
Faglærer for sine fag
Oppfølging:
•
•
•
•
•
Kontaktlærer følger opp når det gjelder orden/oppførsel
Faglærer følger opp i sine fag
Originalvarsel med underskrift av lærer og elev blir sendt hjem når eleven
er under 18 år
Er eleven over 18 år, blir kopivarselet arkivert på skolen
Underskrevet varsel i retur fra foreldre innen10 dager
Fravær
Alt fravær skal dokumenteres.
1. Kun 10 dager kan strykes totalt i
løpet av et skoleår.
2. Ved sykefravær må det legeerklæring til. Det er kun
fravær utover 4 dager som kan strykes.
3. Elever med kronisk sykdom, eller funksjonsnedsettelse,
kan få fraværet strøket fra 1. dag, men kun i inntil 10
dager.
4. Også politisk engasjement, elevrådsarbeid, lovpålagt
oppmøte og arbeid som tillitsvalgt kan strykes, men kun
i inntil 10 dager.
Presisering vedrørende fraværsføring
M=meldt fravær. Regnes som fravær, men ikke skulk.
Skjema for egenmelding ligger på Fronter.
X=umeldt fravær. Dette fraværet kan gå ut over
ordenskarakteren. Fravær som ikke er meldt innen
første dag etter at eleven er tilbake på skolen.
P=idrettspermisjon. Ikke fravær. Kontaktlærer mottar
skjema fra ansvarlig trener.
E=fravær i forbindelse med elevrådsarbeid og lignende.
Dette fraværet telles ikke med mindre det overstiger
10 dager
Kontoret sender mail til foresatte når en elev under 18 år
er borte fra skolen
De mest vanlige anmerkningsårsakene:
•
•
•
•
•
Mobilbruk i timene
Forsentkomminger
For sen innlevering av hjemmearbeid
Misbruk av internett i timene
Manglende dokumentasjon i forbindelse med fravær
Klasseromsregler: skal underskrives av
den enkelte elev
https://fronter.com/aust-agdervgs
Kartleggingsprøver VG1
• Obligatorisk for alle VG1-elever –
Gjennomføres i ukene 34 - 37
• Lesing, regning og engelsk
• Kartlegge de grunnleggende ferdighetene
• Kunne tilpasse undervisning til den enkelte elev og
mulig ekstra oppfølging
• Nyttig kartlegging for elev/lærer
• Les mer om kartleggingsprøver på www.udir.no
Nytt av året
• Forventningssamtaler mellom elev, kontaktlærer (og
trener)
• Helsescreening nye idrettselever – blodprøve,
fysioterapeut, lege og helsesøster
Elevundersøkelsen
Gjennomføres i løpet av skoleåret
Alle elever deltar
Miljø, læring, trivsel osv
Viktig styringsverktøy for skolen - PULS
Data
• Alle får ny bærbar på VG1
• All programvare
• 3 års ”All Care” forsikring
• Finansieres over tre år med
utstyrsstipend fra Lånekassen
• Egenandeler i henhold til kontrakt
Skolebøker
• Alle låner av skolen
• Elevens ansvar å levere dem tilbake i samme stand
Hvis ikke må de erstattes
Hybelbygg
• 10 bygg
• Hybeltilsyn,
Vaaken vakt og
vaktmester
• Husleie:
3 700 kr per mnd inkl. middag mandag - torsdag
• Hybelkontrakt skal underskrives av foresatte for elever
under 18 år
Hybeltilsyn
Per Øyvind Asbjørnsen
Torfinn Haugen
Vaaken Vakt
99 70 47 22
90 67 82 67
02813

similar documents