MPD_5_MMc

Report
METODY PODEJMOWANIA DECYZJI
MODELE WYZNACZANIA DŁUGOŚCI FRONTU
ZAŁADUNKOWO – WYŁADUNKOWEGO
AUTOR: DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI
NA PODSTAWIE WYKŁADU: DR INŻ. PAWŁA NOWAKA
FRONT ZAŁADUNKOWO - WYŁADUNKOWY


Jest to najczęściej jeden z boków placu składowego,
przeważnie dłuższy bok (może być jego część), a jego
wielkość powinna być tak dobrana, aby jednocześnie
przybywające środki transportowe mogły być
przyjęte w celu rozładowania materiałów
budowlanych,
Na placach budowy mają zastosowanie najczęściej
tzw. fronty wyładunkowe, które powinny zabezpieczać
sprawny odbiór dostaw materiałów budowlanych.
FRONT ZAŁADUNKOWO – WYŁADUNKOWY MOŻE
BYĆ WYZNACZANY NA DWA SPOSOBY:


deterministycznie,
losowo.
FRONT ZAŁADUNKOWO – WYŁADUNKOWY
WYZNACZANY W SPOSÓB DETERMINISTYCZNY:
Długość frontu „L” zależy od następujących czynników:
 Q – ilości materiału dostarczanego na budowę w
ciągu doby, wyrażonej w t, m3 lub sztukach (według
harmonogramu dostawy materiału),
 qt – ładowności jednostki transportowej, wyrażonej w
t, m3 lub sztukach,
 l – długości frontu wyładunkowego jednostki
transportowej, wyrażonej w metrach,
FRONT ZAŁADUNKOWO – WYŁADUNKOWY
WYZNACZANY W SPOSÓB DETERMINISTYCZNY:
Długość frontu „L” zależy od następujących czynników :
(cd.)
 w1
– współczynnika nierównomierności dostawy
(uwzględnia w niewielkim stopniu wpływ czynników
losowych, stopień jest tak niewielki że metodę uznaje się
za deterministyczną), przyjmuje się od 1,3 do 1,5
 w2 – współczynnika uwzględniającego niezbędne odstępy,
które należy zachować między poszczególnymi środkami
transportowymi przyjmuje się od 1,2 do 1,5
FRONT ZAŁADUNKOWO – WYŁADUNKOWY
WYZNACZANY W SPOSÓB DETERMINISTYCZNY:
Długość frontu „L” wyznacza się z następującej
zależności:
n – liczba cykli roboczych jednostki transportowej w
okresie doby
ZASTOSOWANIE „TEORII KOLEJEK”

W przypadku silnego oddziaływania czynników
losowych, długość boku placu składowego, który ma
pełnić funkcję frontu wyładunkowego można
wyznaczyć na podstawie wybranych modeli teorii
kolejek (masowej obsługi). W zależności jednak od
istniejącej sytuacji decyzyjnej, dotyczącej dostępności
miejsca na placu budowy, można stosować
wielokanałowe modele systemów masowej obsługi
"ze stratami" lub "z ograniczoną kolejką".
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
Założenia ogólne:
 Taki system obsługi nie przyjmuje zgłoszenia wtedy,
gdy wszystkie kanały obsługi są zajęte,
 W systemie nie może tworzyć się kolejka i dlatego,
jeżeli wszystkie kanały obsługi są zajęte, to
nadchodzące zgłoszenia muszą opuścić system bez
uzyskania obsługi,
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
Założenia ogólne: (cd.)
 System posiada „c” kanałów obsługi. Można przyjąć,
że są nimi wolne miejsca postojowe środków
transportowych podczas ich rozładunku,
 Długość samochodu (lub szerokość, w przypadku
samochodów z tylnym rozładunkiem) powiększona o
pewną wielkość potrzebną do manewrowania
pojazdów może stanowić kanał obsługi,
 Za czas obsługi można uważać czas postoju
samochodu podczas rozładunku,
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
Założenia ogólne: (cd.)
 W rozpatrywanym przypadku dostarczany będzie
tylko jeden rodzaj materiału tak więc regulamin
kolejki przyjmuję obsługę według kolejności zgłoszeń,
 Przyjęcie do wyznaczenia długości frontu
wyładunkowego systemu "ze stratami", czyli systemu,
w którym nie może wystąpić kolejka, można
uzasadnić brakiem miejsca na placu budowy poza
frontem załadunkowo-wyładunkowym,
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
Postępowanie w metodzie M/M/c ze stratami


Aby uniknąć nie przyjęcia środków transportowych
przyjeżdżających z określonymi materiałami
budowlanymi w celu rozładunku, konieczne jest
ustalenie właściwej liczby stanowisk (kanałów obsługi)
wzdłuż placu składowego.
Liczbę tą dla przyjętego systemu masowej obsługi
można wyznaczyć na podstawie zależności
określającej prawdopodobieństwo odmowy obsługi,
czyli prawdopodobieństwo tego, że wszystkie miejsca
(kanały obsługi) są zajęte.
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
Prawdopodobieństwo to wyraża się wzorem:
Pnc 

c!
P0
Wielkość  występująca we wzorze wyznacza się z
zależności:
t0

ts
ts to -
średni odstęp czasu między przybyciami
samochodów,
czas rozładunku (obsługi) samochodu.
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
Wielkość Po ze wzoru oznacza natomiast
prawdopodobieństwo tego, że wszystkie miejsca
(kanały) są wolne. Prawdopodobieństwo to określa
się przy zastosowaniu wzoru:
P0 
1
c

i
 i!
i 0
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
Po podstawieniu prawdopodobieństwo odmowy
obsługi Pn=c przybiera następującą postać:

Pnc 
c
c!
c
i
i 0
i!

MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
e
Dla ułatwienia obliczeń licznik i mianownik tego
prawdopodobieństwa można pomnożyć przez .
Otrzyma się wtedy zależność:
 ce 
Pn  c 
c!
c
i
 i!
e 
i 0
W liczniku zależności występuje wzór rozkładu
Poissona, a w mianowniku wzór dystrybuanty
tego rozkładu
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
Wystarczy więc odczytać z tablic odpowiednie wartości
i podzielić licznik przez mianownik, aby otrzymać
wynik. Tablice wartości funkcji rozkładu Poissona oraz
wartości dystrybuanty tej funkcji można znaleźć m.in.
w pracy:
 J. Wolszczan: „Zastosowanie teorii masowej obsługi w
transporcie samochodowym”, WKiK, Warszawa, 1970.
Przykładowo dla = 2,5 w tablicy 1 podane zostały wyniki
obliczeń dotyczących prawdopodobieństwa, że wszystkie
miejsca są zajęte (odmowa wykonania obsługi).
Tablica 1. Przykładowe obliczenie prawdopodobieństwa odmowy
wykonania obsługi w wielokanałowym systemie masowej
obsługi M/M/c ze stratami.
 ce
c
i
c!
 i! e 
Pn=c
1
0,2052
0,2873
0,7142
2
0,2565
0,5438
0,4717
3
0,2138
0,7576
0,2822
4
0,1336
0,8912
0,1499
5
0,0668
0,9580
0,0697
6
0,0278
0,9858
0,0282
7
0,0099
0,9957
0,0099
c

i 0
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
 Jeżeli założy się, że prawdopodobieństwo odmowy
obsługi nie powinno wynosić więcej niż 0,08, to
należy odszukać w wynikach obliczeń Pn=c = 0,08, lub
wartość zbliżoną mniejszą, i odczytać odpowiadającą
tej wartości prawdopodobieństwa wartość c, czyli
liczbę miejsc na samochody (liczbę kanałów obsługi).
W tablicy 1 jest Pn=c = 0,0697 < 0,08 dla c = 5.
 Jeżeli natomiast zaostrzone zostałyby warunki i
przyjęto by, że np. brak miejsc może zdarzyć się tylko
jeden raz na sto, to Pn=c = 0,01 < 0,0099 dla c = 7.
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU
MASOWEJ OBSŁUGI M/M/C ZE STRATAMI
Znając rodzaj samochodów dowożących materiał,
można wyznaczyć długość frontu wyładunkowego ze
wzoru
L = c (l + l') - l',
gdzie:
c - liczba miejsc na samochody (liczba kanałów obsługi),
l - długość frontu wyładunkowego jednostki transportowej
(wyrażona w m),
l' - niezbędna do manewrowania odległość między dwoma
środkami transportowymi (wyrażona w m).
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU MASOWEJ
OBSŁUGI M/M/C Z OGRANICZONĄ KOLEJKĄ
Założenia ogólne:


W systemach "z ograniczoną kolejką" zgłoszenia nie są
przyjmowane do obsługi tylko wtedy, jeżeli w kolejce będzie
znajdowała się pewna, określona z góry, liczba zgłoszeń (np.
środków transportowych).
Wynika z tego, że model takiego systemu można przyjąć do
wyznaczania długości frontu załadunkowo-wyładunkowego
placów składowych, jeżeli na placu budowy znajduje się miejsce
dla oczekujących w kolejce samochodów.
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU MASOWEJ
OBSŁUGI M/M/C Z OGRANICZONĄ KOLEJKĄ
Założenia ogólne: (cd.)
 W systemie M/M/c z ograniczoną kolejką, długość
kolejki jest ograniczona do „L” oczekujących w niej
jednostek (samochodów) jest limitowana bardzo
często dostępnością miejsca. Jeżeli zgłaszający się
środek transportowy nie znajdzie miejsca, to musi
opuścić system, np. bez rozładowania środka
transportowego.
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU MASOWEJ
OBSŁUGI M/M/C Z OGRANICZONĄ KOLEJKĄ
W sytuacji decyzyjnej dotyczącej rozpatrywanego
systemu masowej obsługi również należy ustalić
właściwą liczbę stanowisk (kanałów obsługi) wzdłuż
jednego z boków placu składowego. Można posłużyć
się w tym celu zależnością określającą
prawdopodobieństwo odmowy obsługi,
wyprowadzoną dla przyjętego systemu.
Prawdopodobieństwo to wyraża się wzorem:
Lc
PL c 

c!c
L
P0
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU MASOWEJ
OBSŁUGI M/M/C Z OGRANICZONĄ KOLEJKĄ
Występującą w zależności wielkość Po, tzn.
prawdopodobieństwo tego, że wszystkie kanały obsługi są
wolne, można obliczyć ze wzoru:
P0 
1
c 1

i 0
i
c
 L 1 


1 ( ) 

i!
c
 

c!1  
 c
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU MASOWEJ
OBSŁUGI M/M/C Z OGRANICZONĄ KOLEJKĄ
W tablicach 2 ÷ 5 zestawione zostały przykładowe
wyniki obliczeń, dla =
 2,5, dotyczące
prawdopodobieństwa, że wszystkie miejsca znajdujące
się wzdłuż boku placu składowego oraz w kolejce, są
zajęte (odmowa wykonania obsługi). Poszczególne
tablice dotyczą różnych sytuacji decyzyjnych
dotyczących dostępności miejsca, od której zależy
dopuszczalna długość kolejki środków
transportowych. Kolejne tablice dotyczą odpowiednio
wielkości: L = 3, L = 2, L = 1, L = 0.
Tablica 2 Przykładowe obliczenie prawdopodobieństwa
odmowy wykonania obsługi dla L = 3
c

c!c L
Lc
1
c 1

i 0

i
i!





1  ( ) L 1 

c
 

c!1   
 c
c
PL+c
1
39,0625
0,0155
0,6062
2
6,1035
0,0465
0,2837
3
1,5070
0,0680
0,1024
4
0,3974
0,0775
0,0308
5
0,1017
0,0808
0,0082
6
0,0245
0,0817
0,0020
7
0,0055
0,0820
0,0005
Tablica 3 Przykładowe obliczenie prawdopodobieństwa
odmowy wykonania obsługi dla L = 2
c

c!c L
Lc
1
c 1

i 0

i
i!





1  ( ) L 1 

c
 

c!1   
 c
c
PL+c
1
15,6250
0,0394
0,6158
2
4,8828
0,0649
0,3168
3
1,8084
0,0757
0,1369
4
0,6358
0,0799
0,0608
5
0,2035
0,0814
0,0166
6
0,0589
0,0819
0,0048
7
0,0154
0,0820
0,0013
Tablica 4 Przykładowe obliczenie prawdopodobieństwa
odmowy wykonania obsługi dla L = 1
c
 Lc
c!c L
1
c 1

i 0

i
i!





1  ( ) L 1 

c
 

c!1   
 c
c
PL+c
1
6,2500
0,1127
0,7042
2
3,9062
0,0950
0,3709
3
2,1701
0,0877
0,1904
4
1,0173
0,0842
0,0857
5
0,4069
0,0828
0,0337
6
0,1413
0,0823
0,0116
7
0,0433
0,0821
0,0036
Tablica 5 Przykładowe obliczenie prawdopodobieństwa
odmowy wykonania obsługi dla L = 0
c

c!c L
Lc
1
c 1

i 0

i
i!





1  ( ) L 1 

c
 

c!1   
c


c
PL+c
1
2,5000
0,2857
0,7143
2
3,1250
0,1509
0,4717
3
2,6042
0,1148
0,2990
4
1,6276
0,0967
0,1575
5
0,8138
0,0897
0,0730
6
0,3391
0,0870
0,0295
7
0,1211
0,0861
0,0104
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU MASOWEJ
OBSŁUGI M/M/C Z OGRANICZONĄ KOLEJKĄ
Jeżeli założy się, podobnie jak w przypadku systemu M/M/c ze
stratami (tablica 1), że prawdopodobieństwo odmowy obsługi
nie powinno wynosić więcej niż 0,08, to prawdopodobieństwu
temu odpowiada liczba kanałów obsługi:
c = 4, dla L = 3 (tablica 2),
c = 4, dla L = 2 (tablica 3),
c = 5, dla L = 1 (tablica 4),
c = 5, dla L = 0 (tablica 5).
Przytoczone dane są liczbowym potwierdzeniem tego, że gdy na
budowie jest mniej miejsca na oczekiwanie w kolejce
samochodów dowożących materiały budowlane, to długość
frontu wyładunkowego wzrasta (jest to wielkość zależna od
liczby c).
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU MASOWEJ
OBSŁUGI M/M/C Z OGRANICZONĄ KOLEJKĄ
Podobnie będzie, gdy zaostrzone zostaną warunki i
przyjmie się, że np. brak miejsca wzdłuż frontu
wyładunkowego (lub załadunkowego) może zdarzyć
się tylko jeden raz na sto (tzn. Pn=c  0,01). Wtedy
c = 5, dla L = 3 (tablica 2),
c = 6, dla L = 2 (tablica 3),
c = 6, dla L = 1 (tablica 4),
c = 7, dla L = 0 (tablica 5).
MODEL WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU MASOWEJ
OBSŁUGI M/M/C Z OGRANICZONĄ KOLEJKĄ
Jeżeli na budowie nie ma miejsca na utworzenie kolejki
oczekujących samochodów, a także na zabezpieczenie
odpowiedniej długości frontu załadunkowo wyładunkowego
dla
przyjętej
wielkości
prawdopodobieństwa odmowy obsługi, pozostaje
jedynie możliwość zwiększenia ryzyka przez
zmniejszenie przyjętej wielkości PL+c. W ten sposób
można zmniejszyć długość frontu, dostosowując ją do
realnych możliwości związanych z wielkością placu
budowy.
Należy
jednocześnie
pamiętać
o
ewentualnych
konsekwencjach
związanych
z
ograniczeniem wymagań dotyczących wielkości
prawdopodobieństwa odmowy obsługi.
OPTYMALIZACJA WIELKOŚCI
SKŁADOWISK
Długość boku placu składowego, wzdłuż którego ma być
prowadzony załadunek lub rozładunek środków
transportowych, nie może być mniejsza niż obliczona,
według jednego z podanych wcześniej sposobów. Stąd
drugi bok placu składowego (najczęściej szerokość placu)
wynosi:
b = Fb / L,
gdzie:
Fb – powierzchnia brutto składowiska.
OPTYMALIZACJA WIELKOŚCI
SKŁADOWISK
Jeżeli jednak składowisko musi być ogrodzone, np. z powodu
zlokalizowania go poza terenem budowy lub bazy
materiałowej przedsiębiorstwa, to może mieć istotne
znaczenie:
 - minimalizacja obwodu placu składowego, lub
 - maksymalizacja pola powierzchni placu składowego o
obwodzie danej długości.
Wymienione zagadnienia są elementarnymi zadaniami
optymalizacji, których rozwiązanie umożliwia wyznaczenie
długości boków placu składowego odpowiadającej jego
minimalnemu obwodowi lub maksymalnemu polu
powierzchni.
OPTYMALIZACJA WIELKOŚCI
SKŁADOWISK
Minimalizacja obwodu placu składowego jest równoznaczna z
minimalizacją długości ogrodzenia. W celu rozwiązania tego
zadania boki placu składowego traktuje się jako zmienne x1 i
x2.
Pole powierzchni placu składowego można więc wyrazić w
postaci iloczynu:
F = x1 * x2
a obwód placu składowego można zapisać w postaci zależności:
OB = 2 * ( x1 + x2)
OPTYMALIZACJA WIELKOŚCI
SKŁADOWISK
Należy więc wyznaczyć:
„OBmin” przy założeniu że x1, x2 > 0
Po wykonaniu niezbędnych przekształceń otrzymujemy:
x1 = (F) ^ 0.5
i
x2 = F / ((F)^0.5),
Przed podaniem ostatecznego wyniku należy sprawdzić czy
x1>=L i/lub x2>=L, jeżeli nie jest on spełniony nie można
przyjąć wyznaczonych wartości.
OPTYMALIZACJA WIELKOŚCI
SKŁADOWISK
Zagadnienie maksymalizacji pola powierzchni placu składowego o
obwodzie danej długości dotyczy sytuacji, w której dysponuje
się ograniczoną liczbą elementów do wykonania ogrodzenia. W
tym przypadku także boki placu składowego traktuje się jako
zmienne x1 i x2.
Rozwiązaniem zadania jest kwadrat o boku równym:
x1 = x2 = OB / 4
Należy również sprawdzić warunek x1>=L i/lub x2>=L, jeżeli
nie jest on spełniony nie można przyjąć wyznaczonych
wartość.

similar documents