1. Quản trị chiến lược - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Report
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
TRONG MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Session 1
◘ Tổng quan về quản trị chiến lược
◘ ◘ Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu
◘ ◘ ◘ Phân tích môi trường hoạt động SXKD
◘ ◘ Xây dựng các chiến lược SXKD
Stra.5sess
Nguyễn Anh Ngọc, M.B.A
1
Harvard/ HIID / Hawaii University
Copyright2014©NgAnhNgoc
 Chiến lược là một chương trình hành
động tổng quát xác định các mục tiêu
dài hạn cơ bản của 1 doanh nghiệp, lựa
chọn các đường lối hoạt động và các
chính sách điều hành việc thu thập, sử
dụng và bố trí các nguồn lực để đạt
được các mục tiêu cụ thể làm tăng sức
mạnh một cách hiệu quả nhất và giành
được lợi thế bền vững đối với các đối
thủ cạnh tranh khác
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
2
 CHIẾN LƯỢC LÀ TIẾN TRÌNH XÁC
ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN DÀI
HẠN CỦA DN; LỰA CHỌN CÁCH
THỨC HOẶC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH
ĐỘNG VÀ PHÂN BỐ CÁC NGUỒN TÀI
NGUYÊN CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN
CÁC MỤC TIÊU ĐÓ
(Alfred Chandler-Harvard University)
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
3
◘ Chiến lược là một kế hoạch mang
tính thống nhất, tính toàn diện và tính
phối hợp, được thiết kế để bảo đảm
rằng các mục tiêu cơ bản của doanh
nghiệp sẽ được thực hiện.
(William j. Glueck. Business Policy
and Strategic Management. McGraw
Hill, Newyork, 1980).
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
4
◘ CHIẾN LƯỢC LÀ MỘT DẠNG THỨC
HOẶC MỘT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÁC
MỤC TIÊU CHÍNH, CÁC CHÍNH SÁCH VÀ
CÁC TRÌNH TỰ HÀNH ĐỘNG THÀNH MỘT
TỔNG THỂ KẾT DÍNH LẠI VỚI NHAU
(James B. Quinn - Darthmouth Uni.)
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
5
 CHIẾN LƯỢC LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ ĐẠT TỚI
NHỮNG M ỤC TIÊU DÀI HẠN
…………..
Chiến lược bao
gồm "5P" mà DN
có được hoặc
muốn đạt được
trong quá trình
hoạt động SXKD
(Mizberg - 1976)
……….
…………..
……………
………….
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
6
Bao Gồm:
CHÍNH SÁCH LÀ
PHƯƠNG TIỆN
ĐỂ ĐẠT CÁC
MỤC TIÊU
NHỮNG LỜI HƯỚNG DẪN, CÁC QUI
TẮC VÀ THỦ TỤC ĐƯỢC THIẾT LẬP
ĐỂ HẬU THUẪN CHO CÁC NỖ LỰC
ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU ĐỀ RA
CHÍNH SÁCH LÀ CÔNG CỤ
CHO VIỆC THỰC HIỆN
CHIẾN LƯỢC
HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ
CHÍNH SÁCH
THỂ HIỆN
QUA CÁC
HÌNH THỨC
Stra.5sess
TÀI CHÁNH/KẾ TOÁN
SẢN XUẤT/ĐIỀU HÀNH
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Copyright2014©NgAnhNgoc
7
CHÍNH
SÁCH
THỂ HIỆN
Ở CÁC CẤP
Stra.5sess
CẤP CAO:
TOÀN BỘ TỔ CHỨC
CẤP BỘ PHẬN:
TỪNG BỘ PHẬN
RIÊNG LẺ
CẤP CHỨC NĂNG:
TỪNG PHÒNG BAN
CỤ THỂ
Copyright2014©NgAnhNgoc
8
QUAN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH
 Chiến lược là một
chương trình hành
động tổng quát hướng
tới việc đạt những
mục tiêu cụ thể/
Chính sách cho phép
lựa chọn phương
thức, đường lối,
phương tiện để làm
quyết định.
Stra.5sess
 Chiến lược tạo cơ
sở cho các chính sách
để sau đó chính sách
dẫn dắt nhà quản trị
thực hiện những lời
cam kết của họ trong
quá trình làm quyết
định.
Copyright2014©NgAnhNgoc
9
CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
1. CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC
CĂN CỨ VÀO PHẠM VI SỬ DỤNG
(Chia thành các cấp)
Chiến lược
cấp Công ty
……………..
Chiến lược
cấp đơn vị
kinh doanh
Chiến lược cấp bộ
phận chức năng
- ………….
- ……………
- ……….
SBU-Strategic Business Unit
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
10
Chiến lược cấp bộ phận chức năng




Vận hành (lưuchuyển, SX)
Quản trị nguồn nhân lực
Marketing
Tài chánh / Kế toán




Stra.5sess
Kỹ thuật / Công nghệ
R&D
Nguồn thông tin
Phương thức quản trị
Copyright2014©NgAnhNgoc
11
CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
1. CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC
CĂN CỨ VÀO NỘI DUNG
……………..
- Trực tiếp trên
thương trường
- Đối thủ hiện
tại & tiềm năng
- Trong hiện tại
và tương lai
Stra.5sess
…………..
- Tạo uy tín,
hình ảnh đẹp
-Tận dụng mọi
hoàn cảnh, sự
kiện, biến cố
- Khởi đầu DN,
đã phát triển
Copyright2014©NgAnhNgoc
……………..
- Hỗ trợ
thực hiện
chiến lược
cấp công
ty và SBU
12
CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
2. CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
Chiến
Chiến
lược
lược
dựa
dựa
vào
vào
khách hàng
Chiến lược
tập trung nổi bật
Chiến lược
sở trường sở đoản
…………………
………………….
Bán cái thị trường cần,
không bán cái mình có
…………,..
Thay đổi theo hệ thống giá
trị của khách hàng
Chiến lược sử dụng
sáng kiến mới lạ
Chiến lược
Stra.5sessné tránh cạnh tranh
Copyright2014©NgAnhNgoc
13
CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
2. CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
Chiến lược dựa vào
khách hàng
Chiến lược
tập trung nổi bật
Stra.5sess
………………………..
Chức năng quan trọng đối
với sự thành công của
ngành
Copyright2014©NgAnhNgoc
14
CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
2. CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
Chiến lược dựa vào
khách hàng
Chiến lược
tập trung nổi bật
Chiến lược
sở trường sở đoản
Stra.5sess
……………………………….
Là điểm yếu của đối thủ
Lấy sở trường đánh sở đoản
Biết địch biết ta trăm trận
trăm thắng
Copyright2014©NgAnhNgoc
15
CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
2. CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
Chiến lược dựa vào
khách hàng
Chiến lược
tập trung nổi bật
Chiến lược
sở trường sở đoản
Chiến lược sử dụng
sáng kiến mới lạ
Stra.5sess
………………………….
Làm thay đổi tình thế
Xem xét khả năng khác biệt
hoá với các DN cạnh tranh
Tập trung vào 4 yếu tố tạo LN
 ………………
 ……………….
 ……………………
 ………………………
Copyright2014©NgAnhNgoc
16
CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
2. CÁCH TIẾP CẬN CHIẾN LƯỢC
Chiến lược dựa vào
khách hàng
Chiến lược
tập trung nổi bật
Chiến lược
sở trường sở đoản
Chiến lược sử dụng
sáng kiến mới lạ
Chiến lược
Stra.5sess né tránh cạnh tranh
……………..
……………………
Thị trường mới , sản phẩm
mới, dịch vụ mới
Copyright2014©NgAnhNgoc
17
NGUỒN PHÁT SINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
CHIẾN
LƯỢC
DO GỢI
MỞ
CHIẾN
LƯỢC TỪ
CẤP TRÊN
ĐI XUỐNG
CHIẾN
LƯỢC DO
TÁC ĐỘNG
NGOẠI VI
CHIẾN
LƯỢC DO
NGẦM
ĐỊNH
Copyright2014©NgAnh
Ngoc
18
Stra.5sess
5 PHƯƠNG THỨC QUẢN TRỊ VÀ MỤC TIÊU CỦA TỔ CHỨC
Nhà QT cao nhất
hoạch định
Đóng góp trên
mục tiêu gợi ý
DC
MT
Nhà QT cao cấp và trực
thuộc hoạch định
Stra.5sess
Là căn cứ phân tích,
đánh giá ~ tình huống
xử lý khác nhau
HC
MỤC
TIÊU
TH
CT
Phân bổ thành chỉ tiêu cụ
thể giao bộ phận chức năng
Copyright2014©NgAnhNgoc
19
NHÀ QUẢN TRỊ
Trực giác và phân tích
YÊU CẦU CƠ BẢN
Thích nghi với sự thay đổi
NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ NHÀ KINH DOANH
Nhà quản trị chiến lược
(Strategic Manager)
Stra.5sess
Nhà kinh doanh
(Entrepreneur/
Business men)
Copyright2014©NgAnhNgoc
20
ĐẶC ĐIỂM CỦA CEO
Stra.5sess
21
Copyright2014©NgAnhNgoc
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN
Thông tin phản hồi
Đánh giá các
yếu tố bên
ngoài để xác
định các cơ
hội và nguy cơ
Xác định
nhiệm vụ,
mục tiêu
và chiến
lược hiện
tại
Xét lại mục
tiêu, nhiệm
vụ
Đánh giá các
yếu tố bên
trong để xác
định các điểm
mạnh và điểm
yếu
Hình thành chiến lược
Stra.5sess
Thiết
lập mục
tiêu dài
hạn
Thiết lập
các mục
tiêu hàng
năm
Phân
bổ các
nguồn
lực
Lựa chọn
các chiến
lược theo
đuổi
Đo lường,
đánh giá
sự thực
hiện
Đề ra các
chính
sách
Thực hiện
chiến lược
Đánh giá
chiến lược
Copyright2014©NgAnhNgoc
Nguồn: Fred R. David . Strategic Management. Ninth Edition. Macmilam Publishing Company, 2004.
22
◘◘
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
Tầm nhìn , sứ mạng, mục tiêu
Vision
Strategy
Mission
Criteria
Strategy
Operation
Operation
The strategy should deliver the criteria for the operation…..
to check whether its decisions are in line with the strategy
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
23
VISION
What / where do
we want to be
Được phát biểu rất
ngắn, dễ hiểu, dễ nhớ
Stra.5sess
If you can’t see it,
you can’t become it
Hướng về không gian
và thời gian
Copyright2014©NgAnhNgoc
24
MISSION
……………..
SỨ MỆNH
NHIỆM VỤ
KINH DOANH
……………..
Hoài bão : …………………..
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
VISION
25
NỘI DUNG BẢN BÁO CÁO NHIỆM VỤ
(MISSION STATEMENT)
1. KHÁCH HÀNG
◘ Ai là người tiêu thụ sản phẩm của DN?
2. SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
◘ Sản phẩm , dịch vụ chính của DN ?
3. THỊ TRƯỜNG
◘ DN cạnh tranh tại đâu?
4. CÔNG NGHỆ
◘ Sự quan tâm của DN đến công nghệ ? công nghệ đang sử dụng ?
5. KHẢ NĂNG TỒN TẠI, PHÁT TRIỂN, SINH LỢI
◘ Khả năng và sự ràng buộc với mục tiêu cơ bản của DN ?
6. TRIẾT LÝ
◘ Niềm tin cơ bản, chân giá trị, ưu tiên, nguyện vọng ?
7. NĂNG LỰC, ƯU THẾ CỦA DN
◘ Tự đánh giá của DN ?
8. SỰ QUAN TÂM ĐẾN MÔI TRƯỜNG
◘ Môi trường tự nhiên ? Xã hội ?
9.Stra.5sess
SỰ QUAN TÂM ĐẾN NHÂN VIÊN
Copyright2014©NgAnhNgoc
◘ Thái độ cư xử hiện tại? Triễn
vọng tương lai ?
26
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
27
SLOGAN
COOPMARK : Bạn của mọi nhà
PRUDENTIAL : Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu
NEPTUNE : Điểm 10 cho chất lượng
VĨNH HUÊ : Mềm mại như lụa, trắng tựa như bông
Bồn nước DAPHA : Tầng cao và chất lượng
RINNAI : Hoa của bà nội trợ
AQUAFINA : Phần tinh khiết nhất của bạn
VNN : Niềm tin VNN, triệu kết nối một niềm tin
THIÊN LONG: Bút bi Thiên Long viết nên cuộc sống
Kết nối công nghệ vào cuộc sống
Tinh hoa trong bàn tay
Biti’s :
Nâng niu bàn chân Việt
Gốm sứ MINH LONG I : Tinh hoa từ đất, tinh xảo từ người
.
Quintessence is from Earth, Delicacy is from Man
TRIUMPH : Fashion and so much more
Stra.5sess
AFFA :
Nothing can escape
28
Copyright2014©NgAnhNgoc
VĂN HÓA TỔ CHỨC – CORPORATE CULTURE
◙ Bộ tộc : những tiêu chuẩn đạo đức, những điều cấm kỵ
◙ Làng xã : qui định trong đời sống, trong sinh hoạt,..
◙ Truyền thuyết, tập quán, biểu hiện, chuẩn mực giá
trị,…. đã tiến hóa theo thời gian
◙ Là những nhận thức tồn tại trong các thành viên của
một tập thể, có khả năng chi phối mọi hành động, suy
nghĩ và thói quen của họ
◙ Là những chuẩn mực, khuôn mẫu có tính truyền thống
mà mọi thành viên của tổ chức phải noi theo, phải thực
hiện
◙ “ Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”
◙ Trong DN : các giá trị nhân viên nhận thức, được thừa
nhận, chia sẻ, phản ứng lại với môi trường bên ngoài
Copyright2014©NgAnh
Ngoc
29
Stra.5sess
VĂN HÓA TỔ CHỨC – CORPORATE CULTURE
BIỂU HIỆN
ĐẶC ĐIỂM
• Tương đối ổn định và
biểu hiện thường
xuyên theo thời gian
giống như nhân cách
của một người
- Sự gắn bó của các thành viên
- Sự quan tâm đến nhóm
- Sự quan tâm đến con người
- Mức độ theo dõi, kiểm soát hành vi
- Sự chấp nhận rủi ro
- Các tiêu chuẩn đánh giá thành quả
- Sự chấp nhận mâu thuẫn
- Phản ứng với sự thay đổi môi trường
NGUỒN GỐC
◙ …………….
◙ Nhiệm vụ, thông lệ, định kiến tạo ra hình ảnh DN
◙ Tiếp nhận và truyền bá bởi những cộng sự ban đầu
Copyright2014©NgAnh
Ngoc
30
Stra.5sess
VĂN HÓA TỔ CHỨC – CORPORATE CULTURE
◙
◙
◙
◙
◙
BỀ MẶT (bên ngoài)
..
………..
.,…
.
.







.
Bố cục lá thư
Phong bì thư
…..
Fax form
Folder
Powerpoint Templates
Copyright2014©NgAnh
Ngoc







Brochure
.
.
.
.
TVC
Internet/Website
31
Stra.5sess
VĂN HÓA TỔ CHỨC – CORPORATE CULTURE
TRUNG GIAN
◙ .
◙ ..,…
◙ .
◙ ……
TẦNG SÂU (nền móng)
◙ .
◙ .
◙ .
HỮU HÌNH
- Thấy được
- Bề mặt
Copyright2014©NgAnh
Ngoc
VÔ HÌNH
- ……….
- …………
32
Stra.5sess
♦
••
♦“Văn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên đi tất cả,
là cái vẫn còn thiếu khi người ta đã học nhiều thứ”.
Copyright2014©NgAnh
Stra.5sess
33
.
“Edouard
Herriod”
Ngoc
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
÷ GIAI ĐOẠN 3
.
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
CỦA NHÀ QT LÀ CỘNG
TÁC VỚI NHÀ NƯỚC
1960s - NAY
NỀN TẢNG XÃ HỘI
1960s
÷ GIAI ĐOẠN 2
NỀN TẢNG TẬP THỂ
.
CÁI GÌ TỐT
CHO TỔ CHỨC THÌ
TỐT CHO XÃ HỘI
CHẤT LƯỢNG
SINH HOẠT
1930s
NỀN TẢNG CÁ NHÂN
Copyright2014©NgAnhNgoc
34
Stra.5sess
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ HIỆU QUẢ
“NHÀ QUẢN
TRỊ TRONG
XÃ HỘI
GIAI ĐOẠN
(…………………..)
HIỆN NAY
PHẢI CHỊU
TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI
TRONG VIỆC
MỤC
LÀM QUYẾT
TIÊU
ĐỊNH TRÊN
CÁC HOẠT
DOANH NGHIỆP
ĐỘNG KINH
KHÁCH HÀNG
DOANH CỦA (……………………)
(………………..)
MÌNH”
TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI CỦA
DN BAO GỒM
CÁC HÀNH
ĐỘNG VÀ CÁC
RÀNG BUỘC
NHẰM BẢO VỆ
VÀ CẢI TIẾN
PHÚC LỢI CỦA
XÃ HỘI ĐI ĐÔI
VỚI QUYỀN
LỢI CỦA DN.
MÔ HÌNH SỰ HÀI HÒA GIỮA CÁC MỤC TIÊU
-.
- .,
-.
- .- .
Copyright2014©NgAnh
Ngoc
35
Stra.5sess
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN
♦ Lợi nhuận : Mức lợi nhuận,tăng trưởng lợi nhuận
ROS, ROI, ROA, ROE, EPS, DPS,..
◘ ………………
◘ ……………………
◘ ……………………,…
◊ ………………………
◊ ………………………….
◊ …………………………………
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
36
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
S
M
A
R
T
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
37
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Session 1
Nguyễn Anh Ngọc, M.B.A
Harvard/ HIID / Hawaii University
Stra.5sess
Copyright2014©NgAnhNgoc
38

similar documents