Prezentace k veřejnoprávním smlouvám

Report
Uzavírání veřejnoprávních
smluv
Mgr. Petra Findová
odbor právní a Krajský živnostenský úřad
577 043 558, [email protected]
Zlín, 31. květen 2013
Právní úprava
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „SŘ“) - § 159 a násl.
• dle § 160 odst. 5 SŘ- územní samosprávné celky mohou
uzavírat veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon
státní správy, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a pouze se
souhlasem nadřízeného správního orgánu
• dle § 160 odst. 6 SŘ – územní samosprávné celky mohou
uzavírat veřejnoprávní smlouvy týkající se plnění úkolů
vyplývajících z jejich samostatné působnosti při výkonu veřejné
moci, jen stanoví-li tak zvláštní zákon
2
Předmět veřejnoprávní smlouvy
• přesná specifikace včetně konkretizace příslušných ustanovení
zákona a přesné určení rozsahu přenesené působnosti
• nejčastěji:
* § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
* § 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
* § 12 (rušení trvalého pobytu) a § 3 odst. 3 písm. g) až h) a § 10 b) (zapisování
údajů) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
* § 42 odst. 1 až 3, § 43 odst. 4, § 44 odst. 1 (RÚIAN) zák. č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
3
Postup při uzavírání veřejnoprávní smlouvy
1. schválení příslušným orgánem obce
- rada obce, ledaže by si pravomoc vyhradilo zastupitelstvo; v obcích, kde
není volena rada, schvaluje veřejnoprávní smlouvu zastupitelstvo obce
- veřejnoprávní smlouva musí být schválena před jejím podepsáním!!
2. podpis veřejnoprávní smlouvy osobou oprávněnou zastupovat obec
navenek (starosta, případně osoba jím pověřená)
3. zaslání žádosti o udělení souhlasu s uzavřením VPS nadřízenému
správnímu orgánu (krajský úřad)
4
Správní řízení o udělení souhlasu
Náležitosti žádosti:
• označení účastníků (název obce, adresa sídla, identifikační číslo)
• označení veřejnoprávní smlouvy
• důvod uzavření
• podpis osoby oprávněné (starosta, případně osoba jím pověřená – doložení
pověření či plné moci)
Přílohy žádosti:
• 1x stejnopis veřejnoprávní smlouvy
• doklad prokazující, že veřejnoprávní smlouva, k jejímuž uzavření je požadováno
udělení souhlasu, byla schválena příslušným orgánem obce (usnesení, příp. výpis
z usnesení, zápis z jednání)
→ veřejnoprávní smlouva je uzavřena dnem, kdy souhlas nabude právní moci
5
Povinnosti obce po uzavření smlouvy
Bezodkladně poté, co byla uzavřena (tedy po nabytí právní moci
rozhodnutí krajského úřadu, kterým byl k veřejnoprávní smlouvě
udělen souhlas), ji zveřejnit na úřední desce nejméně po dobu
15 dnů.
Obdobně se postupuje i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy
a při jejím zrušení.
6
Změna a zrušení veřejnoprávní smlouvy
Změna:
•
•
jen písemnou dohodou smluvních stran (dodatek); bylo-li k uzavření
veřejnoprávní smlouvy třeba souhlasu správního orgánu, je tohoto
souhlasu třeba i k uzavření této dohody (§ 166 odst. 1 SŘ)
prodloužení doby platnosti veřejnoprávní smlouvy – souhlas s uzavřením
dodatku musí nabýt právní moci před datem konce platnosti !!
Zrušení:
•
•
dohoda o zrušení; bylo-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy třeba
souhlasu správního orgánu, je tohoto souhlasu třeba i ke zrušení
výpověď
7
Děkuji za pozornost.
Krajský úřad Zlínského kraje

similar documents