Presentatie Irma Jongeneel

Report
Stand van zaken LSP
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie
Irma Jongeneel
Implementatiemanager
25 april 2013
Agenda
De VZVZ en het LSP
LSP: wat is het en wat kan je ermee?
Veiligheid
Regionaal gebruik
Aansluitingen op het LSP
Opt-in
Praktische tips
Vragen
Stand van zaken LSP
2
Stukje geschiedenis
Wet op EPD: verplichte deelname aan LSP voor
alle zorgaanbieders
Wet afgewezen door Eerste Kamer in april 2011
Afbouw betrokkenheid Minister in 2011
Zorgveld geeft bij Minister aan het
LSP te willen behouden
Oprichting VZVZ eind 2011
Verschillen:
Deelname op basis van vrijwilligheid
Alleen met toestemming patiënt (opt-in)
Ervaring opdoen op regionaal niveau
Stand van zaken LSP
3
Over de VZVZ
De VZVZ maakt zich sterk voor veilige en betrouwbare
uitwisseling van medische gegevens via het LSP.
Eind 2011 opgericht door koepelorganisaties van:
apotheken (KNMP),
huisartsen (LHV),
huisartsenposten (VHN),
ziekenhuizen (NVZ)
In samenwerking met Nictiz
Met steun van de Nederlandse Patiënten en
Consumenten Federatie (NPCF).
Stand van zaken LSP
4
HA
HAP
APO
Ledenraad
ZKH
Overig
St. VZVZ
Derdengelden
Koepeladviesraad
VZVZ Vereniging
Patiënten- en
privacyraad
Regioraad
Nictiz
Leveranciersraad
Stand van zaken LSP
St. VZVZ
Servicecentrum
5
Businessplan VZVZ
2013-2015
Financiering ZN:
Kosten LSP (exploitatie, ontwikkeling, implementatie)
Vergoeding voor lokale kosten zorgaanbieder
(Beperkt) geld beschikbaar voor regionale projecten
Tegemoetkoming kosten opt-in
Commitment zorgaanbieders om LSP ipv OZIS
te gaan gebruiken
Convenant tussen NPCF, koepels, ZN, ICT
leveranciers en Nictiz
Zie voor meer informatie over LSP
vergoedingen voor apotheken: www.knmp.nl
Stand van zaken LSP
6
Wat is het LSP?
Goed beveiligd netwerk voor uitwisseling
medische gegevens tussen zorgaanbieders
Via het LSP medische gegevens altijd opvraagbaar
Gegevens NIET centraal opgeslagen, LSP heeft
alleen verwijsindex. Dossiers blijven bij de
zorgverleners.
Verwijsindex bevat:
BSN
Zorgaanbieder
Gegevenssoort
Wat kan je met het LSP?
Uitwisseling medische gegevens
Huisartswaarneemgegevens
Professionele samenvatting
Waarneembericht
Voor wie? Waarnemend huisarts
Medicatiegegevens
Verstrekte medicatie
Contra-indicaties
Later ook voorschriften en mutaties
Voor wie? Apotheken, ziekenhuizen, huisartsen,
huisartsenposten
Veiligheid
Vergaande toegangsbeveiliging:
Persoons-authenticatie via UZI-pas
Systeem-authenticatie via UZIservercertificaat
Logging van alle berichtenverkeer via LSP en
mogelijkheid voor inzage patiënt
Zowel pro-actief als automatisch security
management
Monitoren op ‘verdacht’ berichtenverkeer
Jaarlijkse veiligheidsaudits
Hacktesten
Geen centrale opslag (medische) gegevens; het
LSP is een verwijsindex
Stand van zaken LSP
9
Regionaal gebruik LSP
Landelijke infrastructuur regionaal ingezet
Initiële regio-indelingen obv huisartsdienstenstructuur en bestaande OZIS ringen
Regio bepaalt en beheert zelf regiogrenzen
Zorgaanbieders in grensgebieden
in meerdere regio’s
Uitwisseling (voorlopig) alleen
binnen regio
Operationeel sinds 23 april j.l.
Stand van zaken LSP
10
Deelname aan LSP
LSP status zorgaanbieder
Huisartspraktijken
Aantal
0. Niet aangesloten
1. Afgesloten of
onderhoud
2. Aangesloten en niet
actief
3. Aangesloten en actief
Totaal
Huisartsenposten
(locaties)
Percentage Aantal Percentage
Apotheken
Aantal
Ziekenhuizen
Percentage Aantal Percentage
1082
583
26%
14%
12
11
10%
9%
316
695**
16%
35%
75
6
82%
7%
1577
(7*)
846
4088
39%
85
67%
40%
9
10%
21%
100%
18
126
14%
100%
799
(22*)
187
1997
9%
100%
1
91
1%
100%
* In aansluitproces
** waarvan 40% ketenapotheken
Drechtsteden
Apotheken: 23 aangesloten, waarvan 6 actief
Huisartspraktijken: 60 aangesloten, waarvan 19 actief
Aangemelde patiënten: 11.000, waarvan 40% door apotheken
Stand van zaken LSP
11
Gebruik LSP
Aantal Opt-In aanmeldingen
800000
700000
600000
500000
Verdeling:
huisartsen 500.000
apotheken 200.000
400000
300000
200000
100000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Week
Opvragingen per week (week 21)
Huisartswaarneemgegevens: 4450. door 8 HDS-en
Medicatiegegevens: 21.000 door 112 zorgaanbieders
Stand van zaken LSP
12
Opt-in
Wie moet het vragen?
Elke zorgaanbieder die gegevens van patiënt
beschikbaar stelt, waarbij niet op voorhand duidelijk is
wie ze zullen raadplegen.
Waarom?
Omdat de WGBO dat vereist.
Om zo volledig mogelijk beeld van de patiënt mogelijk te
maken voor andere behandelaren.
Wanneer?
Z.s.m.
Afgestemd op gebruik in regio
Afgestemd op uitfasering OZIS
Stand van zaken LSP
13
Beschikbare middelen
• Wachtkamerposters
• Brochures
• Flyers
• Nu op www.VZVZ.nl
• Verstuurd aan alle zorgaanbieders
• (Na)bestelbaar
• Website www.ikgeeftoestemming.nl
• Zorgverleners aanmelden via Vecozo portal
• Kaartjes voor patiënten bijv. voor in medicijnzakjes
Stand van zaken LSP
14
Hoe aan te pakken?
Regionale aanpak verhoogt motivatie bij zorgverleners.
Individueel vragen in praktijk/apotheek.
Waar huisarts en apotheek in één centrum zitten, de patiënt
vragen formulier in te vullen voor zowel de huisarts als de
apotheek. Huisarts vraagt dit mede voor de apotheek en
vice versa.
Mailing sturen naar de patiënten vanuit de huisarts en/of
apotheek met een toestemmingsformulier voor zowel
huisarts als voor apotheek. Antwoordenvelop verhoogt
response.
Patiënten attenderen op www.ikgeeftoestemming.nl via
nieuwsbrieven, websites etc.
Griepprik oproep gebruiken om toestemming te vragen.
Bij huisartsenpost en dienstapotheek formulier laten invullen
t.b.v. eigen huisarts en apotheek en deze doorsturen.
Stand van zaken LSP
15
Praktische tips
Wilt u aansluiten?
UZI abonnee worden
Contact opnemen met uw
leverancier(s)
UZI passen/kaartlezers/
servercertificaat aanvragen
gratis tot 1 juli
Aanvraag indienen voor
aansluiting
Zie de checklist voor
praktische hulp
Stand van zaken LSP
16
Praktische tips
Bent u al aangesloten?
UZI middelen nog geldig?
(3 jr)
Neem contact op met uw
leverancier(s)
Informeer betrokkenen
Beleg beheertaken
Zie de checklist voor
praktische hulp
Stand van zaken LSP
17
Vragen?
Stand van zaken LSP
18

similar documents