Prednáška č.8

Report
1. Výroba výliskov z kovových práškov
2. Výroba súčiastok z plastov
Prednáška č.8
Súčiastky, popri výrobe odlievaním,
tvárnením alebo trieskovým obrábaním, sa v
poslednom čase vo vzrastajúcej miere
vyrábajú lisovaním kovových práškov
 Požadovaná pevnosť súčiastky sa potom
dosiahne tepelným spracovaním, ktoré
nazývame spekanie
 Výrobou kovových práškov a ich
spracovaním na spekaný materiál a
spracovaním spekaných materiálov
tvárnením sa zaoberá prášková metalurgia

Jednou z historicky prvých PM súčiastok bolo
ložisko štartéra v motore Delco (USA, 1921)
 Potreba úspor materiálu a energie počas
2. svetovej vojny viedla k rýchlemu rozvoju
najmä výroby tvarovo zložitejších PM
súčiastok (vodiace krúžky delových striel,
puzdra hnacích pásov)
 Ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu vzrastu
produkcie PM súčiastok došlo v 60 - tých
rokoch zavedením výroby rozstrekovaných
práškov

Je metóda výroby obrobkov z práškov kovov,
oxidov a karbidov kovov a nekovových
práškov
 Výrobky práškovej metalurgie (PM súčiastky)
patria v súčasnosti k tzv. ekonomicky
efektívnym výrobkom pretože ich cena v
porovnaní so súčiastkami vyrábanými napr.
trieskovým obrábaním, môže byť až o 2550 % nižšia

Táto metóda sa používa v prípadoch keď:
- nie je možné daný materiál spracovať inou
technológiou
- je táto metóda hospodárnejšia než iné
- táto technológia dáva lepšie výsledky než
ostatné technológie
Výrobný postup sa skladá:
a) výroba práškov
b) úprava práškov
c) lisovanie práškov
d) spekanie výliskov s práškov
e) konečná úprava výrobkov
1.) Fyzikálnym spôsobom
 drvením a mletím - Cu, Fe, Al, Cr, Mn
 Rozprašovaním tekutého kovu vzduchom
alebo vodou - Pb, Zn, Sn, Al, Fe
 Kondenzáciou pár - Zn, Cd
2.) Chemickým spôsobom
 Založený na redukcii rúd - Cu, Ag, Fe, Ni, Co,
W, Mo, Ti
Nadväzuje na ich výrobu, spôsoby úpravy závisia na
ďalšom spracovaní
 Najčastejšie sa jedná o:
- redukcia práškov po ich výrobe rozprašovaním
vzduchom
- sušenie práškov po ich výrobe rozprašovaním
vodou
- preosievanie a triedenie práškov podľa veľkosti
častíc
- miešanie práškov podľa žiadaného zloženia
výrobkov
- pridávanie ďalších zložiek podľa zvláštnych
požiadavkov

Účelom je dosiahnutie čiastočne zhutneného
základného tvaru budúcich výrobkov pred ich
spekaním
 Spôsob lisovania, druh lisovacích nástrojov a
lisovací tlak závisí na spekanom materiály,
rozmeroch, tvaru a účelu výrobku

Spekaním sa rozumie tepelné pôsobenie na
polotovar zhotovený predchádzajúcim
lisovaním
 Teplota spekania závisí na druhu spojovacieho
materiálu a na jeho zložení
 Pri spekaní výrobku pod tlakom, hovoríme o
spekaní pod tlakom
 V prípade nebezpečia oxidácie prášku alebo ich
iného nežiaduceho chemického ovplyvnenia sa
spekanie prevádza v ochrannej atmosfére alebo
vo vákuu

Najčastejšími konečnými úpravami sú:
- opakované lisovanie a spekanie s cieľom
zvýšenia hutnosti a tím aj pevnosti
- dolisovanie za studena pre dosiahnutie
presného tvaru tvaru a rozmeru
- nauhličenie, využíva sa u oceľových
výrobkov, ktoré majú byť za účelom zvýšenia
tvrdosti kalené
- zaplnenie pórov kovom s nižšou teplotou
tavenia
- povrchová ochrana proti korózií
až 95 % využitie materiálu dané výrobou
súčiastky, bez nákladov na opracovanie (patrí
medzi bezodpadové technológie)
 50 % úspora energie
 75 % úspora na mzdách
 Dielce sa dajú vyrábať na jeden technologický
krok
 Super vysoká výrobná presnosť

Vypláca sa až pri obrovských sériách (drahé
stroje)
 Menšia hutnosť a tým aj pevnosť a
húževnatosť vyrobených materiálov

Plasty – sú dnes často využívané technické
materiály k výrobe súčiastok
 Vďaka svojím výhodným vlastnostiam sa
uplatňujú vo všetkých odvetviach výroby
 Patria k najmladším konštrukčným materiálom
 Sú ľahko technologicky a efektívne
energeticky spracovateľné tepelným
tvárnením


Proces spracovania plastov je kľúčovou
časťou celého procesu výroby plastových
súčiastok, vzhľadom nato, že výrazne
ovplyvňuje cenu výrobku
Rozdelenie technológií na spracovanie plastov:
a) Tvárniace technológie
b) Tvarovacie technológie
c) Doplnkové technológie
Technológie, pri ktorých sa značne mení tvar
východiskového materiálu (dochádza k
výraznému premiestneniu častíc materiálu)
 Tvárnenie prebieha za pôsobenia teploty a
tlaku
 Patrí sem: vstrekovanie, lisovanie, vytlačovanie,
valcovanie, odlievanie a pod.
 Výsledkom je výroba konečného dielu alebo
polotovaru

Technológie, u ktorých vychádzame s
polotovaru a hmota mení tvar bez veľkého
premiestňovania častíc
 Môže sa uplatňovať vplyv zvýšenej teploty aj
tlaku, ale nie je to podmienkou
 Patrí sem tvarovanie dosiek, výroba dutých
telies, ohýbanie trubiek, obrábanie plastov,
spojovanie a spekanie plastov

Slúži k úprave vlastnosti hmoty pred
spracovaním alebo ku konečnej úprave
hotových výrobkov
 Recyklácia plastov

Plastické hmoty možno spájať zváraním, tvoria
veľkú skupinu termoplastov ktoré možno
zmäkčiť teplom
 Zváranie plastických hmôt je v podstate
napodobenie zvárania kovov
 Podstata všetkých sposobov zvárania plastov
je rovnaká a je daná požiadavkou dosiahnuť v
mieste spojenia kvalitný zvarový spoj
 Rozdiel je len v sposobe privádzania tepla a to
buď od povrchu alebo stredu spoja

Vysoká chemická odolnosť
 100% tesnosť
 Nízka hmotnosť
 Dlhá životnosť
 Nízka cena
 Jednoduchá údržba
 Estetický vzhľad

Spaľovanie plastov je nebezpečné
 Keď sa plasty nespaľujú, odkladajú sa na
rôzne skládky, ktoré nemusia úplne
dodržiavať pravidla
 Plasty sa nerozkladajú

PLASTY sú jedným z najhoršie recyklovateľných
materiálov, pretože sa na trhu vyskytujú v
mnohých podobách
 Rozumieme opätovné využitie plastov
 Využíva sa buď samotný materiál alebo energia
ktorá je v ňom obsiahnutá
 Nakoľko prírodné zdroje na Zemi sú
vyčerpateľné, alebo sa obnovujú pomaly, je
nevyhnutné aby sa podiel recyklovaných surovín
pri výrobe výrazne zvyšoval, ideálne až na
úroveň 100%

[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej výroby , elfa s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 80-89066-720 , 142s.
[2] Blaščík a kol. – Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania , Alfa. ,Bratislava 1988, 063563-87 TTZ , 832s.
[3] Wikipedia, Dostupný z WWW:
<http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1%C5%A1kov%C3%A1_metalurgia > [online]
[12.1.2013]
[4] TUKE Sjf, Dostupný z WWW: <http://www.sjf.tuke.sk/ktam/stiahnut/spekane_materialy.doc>
[online] [12.1.2013]
[5] [Prášková metalurgia, Dostupný z WWW:
<http://www.ateam.zcu.cz/praskova_metalurgie.pdf>[online] [12.1.2013]
[6] Prášková metalurgia, Dostupný z WWW: <http://jhamernik.sweb.cz/Metalurgie.htm> [online]
[12.1.2013]
[7]] Výroba současti s plastu, Dostupný z WWW:
<https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/16396/2008_BP_Enekes_Lukas_85768.pdf
?sequence=1> [online] [12.1.2013]
[8]] Dulebová Ľ., Sobotová L., Dostupný z WWW:
<http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/11-2008/pdf/140-143.pdf>
[online] [12.1.2013]
[9]] Ižoľ P., Krass M., Dostupný z WWW:
<http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/13-2009/pdf/093-096.pdf>
[online] [12.1.2013]

similar documents