Presentatie stuurgroep volwassenenonderwijs

Report
Het volwassenenonderwijs en
EVC: van breakthrough naar
mastery?
Wie zijn wij?
Stuurgroep volwassenenonderwijs
Samenwerkingsverband tussen
- de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten (GO!
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, OVSG
(Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten), POV
(Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) en VDKVO (Vlaamse Dienst
Katholiek volwassenenonderwijs)
en
- Vocvo (Vlaams Ondersteuningscentrum voor het
volwassenenonderwijs)
Wat doet het samenwerkingsverband?
 Decretale opdrachten van het samenwerkingsverband: kennis- en
expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs
 9 terreinen:
1. Visie- en conceptontwikkeling onderwijs aan volwassenen
2. Evaluatie eindtermen/basiscompetenties
3. Netoverschrijdende ontwikkeling van opleidingsprofielen
4. Netoverschrijdende ontwikkeling van leerplannen
5. Nieuwe studie- of leergebieden voorstellen
6. Erkenning van verworven competenties (EVC)
7. E-leren
8. Onderwijs aan gedetineerden
9. Alle mogelijke andere vormen van samenwerking stimuleren
Wat doet de stuurgroep volwassenenonderwijs?
 Decretale opdracht: de inhoudelijke opvolging van de opdrachten
toegekend aan het samenwerkingsverband
 Nieuwe studie- of leergebieden voordragen t.a.v. de overheid
 Voorstellen van opleidingsprofielen voor de basiseducatie en/of voor
het secundair volwassenenonderwijs voordragen t.a.v. de overheid
De stuurgroep: wie zijn dat?
- Vertegenwoordigers pedagogische begeleidingsdiensten
- Vertegenwoordigers Vocvo
- Vertegenwoordigers leraren en directies CVO
- Vertegenwoordigers leraren en directies CBE
- Voorzitterschap (wisselt om de 2 jaar): Hilde De Meyer
[email protected]
- Secretariaat: Monique De Ridder [email protected]
Het volwassenenonderwijs: welke niveaus, welke opleidingen?
3 niveaus: basiseducatie (CBE) (7 leergebieden, 29 opleidingen)
secundair volwassenenonderwijs (CVO)
 31 studiegebieden, +/- 350 opleidingen
 algemene opleidingen (AV, HUI, KA, ICT, NT2, Talen)
 beroepsopleidingen (alle andere studiegebieden)
hoger beroepsonderwijs (CVO – in de toekomst
in samenwerking met hogescholen)
Aanbod volwassenenonderwijs:
www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs
(opleidingsprofielen)
www.stuurgroepvo.be/curriculumontwikkeling (leerplannen)
ALLE CURRICULA: MODULAIR, NETOVERSCHRIJDEND,
VOOR HEEL VLAANDEREN
Regelgevend kader volwassenenonderwijs
Art. 3.
§ 1. Het volwassenenonderwijs heeft als doelstelling enerzijds de cursisten de
kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn voor de
persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder
deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep of het beheersen
van een taal en anderzijds de cursisten in staat te stellen erkende
studiebewijzen te behalen.
Regelgevend kader EVC/EVK volwassenenonderwijs
Art. 3.
§ 2. Hiertoe voeren de centra ten minste de volgende opdrachten uit :
1° onderwijs organiseren in overeenstemming met de bepalingen van dit decreet;
2° leertrajectbegeleiding organiseren op het niveau van de individuele cursist;
3° de educatieve behoeften detecteren die aanwezig zijn bij de eigen doelgroep;
4° het aanbod aan volwassenenonderwijs van de centra op elkaar afstemmen;
5° streven naar samenwerking en afstemming tussen de centra en andere
publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen;
6° reeds verworven competenties beoordelen of certificeren.
Art. 49 [Het samenwerkingsverband moet gezamenlijk volgende opdrachten
opnemen:]
[…]
6° de ontwikkeling van instrumenten en procedures in zake de erkenning
van al verworven competenties coördineren en ondersteunen;
Verwezenlijkingen in het studiegebied Algemene Vorming
=? (tweedekansonderwijs/drop-out SO)  diploma SO via CVO =
Ofwel certificaat AAV + certificaat beroepsopleiding
Ofwel ASO-opleiding
Gerealiseerd:
 een uniform toelatings- en vrijstellingenbeleid in de (modules van de)
opleiding AAV
 vrijstellingen voor AAV via EVK
 schoolrapport/resultaten examencommissie
 studiebewijzen binnen studiegebied AV
 studiebewijzen buiten studiegebied AV
 finaal instrument sinds april 2013 aangeboden aan alle centra met
onderwijsbevoegdheid AAV
 vrijstellingsproeven AAV
Verwezenlijkingen in het studiegebied Algemene Vorming en wat we
eruit geleerd hebben…
Knelpunten
 Expertise
 Gelijkgerichtheid
 Beperkte “houdbaarheid” van de vrijstellingsproeven
 Goodwill (geen afdwingbaarheid)
Sterke punten
 Gemeenschappelijke “standaard” namelijk de (verkaveling van)
eindtermen zoals vastgelegd in (de modules van) het opleidingsprofiel
AAV
 Gemeenschappelijk belang van de instellingen
 Correcte en uniforme benadering van de (kandidaat-)cursist
 Draagvlak bij centra en koepelorganisaties
Nu reeds: opportuniteiten van de veralgemeende modularisering
volwassenenonderwijs voor EVC/EVK
=? Per opleiding: één opleidingsprofiel voor heel Vlaanderen
 Zelfde modules
 Zelfde clustering van competenties binnen de modules
 Zelfde duurtijd van modules
 Zelfde instapvoorwaarden per module
Uitdagingen:
 Validiteit van de evaluaties (cf. doorlichtingen…)
 Standaarden = opleidingsprofielen?
Uitrol Vlaamse kwalificatiestructuur… erkende beroepskwalificaties
Bijkomende opportuniteiten inzake EVC/EVK:
 Per opleiding: eenzelfde referentiekader voor alle onderwijs- en
opleidingsverstrekkers nl. de erkende beroepskwalificatie (EBK)
 Voor het volwassenenonderwijs:
 één-op-éénrelatie EBK-opleidingsprofiel
 Competenties EBK onverkort in OP volwassenenonderwijs
 Zelfde modulaire trajecten VO-Leren & Werken – VDAB? – Syntra?
 EBK ook het referentiekader voor EVC-standaarden
Om verder over na te denken: relatie EBK /vs/ OP /vs/ EVC-standaard
 EBK = EVC-standaard?
 EBK = referentiekader voor de EVC-standaard?
 Opleidingsprofiel VO = EVC-standaard?
 EBK+OP = referentiekader voor de EVC-standaard?
 Wat omvat een EVC-standaard nog bovenop de EBK en/of het OP??
ESF-Projectvoorstel Bekwamer dan je denkt
 Waarom en waarom nu?
 Wat?
 Focus op EVC-procedures voor beroepsgerichte opleidingen
gebaseerd op ingeschaalde beroepskwalificaties.
 Prioriteit aan beroepsopleidingen die in combinatie met aanvullende
algemene vorming tot een diploma secundair onderwijs leiden
 Ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde methodieken voor
EVC-procedures die transfereerbaar zijn naar andere opleidingen
i.s.m. Associatie UGent.
 De methodieken/instrumenten verder operationaliseren en testen in
CVO’s (9 centra stelden zich kandidaat)
 De betrokken beroepssectoren (IPV, OCH, Horeca Vorming) leveren de
testkandidaten aan
 Ontwikkeling en implementatie van een afsprakenkader voor de
CVO’s.
ESF-Projectvoorstel Bekwamer dan je denkt: doelgroepen
 Kandidaat-cursisten die werkzaam zijn in een geselecteerde sector,
kortgeschoold zijn en de ambitie hebben alsnog een diploma of certificaat te
behalen;
 Kandidaat-cursisten die ingeschreven zijn als werkzoekenden en die hun
eerder verworven competenties in kaart wensen te brengen en zo nodig te
versterken via een opleiding;
 Vroegtijdige schoolverlaters die hun competenties in kaart wensen te
brengen en via een tweedekansfunctie hun schoolloopbaan willen
vervolledigen.
Het belangrijkste uitgangspunt is hier vooral hun positie op de arbeidsmarkt
versterken, een van rechtswege erkend onderwijscertificaat van een
beroepsopleiding behalen en eventueel een diploma secundair onderwijs
behalen.
ESF-Projectvoorstel Bekwamer dan je denkt: welke competenties?
EVC- instrumenten en -procedures voor:
 Medewerker bakkerij
 Bakker
 Banketbakker
 (Kelner
 Hulpkelner)
 Machinale houtbewerker
 Meubelmaker
 Interieurbouwer
Waarom deze?
 prioritair voor de partner-sectoren
 Opleidingen die reeds geactualiseerd (zullen) zijn o.b.v. de EBK
ESF-Projectvoorstel Bekwamer dan je denkt: olievlekeffect
De geselecteerde competenties en opleidingen zijn testcases.
Na afronding van dit project wordt de methode verder uitgerold naar de andere
beroepsgerichte opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs.
Om verder over na te denken:

Wat is generaliseerbaar? Wat is opleidingsspecifiek?

Procedureel: afspraken in de schoot van de ontwikkelcommissie OP
(= opleidingsverstrekkers + sectoren) ?
ESF-Projectvoorstel Bekwamer dan je denkt: stappenplan







Verkenningsfase
Ontwikkeling van een instrumentarium en van procedures
Testen van instrumentarium en procedures
Validering van het instrumentarium en de procedures
Afsprakenkader met de CVO’s
Disseminatie van de resultaten
Rapportering
ESF-Projectvoorstel Bekwamer dan je denkt: bouwstenen
Bouwstenen voor de realisatie van een kwaliteitsvolle en transfereerbare EVCprocedure zijn onder meer:
 Het bepalen van de doelgroep: in dit project is de focus reeds duidelijk
gekozen.
 Het expliciteren van de meerwaarde van een EVC-procedure voor een
kandidaat-cursist
 Het verloop van de EVC-procedure
 De kwaliteitseisen van de EVC-procedure (i.s.m. AKOV)
In het projectvoorstel betrokken
CVO’s:
In het projectvoorstel betrokken
sectoren:
CVO Kisp
CVO Rivierenland
CVO TSM
CVO Tanera
CVO Provincie Antwerpen
CVO Janitor
CVO VSPW Hasselt
CVO Spermalie
PCVO Waas & Durme
Opleidingscentrum Hout (OCH)
Initiatieven voor Professionele
vorming van de Voedingsnijverheid
(IPV)
Horeca Vorming
Contact…
[email protected] (voorzitter)
[email protected] (secretaris)

similar documents