โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก

Report
886201
หลักการโปรแกรม 1
Lecture 2: ตัวแปรอยางง
การรับขอมู
่ าย,
่
้ ลเขา้
,
การคานวณและแสดงผลลัพธ ์
การรับขอมู
้ ลเข้า
• ในการคานวณบางอยาง
เราตองรั
บคาบางค
า่
่
้
่
เขามาเป็
นตัวแปรในการคานวณ เช่น
้
โปรแกรมคานวณพืน
้ ทีส
่ ี่ เหลีย
่ ม ตองมี
การรับคา่
้
ความกวาง
และความยาวของสี่ เหลีย
่ ม เพือ
่
้
นามาคานวณพืน
้ ที่
• โปรแกรมตองจ
าคาที
ั เขามานี
้
้
่ ร่ บ
้
• การจาคา
บคานั
่ ทาไดโดยการเก็
้
่ ้นใส่ตัวแปรไว้
• ดังนั้น จึงตองมี
การประกาศใช้งานตัวแปรใน
้
โปรแกรม
การประกาศตัวแปร
ชนิดข้ อมูล ชื่อตัวแปร ;
ตัวอยางเช
่
่น
int count;
double area, result;
char x;
string name;
การประกาศตัวแปรพรอมก
าหนดคา่
้
เริม
่ ตน
้
int count = 0;
double area = 0.0;
char x = ‘A’;
string name = “Hello”;
การประกาศตัวแปรแลวก
้ าหนดคา่
ภายหลัง
int number;
double result;
Assignment Statement
number = 5;
result = number + 10;
ข้อควรระวังในการเขียนคาสั่ งกาหนดคา่
• number = 5;
ไมได
งการเปรียบเทียบ แตหมายถึ
งการนาคา่
่ หมายถึ
้
่
5 ไปเก็บในตัวแปรชือ
่ number
• result = number + 10;
ไมได
า่ result ทางซ้าย
มีคาเท
่ หมายความว
้
่ ากั
่ นกับ
า่
ให้นา
number + 10 ทางขวา แตหมายความว
่
คาที
่ เ่ ก็บในตัวแปร number มาบวกกับ 10 กอน
่
เมือ
่ ไดผลลั
พธแล
บในตัวแปรชือ
่
้
้
้นาคาที
่ ไ่ ดไปเก็
้
์ วให
result
คาสั่ งทีใ่ ช้ในการรับคาข
่ ้อมูลเข้า
• คาสั่ งทีใ
่ ช้ คือ cin
• กอนจะรั
บคาข
ยมที่
่
่ อมู
้ ลเขา้ เราตองเตรี
้
นั่นคือ
เก็บคา่ ให้กับขอมู
่
้ ลนั้นๆ กอน
ตองมี
ตวั แปรมารองรับเพือ
่ ทีจ
่ ะจาคาที
้
่ ่
รับเขามาเอาไว
้
้
รูปแบบการใช้คาสั่ ง cin
int x;
cin >> x;
cout << x *
x;
ตัวอยางที
ป
่ รากฏบน
่
หน้าจอ เช่น
5
ประกาศตัวแปร x ชนิด
จานวนเต็ม เพือ
่ เอาไว้
จาคาจ
่ านวนเต็มที่
รับคเขาสั
ามา
ใช
่ รับคา่
้ ้ ่ ง cin เพือ
ชนิดจานวนเต็ม มา
เก็บไวในตั
วแปร x
้
แสดงคา่ x ยกกาลัง 2
ออกทางหน้าจอ
รูปแบบการใช้คาสั่ ง cin
•
กรณีทรี่ บ
ั คาข
า่ 1 คา่
่ อมู
้ ลเขามากกว
้
สามารถเขียนคาสั่ ง cin เพียงบรรทัดเดียว
หรือเขียนแยกบรรทัดก็ได้
int x, y;
cin >> x
>> y;
int x, y;
cin >> x;
cin >> y;
ตัวอยาง
่
จงเขียนแนวทางการแกปั
วเตอร ์
้ ญหาดวยคอมพิ
้
ในการหาปริมาตรทรงกระบอก และแสดงคาปริ
มาตรที่
่
คานวณได้
ต้องการอะไร
ตองการค
านวณปริมาตรของรูปทรงกระบอก
้
ต้องการเอาตพุ
่
์ ตอยางไร
คาปริ
มาตรทรงกระบอกเป็ นรูปแบบเลขทศนิยม
่
ทางจอภาพ
การวิเคราะหปั
์ ญหา
ข้อมูลเขา้ ความสูงของทรงกระบอก (h) และรัศมีของ
ทรงกระบอก(r) เป็ นรูปแบบเลขทศนิยม
วิธก
ี ารคานวณ
ปริมาตรทรงกระบอก =
 x รัศมี2 x ความสูง
ขัน
้ ตอนการประมวลผล
1. เริม
่ ตน
้
2. รับคาความสู
งและคารั
่
่ ศมีของทรงกระบอก
2 x h
3. คานวณคาปริ
ม
าตร
จาก
ปริ
ม
าตร
=

x
r
่
4. แสดงคาปริ
มาตรทรงกระบอกทางจอภาพ
่
5. จบการทางาน
การเขียนโปรแกรม
เปลีย
่ นขัน
้ ตอนการทางานให้อยูในรู
ปรหัส
่
ภาษาคอมพิวเตอร ์ การเขียนโปรแกรมจะตองเขี
ยนตามภาษาที่
้
คอมพิวเตอรเข
้
้ภาษาระดับสูง หรือระดับตา่ ซึง่
์ าใจโดยอาจใช
สามารถเลือกไดหลายภาษา
การเขียนโปรแกรมแตละภาษา
้
่
จะตองท
าตามหลักไวยากรณ์ (syntax) ทีก
่ าหนดไวในภาษานั
้น
้
้
โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
?
return 0;
}
โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double
h, r;
return 0;
}
ข้อมูลเขา้
ความสูงของ
ทรงกระบอก (h) และ
รัศมีของทรงกระบอก
(r)
เป็ นรูปแบบเลขทศนิยม
โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double h, r;
cin >> h >> r;
return 0;
}
คาสั่ ง cin ใช้ในการรับ
คาจากผู
่
้ใช้มาเก็บไว้ที่
ตัวแปร h และ r
ตามลาดับโดยทีผ
่ ้ใช
ู ้ตอง
้
ป้อนคาแรก
(เก็บที่ h)
่
แลว
้ enter จากนั้น
ป้อนคาที
่ อง 2 (เก็บที่
่ ส
r) แลวกด
enter อีก
้
ครัง้ หนึ่ง
โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double h, r;
double volume;
วิธีการคานวณ
ปริมาตรทรงกระบอก =  x รัศมี2 x ความสูง
cin >> h >> r;
volume = 3.14159 * (r*r) * h;
return 0;
}
โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
double h, r;
double volume;
cin >> h >> r;
volume = 3.14159 * (r*r) * h;
cout << “Result = ” << volume;
return 0;
}
แสดงผลลัพธ ์
ออกทาง
หน้าจอ
โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก (แสดงผล
เป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include
using namespace std;
<iomanip> เพือ
่
int main()
เรียกใช้คาสั่ ง
{
setprecision
double h, r;
double volume;
กาหนด
รูปแบบการ
cin >> h >> r;
แสดงผลลัพธ ์
volume = 3.14159 * (r*r) * h;
เป็ นทศนิยม
cout << fixed << setprecision(2);
2 ตาแหน่ง
cout << “Result = ” << volume;
ออกทาง
return 0;
หน้าจอ
}
โปรแกรมพิมพข
์ ้อมูลนักเรียน
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
}
ให้เขียนโปรแกรมเพือ
่ รับชือ
่ และกลุม
่
วิชาโปรแกรมมิง่ ของนักเรียน
จากนั้นให้แสดงขอความดั
งตัวอยาง
้
่
ตอไปนี
้
่
Hello, Susan (3401)
(จากตัวอยาง
Susan คือชือ
่
่
return 0;
นักเรียน และ 3401 คือกลุม)
่
โปรแกรมพิมพข
์ ้อมูลนักเรียน
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
string name;
int group;
cin >> name;
cin >> group;
return 0;
}
รับชือ
่ และกลุมวิ
่ ชา
โปรแกรมมิง่
โปรแกรมพิมพข
์ ้อมูลนักเรียน
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
string name;
int group;
cin >> name;
cin >> group;
แสดงผลลัพธ ์
ออกทาง
หน้าจอ
cout << “Hello, ” << name
<< “ (” << group << “)” << endl;
return 0;
}
แบบฝึ ก
หัด
ลองเขียนโปรแกรมตอไปนี
้
่
• โปรแกรมสาหรับคานวณพื ้นที่สามเหลี่ยม
• โปรแกรมสาหรับคานวณความยาวรอบรูปของวงกลม
• โปรแกรมสาหรับเปลี่ยนหน่วยเมตรเป็ นเซนติเมตร

similar documents