Budgeting model

Report
Конфиденциально
ORACLE HYPERION PLANNING
Implementation in NIS
Budapest, 20.11.2014
1/7
Конфиденциально
Road to success
Define
requirements
2
Define
strategy
Define
execution
plan
Конфиденциально
Key points to remember
Budgeting and management consolidation reports are integrated part of
complex reporting system of every company
During process and budgeting model definition you will be able to discover
most of the weaknesses of current budgeting process, optimize time and
resources
During process and budgeting model definition all relevant stakeholders
must be actively included in the project
3
Конфиденциально
Steps to develop new methodology
Issue cod ng
Walkthrough
Voice of the users
Potrebno stanje za naredni radni dan
Category
Sub-category
Data source
Missing data (not all
data are in the
system)
no
Data source/Report
processing
Missing data (not
booked when
necessary)
Report automation
no, but could be
Data source/Report
processing
Missing data (not
booked when
necessary)
Report automation
no, but could be
Data source/Report
processing
Missing data (not
booked when
necessary)
Report automation
no, but could be
Sektoru za upravljanje
rizicima
NAPLATA ŠTETE
FIN-06
Financials
IPO-1 - Planirana plaćanja
obaveza za usluge prema
ino dobavljačima i ino
kreditorima (porez po
odbitku)
Direkciji za poreze
Medium
DNEVNO
Dostavljeni
Ekspert
pojednačni IPO-1
koordinator I
od BO delova i
Direktor Sektora
matice NIS
5 min
Excel
FIN-07
Financials
PREGLED REALIZOVANIH Operational
PRINUDNIH NAPLATA
Performance
Sektoru za planiranje
Medium
DNEVNO
Stručni saradnici
Izvodi banaka
30 min
Excel
FIN-08
Financials
PREGLED PROVIZIJA
NAPLAĆENIH OD
BANAKA (banke zadužuju
račune NIS a.d. za provizije
platnog prometa prema
tarifi)
Sektoru za planiranje
Medium
DNEVNO
Stručni saradnici
Izvodi banaka
30 min
Excel
Planning &
control
Financial
Direction
Medium
NEDELJNO
Stručni saradnici
Izvodi banaka
30 min
Excel
Izveštaj ne može da se dobij iz SAPa zato što se odnosti na inokreditore i ino dobavljače za usluge,
a u SAP-u ne može da se uradi filter
- odnosno ne postoji podatak da je
obaveza po osnovu usluge kako bi
mogao filter da se zada
Potrebno stanje za naredni radni dan
Potrebno stanje za prethodni radni
dan - Podaci iz izvoda nisu
proknjizeni u SAP-u do trenutka do
kada se pravi izvestaj - Pitanje je da
LI TO UOPSTE MOZE DA SE
UNAPREDI?
Potrebno stanje za prethodni radni
dan - Podaci iz izvoda nisu
proknjizeni u SAP-u do trenutka do
kada se pravi izvestaj - Pitanje je da
LI TO UOPSTE MOZE DA SE
UNAPREDI?
real time problem frequent reporting
Data source/Report
processing
Missing data (not
booked when
necessary)
Report automation
Data source
Missing data (type of
product (product/service)
does not exist in the
system)
no, but could be
Data source/Report
processing
Missing data (not
booked when
necessary)
Report automation
no, but could be
Is there posibility of improvement?
real time problem frequent reporting
Is there posibility to generate report in
SAP, based on whole imported bank
statements to SAP, without further
booking of analytical items per bank
statement
no, but could be
Материал к Совету Директоров (рафинатная
производственная программа)
Седница Извршног одбора НИС а.д.
Београд, 21.12.2010.г.
1/7
real time problem frequent reporting
1/7
V.22
Is there posibility of improvement?
№
1
Missing data modelfunctionally in SAP
problem
Is there posibility to define information
of liability type in SAP (is this service or
goods purchase based liability)
real time problem frequent reporting
Is there posibility of improvement?
Процеси /
Процессы
2
Обим радова на
ТКРС / Объем работ
на ТКРС
9
15
несрећа
Коэффициент
/
бушења
Эффективность
/
Бригада сати / Бригада часы
22
на
- Русија / Россия
Обавезе за
инвестиције /
Обязательства по
инвестициям
Общие
Инвестиције за ОФС / Инвестиции для ОФС
пословних
активности
/
6
7
8
inflow
из
деловой
Cash
outflow
из
пословних
активности
предпринимательской деятельности
Investment cash flow за ОФС / Инвестиции для ОФС
/
Cash
outflow
по
0.66
1.68
2,310
0/3/4/57
0.00
0.00
600
420
11.83
38.10
6,696
5,964
1/4/5/52
0.70
1.82
0
620
32.26
6,264
1.27
0.00
0
0
0.00
6,527
42
36
39
4.80
10.00
14.75
120
95
100
80
0
0
15
0
15
Индекс /
Индекс
Процена остварења
од почетка
године/Ожидаемое
исполение с начала
года
Бизнис план oд
почетка године /
Бизнес план с
начала года
9 = 6/7
10 = 5/6
11 = 6/8
12
13
0/5/56
36
10.00
17
Индекс /
Индекс
28
0/13/29/335
0%
#DIV/0!
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
68%
118%
95%
117%
48%
0%
#DIV/0!
385%
#DIV/0!
949%
#DIV/0!
31%
#DIV/0!
112%
86%
208%
91%
0.27
1.51
2,910
8,132
11.85
180
10.00
330
52%
0
67
320
62
45
103%
87%
143%
300
1,175
62
45
103%
87%
143%
300
1,128
#DIV/0!
0
0
0
0
3
0
0
8
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
2
31%
113%
0%
169%
0
0
11
331
382
112
87%
111%
295%
1,288
2,055
546
614
460
89%
107%
119%
2,761
2,960
мил РСД
542
502
534
400
94%
108%
126%
2,486
2,724
мил РСД
42
44
80
61
54%
96%
72%
275
236
3
60
43
7%
#DIV/0!
54%
5%
2239%
65
162%
11%
-402
-748
130%
77%
70%
-43
-56
1
77%
7%
-5727%
45
85
78%
99%
67
-522
-3
2
112
0
20
108
-400
48
110
55
12
мил РСД
мил РСД
130%
11%
167%
76
395
91
Redni broj
Naziv KPI (ključnog pokazatelja)
Opis
Jedinica mere (npr. EUR, RSD, Frekvencija merenja
Odgovorna organizaciona jedinica
(formula po kojoj se računa KPI/ podaci koji sačinjavaju KPI)
tona, %)
(npr. nedeljno, mesečno)
Izvor podataka
Postavljeni target (ciljna vrednost)
Promet DAS-a na maloprodajnim objektima, po BS sa kojih
dobijamo operativne podatke o realizaciji Das-a, ulja i
usluga (restorana)
hilj.dinara
dnevno
operativni podaci sa BS
praćenje dnevne realizacije DAS-a i
usluga i poređenje sa planiranim
SMA Sales PRO
vrednostima i praćenje ostvarenje plana
2 Promet po BS za period
Promet DAS-a na maloprodajnim objektima, po BS sa kojih
dobijamo operativne podatke o realizaciji Das-a, ulja i
usluga (restorana)
hilj.dinara
kumulativ (nedeljno,dve
nedelje,tri nedelje i
Sektor DAS-a
mesečno)
operativni podaci sa BS
praćenje dnevne realizacije DAS-a i
usluga i poređenje sa planiranim
SMA Sales PRO
vrednostima i praćenje ostvarenje plana
praćenje dnevne realizacije DAS-a i
usluga i poređenje sa planiranim
SMA Sales PRO
vrednostima i praćenje ostvarenje plana
Sektor DAS-a
3 Selektorski izveštaj za DRP
Ukupna realizacija DAS-a i usluga
hilj.rubalja
nedeljno i mesečno
Sektor DAS-a
Operativni podaci sa BS i podaci iz sistema SAP I
BI
Pregled prodaje DAS (kolicinski i vrednosno) i
4 prihod od ostalih usluga za mesečni operativni
plan
Pregled DAS i ostalih usluga za mesečni operativni plan
hilj.dinara, hilj.rubalja
mesečno
Sektor DAS-a
Operativni podaci sa BS i podaci iz sistema SAP I
BI
praćenje mesečne realizacije DAS-a i
usluga i poređenje sa planiranim
SMA Sales PRO
vrednostima i praćenje ostvarenje plana
Pregled prodaje DAS (kolicinski i vrednosno) i
5 prihod od ostalih usluga za GFO tekuce godine po
mesecima
Pregled DAS i ostalih usluga po kvartalima (rebalans plana ) hilj.dinara, hilj.rubalja
kvartalno i godišnje
Sektor DAS-a
Operativni podaci sa BS i podaci iz sistema SAP I
BI
praćenje realizacije DAS-a i usluga i
poređenje sa planiranim vrednostima i
praćenje ostvarenje plana
SMA Sales PRO
6 Promet DAS-a po BS po grupama roba
Ukupna realizacija DAS-a i usluga
mesečno
Sektor DAS-a
Operativni podaci sa BS i podaci iz sistema SAP I
BI
praćenje realizacije DAS-a i usluga
SMA Sales PRO
hilj.dinara, hilj.rubalja
Prihodi i marža u prometu robe dopunskog
Prihodi, razlika u ceni u prometu robe DAS po grupama roba,
hilj.dinara
asortimana i usluga (DAS)
po vrsti usluge, po BS
(Prihodi/nabavna vrednost *100) -100 , po grupama roba
%
DAS, po BS
Prihod od prometa robe dopunskog asortimana po Prihod od prometa robe DAS po grupama roba, po BS / m2
9
hiljada dinara / m2
m2 prodajnog prostora
prodajnog prostora
7
Mesečno
Blok PRO
Podaci iz sstema SAP-a i BI
SMA Sales PRO
8 Procenat trgovačke marže za robu široke potrošnje
Mesečno
Blok PRO
Podaci iz sstema SAP-a i BI
SMA Sales PRO
Mesečno
Blok PRO
Podaci iz sstema SAP-a i BI
10 Prodaja po dobavljačima
Prodaja na BS po dobavljaču, artiklu - komadno
komad
zadat interval
Sektor DAS-a
Sektor DAS-a
u cilju plaćanja prodate robe (prema
ugovoru)
SMA Sales PRO
11 Prodaja po dobavljačima
Prodaja na BS po dobavljaču, artiklu -finansijski
hilj.dinara
zadat interval
Sektor DAS-a
Sektor DAS-a
u cilju plaćanja prodate robe (prema
ugovoru)
SMA Sales PRO
Sastavljanje standardne matrice asortimana za
12
mrežu BS
Različita kategorija BS ima različitu matricu asortimana
komad
mesečno
Sektor DAS-a
administratori DAS-a sa iz regiona
SMA Sales PRO
u cilju praćenja kretanja grupe robe
SMA Sales PRO
13 Tabela procena kriterijuma za izbor dobavljača
Procena prema kriterijumu za izbor dobavljača u bodovima
određivanje bodova po
kriterijumu za procenu
mesečno
Sektor DAS-a
Sektor DAS-a
SMA Sales PRO
14 Zalihe DAS- po BS
Zalihe dasa fininsijski
hilj.dinara
Mesečno
Sektor DAS-a
Podaci iz sstema SAP-a i BI
SMA Sales PRO
15 Koeficijent obrta zaliha
16 Broj dana vezivanja zaliha
Izveštaj o ostacimazaliha DAS-a za prethodni
17
mesec
Ukupan promet DAS-a / prosečno stanje zaliha za posmatran
koeficijent
period u tonama
Broj dana u mesecu (kvartalu, periodu, godini)/koeficijent
broj dana
obrta zaliha
Vođenje računa o robama sa rokom trajanja
broj dana
18 Izveštaj ABC - analiza
Mesečno, kvartalno,
periodično
Sektor DAS-a
Podaci iz sstema SAP-a i BI
SMA Sales PRO
Mesečno
Sektor DAS-a
excell
SMA Sales PRO
Mesečno
Sektor DAS-a
Operativni podaci sa BS
Mesečno
Sektor DAS-a
Podaci iz sstema SAP-a i BI
SMA Sales PRO
SMA Sales PRO
19 Izveštaj XYZ - analiza
SMA Sales PRO
20 Kartice isporuka DAS-a na BS
21 Plan troškova po CFO -DAS
Primer
SMA
1 Dnevni promet po BS
SMA Sales PRO
Pregled troškova po CFO -ima (MT, Konto, plan)
u dinarima
mesečno
Sektor DAS-a
excell
planiranje troškova mesec za određena
SMA Sales PRO
konta
22 Broj fiskalnih računa
Broj fiskalnih računa po BS, dnevno
dnevno
dnevno
Sektor DAS-a
operativni podaci sa BS
SMA Sales PRO
23 Eksterna nabavka DAS-a za tekuci mesec
Eksterna nabavka DAS-a za tekuci mesec
u dinarima
mesečno
Sektor DAS-a
Podaci iz sstema SAP-a i BI
SMA Sales PRO
24 Eksterna nabavka DAS-a po dobavljaču
Eksterna nabavka DAS-a za tekuci mesec po dobavljačima
u dinarima
25 Eksterna nabavka DAS-a po grupi proizvoda
Eksterna nabavka DAS-a po grupi proizvoda po svakoj BS
u dinarima
Blok Prerada - ukupni troškovi
Zbir svih relevantnih troškova prerade (hemikalije,
energetika, ostali varijabilni troškovi, ostali fiksni troškovi,
mlrd. RSD
materijal i usl. Održavanje, zarade, premije, troškovi admin.
Bloka Prerade
prema potrebi za zadat
interval
prema potrebi za zadat
interval
Kvartalno
Sektor DAS-a
Podaci iz sstema SAP-a i BI
SMA Sales PRO
Sektor DAS-a
Podaci iz sstema SAP-a i BI
SMA Sales PRO
Blok REF
SAP (i alternativni izvori ako postoje)
1.995 za Q1 2010 BP
SMA Sales
Emphasis on:
• Strateg c vs Operat ng
KPIs
• Cons stency check
(Name / Formu a /
Measure/ Data source)
• Best Pract ces
K
Strategic Plan
Ov erv iew
M
Alinm ent
to MOP
хиљ.т
Y
2011-2013
-
-
-
мил. м3
Y
2011-2013
-
-
-
RSD/т.н.е
Y
2011-2013
-
-
-
%
Y
2011-2013
-
-
-
Ефективност инвестиција
RSD/т.н.е
Y
2011-2013
-
-
-
Обим резерви- Концесије (нафтни
еквивалент)
хиљ. т.н.е
Y
2011-2013
-
-
-
Производња нафте и гаса у концесијама
(Ангола)
Strategic Plan
Ov erv iew
M
тыс.т.н.е
Y
2011-2013
-
-
-
Strategic Plan
Ov erv iew
K/M
EBITDA
млрд.RSD
Y
2011-2013
-
-
-
Strategic Planning
K/M
Заједнички
- EBITDA Блока у 2020 г. –
127 млрд.динар
EBITDA (UPS)
RSD billion
Y
2011-2020
-
-
-
K
Заједнички
- NPV Блока 311
млрд.динар
NPV
RSD billion
Y
-
-
-
Заједнички
- Реализација пројеката у
иностранств у у 1-2
региона са нив оом
NIS Производња Иностранство / NIS
произв одње од најмање
Производња Србија
30% од проув одње у Србији
(до 2 мил.тона)
percentage
(million tonnes)
Y
-
-
-
2011-2020
-
-
-
Strategic Planning
76
Strategic Planning
K
379
197
304
182
-2,238
-2,199
-68
-65
Level 2: Operat ona
p ann ng a gnment
KPI list
Strategic Plan
Ov erv iew
0
47
366
584
мил РСД
Коефицијент обрта залиха у РС (RRR)
21
мил РСД
мил РСД
мил РСД
Lifting Costs
K
0
64
64
3
Производња гаса у РС
K
Strategic Plan
Ov erv iew
Alinm ent
to B-plan
m
m
m
Strategic Planning
M
Нафта
- Произв одња у Србији 1,3
мил.тона
Производња нафта
million tones
Y
Strategic Planning
M
Нафта
- Произв одња у пројектима
у иностранств у у
максималној в аријанти 1,8 Производња нафта
мил.тона/год (најмање 30%
од укупне прозв одње)
million tones
Y
2011-2020
-
-
-
Strategic Planning
M
Нафта
- Залихе 21,9 мил.тона
(Србија + концесије)
Залихе
million tones
Y
2011; 2013; 2020
-
-
-
Strategic Planning
M
Нафта
- OPEX – 4,5 дол.УСД. / boe
OPEX
USD/boe
Y
2011-2020
-
-
-
Strategic Planning
M
Гас
Произв одња у Србији- 926
мил. м3, укључуући
произв одњу
Производња гаса
неконв енционалног гаса 250 мил. м3/ год (најмање
20% од укупне произв одње)
million m3
Y
2011-2020
-
-
-
Strategic Planning
M
Гас
Произв одња из пројеката у
иностранств у - 1200 мил.
м3/год у максималној
Производња гаса
в аријанти (најмање 30% од
укупне произв одње)
million m3
Y
2011-2020
-
-
-
Strategic Planning
M
Гас
Залихе 14,3 млрд. м3
(Србија + концесије)
Залихе
billion m3
Y
2011-2020
-
-
-
Strategic Planning
M
СО2
Произв одња у Србији 500
мил. м3
Производња СО2
million m3
Y
2011-2020
-
-
-
Strategic Planning
M
ТНГ
Обезбеђење улаза гаса у
ТНГ-Елемир најмање 400
мил м3/годишње
Обезбеђење улаза гаса
million m3
Y
2011-2020
-
-
-
Strategic Planning
M
ТНГ
Произв одств о ТНГ не менее
Производња TNG
30,000 тонн/год
tonnes
Y
2011-2020
-
-
-
√
√
√
√
√
√
Issue cod ng
RACI Matrix
Block / Area
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
дo налп синзи Б
/ енидог актечоп
с налп сензи Б
адог алачан
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS
а ње ра в тс о а не ц о р П
актечоп до
еомеади жО/енидог
алачан с еинелопси
адог
31
752/62/81/2
3.0
21
019,2
6/5 = 01
%0
!0/VID#
!0/VID#
!0/VID#
091,03
891
%801
033
31
%33
752/62/81/2
%811
0
3.0
!0/VID#
76
78.1
%25
09.8
003
7/6 = 9
481,23 %0
91#,03
!0/V0ID
!0/VID#
74
0
11
550,2
069,2
167,2
684,2
081
%381911
%961
00.01
882,1
572
003
%27
12
19
550,2 %11
403
832,286-
%45
%07
427,2%7275-
16
%
00304,41
,9#
!06/4V1ID
0
%7
0
%87
0
5%
8.101
15
1
%4
%031
%761
069,2
991,256-
%
783.141
%69
003
!0/VID#
74
593
791
48916,213
58 %
%99
081
02 %592
%93
82
82,1
%5
%11
167,2
%77
%261
%031
847-
%6784,2
%77
1
00.01
56
%78
08
%78
!0/VID#
55
!0/VID#
2%
11311
5%
4 111
%911
023
76
%701
204-
0
%621
6%
5-801
501
DAS
572
%27
571,1
%69
67
821,1
!0/VID#
0
%7
973
DAS
593
791
19
281
403
991,2-
832,2-
56-
86-
033
%45
0
11
%11
%7
%4934-
%811
632
1
1
3Д%
С5Р9лим
%68
%711
1Д3С
3 Р лим
93
Д%
С8Р4лим
645
%59
ДСР лим
57.41
%621
!0/VID#
%99
!0/VID#
%0
58
%5
02
56
847-
%77
1
211
%961
54
%592
76
!0/VID#
204-
%911
2
2 %13
80%
178
24
0
0
06
2
004-
1
1
2
3
/ исе ц о р П
ыссе ц о р П
№
2
1
1
2
ESX
3
4
/ ањешуб мибО
яинеруб меъбО
5
6
%45
435
16
%87
ыдохсар еынноицарепо еичорП
12
ДСР лим
кон ыр й ыннартсони-игулсУ / утшижрт они ан егулсу онпукУ
иицазитрома
аз езевабО
натсинемкруТ / натсинемкруТ / ејицитсевни
22
оп автс ьлетазябО
яиссоР / ајисуР мяицитсевни
йоволед зи wo0lfni hsaC / итсонвитка Дхи
ол
соп зи
aбCураз ан игулсу еичорП / утшижрт они ан егулсу елатсО СнРвл
им
екнwыoрlfnмiонhжsе
32
итсон ьлетяед
ДФ
СО
Рл
игулсу ,яибреС С
/ иам
јибрС - егулсу СФО -
51
61
71
S5P2U ялд игулсУ / у-SPU егулсУ
81
hsaC /
485
91
245
02
34
%45
%11
%9322
%5
02
54
2
%11
%261
56
76
801
%77
%031
847-
204-
225-
004-
ДСР лим
%7
%77
1
65-
011
34-
3-
ДСР лим
84
ДСР лим
21
ДСР лим
игулсу ,яибреС СФО / ајибрС - егулсу СФО -
wolftuo
hsaC
wolF hsaC
62
72
Block …
Block …
Block …
A/R
R
R
Reports
C/I
C/I
Reports
C/I
A/R
R
R
Reports
I
A/R
I
Grupa aktivnosti / Uloge
52
итсон витка хин волсоп зи wolftuo hsaC
итсон ьлетяед йокс ьлетаминирпдерп
СФО ялд иицитсе вн И / СФО аз wolf hsac tnemtsevnI
/
Br
12
22
32
42
можебур аз игулсу СФО / о втснартсони егулсу СФО оп
Sektor CSM
31
41
/ ајадорП
ажадорП
С4И2Н ялд игулсУ / у-С ИН егулсУ
wolF hsaC
итсонвитка хинволсоп зи wolftuo hsaC
еищбО / ејицазитрома зеб СФО 6и2дохсар ин волсоп инпукУ
итсон ьлеДтС
яР
едлй
ио
мкс ьлетаминирпдерп
иицазитрома атечу зеб СФО ыдохсар е ынноицарепо
СФО ялд иицитсевнИ / СФО аз wolf hsac tnemtsevnI
72
зеб )ејицартсинимда зеб СФО( аси врес акол Б идохсар ин волсоП
ДСР лим
зеб )иицартсинимда зеб СФО( аси врес ытартаЗ / ејицазитрома ытартаЗ / и вокшорТ
иицазитрома
/ ејицазитрома зеб )ајицартсинимда СФО( идохсар ин волсоп илатсО
24
ДСР лим
зеб )яицартсинимда СФО( ыдохсар е ынноицарепо еичорП
иицазитрома
аз езе вабО
/ ејицитсе вни
3
ДСР лим
СФО ялд иицитсе вн И / СФО аз ејицитсе вн И
оп а втс ьлетазябО
мяицитсе вни
йо волед зи wolfni hsaC / итсон витка хин волсоп зи wolfni hsaC
06
ДСР лим
итсон ьлетяед
wolftuo
44
55
211
3
6м
6о
3жебур аз игулсу СФО /ДоСвР
тслниам
ртсони егулсу СФО -
оп
205
08
0
58
ДСР лим
СФО ялд иицитсевнИ / СФО аз ејицитсевнИ
ДСР лим
%031
%07
№
2
ESX
СФО(
0
65
ДСР лим
004
%99
)яицартсинимда
65
ДСР л3им
ДСР лим
645
416
3-
%49
зеб
ДСР л1и3м3
283
21
064
ДСР л0им
8
84
211
225%98
%7
46
ДСР лим
0
0
34-
%69
ДСР лим
46
26
26
3
%761
%7275-
/ исе ц о р П
ыссе ц о р П
хинја2ћ1арбоас тнејицифеоК
йирава хынтропснарт
јдо2р
7
СИиНтаясл3
иб
гулсУ / у-СИН егулсУ
7ы
1сач адагирБ / итас адагирБ
ан а водар мибО
анитошуб јорб нижа вкс х ынна воритномер о втсечилоК / анитошуб хина вотномер јор Б тобар меъбО / СРКТ 8
SPU ял4д2игулсУ / у-SPU егулсУ
81
СРКТ ан
0е
.0б1ур аз игулсу СФО 0/ 8о.в4тснартсони егулсу С0Ф0О
.0-1
%52
ямер в еон виткудорпеН / емер в он виткудорпеН
9
мо0ж
wolF hsaC
еищбО / ејицазитрома зеб СФО идохсар инволсоп инпукУ
485
ДСР лим
91
азитрома атечу зеб СФОmы
wolftuo hsaC001/ итсон витка хин5в9олсоп зи wolftuo 0hи2
sиa
1цC
k дохсар е ынноицарепо
акимсйес Д2 / акимзиес Д2 хикчизифоеГ мибО
01
62
итсон ьлетяед йокс ьлетаминирпдерп
меъбО / а водар
б )ејицартсини
0СФО ялд иицитсе вн И 0/ СФО аззеw
0мда зеб СФО( аси врес а2кmол
k Б идохсар ин волсоП
акимсйес Д3 / акимзиес Д3 тобар хиксечизифоеГ 11
245
ДСР лим
зеб ol)fиhиsцaаcрtтnсeиm
ниtsмeдvаnI зеб СФО( асиврес ыт7а2ртаЗ / ејицазитрома ытартаЗ / ивокшорТ 02
зистУром
анииицгаул
/ а)иси врес иксрадур( утшижрт мећамод ан егулсУ
51
51
71
ДСР лим
21
) ыси вресетфен( екн ыр монне втсечето
/ ејицазитрома зеб )ајицартсинимда СФО( идохсар инволсоп илатсО
54
0!01/1VID#
%311
!0/VID#
832,286-
54
0
%801
%27
67
991,2-
82
44
%301
%301
34
!0/VID#
%111
%701
65%621
56-
%49
%78
%78
55
%031
0о
8п
!0/VР
I D#
2Д0С
5 лим
%811
08
%341
аћерсен
тка 4х6и9н,5волсоп зи wolfni 6h9
sa
7й2о5в
,6олед з3и wolfni46h2s,a6C / итсон вДиС
6,C6
Р лим
итсон ьлетяед
63
24
63
игулсу ,яиД
брСеРСлС
ФО / ајибрС - егулсу СФО 663
им
%211
%802
%341
593
19
403
435
%25
16
0
572
67
791
0 %86
ДСР лим
0%811
%13
416
004-
!0/VID#3-
004
%45
%87
882,1 %261
281
%583
%949
!0/VID#
167,2
46%0
ДСР лим
4!06/VID#
!0/VID#
26
0
0
84 283
%33 21
684,2
973
№
2
ESX
/
000002/ .рб / итсонбосопс ендар моктибуг ас а вејачулс хинћерсен тнејицифеоК
сасУ
р и/н в)ои6лс6си.о0вПрес иксрадур( утш
анидиогхул
ижрт мећамод ан егулсУ
7з2е.1б )ејицартсинимд
0а
7.0зеб СФО( аси вре0с0.а0кол Б
иртТас/к0е2воч
итсонбосопсодурт йеретоп с веачу2л1с х ынтсачсен тнеициффэоК
шсое
зеб )иица7р1тсинимда зеб СФО( аДсС
и вРрлеисм ытартаЗ / ејицазитрома ытартаЗ
)ы/сиивворке
тфен( екныр монневтсечето
иицазитрома
ДССР
нлы8ар6т.сй1О
ыннартсони-игулсУ 0
/ у0т0ш0и0ж0р1т/.орнби а-нон
еж
гуолрсо
у донптунке
УициффэоК / аћерсен 31хинјаћарбоас тнејицифеоК
0/0.е0јицазитр6о5ма зеб2)8а.ј1ицартсинимда
0и0
Фл
О
(м.и0дохсар ин волсокпои
mk
йира ва х ынтропснарт
зеб )яицартсинимда СФО( ыдохсар е ынноицарепо еичорП
12
65
ДСР л0и0м6
ната
сирнаетм
круТ / натсинемкруТ 4о1девзаР / ењешуб онжартсИ
0
0
ем
еинеруб еонч
иицазит0р1о3
м,а2
/ ајадорП
аз езе вабО
0
026
689,3
аратем яиссоР / ајисуР - еинеруб еонноицатаулпс5к1Э / ењешуб оноицатаолпскЕ
0
ДСР л0и2м4
ажадорП
/ ејицитсе вни
СФО ялд иицитсе вн И / СФО аз ејицитсе вн И
22
ьтсон виткефф Э
/
ањешуб
гоноицатаолпске
тсонсакифЕ
оп а втс ьлетазяб0
О001/анад
00.0
62.23
0
ДСР л0и1м.83 екныр монжебур3а8з.1а1н игулсмуяе
Пв/нуитшиажрраттеом
ни ан егулсу елатсО 61яинеруб огонноицатаулпскэ
иицчиотсре
%0
5Д1СР лим
3
%19 06 8
%801
211
801
%98
064
225-
003
%9322
%77
DAS
!0/VID#
!0/VID#
2
%782
0
26
24
!0/VID#
0
0
!0/VID#
24551
!0/VID#
54
091,03 %13011
1%
2 11
%07
069,2
DAS
54
44
019,2 %301
231,8 !0/VID#
34
48.42 !0/VID#
09.8
08.4
ДСР лим
7/6 = 9
59
ДСР лим
0
485
0
%0
ан игулсУ / )иси врес иксраду0р0(00у0тш
рб
т м
гуилф
сУ
01иж
/.р
-оенћжаомроодд атннее
иц
фэоК
86.1
) ыси вресетфен( екн ыр монне втсечето
mk
н ыр й ыннартсони-игуласрУа/туетмшижрт они ан егулсу онпукУ
01к3о,2
еинеруб еончодевз3а1Р / ењешуб онжартсИ
4
а ње ра в тс о а не ц о р П
инчесеМ
/ ањешуб мибО
689,3
њ1ешуб оноицатаолпскЕ
5
синем
инчесеМ арантаетм
гокрнучТе/снеамтсинемкериунТе-руб еонноицатаулпск Э / е4
налп инвитарепо
яинеруб меъбО
налп инвитар0е0п0о1/анаандалп ьгтосновнивтиа
пф
оЭ
ткрееф
/ цесаењ
бдорП
гоноаицциан
таиодлепЈске
тсонсакифЕ
онерав3т8с.О
ме/ш
ааузја
11
6
/ цесем ићукет аарзатем/ цесем ићяи
усксеотРаз/ ајисуР ажадорП
я/ иенре5ер1
/енидог ел шорп
/ а њариналп
муб огонноицатаулпскэ
йынчясеМ
зо н гор П
)аналп огонвитарепо огончясем яицазилаер( И ПК
оегконл
кб
ац
ичн6и
даЕгир Б / итас адагир Б
9те
6
,а6уФраз ан игулсу еичориПта
с јорб т они ан егулсу елатсО -йынчясеМ
ы
са
а1д
7
ыш
р омроп
н6ж
йынвитарепо / утшижря
иненлопси
ан аводар мибО
адог
й ы н в и та ре п о
яинеремзи
йи щукет ан налп
огончясем
63
анитош
бНјоярлбд
нижаУ
вк/сух-С
ыИ
ннНае
ворицтянсоеммеразовнтаслепчилоК / анито7
ш1уб хинавотномер јорБ тобар меъбО / СРКТ 8
СуИ
цясем
аналп и
оггуолнсв
и та ре
по гулсУ
СРКТ ан
яинавориналп
00.01
% цясем йищукет ан
ямерв еонвиткудорпеН / емерв онвиткудорпеН
9
SPU ялд игулсУ / у-SPU егулсУ
81
8
7
6
5
4
3
021
mk
акимсйес Д2 / акимзиес Д2 хикчизифоеГ мибО
01
еищбО / ејицазитрома зеб СФО идохсар ин волсоп инпукУ
меъ
65/5/0
25/5/4/1
75/4/3/0
25/6/4/0
.фе9о1к
итбсОон/ чаавроздоарр
п скедн И / итсонтнерапснарт xедн И
иицазитрома атечу зе2б
0
mС
k ФО ыдохсар еынноицарепо
акимсйес Д3 / акимзиес Д3 тобар хиксечизифоеГ 11
2Д4СР лим
00.01
663
8/6 = 11
6/5 = 01
001
82
%301
15.1
891
74031
%
427,2
3
итсончарзорп скедн И / итсонтнерапснарт xедн И
/ итсонбосопс ендар моктибуг ас а вејачулс хинћерсен тнејицифеоК
итсонбосопсодурт йеретоп с веачулс х ынтсачсен тнеициффэоК
0Д0С
.0Р лим
0Д0С
6 Р лим
0Д2С
4 Р лим
0Д1С
.8Р3 лим
/ скедн И
с
е9д
4Дк6С
,Р5нлИим
3 63
57.41
08
%49205
003
55706,21
%
DAS
%84
133
21
%59
533/92/31/0 645
!0/VID#
72.0
0
%7275-
/ исе ц о р П
ыссе ц о р П
)аналп огонвитарепо огончясем яицазилаер( И ПК
4
.феок
000002/ .рб
итас/ке воч
28.1
65 0
65 026
0 62.23
/ скедн И
/ скедн И
скедн И0 462,6 скедн И
76
632
67
DAS
71
00.0
0
еомеади жО/енидог
%590
725,6
алачан с еи
нелопси
%а
7д
11о3г
93
%621
416
!0/VID#
4%
35811
ацинидеЈ
/ ерем
ацинидЕ
яинеремзи
5
25/6/4/0
66.0
%0 51
!0/VID4#6
%8646
0
а ње ра в тс о а не ц о р П
8ч
11
ак%те
о0п до 00.0
%802
283
31
064 752/62/81/2
!0/VID#
3.0
004 %25
281
DAS
%811
%98
%49
821,1
67
%33
211
%701
0
%87061
0
67
2
%78
033
%911
%621
571,1
632
DAS
001
!0/VID#
0
51
!0/VID#
2%
6 583
2%
6 949
!0/VIдDo#налп син
0з%и1Б3
/ енидог актечоп
с налп сен0з%и2Б11
%19
адог алачан
%801
8 %68
0
%13
09.8
%111
%592
023
0
501
462,6
63
6/5 = 01
00.01
%0
!0/VID#
54 !0/VID#
54 !0/VID#
0
6
00.0
0000001 /.рб -онжород тнеициффэоК / аћерсен хинјаћарбоас тнејицифеоК
00.0
86.1
3
йира ва х ынтропснарт
ањеmрkавтсо анецорП
инчесеМ
006
013,2 инчесеМ
аратего
мнчесем
4
налп инвитарепеи
онеруб еончодевзаР / ењешуб онжартсИ
налп инвитарепо аналп гонвитарепо
онеравтсО 689,3
цееис
нсикдЭеЈ
/ ањешуб мибО
024
а/рцаетсеемм ићукет аз
не
ем
рубазеонноицатаацуи
лп
/ ењешуб оноицатаолпскЕ
5
/ цесем ићукет аз
/ скеднИ
/енидог ел шорп
/ ањариналп
/ ерем
яинеруб меъбО
йынчясеМ
однгорьПтсонвиткеффЭ
0001/анза
ањешуб ацги
онноиидцЕатаолпске )атнсаолнпсаокгиофнЕвитарепо огончясем яицазилаер( И ПК
скедн0И1.83 огол шорп ткаФ38.11
йынч/ясеМ
6
й ы н в и та ре п о
ненлопси
араяти
ем
адог
й ы н в и та ре п о
яинеремязиинеруб огонноицатаулпскэ
йищукет ан налп
огончясем
цясем аз налп
469,5
696,6
итас јорб
ысач адагир Б / итас адагир Б
7
цясем
аналп огонвитарепо
ан а водар мибО
яинавориналп
24
63
анитцояшсуебмјойрибщункиежтаа
вн
кс х ынна воритномер о втсечилоК / анитошуб хина вотномер јор Б тобар меъбО / СРКТ 8
СРКТ3ан
7/6 = 9
8
7
6
5
4
08.4
00.01
%
ямер в еон виткудорпеН / емер в он виткудорпеН
9
65/5/0
25/5/4/1
75/4/3/0
25/6/4/0
.феок
итсончарзорп скеднИ / итсонтнерапснарт xеднИ
59
021
mk
акимсйес Д2 / акимзиес Д2 хикчизифоеГ мибО
01
ое
дјаарчулс хинћерсен тнејицифеоК
000002/ .рб / итсонбосопс ендар мом
ктеиъ
бб
угОа/ саавв
%0 0
72.1
00.2
0mk
66.0
ие
зиаф
0 07.0
3т/саокнибмозсиоепссо
Дд3урттоб
итас/кевоачкимсйес Ди
йа
ер
рехтиокпсесчв
чуолесГхы1н1тсачсен тнеициффэоК
28.1
0
026
/ скеднИ
с6к2е.2д3нИ
8/6 = 11
57.41
08
82
%301
%301
!0/VID#
75/4/3/0
07.0
00.0
93
%49
%7
08
19,2
28
31,8
%7
8.#42
!0/V4ID
12
7
25/5/4/1
72.1
%0
%711
!0/VID#
%811
15.1
641,9 %341
58.11!0/VID#
а ње ра в тс о а не ц о р П
инчесеМ
инчесеМ
гончесем
налп инвитарепо
налп инвитарепо аналп гонвитарепо
цесем аз
/ цесем ићукет аз
/ цесем ићукет аз
/ а њариналп
йынчясеМ
зо н гор П
йынчясеМ
й ы н в и та ре п о
яиненлопси
й ы н в и та ре п о
йи щукет ан налп
огончясем
цясем аз налп
цясем
аналп огонвитарепо
яинавориналп
цясем йи щукет ан
8
%0
%68
21
%802
%84
533/92/31/0
%621
%59
2.#0
!0/V7ID
000,4 %341
003
0
973
онеравтсО
/енидог ел шорп
огол шорп ткаФ
адог
/ скедн И
скедн И
!0/VID#
%583
!0/VID#
0
а ње ра в тс о а не ц о р П
дo!0н/V
ал
IDп#синзи Б %949 актечоп%д8о6
0
/ енидог актечоп
/ скеднИ
еомеади жО/енидог
с !0
н/аVлID
п#сензиБ %13
%е8л1о1пси 00.0скедн И
алачан с еин
адог алачан
адог
%19
%211
%59
725,6
231,8
48.42
481,23
571,1
821,1
427,2
DAS
/ скедн И
скедн И
8/6 = 11
65/5/0
15.1
000,4
641,9
58.11
00.01
023
0
501
0
DAS
DAS
/ скедн И
скедн И
533/92/31/0
72.0
78.1
081
DAS
Block …
Ključne odluke
DAS
1
Reports
1.1
Reports
1.1
Reports
1.2
Reports
LUB
дo налп синзи Б
/ енидог актечоп
с налп сензи Б
адог алачан
а ње ра в тс о а не ц о р П
актечоп до
еомеади жО/енидог
алачан с еинелопси
адог
31
752/62/81/2
3.0
78.1
KPI dictionary
000,4
641,9
58.11
21
091,03
571,1
09.8
033
0
76
003
821,1
003
0
0
74
0
12
11
550,2
/ скедн И
скедн И
8/6 = 11
6/5 = 01
882,1
167,2
684,2
!0/VID#
!0/VID#
!0/VID#
%25
78.1
000,4 %341
!0/VID#
572
991,2-
832,286-
!0/VID#
0
5
!01/VID#
41672.0
!0/VID#
780.014 %25
%811
43515.1
%27
!0/VID#
%031
000,4 %341
%69
003
%45
%87
%99
%5
%11
167,2
%261
%07
%77
%031
427,2%7275-
64116,9 %341
58.11!0/VID#
0
%7
0
15
1
%4
82
82
2,1
%93
%761
%6784,2
%77
0
481,23 %0
572
67
973
6%
5-87061
%621
001
54 !0/VID#
0
%33
!0/VID#
225-
004 %25
%4934-
16
0
%031
550,2 %11
%761
%07
427,2%7275-
15
1
%4
%0
58 %961
%99
%5
%11
167,2
%77
%031
847-
%6784,2
%77
1
%261
832,286-
1
2
%84
57.41
1Д3С
3 Р лим
08
ДСР лим
645
!0/VID#
ДСР лим
%301
2%
11311
02 %592
5%
4 111
%911
76
%701
204-
%621
6%
5-801
%27
%45
%11
%9322
54
0
%13011
%7
%031
54
44
%301
!0/VID#
34
!0/VID#
%782
%69
!0/VID#
оп
%492Д0С
5 Р л8и2м
%78
08
%78
/ исе ц о р П
ыссе ц о р П
№
2
1
1
24
2
3ДСР лим
06 8
21
004
3- 435
16
ДСР лим
645
ДСР лим
416
004-
2Д0С
5 Р лим
08
0
55
58
211
)яицартсинимда
65
0
0
/ исе ц о р П
ыссе ц о р П
1
1
663
оп
24
34
3
2
56
76
801
21
ДСР лим
%031
847-
204-
225-
004-
ДСР лим
%7
%77
1
65-
34-
3-
84
ДСР лим
wolftuo
71
дo налп синзи Б
/ енидог актечоп
с налп сензи Б
адог алачан
а ње ра в тс о а не ц о р П
актечоп до
еомеади жО/енидог
алачан с еинелопси
адог
31
752/62/81/2
3.0
78.1
000,4
641,9
58.11
21
091,03
09.8
033
0
76
571,1
003
821,1
003
0
/ скедн И
скедн И
8/6 = 11
6/5 = 01
0
74
0
12
11
550,2
882,1
069,2
167,2
%0
!0/VID#
!0/VID#
!0/VID#
427,2
7/6 = 9
8
684,2
!0/VID#
%25
78.1
000,4 %341
641,9 %341
791
19
403
991,2-
832,2-
56-
86-
%7
08
19,2
28
31,8
%7
%13
%78
033
501
%621
76
%801
%98
%49
003
%27
821,1
%69
003
%87
15
1
%4
%99
550,2 %11
069,2
82
82
2,1
%93
%5
%761
%11
167,2
%261
%07
%77
%031
427,2%7275-
%6784,2
572
%77
780.014 %25
64116,9 %341
67
72
832,286-
%0 51
%811
43515.1
%7
08
19,2
%59
%49
205
%301
08 231,8
%78
44
%301
8.#42
!0/V4ID
55
91#,03
!0/V0ID
!0/VID#
34
!0/VID#
023
56
%911
033
76
%701
0
204-
%621
76
6%
5-801
0
847-
501
1
%69
003
!0/VID#
0
%7
0
12
%031
550,2 %11
069,2
8/6 = 11
57.41
%13011
%782
801
%98
82 !0/VID#
15
1
%4
82
82
2,1
%93
%19
%801
%33
211
%811
064
225%4934-
004
%45
16
%87
%341
%78
%341
08
%78
0
%0
%99
%5
%621
416
!0/VID#
004-
%961
58
02
%261
847-
%77
1
832,286-
21
%811
3- 435
%031
572
67
593
19
0%211
%68
06 8
%802
84 283
%25
%11
167,2
403
2%
6 583
0 %13
3
!0/VID#
!0/VID#
%77
%6784,2
51
245!0/VID#
24 %949
26
!0/VID#
%07
991,256-
63
6/5 = 01
00.01
663
485!0/VID#
0
54 !0/VID#
54 !0/VID#
0
0
2
%761
427,2%7275-
632
67
973
791
281
)аналп огонвитарепо огончясем яицазилаер( И ПК
4
3
.феок
000002/ .рб
итас/ке воч
65 0
65 026
/ скедн И
скедн И
0 62.23
0 462,6
3
001
%0
003
%27
821,1
ацинидеЈ
/ ерем
ацинидЕ
яинеремзи
5
25/6/4/0
66.0
71 28.1
00.0
93
08
645
!0/VID#
891
2%
11311
09.8
5%
4 111
67
593
19
403
991,256-
6
75/4/3/0
00.0
/ исе ц о р П
ыссе ц о р П
2
№
1
56
!0/VID#
55
!0/VID#
2%
11311
%592
5%
4 111
%911
76
%701
%621
6%
5-801
%0 5Д1СР л0и0м.0
!0/VID#
34
!0/VID#
%69
%7
%13011
%782
801
%98
0
3
0
2
211
064
225%4934-
%45
%87
004
16
0
58
0
06 8
84 283
21
416
0
ДСР лим
0
1
2
3ДСР лим
ДСР лим
2Д0С5Р лим
08
55
211
663
оп
24
3
06
Reports
A/R
Reports
Reports
/ исе ц о р П
ыссе ц о р П
№
2
1
ESX
2
C/I
C/I
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C/I
C/I
мО / ајибрС - егулсу СФО игулсу ,яибДрС
еР
С лСиФ
ДСР лим
1.3.2
C/I
/ ајадорП
ажадорП
%5
02
54
2
%11
%261
56
76
801
%77
%031
847-
204-
225-
004-
ДСР лим
%7
%77
1
65-
34-
3-
ДСР лим
84
ДСР лим
21
ДСР лим
wolftuo
hs a C
R
Reports
R
Obluka Generalnog direktora o ciljnim količinama za
sačmu
61
C/I
A/R
C/I
A/R
81
91
02
1.3.3
Reports
12
22
wolF hsaC
52
Reports
R
32
42
итсон витка хин волсоп зи wolftuo hsaC
итсон ьлетяед йокс ьлетаминирпдерп
62
СФО ялд иицитсе вн И / СФО аз wolf hsac tnemtsevnI
72
/
A/R
Reports
51
аз езе вабО
/ ејицитсе вни
оп а втс ьлетазябО
мяицитсе вни
игулсу ,яибреС СФО / ајибрС - егулсу СФО можебур аз игулсу СФО / о втснартсони егулсу СФО оп
R
C/I
Reports
71
SPU я4
л2
д игулсУ / у-SPU егулсУ
СФО ялд иицитсе вн И / СФО аз ејицитсе вн И
йо волед зи wolfni hsaC / итсон витка хин волсоп зи wolfni hsaC
итсон ьлетяед
%9322
Odluka Generalnog direktora o ciljnim količinama za
ulje
R
A
Reports
Reports
3
4
/ ејицазитрома зеб )ајицартсинимда СФО( идохсар ин волсоп илатсО
зеб )яицартсинимда СФО( ыдохсар е ынноицарепо еичорП
иицазитрома
ДСР лим
ДСР лим
%45
%11
A
Reports
1
можебур аз игулсу СФО / о втснае
ритщ
собнО
и ег/улсеујиСцФ
olбF hsСaФCО идох5с2ар ин волсоп инпукУ
аО
зит- рома wзе
485
ДСР лим
wolftuo hsaC / итсон витка хин волсоп зи wolftuo hsии
aц
Cазитрома атечу зеб СФО ыдохсар е ынноицарепо
62
итсон ьлетяед йокс ьлетаминирпдерп
зеб )ејицартсинимда зеб СФО( аси врес акол Б идохсар ин волсоП
245
Рл
сиmнtиsм
СФО ялд иицитсеДвС
нИ
/ иСм
ФО аз еwбolf)и
hиsц
aа
c рtnтe
evдnаI зеб СФО( аси врес ы7т2артаЗ / ејицазитрома ытартаЗ / и вокшорТ
иицазитрома
44
34
011
R
R
Reports
1
аз езе вабО
ДСР лим
яиссоР / ајисуР / ејицитсе вни
СФО ялд иицитсе вн И / СФО аз ејицитсе вн И
22
оп а втс ьлетазябО
0
ДСР лим
екн ыр монжебураз ан игулсу еичорП / утшижрт они ан егулсу елатсО мяицитсе вни
йо волед з3и wolfni hsaC / итсон вД
итСкР
а лхиимн волсоп зи wolfni hsaC
С ИН ял3д2 игулсУ / у-С ИН егулсУ
итсон ьлетяед
1Д3С3Р лим
ДСР лим
645
0043- 435
Reports
Reports
1.3
№
2
ESX
0
%031
%07
%99
0
%761
%7275-
/ исе ц о р П
ыссе ц о р П
зеб )ејицартсинимда зеб СФО( аси врес акол Б
сасУ
р и/н в)оилссиовПрес иксраду0
анидиогхул
р(00у0т0ш0и1ж/.рртб м-еоћнажмоордод антнееигуцлисфУфэоК / аћерсен хинјаћарбоас тнејицифеоК
71
ДСР лим
21
шсоертТфен0( 2екн ыр монне втсечето
зеб )иицартс2и8н.и1мда зеб СФО( а0с0и.0
врес ытартаЗ / еји8ц6а.з1итрома ытартаЗ
) ы/сиивворке
mk
йира ва х ынтропснарт
иицазитрома
65
ДС6Р лим
кон ыр й ыннартсони-игула
сУ
ра/ туетш
мижрт они ан егулсу онпукУ
еинеруб еончоде в3з1аР / ењешуб онжартс И
/ ејицазитром0а зеб )ајицартсинимд0а0С
ФО( идохсар ин волс0о1п3,и2латсО
зеб )яицарт0с2и6нимда СФО( ы0д2о4хсар е ынноицарепо689е,3ичорП
арнааттесмине1м2круТ / натсинемкреуиТне
65
ДСР лим
- руб еонноицатаулпск Э / е4њ
1 ешуб оноицатаолпскЕ
иицазитрома
/ ањешуб мибО
%864Д6СР л0им
5
яинеруб меъбО
01/анад
ьтсон виткефф Э
/
ањ/еш
тсонсакифЕ
ајуабдорПгоноицатаолпске
аз езе ва0б0О
%8110
00.0
0Д1С.8Р3лим
38.11
6
0 62.23
яиссоР / ајисуР яин5е1руб огонноицатаулпскэ
ажадорП
/ ејицитсе ванриатем
ДСР лим
СФО ялд иицитсе вн И / СФО аз ејицитсе вн И
22
оп а втс ьлетиатзаясбјО
%590
725,6
4Д6С9Р
,5лим
ысач6а
7
0 462,6
екн ыр мон6ж9е6б,у6раз ан игулсу еичорП
/ утшоиржбрт они ан егулсу елатсО 1дагир Б / итас адагир Б
ан а водар мибО
мяицитсе вни
%711
93
2и4тка хин волсоп зи w6o3lfni hsaC
анитошуб јорб нижа вкс х ынна воритномер о втсечилоК / анитошуб хина вотномер јор Б тобар меъбО / СРКТ 8
йо волед з3и 6w3olfni hsaC / итсон в
3ДСР лим
ДСР лим
С ИН ял3д2игулсУ / у-С ИН егулсУ
71
СРКТ ан
итсон ьлетяед
%84
57.41
00.01
08.4
00.01
%
ямер в еон виткудорпеН / емер в он виткудорпеН
9
1Д3С
3 Р лим
663
им
SPU ял4д2игулсУ / у-SPU егулсУ
81
игулсу ,яиД
брСеРСлС
ФО / ајибрС - егулсу СФО %59
08
001
59
021
mk
акимсйес Д2 / акимзиес Д2 хикчизифоеГ мибО
01
ДСР лим
можебур аз игулсу СФО / о втснаеритщсбоО
ни е/гуле
сујиц
СаФзО
sФ
aC
ит-рома зwеoбlF hС
О идохс5а2р ин волсоп инпукУ
меъбО / а водар
645
485
ДСР лим
91
азитрома атечу зе2бmСkФО ыдохсар е ынноицарепо
!0/VID#
акимсйес Д3 / акимзиес Д3 тобар хиксечизифоеГ 11
оп wolftuo 0hsaC / итсон витка0 хин волсоп зи wolf0tuo hиsиaцC
ДСР лим
62
итсон ьлетяед йокс ьлетаминирпдерп
зеб )ејицартсинимда зеб СФО( аси врес акол Банидо
ихгусласрУ ин/во)лиссо
иП
врес иксрадур( утшижрт мећамод ан егулсУ
%49
82
51
51
71
ДСР лим
21
/ исвиовкршеоср
2Д0С
5 Р лим
245
мФО аззеw
б ol)fиhиsцaаcрtтnсeиm
ниtsмeдvаnI зеб СФО( аси врес ыт7а2ртаЗ / ејицазитрома ытартаЗ) ы
СФО ялд иицитсД
е вСнРИл/иС
еТ
тфе0
н2
( екн ыр монне втсечето
иицазитрома
%301
54
26
46
65
ДСР лим
кон ыр й ыннартсони-игулсУ / утшижрт они ан егулсу онпукУ
31
/ ејицазитрома зеб )ајицартсинимда СФО( идохсар ин волсоп илатсО
44
24
ДСР лим
зеб )яицартсинимда СФО( ыдохсар е ынноицарепо еичорП
12
%301
54
26
46
65
ДСР лим
натсинемкруТ / натсинемкруТ 41
иицазитрома
204-
%27
!0/VID#
0
A/R
Reports
1.3.1
2
ESX
ан игулсУ / )иси врес иксраду0р0(00у0тш
рб
т м
гуилф
сУ
01иж
/.р
-оенћжаомроодд атннее
иц
фэоК / аћерсен хинја2ћ1арбоас тнејицифеоК
0Д0С
.0Р лим
86.1
3
) ыси вреmсkетфен( екн ыр монне втсечето
йира ва х ынтропснарт
а ње ра в тс о а не ц о р П
инчесеМ
иы
нч
н ыр й
ннеасретМсони-игуласрУа/туегтмо
шничжерстеомни ан егулнсаулопнпиункУ
0Д0С
6 Р лим
01к3о,2
4
витареепионеруб еончоде вз3а1Р / ењешуб онжартс И
налп инвитарепо аналп гонвитарепо
цесем аз
ацинидеЈ њешуб оноицатаолпскЕ
/ ањешуб мибО
0Д2С
4 Р лим онеравтсО 689,/3цесем ићукет аз а/рц
антеаестм
5
им
ћкуркуеТт /анзатсинемкериунТе-руб еонноицатаулпск Э / е4
сеимне
1
/ скедн И
/енидог ел шорп
/ а њариналп
/ ерем
яинеруб меъбО
йынчясеМ
он
0001/анзаоднгорьП
тсон виткефф Эйынч
/ ясеаМње/шауја
бдораП
гоиннои
ид
цаЕтаолпске )атн
соанлспакоигф
Евитарепо огончясем яицазилаер( И ПК
скедн0И1.83 огол шорп ткаФ38.11
ц
6
ДСР лим
јисуР й ы н в и та ре п о
аратяеимненлопсияиссоР / а
яизние5р1уб огонноицатаулпскэ
адог
йынвитарепоажадояриПнерем
йи щукет ан налп
огончясем
м -аз налп
4Д6С
9,Р5 лим
9е
6б
,6ураз ан игулсу еичориПта
с ј ои
рб
ысач 6а1дагир Б / итас адагир Б
7
екн ыр мон6ж
гуолсу ец
ля
атссеО
цясем
ан/аултш
п ожгротновниитанреп
ан а водар мибО
яинавориналп
еа
т вакнс х ынна воритномер о втсечилоК / анитошуб хина вотномер јор Б тобар меъбО / СРКТ 8
24
63
анитцоя
шсуебмјойри
бщнуикж
ДСР лим
С ИН ялд игулсУ / у-С ИН егулсУ
71
СРКТ а3н
7/6 = 9
8
7
6
5
4
08.4
00.01
%
ямер в еон виткудорпеН / емер в он виткудорпеН
9
ДСР л6и5м/5/0
25/5/4/1
75/4S
/3P/0U ялд игулсУ / у-S2P5U
/6/е4г/у0лсУ
.феок 81
итсончарзорп скедн И / итсонтнерапснарт xедн И
59
021
mk
акимсйес Д2 / акимзиес Д2 хикчизифоеГ мибО
01
еищбО / ејицазитрома зеб СФО идохсар ин волсоп инпукУ
рчулс хинћерсен тнејицифеоК
000002/ .рб91 / итсонбосопс ендар момкетиъббуОг /аса ваовдеаја
%0 0ДСР л7и2м.1
.20б
н6
о.и0царепо
иа
фчоул
еГ
0 07.0иицазитрома атечу00зе
mС
k ФО ыдохсар е ын6
зисеоспсДо3дутротбйаеррхеиткоспечсивзе
1н1тсачсен тнеициффэоК
итас/ке ваокчимсйес Д3и/тсаокинм
бо
с хы
!0/VID4#6
R
Reports
1
итсончарзорп скедн И / итсонтнерапснарт xедн И
/ итсонбосопс ендар моктибуг ас а вејачулс хинћерсен тнејицифеоК
итсонбосопсодурт йеретоп с веачулс х ынтсачсен тнеициффэоК
0000001 /.рб -онжород тнеициффэоК / аћерсен хинјаћарбоас тнејицифеоК
00.0
86.1
3
йира ва х ынтропснарт
а њеmрkавтсо анецор П
инчесеМ
006
013,2 инчесеМ
аратего
мнчесем
4
налп инвитарепеи
онеруб еончоде взаР / ењешуб онжартс И
налп инвитарепо аналп гонвитарепо
онеравтсО 689,3
цееис
нсикдЭеЈ
/ ањешуб мибО
024
а/рцаетсеемм ићукет аз
не
ем
рубазеонноицатаацуи
лп
/ ењешуб оноицатаолпскЕ
5
/ цесем ићукет аз
/ скедн И
/енидог ел шорп
/ а њариналп
/ ерем
яинеруб меъбО
йынчясеМ
однгорьПтсон виткефф Э
0001/анза
ањешуб ацги
онноиидцЕатаолпске )атнсаолнпсаокгиофнЕвитарепо огончясем яицазилаер( И ПК
скедн0И1.83 огол шорп ткаФ38.11
йынч/ясеМ
6
й ы н в и та ре п о
ненлопси
араяти
ем
адог
й ы н в и та ре п о
яинеремязиинеруб огонноицатаулпскэ
йи щукет ан налп
огончясем
цясем аз налп
469,5
696,6
итас јорб
ысач адагир Б / итас адагир Б
7
цясем
аналп огонвитарепо
ан а водар мибО
яинавориналп
24
63
анитцояшсуебмјойрибщункиежтаа
вн
кс х ынна воритномер о втсечилоК / анитошуб хина вотномер јор Б тобар меъбО / СРКТ 8
СРКТ3ан
7/6 = 9
8
7
6
5
4
08.4
00.01
%
ямер в еон виткудорпеН / емер в он виткудорпеН
9
65/5/0
25/5/4/1
75/4/3/0
25/6/4/0
.феок
итсончарзорп скедн И / итсонтнерапснарт xедн И
59
021
mk
акимсйес Д2 / акимзиес Д2 хикчизифоеГ мибО
01
ое
дјаарчулс хинћерсен тнејицифеоК
000002/ .рб / итсонбосопс ендар мом
ктеиъ
бб
угОа/ саавв
%0 0
72.1
00.2
0mk
66.0
ие
зиаф
0 07.0
3т/саокнибмозсиоепссо
Дд3урттоб
итас/ке воачкимсйес Ди
йа
ер
рехтиокпсесчв
чуолесГх ы1н1
тсачсен тнеициффэоК
0
481,23 %0
74
973
791
%621
081
58 %961
00.01
02 %592
0
281
!0/VID#
0
5
!01/VID#
%68
%711
8
3
21
%802
%84
283533/92/31/0
133
571,1
632
462,6
63
6/5 = 01
00.01
41672.0
!0/VID#
58.11!0/VID#
0
%7
0
%031
0
026
/ скедн И
с6к2е.2д3н И
001
%0
82 !0/VID#
54 !0/VID#
2%
6 583
!0/VID4#6
0
а ње ра в тс о а не ц о р П
дo налп синзи Б %949
0
актечоп%д8о646
54 !0/VID#
26
/ енидог актечоп
/ скедн И
еомеади жО/енидог
с налп сензи Б %13
скедн И
0 !0/VID#
0 алачан с еи%
не8л1о10пси 00.0
адог алачан
адог
%19
%590
725,6
0
0%211
%801
2
31
%33
75221/162/81/2
%811
3.0064 !0/VID#
000,4 %341
%45
!0/VID#
12
7
25/5/4/1
07.0
28.1
8/6 = 11
57.41
08
%49
%301
%301
!0/VID#
!0/VID#
891
%311
09.8
%111
%701
0
93
!0/VID#
91#,03
!0/V0ID
%961
%592
%911
74
281
%81151.1
8.#42
!0/V4ID
481,23 %0
0
67
593
72.1
00.0
%68
%711
21
%802
%84
533/92/31/0
%621
%59
2.#0
!0/V7ID
58.11!0/VID#
00.01
0
571,1
572
67
973
%0
%0
!0/VID#
%583
!0/VID#
0
а ње ра в тс о а не ц о р П
дo!0н/V
ал
IDп#синзи Б %949 актечоп%д8о6
0
/ енидог актечоп
/ скедн И
еомеади жО/енидог
с !0
н/аVлID
п#сензи Б %13
%е8л1о1пси 00.0скедн И
алачан с еин
адог алачан
адог
%19
%211
%59
725,6
%801
31
%33
752/62/81/2
%811
3.0
081
023
632
онеравтсО
/енидог ел шорп
огол шорп ткаФ
адог
/ скедн И
скедн И
65/5/0
019,2
231,8
48.42
891
00.01
023
0
501
/ скедн И
скедн И
533/92/31/0
72.0
15.1
481,23
081
Reports
22
32
42
52
1.2.2
а ње ра в тс о а не ц о р П
инчесеМ
инчесеМ
гончесем
налп инвитарепо
налп инвитарепо аналп гонвитарепо
цесем аз
/ цесем ићукет аз
/ цесем ићукет аз
/ а њариналп
йынчясеМ
зо н гор П
йынчясеМ
й ы н в и та ре п о
яиненлопси
й ы н в и та ре п о
йи щукет ан налп
огончясем
цясем аз налп
цясем
аналп огонвитарепо
яинавориналп
цясем йи щукет ан
R
91
02
62
/
Reports
81
wolF hsaC
итсонвитка хинволсоп зи wolftuo hsaC
итсон ьлетяед йокс ьлетаминирпдерп
СФО ялд иицитсевнИ / СФО аз wolf hsac tnemtsevnI
hsaC
Reports
12
аз езевабО
/ ејицитсевни
оп автс ьлетазябО
мяицитсевни
игулсу ,яибреС СФО / ајибрС - егулсу СФО можебур аз игулсу СФО / овтснартсони егулсу СФО оп
1.2.1
Reports
51
SPU ял4д2игулсУ / у-SPU егулсУ
СФО ялд иицитсевнИ / СФО аз ејицитсевнИ
йоволед зи wolfni hsaC / итсонвитка хинволсоп зи wolfni hsaC
итсон ьлетяед
54
%261
%77
Reports
5
6
7
8
61
/ ејицазитрома зеб )ајицартсинимда СФО( идохсар инволсоп илатсО
зеб )яицартсинимда СФО( ыдохсар еынноицарепо еичорП
иицазитрома
ДСР лим
ДСР лим
ДСР лим
02
%11
%07
1.2
3
4
41
/ ајадорП
ажадорП
СИН ял3д2игулсУ / у-СИН егулсУ
игулсу ,яиД
брСеРСлС
ФО / ајибрС - егулсу СФО им
ДСР лим
06
%5
%761
%7275-
1.3
2
можебур аз игулсу СФО / о втснартсони егулсу СФО wolF hsaC
52
еищбО / ејицазитрома зеб СФО идохсар инволсоп инпукУ
485
ДСР лим
азитрома атечу зеб СФО ыдохсар еынноицарепо
wolftuo hsaC / итсон витка хин волсоп зи wolftuo hиsиaцC
62
итсон ьлетяед йокс ьлетаминирпдерп
зеб )ејицартсинимда зеб СФО( асиврес аколБ идохсар инволсоП
СФО ялд иицитсД
е вСнРИл/иС
245
мФО аззеw
б ol)fиhиsцaаcрtтnсeиm
ниtsмeдvаnI зеб СФО( асиврес ыт7а2ртаЗ / ејицазитрома ытартаЗ / ивокшорТ
иицазитрома
44
011
ыдохсар е ынноицарепо еичорП
12
ДСР лим
натсинемкруТ / натсинемкруТ иицазитрома
аз езе вабО
ДСР лим
яиссоР / ајисуР / ејицитсе вни
СФО ялд иицитсе вн И / СФО аз ејицитсе вн И
22
оп а втс ьлетазябО
ДСР лим
екныр монжебураз ан игулсмуяе
Пв/нуитшижрт они ан егулсу елатсО иицчиотсре
Odluka o cene za proteinskih proizvoda
№
2
ESX
СФО(
йо волед зи wolfni hsaC / итсон витка хин волсоп зи wolfni hsaC
3
ДСР лим
итсон ьлетяед
1Д3С
3 Р лим
84 283
211
801
%98
064
225-
%4934-
%87
зеб
0
ДСР лим
0
0
%45
%99
ДСР лим
46
26
0
3
Odluka o cene za poljoprivredne proizvode
2
ESX
00.01
08.4
00.01
%
ямерв еонвиткудорпеН / емерв онвиткудорпеН
9
663
им
SPU ял4д2игулсУ / у-SPU егулсУ
81
игулсу ,яиД
брСеРСлС
ФО / ајибрС - егулсу СФО 001
59
021
mk
акимсйес Д2 / акимзиес Д2 хикчизифоеГ мибО
01
можебур аз игулсу СФО / о втснаеритщсбоО
ни е/гуле
сујиц
СаФзО
sФ
aC
ит-рома зwеoбlF hС
О идохс5а2р ин волсоп инпукУ
меъбО / аводар
485
ДСР лим
91
азитрома атечу зе2б
mС
k ФО ыдохсар еынноицарепо
акимсйес Д3 / акимзиес Д3 тобар хиксечизифоеГ 11
wolftuo 0 hsaC / итсон витк0
а хин волсоп зи wo0
lftuo hиsиaцC
62
итсон ьлетяед йокс ьлетаминирпдерп
зеб )ејицартсинимда зеб СФО( аси врес акол Б
сасУ
р и/н в)оилссиовПрес иксрадур( утшижрт мећамод ан егулсУ
анидиогхул
21
шсоертТфен0( 2екн ыр монне втсечето
24551
мФО аззеw
б ol)fиhиsцaаc7р1tтnсeиm
ниtsмeдvаnI зеб СФО( аДсС
и вРрлеисм ыт7а2ртаЗ / ејицазитрома ытартаЗ
СФО ялд иицитс5Д
е1вСнРИл/иС
)ы/сиивворке
иицазитрома
26
46
ДССР
нлыартсйО
ыннартсони-игулсУ / утшижрт они ан егулсу онпукУ
31
/ ејицазитр6о5ма зеб )ајицартсинимда
Фл
Ои(мидохсар ин волсокпои
0
R
1
0
%59
!0/VID#
55
!0/VID#
56
67
593
19
403
%68
35811
3- 4%
%341
%93
82
82,1
991,256-
0 %13
0%211
416
!0/VID#
004-
!0/VID#
572
67
973
24 %949
26
06 8
%802
84 283
%621
21
%341
%45
%87
791
2
ESX
итсончарзорп скедн И / итсонтнерапснарт xедн И
/ итсонбосопс ендар моктибуг ас а вејачулс хинћерсен тнејицифеоК
итсонбосопсодурт йеретоп с веачулс х ынтсачсен тнеициффэоК
зеб )ејицартсинимда зеб СФО( аси врес акол Б
сасУ
р и/н в)оилссиовПрес иксрадур( утшижрт мећамод ан егулсУ
анидиогхул
0000001 /.рб -онжород тнеициффэоК / аћерсен хинја2ћ1арбоас тнејицифеоК
71
ДСР лим
шсоертТфен0( 2екн ыр монне втсечето
1мда зеб СФО( 0
.0врес ытартаЗ / еји8ц6а.1зитрома ытартаЗ
зеб )иицартс2и8н.и
а0
си
) ы/сиивворке
mk
йирава хынтропснарт
иицазитрома
65
ДСР лим
н ыр й ыннартсони-игуласрУа/туетмшижрт они ан егулсу онпукУ
1кп3о,и
2
еинеруб еончодевз3а1Р / ењешуб онжартсИ
/ ејицазитром0а зеб )ајицартсинимд0а06СФО( идохсар ин вол0
со
латсО
зеб )яицар0тс2и6нимда СФО( ы0д2о4хсар е ынноицареп6о89,е3ичорП
12
/ ањешуб мибО
%864Д6СР л0им
арантаетм
њ1ешуб оноицатаолпскЕ
65
ДСР лим
синемкруТ / натсинемкериунТе-руб еонноицатаулпск Э / е4
иицазитрома
яинеруб меъбО
ьтсонвиткеффЭ
/
ање/шаујабдорП
гоноицатаолпске
тсонсакифЕ
аз езе в0а0б0О1/анад
%8110
00.0
0Д1С
.8Р3 лим
38.11
0 62.23
яиссоР / ајисуР ажадорП
яине5р1уб огонноицатаулпскэ
/ ејицитсеаврна
итем
ДСР лим
СФО ялд иицитсе вн И / СФО аз ејицитсе вн И
22
с ьлеиттаазя
боОрб
%590
725,6
4Д6С
9,Р5 лим
9е
6б
,6ураз ан игоуплсаувети
ысач 6а1дагирБ / итас адагирБ
0 462,6
екн ыр мон6ж
чорП / устјш
ижрт они ан егулсу елатсО мяицитсе вни
ан аводар мибО
%7113
93
3 olfni hsaC / итсон2вД4иС
анитош
бНјоярлбд ингиуж
авкс хыннаворитномер овтсечилоК / анито7
ш1уб хинавотномер јорБ тобар меъбО / СРКТ
йо волед з3и 6w
ткРалихм
ин волсоп зи w6o3lfni hsaC
СуИ
ДСР лим
32 лсУ / у-С ИН егулсУ
СРКТ ан
итсон ьлетяед
!0/VID4#6
3
%19
%801
003
281
3
№
%0 5Д1СР л0и0м.0
2%
6 583
!0/VID#
%811
0
%7
0
632
63
6/5 = 01
00.01
663
485!0/VID#
0
51
245!0/VID#
2
211
064
%69
003
069,2
832,286-
4
.феок
000002/ .рб
итас/ке воч
0 462,6
%0
!0/VID#
0
%13011
%782
801
%98
%27
12
593
19
403
991,256-
44
%301
!0/VID#
821,1
/ исе ц о р П
ыссе ц о р П
)аналп огонвитарепо огончясем яицазилаер( И ПК
ан игулсУ / )иси врес иксраду0р0(00у0тш
рб
т м
гуилф
сУ
01иж
/.р
-оенћжаомроодд атннее
иц
фэоК / аћерсен хинја2ћ1арбоас тнејицифеоК
0Д0С
.0Р лим
86.1
3
) ыси вреmсkетфен( екн ыр монне втсечето
йира ва х ынтропснарт
а ње ра в тс о а не ц о р П
инчесеМ
н ырийнычненсаерМ
тсони-игуласрУа/туегто
они ан егул
пунквУитарепеи
0Д0С
6 Р лим
01к3о,2
мшничжерстем
4
нсаулопни
онеруб еончодевз3а1Р / ењешуб онжартсИ
налп инвитарепо аналп гонвитарепо
цесем аз
ацинидеЈ њешуб оноицатаолпскЕ
/ ањешуб мибО
0Д2С
4 Р лим онеравтсО 689,/3цесем ићукет аз
а/рцанетасетем
5
т а/ н
з атсинемкериунТе-руб еонноицатаулпскЭ / е4
см
иниећмуккреуТ
1
/ скеднИ
/енидог ел шорп
/ ањариналп
/ ерем
яинеруб меъбО
йынчясеМ
однгорьПтсонвиткеффЭ
0001/анза
ање/шауја
бдоарцП
ги
онноиидцЕатаолпске )атнсаолнпсаокгиофнЕвитарепо огончясем яицазилаер( И ПК
скедн0И1.83 огол шорп ткаФ38.11
йынч/ясеМ
6
ДСР лим
51
й ы н в и та ре п о
ненлопси яиссоР / ајисуР араяти
ем
ои
рП
адог
йынвитарепо ажадя
неремязиинеруб огонноицатаулпскэ
йищукет ан налп
огончясем
4Д6С
9,Р5 лим
9е
6б
,6ураз ан игулсу еичориПта
јш
ои
рж
б рт они ан егулсу ецляастесм
ысач 6а1дагир Б / итас адагир Б
7
екн ыр мон6ж
/ услтп
О а- з налп
цясем
а на
о го
н в и та ре п о
ан а водар мибО
яинавориналп
24
63
анитцояшсуебмјойрибщункиежтаа
вн
кс х ынна воритномер о втсечилоК / анитошуб хина вотномер јор Б тобар меъбО / СРКТ 8
ДСР лим
С ИН ялд игулсУ / у-С ИН егулсУ
71
СРКТ3ан
7/6 = 9
8
7
6
5
4
08.4
00.01
%
ямер в еон виткудорпеН / емер в он виткудорпеН
9
ДСР лим
SPU ялд игулсУ / у-SPU егулсУ
81
65/5/0
25/5/4/1
75/4/3/0
25/6/4/0
.феок
итсончарзорп скеднИ / итсонтнерапснарт xеднИ
59
021
mk
акимсйес Д2 / акимзиес Д2 хикчизифоеГ мибО
01
еищбО / ејицазитрома зеб СФО идохсар ин волсоп инпукУ
ое
дјаарчулс хинћерсен тнејицифеоК
000002/ .рб 91/ итсонбосопс ендар мом
ктеиъ
бб
угОа/ саавв
%0 0ДСР л7и2м.1
0б
0царепо
ие
зиаф
0 07.0иицазитрома атеч0у0з.е2
mС
k ФО ыдохсар е ын6н6о.и
3т/саокнибмозсиоепссо
Дд3урттоб
итас/кевоачкимсйес Ди
йа
ер
рехтиокпсесчв
чуолесГхы1н1тсачсен тнеициффэоК
65 0
65 026
/ скеднИ
скеднИ
0 62.23
3
8/6 = 11
57.41
82
54 !0/VID#
!0/VID#
34
!0/VID#
5011
0
791
5
25/6/4/0
66.0
71 28.1
00.0
93
08
%49
205
%301
08 231,8
%78
891
2%
11311
09.8
5%
4 111
033
76
%701
0
204-
74
281
6
75/4/3/0
00.0
%0 51
645
!0/VID#
8.#42
!0/V4ID
55
91#,03
!0/V0ID
081 %961
58
00.01
02 %592
023
56
%911
0
847-
571,1
632
67
%7
08
19,2
ацинидеЈ
/ ерем
ацинидЕ
яинеремзи
0000001 /.рб -онжород тнеициффэоК / аћерсен хинјаћарбоас тнејицифеоК
00.0
86.1
3
йира ва х ынтропснарт
а њеmрkавтсо анецор П
инчесеМ
006
013,2 инчесеМ
аратего
мнчесем
4
налп инвитарепеи
онеруб еончоде взаР / ењешуб онжартс И
налп инвитарепо аналп гонвитарепо
онеравтсО 689,3
цееис
нсикдЭеЈ
/ ањешуб мибО
024
а/рцаетсеемм ићукет аз
не
ем
рубазеонноицатаацуи
лп
/ ењешуб оноицатаолпскЕ
5
/ цесем ићукет аз
/ скедн И
/енидог ел шорп
/ а њариналп
/ ерем
яинеруб меъбО
йынчясеМ
однгорьПтсон виткефф Э
0001/анза
ањешуб ацги
онноиидцЕатаолпске )атнсаолнпсаокгиофнЕвитарепо огончясем яицазилаер( И ПК
скедн0И1.83 огол шорп ткаФ38.11
йынч/ясеМ
6
й ы н в и та ре п о
ненлопси
араяти
ем
адог
й ы н в и та ре п о
яинеремязиинеруб огонноицатаулпскэ
йи щукет ан налп
огончясем
цясем аз налп
469,5
696,6
итас јорб
ысач адагир Б / итас адагир Б
7
цясем
аналп огонвитарепо
ан а водар мибО
яинавориналп
24
63
анитцояшсуебмјойрибщункиежтаа
вн
кс х ынна воритномер о втсечилоК / анитошуб хина вотномер јор Б тобар меъбО / СРКТ 8
СРКТ3ан
7/6 = 9
8
7
6
5
4
08.4
00.01
%
ямер в еон виткудорпеН / емер в он виткудорпеН
9
65/5/0
25/5/4/1
75/4/3/0
25/6/4/0
.феок
итсончарзорп скедн И / итсонтнерапснарт xедн И
59
021
mk
акимсйес Д2 / акимзиес Д2 хикчизифоеГ мибО
01
ое
дјаарчулс хинћерсен тнејицифеоК
000002/ .рб / итсонбосопс ендар мом
ктеиъ
бб
угОа/ саавв
%0 0
72.1
00.2
0mk
66.0
ие
зиаф
0 07.0
3т/саокнибмозсиоепссо
Дд3урттоб
итас/ке воачкимсйес Ди
йа
ер
рехтиокпсесчв
чуолесГх ы1н1
тсачсен тнеициффэоК
%68
%711
8
3
21
%802
%84
283
133
533/92/31/0
%621
%59
3.0064 !0/VID#
550,2 %11
069,2
462,6
63
6/5 = 01
00.01
%98
%49
003
821,1
12
7
0
026
/ скедн И
с6к2е.2д3н И
001
%0
54 !0/VID#
2%
6 583
!0/VID4#6
0
а ње ра в тс о а не ц о р П
дo налп синзиБ %949
0
актечоп%д8о646
54 !0/VID#
26
/ енидог актечоп
/ скеднИ
еомеади жО/енидог
с !0
н/аVлID
п#сензиБ %13
%е8л1о10пси 00.0скедн И
0 алачан с еин
адог алачан
адог
%19
%590
725,6
0
0%211
0
%801
2
31
%33
211
752/62/81/2
%811
%701
0
76
%801
0
56-
%13
%78
033
%911
%621
74
19
403
891
%311
09.8
%111
25/5/4/1
07.0
28.1
8/6 = 11
57.41
82 !0/VID#
%301
%301
!0/VID#
67
593
791
281
72.1
00.0
08
%49
%7
08
19,2
28
31,8
%7
91#,03
!0/V0ID
%961
%592
93
!0/VID#
%81151.1
8.#42
!0/V4ID
481,23 %0
00.01
а ње ра в тс о а не ц о р П
инчесеМ
инчесеМ
гончесем
налп инвитарепо
налп инвитарепо аналп гонвитарепо
цесем аз
/ цесем ићукет аз
/ цесем ићукет аз
/ а њариналп
йынчясеМ
зо н гор П
йынчясеМ
й ы н в и та ре п о
яиненлопси
й ы н в и та ре п о
йи щукет ан налп
огончясем
цясем аз налп
цясем
аналп огонвитарепо
яинавориналп
цясем йи щукет ан
8
%0
%0
%68
%711
21
%802
%84
533/92/31/0
%621
%59
2.#0
!0/V7ID
641,9 %341
58.11!0/VID#
0
501
571,1
632
7/6 = 9
65/5/0
%0
!0/VID#
!0/VID#
%583
!0/VID#
0
а ње ра в тс о а не ц о р П
дo!0н/V
ал
IDп#синзи Б %949 актечоп%д8о6
0
/ енидог актечоп
/ скедн И
еомеади жО/енидог
с !0
н/аVлID
п#сензи Б %13
%е8л1о1пси 00.0скедн И
алачан с еин
адог алачан
адог
%19
%211
%59
725,6
%801
31
%33
752/62/81/2
%811
3.0
081
023
069,2
427,2
67
онеравтсО
/енидог ел шорп
огол шорп ткаФ
адог
/ скедн И
скедн И
533/92/31/0
019,2
231,8
48.42
891
00.01
023
0
501
/ скедн И
скедн И
72.0
15.1
481,23
081
973
Reports
Reports
4
BI / EPM
Transacunc ona scope
ona
105
56
56
мил РСД
Производња нафте у РС
M
Strategic Plan
Ov erv iew
Alignm ent
to Strategy
0.3
1.87
4,000
8.90
#DIV/0!
118%
M
Strategic Plan
Ov erv iew
Period
9,146
32,184
198
33%
126%
#DIV/0!
94%
Strategic Plan
Ov erv iew
Target
2/18/26/257
24.84
30,190
108%
118%
95%
#DIV/0!
мил РСД
мил РСД
- ОФС услуге иностранство / ОФС услуги за рубежом
26
27
0/4/6/52
3,986
мил РСД
Индекс /
Индекс
мил РСД
мил РСД
Cash
- ОФС услуге - Србија / ОФС Сербия, услуги
Cash Flow
5
метара
метара
дана/1000
метара
мил РСД
/
Пословни расходи Блока сервиса (ОФС без администрације) без
амортизације / Затраты сервиса (ОФС без администрации) без
амортизации
Остали пословни расходи (ОФС администрација) без амортизације /
Прочие
операционные
расходы
(ОФС
администрация)
без
амортизации
Cash inflow из
деятельности
23
4
бр. /200000
човек/сати
бр./ 1000000
km
број бушотина
мил РСД
- Остале услуге на ино тржишту / Прочие услуги на зарубежном рынке
24
25
Услуги
Услуге НИС-у / Услуги для НИС
Услуге UPS-у / Услуги для UPS
Укупни
пословни
расходи
ОФС
без
амортизације
операционные расходы ОФС без учета амортизации
Трошкови / Затраты
Остварено
прошле године/
Факт прошлого
года
%
/
18
21
Месечни
оперативни план
за текући месец /
Месячный
оперативный
план на текущий
месяц
km
сервиси)
- Туркменистан / Туркменистан
16
Процена остварења
месечног
оперативног плана
за текући месец /
Прогноз
исполнения
месячного
оперативного плана
на текущий месяц
km2
Услуге на домаћем тржишту (рударски
отечественном рынке (нефтесервисы)
17
Месечни
оперативни план
за месец
планирања /
Месячный
оперативный
план за месяц
планирования
број сати
Број ремонтованих бушотина / Количество ремонтированных скважин
Непродуктивно време / Непродуктивное время
Укупно услуге на ино тржишту / Услуги-иностранный рынок
Продаја /
Продажа
19
20
дорожно-
Експлоатационо бушење / Эксплуатационное бурение
Ефикасност
експлоатационог
эксплуатационного бурения
Обим Геофизичких
2Д сеизмика / 2Д сейсмика
радова / Объем
Геофизических работ 3Д сеизмика / 3Д сейсмика
13
14
Јединица
мере /
Единица
измерения
коеф.
Коефицијент несрећних случајева са губитком радне способности /
Коэффициент несчастных случаев с потерей трудоспособности
Коефицијент
саобраћајних
транспортных аварий
Истражно бушење / Разведочное бурение
Обим бушења /
Объем бурения
6
7
8
3
Индеx транспарентности / Индекс прозрачности
XSE
3
4
5
11
Missing data (not
booked when
necessary
КПИ (реализация месячного оперативного плана)
2
1
10
12
Data source/Report
processing
Бизнес-План 2011
3 хоризонта развоја НИС-а 2011–2013–2020
real time problem frequent reporting
Unit
Direkcija
Operational
Performance
Financials
FIN-05
Potrebno stanje za prethodni radni
dan do 10h - Podaci iz izvoda nisu
proknjizeni u SAP-u do trenutka do
kada se pravi izvestaj - Pitanje je da
LI TO UOPSTE MOZE DA SE
UNAPREDI?
Potrebno stanje za prethodni radni
dan - Podaci iz izvoda nisu
proknjizeni u SAP-u do trenutka do
kada se pravi izvestaj - Pitanje je da
LI TO UOPSTE MOZE DA SE
UNAPREDI?
Izveštaj nije automatizovan, pravi se
ručno na osnovu izvoda
Potrebno stanje za prethodni radni
dan - Podaci iz izvoda nisu
proknjizeni u SAP-u do trenutka do
kada se pravi izvestaj - Pitanje je da
LI TO UOPSTE MOZE DA SE
UNAPREDI?
KPI / m esure
Direkcija
Excel
Goals
Direkcija
Excel
30 min
Oblast
Direkcija
1 čas
Izvodi banaka
K/M
Direkcija
PAP i RUP-ovi i
ostali Zahtevi za
plaćanje/IZVODI
BANAKA
Samostalni /
stručni saradnici
Area
Direkcija
Stručni saradnici
DNEVNO
Sa c
Dynam c
TEMPLATE
Direktor Sektora
DNEVNO
Medium
Поверљиво
TEMPLATE
Direkcija
Medium
Rukovodstvo (Zamenik
Direktora Funkcije za
finansije) /Banke
Is there posibility to generate report in
SAP, based on whole imported bank
statements to SAP, without further
booking of analytical items per bank
statement
Direkcija
Rukovodstvo (Zamenik
Direktora Funkcije za
finansije) /BO
Operational
Performance
Recommended solution
Not applicable
Direkcija
Planning &
control
PRAĆENJE PRILIVA PO
BANKAMA
Source of problem
Not applicable
Direkcija
UPOREDNI PREGLED
PLANIRANIH I IZVRŠENIH
PLAĆANJA
Financials
SAP transaction
Direkcija
Financials
FIN-04
SAP related report
Direktor Sektora
FIN-03
Sagledati da li postoji mogućnost da
se generiše izveštaj iz SAPa na
osnovu importovanih izvoda u SAP,
bez prethodnog rasknjižavanja
pojedinačnih stavki
Direkcija
Excel
Direkcija
Excel
10 min
Direkcija
Format
30 min
Direktor Sektora
Processing
Izvodi banaka
Direkcija
Source
PAP i RUP-ovi i
ostali Zahtevi za
plaćanje
Izveštaj se šalje do 11h u GPN.
Izvodi iz banaka nisu proknjiženi u
SAP-u do tog trenutka što bi ubrzalo
i olakšalo dobijanje podataka
Samostalni/
stručni saradnici
Direkcija
DNEVNO
Direkcija
DNEVNO
High
Direkcija
High
Rukovodstvo (Zamenik
Direktora Funkcije za
finansije), GPN
Direkcija
Rukovodstvo (Zamenik
Direktora Funkcije za
finansije)
Operational
Performance
Report description
Direkcija
Planning &
control
STANJE I PROMET NA
RAČUNIMA NISad NOVI
SAD
Direkcija
PLANIRANA PLAĆANJA
ZA NAREDNI DAN
Financials
Direktor Sektora
Frequency
Financials
FIN-02
Dimensio Dimensio Dimensio Dimensio Dimensio
n
n
n
n
n
1
2
3
4
5
Generalni direktor SP
Priority
FIN-01
Who is
producing the
Report
Ekspert
koordinator/Sam
ostalni stručni
saradnik
Direktor Sektora
Report type
To whom is the Report
issued
Stratification of reports
Level 1: Strateg c
Alignment check
p ann ng a gnment
List of used reports (by SMA)
R
Конфиденциально
Solution footprint
Planning
data
Balanced
scorecard
Costing and
Profitability
reports
TBC
Analytics &
Reporting
Costing &
Profitability
Strategy
Management
BI Foundation Suite
BI Foundation Suite
Business
Planning &
Budgeting
Financial
Consolidation
BI Foundation Suite
Hyperion Planning
Data management and repositories
(DATA WAREHOUSE & META DATA LATER)
Data Transformation and Integrity
(ETL - extraction, transformation and load)
CORE TRANSACTION
SYSTEMS
Operational data extraction
EXTENDED ERP SYSTEM
ERP CORE BACK-OFFICE FUNCTIONALITIES
CRM
LOYALTY
Order to Cash
General Ledger
Procure to Pay
Managing Financial Resources
(Investment projects, Treasury)
Integration
Emerging NIS core transactional systems*
5
SCM
EAM
Operational reports
Analytical &
Management
reports
Corporate Performance
Management
BI/EPM SYSTEM
Data
corrections
Portal
BI Foundation Suite
Конфиденциально
Business requirements
What should we change?
Implementing appropriate budgeting solution
and integrate with new with new GPN corporate
CoA
Adopting financial structure in accordance with
strategic business development (from 45 to more
than 100 consolidation levels)
Standardizing budgeting forms and approval
process for all segments
Optimize time necessary for realization of
business planning process in more complex
financial structure
6
Solutions
We have chosen Hyperion planning as appropriate
application, finished implementation and now we are
integrating with GPN management reporting system
We should create new model that would ensure financial
result and operating indicators analysis on every
consolidation level
We should adopt existing Corporate budgeting
Standard and redesign integrated approval process
We should adopt integrated system solution
that would ensure data entry and approval process
monitoring
Ensure planning assumptions alignment with
Corporate strategy
We should Centralize planning assumptions entry
and integrate within budgeting model (FX rates,
spreads, quotations, variable borrowing rates, margins etc.)
Ensure actual data integration with
Budget data within Hyperion – “green button”
We should design integration forms between ERP/BI system
and Hyperion, ensure plan vs. actual analysis in
comparable structure
Конфиденциально
Project step 1: Methodology development
Financial structure
Approval process
NIS Group
NISAD
OFS
REF
UPS
SRB
PRO
ENR
Group budgets
NC
ANG
SEV
SRD
BAC
GMT
1
GMT
2
GMT
3
ELM
Functional budgets (CoA)
Parameters model
Price calculation model
Adjustments
Consolidation model
(corrections and
eliminations)
Product costing model
Budgeting model
High level budgets
P&L
BS
CF
KPI calculation model
•
Profit and loss statement available on every level of
financial hierarchy
Register model
•
FA is formed on the Blocks and calculation elements
level
•
BS, WS and CF are formed on NIS Grupe level
Standard of business planning
7
WC
FA
Конфиденциально
Project step 2: System Implementation
Budgeting model
handover, technical
request approval and
project scope definition
Adopting your model in
accordance with system
functionalities, system
architecture design,
documenting process
Implementation and
testing of Hyperion
Planning
Go-live and postproduction support
First and second level of
system administration
preparation, IT and
Functional administrator
training organization
Training users and
administrators
Support agreement
8
Конфиденциально
Q&A
9

similar documents