GP BI

Report
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
2012
1
LATAR BELAKANG
1.
Penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid perlu
ditingkatkan selaras dengan pelaksanaan Dasar MBMMBI.
Untuk memastikan pencapaian murid meningkat, guru
hendaklah berkualiti, yakni kompeten dan menguasai
bahasa Inggeris terutamanya dari aspek kefasihan dan
pedagogi.
2. Setakat ini, belum ada data/maklumat yang tepat, lengkap
dan menyeluruh berkenaan tahap penguasaan dan
kompetensi bahasa Inggeris GP BI yang mengajar Bahasa
Inggeris. Oleh itu, untuk mendapatkan data/maklumat
tersebut, analisis keperluan latihan bagi GP BI perlu
dilaksanakan.
2
LATAR BELAKANG
3.
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Memperkukuh Bahasa
Inggeris (JKK MBI) Bil. 2/2012 yang dipengerusikan oleh
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) pada 12 Januari
2012 telah memutuskan bahawa analisis keperluan latihan
bagi GP BI di sekolah menengah dan rendah, Institut
Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dan Kolej Matrikulasi
perlu diperolehi.
4. Mesyuarat Delivery Task Force (DTF) yang dipengerusikan
oleh Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri
Pelajaran pada 20 Februari 2012 telah memutuskan supaya
analisis keperluan latihan GP BI dilaksanakan segera.
3
LATAR BELAKANG
5.
PEMANDU telah memutuskan supaya analisis keperluan latihan
fasa 1 bagi 10,000 GP BI dilaksanakan pada 7 - 10 Mei 2012 di
Kedah, Kelantan, WP Kuala Lumpur dan Melaka untuk
mendapatkan data bagi keperluan dalam Makmal GTP v2.
6.
Fasa 2 analisis keperluan latihan bagi 60,000 GP BI akan
dilaksanakan pada 18 Jun hingga 27 Julai 2012.
4
TUJUAN
1.
Mengetahui tahap kefasihan dan kompetensi GP BI bagi
menentukan take-off value (TOV).
2. TOV yang diperolehi memudahkan penyediaan KPI bagi
program peningkatan kefasihan dan kompetensi GP BI.
5
TUJUAN
3.
Untuk perancangan program sokongan dan latihan
yang menepati keperluan standard Common European
Framework of References for Languages (CEFR).
6
STRATEGI PELAKSANAAN
1.
Cambridge Placement Test (CPT) akan digunakan
secara atas talian untuk menentukan tahap kefasihan
- soalan dijawab dalam masa 30 minit
- bersifat adaptif mengikut tahap kefasihan
- perlu menggunakan token yang akan diagihkan ke
sekolah/Kolej Matrikulasi/ IPG Kampus mengikut
bilangan GP BI
7
STRATEGI PELAKSANAAN
- skor adalah berdasarkan CEFR seperti dalam jadual
berikut:
Results are reported instantly as an overall score on a
scale of 0-100, indicating the CEFR level from Pre-A1 – C2.
Score
90-100
75-89
60-74
40-59
20-39
10-19
0-9
CEFR level
C2 (Mastery)
C1 (Effective proficiency)
B2 (Vantage)
B1 (Threshold)
A2 (Waystage)
A1 (Breakthrough)
Pre-A1
8
STRATEGI PELAKSANAAN
2. Kumpulan sasaran – SEMUA GP BI (dilaksanakan secara
berperingkat) kecuali guru kontrak BI, guru ganti dan guru interim
Bil.
Institusi
Bilangan
Institusi
Opsyen &
Ajar
Opsyen & Bukan
Jumlah
Tidak Ajar Opsyen & keseluruhan
Ajar
GP BI
1.
Sekolah rendah
7723
24267
3207
16199
43673
2.
Sekolah
Menengah
2296
14710
1965
5882
22557
3.
Kolej Matrikulasi
13
291
-
-
291
4.
IPG Kampus
27
430
-
-
430
JUMLAH
10059
39698
5172
22081
66951
9
PENDEKATAN PELAKSANAAN
1.
Analisis keperluan latihan GP BI perlu dilaksanakan
secara berhemah supaya tidak menimbulkan rasa kurang
senang dalam kalangan GP BI. Beberapa perkara seperti
berikut perlu diutamakan:
i. menggunakan pendekatan diplomasi;
ii. segala urusan dan pelaksanaan mendapatkan
analisis keperluan latihan tidak membebankan GP BI;
10
PENDEKATAN PELAKSANAAN
iii. data yang diperolehi akan digunakan untuk tujuan
analisis keperluan latihan sahaja; dan
iv. pelaksanaan CPT akan direkodkan sebagai
menghadiri tiga (3) jam sesi latihan dalam
perkhidmatan dan dicatat dalam kad rekod kehadiran
kursus.
v. pelaksanaan CPT tidak menjejaskan waktu P&P guru
11
JADUAL PELAKSANAAN FASA 2
KUMPULAN
NEGERI
KUMPULAN SARAWAK
ENAM
23-27 Julai 2012
BILANGA
N GP BI
7915
TARIKH TAKLIMAT
PPD
SEKOLAH
4 Julai 2012
(Zon Tengah)
10-13 Julai 2012
TARIKH
PELAKSANAAN
23-27 Julai 2012
5 Julai 2012
(Zon Utara)
9 Julai 2012
(Zon Selatan)
JUMLAH
7915
(7823)
12
ISU PELAKSANAAN
Bil.
Isu
Cadangan Penyelesaian
1.
Kesesakan dalam capaian internet
CPT dilaksanakan secara
berperingkat dan berjadual
2.
Masalah kemudahan komputer
dan capaian internet
Dilaksanakan secara berpusat di PPD
atau sekolah berdekatan dengan
syarat tidak melibatkan masa yang
lama dan kos tinggi untuk
penyelengaraan.
3.
Token yang diagihkan tidak sama
(lebih atau kurang) dengan
bilangan GP BI di sekolah
Menghubungi BPG dengan segera
untuk agihan tambahan atau
mengembalikan token
13
ISU PELAKSANAAN
Bil.
Isu
Cadangan Penyelesaian
4.
GP BI tiada di sekolah semasa
tempoh pelaksanaan
Pihak sekolah memastikan GP BI
berada di sekolah dalam tempoh
pelakanaan dengan membuat
perancangan dan pemakluman awal.
5.
Pelaksanaan CPT terganggu
akibat terputus bekalan elektik
atau masalah capaian internet
Pelaksanaan boleh disambung
semula menggunakan token yang
sama dalam tempoh lapan (8) jam
pada hari yang sama. Jika melebihi 8
jam, perlu hubungi BPG untuk
reactivate token.
6.
Penyeliaan sesi pelaksanaan CPT
GP BI akan diselia oleh GPK
Kurikulum atau Guru Kanan yang
dilantik oleh sekolah
14
ISU PELAKSANAAN
Bil.
7.
Isu
Cadangan
Penyelesaian
Keperluan guru berikut menduduki CPT :
- guru yang telah lama berkhidmat dan berpengalaman
serta fasih dalam bahasa Inggeris
- guru yang akan bersara dalam tahun semasa
- guru bahasa Inggeris di sekolah yang mempunyai
prestasi dan pencapaian bahasa Inggeris yang cemerlang
- guru yang mendapat keputusan cemerlang bagi mata
pelajaran bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia
- GP BI yang mempunyai kelulusan akademik dan
ikhtisas TESL/Pengajian Bahasa Inggeris
- guru yang sudah mempunyai sijil kefasihan bahasa
Inggeris.
Memberi
penjelasan secara
diplomasi tentang
keperluan SEMUA
GP BI
melaksanakan CPT
mengikut
ketetapan yang
telah dibuat oleh
pihak Pengurusan
Tertinggi KPM
15
PANDANGAN DAN MAKLUM BALAS KESATUAN
/PERSATUAN GURU DAN WAKIL GURU BAHASA
INGGERIS
Pada dasarnya semua pihak menyokong analisis keperluan
latihan melalui CPT
Beberapa Sesi Perbincangan Permuafakatan Bersama
Kesatuan/Persatuan Guru dan Wakil Guru Bahasa Inggeris
telah diadakan bagi menjelaskan dan mendapatkan
pandangan berkaitan perkara berikut :
1.
Memahami
hasrat
KPM
dalam
pelaksanaan
mendapatkan data analisis keperluan latihan;
16
PANDANGAN DAN MAKLUM BALAS KESATUAN
/PERSATUAN GURU DAN WAKIL GURU BAHASA
INGGERIS
2. Membantu KPM memberikan penerangan berkenaan
pelaksanaan mendapatkan data analisis keperluan
latihan; dan
3. Membantu KPM menyelesaikan isu-isu berbangkit
berkaitan pelaksanaan mendapatkan data analisis
keperluan latihan.
17
PELAN OPERASI FASA 2
Tarikh
Tindakan
Tempat
Pegawai yang terlibat
Pegawai
Bertanggungjawab
5 Jun 2012
Taklimat
pelaksanaan
(Peringkat
KPM)
BPG
1. Pegawai Bahasa Inggeris Negeri
2. Pegawai ICT Negeri
3. Wakil IPGM
4. ELTC
5. BPK
6. BTP
7. LP
8. PEMANDU/NKRA
9. Wakil Cambridge ESOL
Encik Sukeman Suradi
Dr. Ranjit Singh Gill
Dr. Wagheeh Shukri
Encik Ahmad Zaki
Encik Shah Anuar
Cik Teresa Rose
Encik Shamsul Saniron
Encik Mohd.Sukri
11Jun - 13 Julai 2012
Taklimat
Pelaksanaan
(Peringkat
Negeri)
Ditentukan oleh JPN
Pegawai Bahasa Inggeris dan Pegawai
ICT Daerah
Pegawai Bahasa Inggeris
Negeri,
Pegawai ICT Negeri
Wakil KPM
11 -22 Jun 2012
KUMPULAN 1 & 2
Taklimat
Pelaksanaan
CPT peringkat
PPD
Ditentukan oleh PPD
Guru Penolong Kanan Kurikulum
SEMUA SEKOLAH menengah dan
sekolah rendah
Pegawai Bahasa Inggeris
dan Pegawai ICT Negeri
Daerah
18-22 Jun 2012
Pelaksanaan
CPT
KUMPULAN 1
Sekolah
IPG Kampus
Kolej Matrikulasi
ELTC
SEMUA GP BI (opsyen dan mengajar,
opsyen tidak mengajar dan bukan
opsyen mengajar)
Pengetua, Guru Besar,
GPK Kurikulum
KJ BI IPGK, Kolej
Matrikulasi, ELTC
18
PELAN OPERASI FASA 2
Tarikh
Tindakan
Tempat
Pegawai yang terlibat
Pegawai
Bertanggungjawab
17 Jun – 6 Julai 2012
KUMPULAN 3-4
Taklimat
Pelaksanaan
CPT peringkat
PPD
Ditentukan
oleh PPD
Guru Penolong Kanan Kurikulum semua sekolah
menengah dan sekolah rendah
Pegawai Bahasa Inggeris
dan Pegawai ICT Negeri
Daerah
23-29 Jun 2012
Pelaksanaan
CPT di sekolah
KUMPULAN 2
Di sekolah
SEMUA GP BI(opsyen dan mengajar, opsyen tidak
mengajar dan bukan opsyen mengajar)
Pengetua, Guru Besar,
GPK Kurikulum
2-6 Julai 2012
Pelaksanaan
CPT di sekolah
KUMPULAN 3
Di sekolah
SEMUA GP BI(opsyen dan mengajar, opsyen tidak
mengajar dan bukan opsyen mengajar)
Pengetua, Guru Besar,
GPK Kurikulum
20 Jun - 12 Julai 2012
KUMPULAN 5-6
Taklimat
Pelaksanaan
CPT peringkat
PPD
Ditentukan
oleh PPD
Guru Penolong Kanan Kurikulum semua sekolah
menengah dan sekolah rendah
Pegawai Bahasa Inggeris
dan Pegawai ICT Negeri
Daerah
9-13 Julai 2012
Pelaksanaan
CPT di sekolah
KUMPULAN 4
Di sekolah
SEMUA GP BI (opsyen dan mengajar, opsyen
tidak mengajar dan bukan opsyen mengajar)
Pengetua, Guru Besar,
GPK Kurikulum
19
PELAN OPERASI FASA 2
Tarikh
Tindakan
Tempat
Pegawai yang terlibat
Pegawai
Bertanggungjawab
16-20 Julai 2012
Pelaksanaan
CPT di sekolah
KUMPULAN 5
Di sekolah
SEMUA GP BI (opsyen dan mengajar, opsyen
tidak mengajar dan bukan opsyen mengajar)
Pengetua, Guru Besar,
GPK Kurikulum
23-27 Julai 2012
Pelaksanaan
CPT di sekolah
KUMPULAN 6
Di sekolah
SEMUA GP BI (opsyen dan mengajar, opsyen
tidak mengajar dan bukan opsyen mengajar)
Pengetua, Guru Besar,
GPK Kurikulum
20
Tugas dan tanggungjawab institusi dan pegawai yang terlibat
(FASA 2):
Bil.
1.
Institusi
NKRA
Tanggungjawab
Urus Setia
bersama
Pegawai
Dr. Noorliza binti Zakuan
Cik Hasreena binti Abdul
Rahman (012-3712006)
Tanggungjawab
1.
2.
3.
4.
2.
Cambridge
ESOL
Penyedia CPT
Encik Mickey Bonin
Cik Jenny Yeoh
(017-3293226)
1.
2.
Menyediakan dokumen perjanjian
pelaksanaan CPT antara KPM dan
Cambridge ESOL
Menyediakan dan mengagih
peruntukan ke JPN/PPD
Mendapatkan kelulusan
pelaksanaan CPT
Mengurus pembayaran CPT kepada
Cambridge ESOL
Penyelaras bagi pihak Cambridge
ESOL
Memberi khidmat nasihat
21
Tugas dan tanggungjawab institusi dan pegawai yang terlibat
(FASA 2):
Bil.
3.
4.
Institusi
BPG
ELTC
Tanggungjawab
Urus Setia CPT
Direct customer
CPT
Melaksanakan
CPT peringkat
ELTC
Pegawai
En. Sukeman b Suradi
(019-8187655)
Cik Teresa Rose
(019-8392107)
Tanggungjawab
1.
2.
3.
4.
5.
Ketua operasi
Setiausaha
Memberikan taklimat CPT peringkat
kebangsaan
Menduduki CPT
Menyelaras operasi keseluruhan
Encik Shamsul
(019-2306644)
Encik Mohd Sukri
(017-5937167)
1.
2.
3.
4.
Menyelaras data dan maklumat GP BI
Mengagihkan dan reactivate token
Mengurus pangkalan data CPT
Menduduki CPT
Dr. Wagheeh Shukry
(016-2327766)
Puan Ho Swee Phoon
(017-3720777)
1.
Memberikan taklimat dan memantau
pelaksanaan CPT peringkat ELTC
Menduduki CPT
Membantu memantau taklimat
peringkat negeri
Membantu urusan helpdesk CPT
2.
3.
4.
22
Tugas dan tanggungjawab institusi dan pegawai yang terlibat
(FASA 2):
Bil
.
5.
6
Institusi
IPGM
Kolej
Matrikulasi
Tanggungjawab
Pegawai
Melaksanakan
CPT peringkat 27
IPG Kampus
Dr. Devan V. Rajaram
(012-4556886)
Melaksanakan
CPT peringkat
Kolej Matrikulasi
Puan Hadidah Abdul
Rahman
(012-3818591)
Tanggungjawab
1.
2.
3.
1.
2.
3.
7.
BTP
Membantu
pelaksanaan CPT
Cik Pushparani
(012-5122919)
1.
2.
Memberikan taklimat dan memantau
pelaksanaan CPT peringkat IPG Kampus
Menduduki CPT
Membantu urusan helpdesk CPT
Memberikan taklimat dan memantau
pelaksanaan CPT peringkat Kolej
Matrikulasi
Menduduki CPT
Membantu urusan helpdesk CPT
Menduduki CPT
Membantu memantau taklimat di
peringkat negeri
23
Tugas dan tanggungjawab institusi dan pegawai yang terlibat
(FASA 2):
Bil.
Institusi
Tanggungjawab
7.
JPN
Menyelaras dan
memantau
pelaksanaan CPT
peringkat negeri
Pegawai
Pegawai Bahasa
Inggeris Negeri
Pegawai ICT
Negeri
Tanggungjawab
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PPD
Menyelaras dan
memantau
pelaksanaan CPT
peringkat daerah
Pegawai Bahasa
Inggeris PPD
Pegawai ICT PPD
1.
2.
3.
4.
Urus Setia di peringkat negeri
Memberi taklimat CPT kepada Pengarah JPN,
KS SPA, KS (ICT) dan PPD.
Memberi taklimat kepada GPK Kurikulum
sekolah
Menduduki CPT
Mengagihkan token kepada PPD
Memastikan pihak sekolah melaksanakan CPT
mengikut tarikh yang ditetapkan.
Mengumpul pelaporan pelaksanaan CPT dari
PPD/sekolah dan dihantar ke BPG.
Urus setia di peringkat daerah
Membantu JPN memantau dan menyelaras
pelaksanaan CPT
Memastikan pihak sekolah melaksanakan CPT
mengikut tarikh yang ditetapkan.
Mengumpul pelaporan pelaksanaan CPT dari
sekolah dan dihantar ke JPN
24
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INSTITUSI DAN PEGAWAI YANG TERLIBAT
(FASA 2):
Bil.
Institusi
Tanggungjawab
9.
Sekolah
Melaksanakan
CPT mengikut
tempoh dan
prosedur yang
ditetapkan
Pegawai
Pengetua
Guru Besar
GPK Kurikulum
Tanggungjawab
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SEMUA Guru BI
(opsyen mengajar,
opsyen dan tidak
mengajar & bukan
opsyen mengajar)
1.
Memberi taklimat kepada semua guru BI
Merancang pelaksanaan CPT.
Menyelia CPT
Memastikan semua guru BI di sekolah
menduduki CPT melalui pendekatan
berhemah.
Mematuhi arahan dan tatacara pelaksanaan
yang telah ditetapkan.
Menghubungi PPD/JPN/BPG sekiranya
berlaku masalah dalam pelaksanaan CPT
Membuat laporan lengkap pelaksanaan CPT
dan dihantar ke PPD/JPN
Menduduki CPT
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
2012
26
BPG Contact Person (For CPT)
 EN. SHAMSUL SANIRON
[email protected] (019-2306644)
 EN. MOHD SUKRI BIN ZAINOL
[email protected] (017-5937167)
NKRA Contact Person (For Claims)
 EN. NOR HAZLEE BIN HASSAN
[email protected] (013-3888178)
 CIK HASREENA BINTI ABDUL RAHMAN
[email protected] (012-3712006)
27

similar documents