Nyheter från Antagningen

Report
Nyheter från Antagningen
Dagens innehåll
• Ny urvalsgrupp BIEX
• Lägsta gräns för Högskoleprovet
• Ny rutin för sena anmälningar, Uppsala
universitet
• Förbättringar av sökandewebben Antagning.se
• Yrkeslivserfarenhet vid SLU och UU
Kort om regelverket – ur
Högskoleförordningen
Högskoleförordningen 2 a.
Vid urval till utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2014 och före den 1 juni 2017 ska
sökande med gymnasieexamen dessutom indelas i en särskild gymnasieexamensgrupp.
Sökande med gymnasieexamen ska inte ingå i underlaget för beräkning av
platsfördelning till I. Vid platsfördelning ska den särskilda gymnasieexamensgruppen och
de övriga betygsgrupperna tilldelas platser enligt den princip om platstilldelning som
framgår av 1.
Den andel platser som enligt 2 annars skulle tillföras I ska i stället fördelas mellan I och
den särskilda gymnasieexamensgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i de
två grupperna.
Tolkningar av regelverket
•
Gäller första gången för antagning till sommaren 2014, sista gången till våren 2017.
• Endast sökande med gymnasieexamen (högskoleförberedande eller yrkes) som
ligger till grund för meritvärdet placeras i den nya urvalsgruppen BIEX.
• Endast sökande som uppfyller villkoren för att få tillhöra BI kan placeras i BIEX. Alltså:
sökande med gymnasieexamen som tillhör BI alltid även tillhör BIEX.
•
Sökande som kompletterat för behörighet* hamnar i BII. (Finns ingen BIIEX!)
• * = Sökande med examen från yrkesprogram som skaffat sig grundläggande
behörighet genom att komplettera inom kommunala vuxenutbildningen placeras i BI och
BIEX.
Kanske lite tydligare?
Kort om platsfördelning
•
Utbildning som startar senast 31/5:
•
Utbildning som startar efter 31/5:
• Platsfördelning proportionellt mot antal
behöriga sökande i
betygsurvalsgrupperna.
• Platsfördelning proportionellt mot antal
behöriga sökande i
betygsurvalsgrupperna.
•
Ta en tredjedel av platserna från BII.
•
Ge denna tredjedel till BI.
• Ta en tredjedel av platserna från från
BII.
•
Ge denna tredjedel till BIEX och BI.
•
Fördelningen mellan BIEX och BI…?
Platsfördelning i tre steg (1)
• Platserna fördelas först i förhållande till antalet behöriga sökande i en betygsgrupp,
som innefattar BI, BII och BIEX, respektive i en folkhögskolegrupp, BF.
• Om samma sökande förekommer i flera urvalsgrupper som ingår i betygsgruppen
räknas sökande enbart en gång i betygsgruppen.
• (Sökande som förekommer både i betygsgruppen och i folkhögskolegruppen räknas i
båda dessa grupper).
Platsfördelning i tre steg (2)
• Därefter fördelas de platser som tilldelades betygsgruppen till de i betygsgruppen
ingående urvalsgrupperna enligt följande:
Platserna fördelas proportionellt mellan BI, BII och BIEX utifrån antalet
sökande som konkurrerar i respektive urvalsgrupp, men med följande
undantag:
De sökande med gymnasieexamen i BI, dvs. de som även konkurrerar i BIEX, ska
inte räknas med som sökande i BI vid denna fördelning, dvs. antal sökande som får
”tillgodoräknas” BI är antal sökande i BI minus antal sökande i BIEX.
Platsfördelning i tre steg (3)
• Därefter ska en tredjedel av platserna från kompletteringsgruppen BII omfördelas till
BI och BIEX enligt följande:
Platserna fördelas proportionellt mellan BI och BIEX utifrån antalet sökande
som konkurrerar i respektive urvalsgrupp, men med följande undantag:
De sökande med gymnasieexamen i BI, dvs. de som även konkurrerar i BIEX, ska
inte räknas med som sökande i BI vid denna omfördelning, dvs. antal sökande som
får ”tillgodoräknas” BI är antal sökande i BI minus antal sökande i BIEX.
Studieomdöme från folkhögskola
enligt Gymnasieskola 2011
• Omfattningskrav: Att fullgjord utbildning på Fhsk motsvarar 3 år på gymnasiet (minst
ett år på Fhsk, om minst 30 veckors heltidstudier)
•
Innehållskrav: Kunskaper som motsvarar följande 7 kurser:
– Svenska 3, alternativt Svenska som andraspråk 3
– Engelska 6
– Matematik 1 a, b eller c
– Samhällskunskap 1a1
– Naturkunskap 1a1
– Religionskunskap 1
– Historia 1a1
• Bedömningshandboken: För Svenska och Engelska räcker det med att styrka
Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 (underliggande nivåer behöver ej
styrkas)
Meritvärdering av folkhögskola
•
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Ny skala i 7 steg.
Mindre god
Mindre god-God
God
God-Mycket god
Mycket God
Mycket God-Utmärkt
Utmärkt
Denna skala ska även kunna finnas på de näst nyaste intygen (med innehållskraven
uttryckta med Kärnämnen)
Lägsta gräns för HP
•
Förslag: att i högskoleprovsgruppen införa en lägsta gräns för antagning, ej beslut än!
•
Gäller främst lärarutbildning med lågt söktryck
•
Sammanblandning av behörighet och urval – svårt att förstå och förklara
•
Försöker lösa ett problem som borde tacklas på annat sätt…
Ny rutin för sen anmälan,
Uppsala universitet
•
Gäller anmälan till Ht 2014
•
Alla kurser och program stänger efter sista anmälningsdag den 15/4.
•
De kurser och program som har lediga platser, eller färre än x reserver, efter urval 1
kommer att öppnas för sen anmälan den 15/7
•
Sena anmälningar handläggs efter urval 2, i augusti
Varför?
- Tydlighet i informationen, ”sista anmälningsdag”
- Rimlig chans att bli antagen
- Undvika onödigt arbete
Förbättringar av sökandewebben
Antagning.se
Möjlighet att spara anmälan för att skicka in senare tas bort.
Tillgänglighetsförbättringar:
•
Visuell presentation – Länkar, tangentbordsnavigering, kontraster, knappar.
•
Logik – Länkars mål, navigation, menystruktur, sökfunktionen.
•
Teknik – struktur, hur objekt är uppmärkta, för bättre skärmuppläsning.
Ny räknare av grundpoäng (utan meritpoäng) för slutbetyg och gymnasieexamen
Chatta med Contact Center, frågor om lösenord och aktiveringskod
Yrkeslivserfarenhet
• Vid SLU krävs yrkeslivserfarenhet till två utbildningar (Lantmästare och
Skogsmästare), medan det är meriterande för ytterligare två (Trädgårdsingenjör – Odling
samt Hippolog).
• SLU använder krav/önskemål om YLE där YLE antingen är nödvändigt för att klara av
berörd utbildning, eller där YLE kraftigt förbättrar den sökandes möjlighet till lyckade
studier.
•
SLU
–
Kräver minst 50% tjänstgöringsgrad (kan erhållas genom parallella arbeten).
–
Godkänner arbete tidigast från det år den sökande fyller 16 år.
–
Godkänner inte arbete parallellt med skolarbete
• Intyg måste vara utfärdade av ojävig, och innehålla uppgift om start- och slutdatum,
arbetets innehåll och arbetets omfattning

similar documents