pateiktį PPT formatu

Report
Saugiose darbo vietose stresas yra
valdomas
Streso ir psichosocialinės rizikos valdymas darbe
Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.
Kampanija
 Ją koordinuoja Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
(EU-OSHA)
 Vykdo daugiau nei 30 šalių
 Remia partnerių tinklas
• Nacionaliniai ryšių punktai
• Socialiniai partneriai
• Oficialūs kampanijos partneriai
• Žiniasklaidos partneriai
• Europos įmonių tinklas
• ES institucijos
www.healthy-workplaces.eu
2
Pagrindiniai uždaviniai
 Pagerinti supratimą apie stresą ir psichosocialinę riziką darbe
 Skatinti valdyti šią riziką
 Užkirsti kelią rimtiems neigiamiems padariniams
 Teikti paramą ir gaires darbuotojams ir darbdaviams
 Skatinti naudoti praktines ir patogias priemones
www.healthy-workplaces.eu
3
Problemos rimtumas
 Daugiau nei pusė Europos darbuotojų nurodė, jog stresas yra
įprastas jų darbo vietoje.
 Manoma, kad apytiksliai pusė visų darbo dienų prarandama dėl
streso ir kitos psichosocialinės rizikos.
 4 iš 10 darbuotojų mano, kad stresas jų darbo vietoje nėra
tinkamai valdomas.
www.healthy-workplaces.eu
4
Sąvokos
Psichosocialinė rizika:
• atsiranda dėl prasto darbo planavimo, organizavimo ir valdymo, ir
• nepalankių socialinių darbo sąlygų;
• gali sukelti neigiamas psichologines, fizines ir socialines pasekmes,
įskaitant stresą darbe.
Stresas darbe:
• yra organizacinė problema, o ne asmeninis trūkumas;
• yra patiriamas, kai darbo užduotys viršija darbuotojo gebėjimą jas
įvykdyti.
www.healthy-workplaces.eu
5
Psichosocialinė darbo aplinka
Prastos psichosocialinės darbo aplinkos priežastys:
 per dideli arba prieštaraujantys darbo reikalavimai;
 per menkas dalyvavimas ir per maža įtaka priimant sprendimus
dėl darbo atlikimo būdo;
 neveiksminga komunikacija ir per menka pagalba;
 psichologinis ir seksualinis priekabiavimas ir trečiosios šalies
smurtas;
 prastai valdomi pokyčiai organizacijoje ir prastos darbo
garantijos.
www.healthy-workplaces.eu
6
Neigiami padariniai
Asmeniui
• Nesugebėjimas susikaupti ir klaidų darymas
• Išsekimas ir depresija
• Problemos asmeniniame gyvenime
• Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu
• Prasta fizinė sveikata
Organizacijai
• Prasti bendri veiklos rezultatai
• Dažnesni darbuotojo neatėjimo į darbą ir atėjimo į darbą sergant ir
negalint veiksmingai dirbti atvejai
• Didesnė nelaimingų atsitikimų ir
susižalojimų tikimybė
www.healthy-workplaces.eu
7
Psichosocialinės rizikos valdymas
 Tik maždaug 30 proc. Europos organizacijų yra nustačiusios
priemones psichosocialinei rizikai valdyti*.
 Dažnai manoma, kad šią riziką valdyti sudėtingiau nei vadinamąją
įprastą darbuotojų saugos ir sveikatos riziką.
Tačiau…
 psichosocialinė rizika gali būti vertinama ir valdoma taip pat
nuosekliai kaip ir bet kuri kita darbuotojų saugos ir sveikatai
kylanti rizika.
 Streso ir psichosocialinės rizikos darbe valdymo nauda yra
didesnė ir svarbesnė už organizacijų patiriamas valdymo
priemonių įgyvendinimo išlaidas.
* Europos mastu vykdoma įmonių apklausa apie naujas ir atsirandančias rizikos rūšis
(ESENER), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, 2010 m.
Skelbiama adresu https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management.
www.healthy-workplaces.eu
8
Psichosocialinės rizikos valdymo nauda
 Didesnė darbuotojų gerovė ir pasitenkinimas darbu
 Sveika, motyvuota ir produktyvi darbo jėga
 Geresni bendri veiklos rezultatai ir didesnis produktyvumas
 Mažesnis darbuotojų nebuvimo darbe lygis ir mažesnė
darbuotojų kaita
 Apskritai mažesnės išlaidos ir našta visuomenei
 Teisinių reikalavimų laikymasis
www.healthy-workplaces.eu
9
Vadovų vaidmuo
 Darbdaviai privalo įgyvendinti planą, kuris padėtų užkirsti kelią
psichosocialinei rizikai ir (arba) ją mažinti.
 Vadovai turėtų stengtis kurti palankią darbo aplinką, skatinti
darbuotojus kelti klausimus ir teikti pasiūlymus.
 Vidurinės grandies vadovams tenka labai svarbus vaidmuo, nes
jie kasdien bendrauja su darbuotojais.
 Gera lyderystė ir žmonių valdymo įgūdžiai padeda kurti gerą
psichosocialinę darbo aplinką; šiuos įgūdžius galima įgyti ir
tobulinti.
 Savanoriškai įgyvendinamos psichikos sveikatą skatinančios
priemonės taip pat gali iš esmės padėti užtikrinti saugią darbo
vietą.
www.healthy-workplaces.eu
10
Darbuotojų dalyvavimo svarba
 Gera lyderystė gali padėti sumažinti stresą ir psichosocialinę
riziką darbe, tačiau ne mažiau svarbus ir darbuotojų dalyvavimas.
 Turi būti užtikrinamas abipusis darbdavių ir darbuotojų dialogas.
 Darbuotojai ir jų atstovai geriausiai supranta problemas,
galinčias atsirasti jų darbo vietoje, ir jie gali padėti rengti planus
ir įgyvendinti konkrečias priemones.
 Konsultacijos su darbuotojais padės stiprinti bendrą nusiteikimą
ir užtikrinti, kad nustatytos priemonės būtų tinkamos ir
veiksmingos.
www.healthy-workplaces.eu
11
Kaip valdyti stresą ir psichosocialinę riziką
 Net turint ribotus išteklius psichosocialinę riziką galima
veiksmingai vertinti ir valdyti.
 Veiksmingiausias būdas valdyti psichosocialinę riziką darbo
vietoje yra būti aktyviems ir turėti planą, kaip numatyti
problemas.
 Siekiant nustatyti pavojus ir tinkamas priemones jiems pašalinti,
labai svarbu atlikti rizikos vertinimą.
 Galima pasinaudoti praktinėmis priemonėmis ir gairėmis,
padedančiomis lengviau valdyti psichosocialinę riziką.
www.healthy-workplaces.eu
12
Dalyvaukite kampanijoje
 Dalyvauti gali visos organizacijos ir asmenys.
 Prisijunkite
• platindami ir skelbdami kampanijos idėjas ir medžiagą;
• naudodami ir populiarindami kampanijos praktines priemones;
• dalyvaudami kampanijos renginiuose arba patys juos organizuodami.
www.healthy-workplaces.eu
13
Pagrindinės datos
 Kampanijos pradžia: 2014 m. balandžio mėn.
 Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė: 2014 m. ir
2015 m. spalio mėn.
 Europos geros praktikos apdovanojimų ceremonija:
2015 m. balandžio mėn.
 Aukščiausio lygio susitikimas saugių darbo vietų tema:
2015 m. lapkričio mėn.
www.healthy-workplaces.eu
14
Pasiūlymas tapti kampanijos partneriu
 Skiriamas visoje Europoje veikiančioms ir tarptautinėms
organizacijoms
 Kampanijos partneriai populiarina ir reklamuoja kampaniją
 Privalumai
• gaunamas kampanijos leidinių rinkinys
• išduodamas partnerio pažymėjimas
• partneriams suteikiamas specialus statusas Europos geros praktikos
apdovanojimuose
• reklama visoje ES ir žiniasklaidoje
• galimybės dalyvauti tinkle ir keistis gera praktika su kitais kampanijos
partneriais
• kvietimas į
EU-OSHA
renginius
www.healthy-workplaces.eu
15
Europos geros praktikos apdovanojimai
 Pažangios ir naujoviškos geros praktikos pripažinimas
 Streso ir psichosocialinės rizikos darbe valdymo sprendimai
 Gali dalyvauti organizacijos ir įmonės iš:
• ES valstybių narių
• Europos ekonominės erdvės
• Vakarų Balkanų ir Turkijos
 Nominacijų atranką koordinuoja ryšių punktai ir EU-OSHA dviem
etapais:
• atrankos procedūra nacionaliniu lygmeniu
• vertinimas Europos lygmeniu
 Geros praktikos apdovanojimų ceremonija
www.healthy-workplaces.eu
16
Kampanijos ištekliai
 Kampanijos vadovas
 Ataskaitos
 Lankstinukas
 Praktinės gairės ir
priemonės
 Geros praktikos apdovanojimų
reklaminis lapelis
 Kampanijos priemonių rinkinys
internete
 „Napo“ filmukas
 www.healthy-workplaces.eu
 Reklaminė dalomoji medžiaga
www.healthy-workplaces.eu
17
Papildoma informacija
 Apsilankykite kampanijos svetainėje ir sužinokite daugiau
www.healthy-workplaces.eu
 Kampanijos priemonių rinkinys
https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit
 Sužinokite apie renginius savo šalyje iš savo ryšių punkto
www.healthy-workplaces.eu/fops
www.healthy-workplaces.eu
18

similar documents