Vienaudz Izglit

Report
Vienaudžu izglītotāju lekciju
veidošanas pamati
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra Jauniešu
kluba pedagogs un psiholoģijas skolotāja:
Agnese Jansone
Rīga 2012
Vienaudžu izglītība
• Vienaudžu izglītība ir neformālās izglītības metode, ko var izmantot,
izglītojot dažādas mērķauditorijas, īpaši jauniešus, par dažādām
tēmām
• Vienaudžu izglītība ir process, kura laikā apmācīti un motivēti
jaunieši izglīto savus vienaudžus par jautājumiem, kas viņiem ir
aktuāli un nozīmīgi
• Prakse rāda, ka jaunieši vislabprātāk vēlas runāt un diskutēt par sev
svarīgiem jautājumiem ar vienaudžiem – personām, kas ir līdzīgā
vecumā, pieder vienai sociālajai grupai un kam ir līdzīga dzīves
pieredze
Pielietojamās metodes vienaudžu
izglītībā
•
•
•
•
•
•
Lekcija
Lomu spēles
Grupu darbs
Prāta vētra
Situācijas analīze
Demonstrējumi(filmas, prezentācijas,
etīdes utt.)
Lekcija
• Lekcija sniedz pamatzināšanas, kas rada
iespēju uzdod jautājumus, izmantot diskusiju
un interaktīvās spēles
• Lekcija dod iespēju veidot dialogu, jautāt un
atbildēt un uzdotajiem jautājumiem
• Lekcijas nepilnība ir, ka tās laikā grupas
dalībnieki ir izslēgti no līdzdalības
Ieteikumi veiksmīgai lekcijai
• Sagatavojies laicīgi!
• Veido īsas lekcijas (10 - 15 min)
• Lekcijas sākumā sniedz īsu vispārinājumu
par lekcijas tematu
• Lekcijai beidzoties apkopo paveikto
• Vislabāk izmanto vienkāršu, saprotamu
valodu, īsus teikumus, izvairies no
žargoniem, saīsinājumiem
Lekcija[turp.]
Metode ir veiksmīgi pielietojama, ja:
• grupa ir ieinteresēta un spēj klausīties
• ir piemērots laiks un vieta
• runātājs ir attiecīgi sagatavots informēt par
konkrēto tēmu
• metode atbilst konkrētajam tematam
Lomu spēles
• Lomu spēles ļauj tās dalībniekiem iejusties
radītajā situācijā vai lomā
• Lomu spēles labi parāda dalībnieku iegūtās
zināšanas, attieksmes un prasmes
• Lomu spēles laikā dalībnieki izmanto savas
saskarsmes iemaņas, lai atrisinātu situāciju
Ieteikumi lomu spēlei
• Iekārto telpu, lai visi dalībnieki varētu brīvi
redzēt un dzirdēt notiekošo
• Rakstiskā veido dod dalībniekiem uzdevumus
(tiem, kuri spēlē lomas)
• Nevienu nedrīkst piespiest piedalīties lomu
spēlē
• Veido un uzturi grupā drošu, atbalstošu un
draudzīgu noskaņojumu
Ieteikumi lomu spēlei[turp.]
• Pēc lomu spēles var veidot diskusiju
• Esi atbalstošs un seko, lai grupa nav pārāk
kritiski, atceroties neveiksmes, kas tika
pamanītas lomu spēles laikā
• Vari izmantot iesildīšanās spēles
Grupu darba metodes
Grupu darba metodes galvenokārt tiek
izmantotas, lai:
• dalībnieki cits citu iepazītu
• kopīgi darboties
• dalītos pieredzē
• iegūtu iemaņas darbam grupā
• dot iespēju uzklausīt un respektēt
atšķirīgus viedokļus
Grupu darba noteikumi
1.Pieadalīšanās grupā ir brīvprātīga
2. Esiet aktīvs!
3. Esiet patiesi, esiet īsti!
4. Atbalsti pārējos grupas dalībniekus!
5. Tam, kas noticis, dzirdēts vai redzēts grupā
un attiecas uz kādu konkrētu personu ir
jāpaliek grupa
Metodes kā sadalīt grupās
• Pēc nejaušības principa
• Pēc iepriekš sagatavotām lapiņām (cipars,
dzīvnieks, auglis, burts utt.)
• Pēc dzimšanas dienas mēnešiem
• Izvelkot kārtis(+18 gadi)
• Ar krāsainiem lapiņām, zīmuļiem
• ................
Jautājumi, ko varētu apspriest
grupā
•
•
•
•
•
•
Kā Tu saproti jēdzienu “vardarbība”?
Kādus vardarbības veidus Tu zini?
Kādas, tavuprāt ir vardarbības sekas?
Kā var cīnīties pret vardarbību skolā?
Vai Latvijā pastāv diskriminācija?
Izveido priekšlikumus, kas būtu jādara, lai
skolās mazinātos vardarbība?
• ..............................
Prāta vētra
Vardarbības sekas
Prāta vētra
•
•
•
•
Individuālais darbs
Pāru darbs
Grupas darbs
Visas klases kopīgs darbs
Situācijas analīze
• Ir izveidota situācija, kas aptver konkrēto
tēmu (vardarbība; diskriminācija).
• Ir uzdoti vairāki jautājumu, uz kuriem
grupai pārim jāatbild un jāizveido
situācijas atrisinājums
• Situācijas analīzi var veikt gan individuāli,
gan pārī un grupā
Demonstrējumi
• Īsfilmas, kas ir atbilstošas tematikai
• Prezentācijas par vardarbību un
diskrimināciju
• Plakāti
• Foto galerijas
• Edītes, mazi teatrāli uzvedumu atbilstoši
tēmai
Stundas plāns
• Katrai stundai/lekcijai/pasākumam ir
iepriekš izveidots plāns, kurā ir definēts
skaidrs mērķis, veicamās aktivitātes, kā ar
aptuvenais ilgums
• Plāna izveide ir nopietns un atbildīgs
process: ir jāatlasa un jāapkopo atbilstošā
literatūra, jāpiemeklē atbilstoši uzdevumi
un jāizvēlas mācību metodes
Stundas uzbūve
Stunda sastāv no vairākiem etapiem/
posmiem
• Sagatavošanās darbam
• Ievaddaļa
• Informācijas sniegšana
• Mācību uzdevumu paskaidrošana un
skolēnu patstāvīgais darbs
• Atgriezeniskā reakcija
• Stundas nobeigums
Sagatavošanās darbam
• Tiek pārskatīts stundas plāns
• Sakārtota darba vieta: nepieciešamie
izdales materiāli sašķiroti
• Tiek iekārtota klases telpa
• Pārbaudīta datortehnika, ja tā tiks
izmantota
• Vienaudžu izglītotājs nokoncentrējas
darbam un ir par sevi pārliecināts
Ievaddaļa
• Vienaudžu izglītotājs iepazīstina ar sevi
• Iepazīstina ar tēmu, mērķiem un
veicamajiem uzdevumiem
• Sniedz nelielu ieskatu tēmas aktualitātē
• Iepazīstina ar stundas norises plānu un
aptuveno ilgumu
• Tiek izdalīti visi nepieciešamie izdales
materiāli
Informācijas sniegšana
• Auditorija tiek iepazīstināta ar teorētisko
informāciju par tēmu
• Tiek demonstrētas filmas, prezentācijas
u.c.
• Uzsvars tiek likts uz pētījumu datiem
(Piem. Latvijā katrs 6 skolēns cieš no
vardarbības, bet Zviedrijā tikai katrs 10
skolēns)
• Tēmas aktualitāte un nozīmīgums tieši
Latvijas skolās un jauniešu vidū
Mācību uzdevumu paskaidrošana un
skolēnu patstāvīgais darbs
• Skolēni tiek sadalīti pa pāriem, grupām,
atkarībā no izvēlētās metodikas specifikas
• Skolēniem tiek dots praktiskais uzdevums
saistībā ar tēmu(grupu darbs, situācijas
analīze utt.)
• Tiek izskaidrots veicamais uzdevums un
atvēlēts tam konkrēts laiks(10min, 20min)
• Izdalīti nepieciešamie materiāli(lapas u.c.)
Atgriezeniskā reakcija
• Skolēni iepazīstina pārējos ar paveikto
darbu
• Var veidot diskusiju par to kā izprata
uzdevumu
• Vienaudžu izglītotājs un pārējie skolēni var
uzdot jautājumus un izteikt komentārus,
bet kritizēt citu darbus nav ieteicams
• Ieteicams lietot uzslavas un aplausus
Stundas nobeigums
• Vienaudžu izglītotājs rezumē stundā
paveikto
• Tiek sniegta informācija, kur meklēt
papildus literatūru par šīs dienas apgūto
tēmu
• Vienaudžu izglītotājs var atstāt savas
organizācijas kontaktus un aicināt skolēnus
uz turpmāko sadarbību
• Viens otram saka uz redzēšanos
Paldies par uzmanību!

similar documents