14,48 mln. Eur

Report
ES investicijos į
kūrybines ir kultūrines industrijas:
pamokos ir galimybės
Kūrybinės industrijos –
tai sintetinė veikla, reikalaujanti meninių,
vadybinių, interpretacinių gebėjimų, kultūros
bei informacinių technologijų išmanymo.
Kūrybinės industrijos apima tokius sektorius
kaip reklama, meno vadyba, leidyba,
fotografija, kinas, animacija, video žaidimai,
programinė įranga, televizija ir radijas,
interneto dizainas, autorinės teisės.
menų
inkubatoriai
viešųjų
pastatų
renovavimas
kultūros
paveldo
renovavimas
klasterizacija
eksporto
skatinimas
2007 – 2013
ES parama
kūrybinėms
industrijoms
Klasterizacija: Inoklaster LT Inoklaster LT+ \\
22,46 mln. Eur
Užupio kūrybinis klasteris – 372.145,51 Eur;
Vilniaus kino klasterio (VKK) plėtra– 181.676,90 Eur;
Vilniaus kino klasterio (VKK) infrastruktūros sukūrimas –
824.521,26 Eur.
Eksporto skatinimas: Naujos galimybės\\
145,15 mln. Eur
Įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse,
verslo misijose (kūrybinių industrijų atveju, papildomai
ekspozicijose, festivaliuose, madų šou), įskaitant
pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą;
Gaminių, kuriuos planuojama eksportuoti, sertifikavimas.
Tabako
fabrikas
Klaipėdoje
Telšių menų
inkubatorius
Viso: 22,31 mln. Eur
Šiaulių menų
inkubatorius
Anykščių
menų
inkubatorius
Raudondvario
dvaro menų
inkubatorius
Kauno menų
inkubatorius
Utenos menų
inkubatorius
Užupio meno
inkubatorius
Menų
Inkubatoriai
Lietuvoje
Asistentas - 2
Dzūkų menų
inkubatorius
Audiovizualinių
menų industrijos
inkubatorius
Architektūros
srities menų
inkubatorius
RUPERT
Viešųjų pastatų renovavimas: Viešosios paskirties
pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu \\ 218,33
Eur
Lėšomis buvo prisidedama prie pagrindinio Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato
Vilniuje rekonstrukcijos.
Kultūros paveldo renovavimas: Viešųjų
nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų
kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms ir
Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir
turizmo paslaugų kokybės gerinimas\\ 134,62
Eur
2007-2013 ES parama kūrybinėms ir
kultūrinėms industrijoms
Veikla
Projektų
Skirto finansavimo
skaičius
lėšos, Eur
Bibliotekų ir archyvų veikla
3
1.212.192,43
Fotografavimo veikla
7
317.228,32
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas
7
12.249.856,99
Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
3
3.298.655,01
Kompiuterių programavimo veikla
162
20.331.910,69
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
10
13.437.975,61
Leidybinė veikla
14
393.556,11
Muziejų veikla
20
29.909.138,33
Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
3
775.645,79
Programinės įrangos leidyba
1
32.213,57
Reklama
17
1.047.990,89
Specializuota projektavimo veikla
2
162.579,06
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
1
57.297,27
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
6
567.372,80
256
83.793.612,87
Iš viso:
Moksliniai tyrimai,
eksperimentinė
plėtra ir inovacijos
(MTEPI)
Smulkiojo ir
vidutinio verslo
konkurencingumas
531,453 mln. EUR
326,112 mln. EUR
Žmogiškųjų išteklių
konkurencingumo
skatinimas
106,863 mln. EUR
Kultūros ir gamtos
paveldo objektų
rinkodara ir
ženklinimas
35,029 mln. EUR
Pramonės įmonių
energetinis
efektyvumas
25,194 mln. EUR
2014 – 2020
ES investicijos
2014 – 2020
Kokios galimybės kūrybinėms
industrijoms?
Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra
ir inovacijos (MTEPI)
Inovaciniai čekiai
(10,14 mln. Eur)
Didinti šalies ūkio
konkurencingumą,
aukštos pridėtinės
vertės verslo
lyginamąją dalį,
skatinti SVV
subjektus vykdyti
inovacinę veiklą,
skatinti mokslo ir
verslo
bendradarbiavimą.
Intelektas LT*
(130,33 mln. Eur)
Skatinti šalies
įmones investuoti į
inovaciniams
gaminiams,
paslaugoms ar
procesams kurti
reikalingus
taikomuosius
mokslinius tyrimus ir
(ar) eksperimentinę
plėtrą.
Inopatentas LT
(3,04 mln. Eur)
Paskatinti įmones
vykdyti MTEPI
veiklas.
Inosertifikavimas*
(8,69 mln. Eur)
Skatinti įmones
vykdyti MTEPI
veiklas, kurti ir diegti
į rinką inovacijas.
Įgyvendinama 2014-2020 m. nacionalinės plėtros programos horizontaliojo
prioriteto "Kultūra„ tarpinstitucinio veiklos plano priemonė „Remti įmonių kūrybinių
inovacijų projektus, vykdomus kūrybinių ir kultūrinių industrijų (dizaino, medijų ir
rinkodaros) srityse, bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis“
Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumas
Inkubatoriai LT+**
(14,48 mln. Eur)
Sutelkti verslą norinčius
plėtoti asmenis vienoje
erdvėje (inkubatoriuje) ir
taip sudaryti sąlygas
pradėti nuosavą verslą ir jį
plėtoti.
Naujos galimybės LT*
(28,96 mln. Eur)
Paskatinti labai mažas,
mažas ir vidutines įmones
(toliau – MVI)
kuo daugiau dėmesio
skirti nauju užsienio rinku
paieškai ir esamu rinku
pėltrai;
Verslo klasteris LT*
(13,03 mln. Eur)
Paskatinti MVĮ, nutarusių
veikti kartu, grupes,
įsitraukti į tarptautines
tinklų grandines, siekiant
susirasti savo produkcijai
naujas eksporto rinkas;
Įgyvendinamos 2014-2020 m. nacionalinės plėtros programos horizontaliojo
prioriteto "Kultūra" tarpinstitucinio veiklos plano priemonės:
*- „Remti kūrybinių ir kultūrinių industrijų, jų įmonių grupių (klasterių, asociacijų)
rinkodaros medžiagos, plėtros strategijų rengimą ir dalyvavimą užsienio parodose
ir kituose renginiuose“
**- „Plėtoti menų inkubatorių, kūrybinių rezidencijų infrastruktūrą ir paslaugas
kūrybinių ir kultūrinių industrijų verslui, konsultavimo ir paramos paslaugas
naujoms kūrybinių ir kultūrinių industrijų įmonėms“
Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumas
Dizainas LT***
Procesas LT**
E-verslas LT**
(5,79 mln. Eur)
(8,69 mln. Eur)
(14,48 mln. Eur)
Skatinti įmones investuoti
į gaminių ir paslaugų
dizaino kūrimą bei
tobulinimą ir pritaikyti
originalius sprendimus,
siekiant išlaikyti įmonės
konkurencinį pranašumą
rinkoje;
Skatinti įmones, remiantis
tarptautiniais, europiniais
arba nacionaliniais
standartais, diegtis
pažangių vadybos
metodus ir valdymo
sistemas;
Skatinti MVĮ įsidiegti
naujausius IRT
sprendimus, skirtus verslo
procesų (klientų
aptarnavimo, tiekimo
grandinės valdymo,
įmonės išteklių valdymo ir
pan.) optimizavimui;
Įgyvendinamos 2014-2020 m. nacionalinės plėtros programos horizontaliojo
prioriteto "Kultūra" tarpinstitucinio veiklos plano priemonės:
**- „Plėtoti menų inkubatorių, kūrybinių rezidencijų infrastruktūrą ir paslaugas
kūrybinių ir kultūrinių industrijų verslui, konsultavimo ir paramos paslaugas
naujoms kūrybinių ir kultūrinių industrijų įmonėms“
***- „Skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos
procesuose ir (ar) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką“
Žmogiškųjų išteklių konkurencingumo
skatinimas
Pameistrystė LT
(11,01 mln. Eur)
Įmonių mokymai,
vykstantys
pameistrystės būdu;
Kompetencijų vaučeris
(62,84 mln. Eur)
Kompetencija LT
(9,85 mln. Eur)
Bendrieji ir specialieji
mokymai įmonėms, taikant
„kompetencijų vaučerio“
sistemą
Specialiųjų mokymų
įmonėms teikimas;
sektorinių kvalifikacijų
tobulinimo ir aukšto
meistriškumo įteisinimo
posistemės sukūrimas
Daugiau
informacijos:
ukmin.lt,
lvpa.lt
esinvesticijos.lt
Dėkui!

similar documents