Valstybin* maisto ir veterinarijos tarnyba

Report
Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius LR vyriausiasis valstybinis veterinarijos inspektorius
Dr. Jonas Milius
Afrikinio kiaulių maro situacija
Šalies lygiu
Europos Sąjungos lygiu
Tarptautiniu lygiu
2
Neoficialūs AKM židiniai Baltarusijoje
AKM Lenkijoje
Lenkijoje – nuo vasario mėn.
25 - AKM židinių laukinėje faunoje
2 - naminėse kiaulėse
AKM Latvijoje
Latvijoje – nuo birželio mėn.
131 - AKM židiniai laukinėje faunoje
32 – naminėse kiaulėse
AKM Estijoje
Estijoje – nuo rugsėjo mėn.
36 AKM židinių laukinėje faunoje
AKM Lietuvoje
Nuo šių metų sausio mėnesio patvirtinti židiniai:
29 - laukiniuose šernuose (sunaikinta 51 sumedžiotų ir nugaišusių šernų)
6 - kiaulių laikymo vietose (sunaikinta ~ 19,3 tūkst. kiaulių)
7
Komisijos sprendimas
2014/709/EU, nustatantis
papildomas kontrolės
priemones atskirose
teritorijose
•
Nustato
ribojimus
ir
reikalavimus:
 Gyvų kiaulių judėjimui;
 Prekybai kiauliena, jos produktais;
 Prekyba kitais su kiaulininkystės
sektoriumi susijusiais produktais
(ŠGP).
8
Prevencinės ir kontrolės priemonės: Nustatyta AKM buferinė
zona, kurioje kiaulių laikytojai (laikantys iki 100 kiaulių) iki
gruodžio 15 d. turi paskersti kiaules ir gauti kompensaciją pagal
ŽŪM nustatytą tvarką (numatoma išskersti apie 4550 kiaulių)
9
Kontrolės ir prevencijos priemonės
Prekybos kontrolė:
 Uždrausta prekiauti gyvomis kiaulėmis užkrėstoje
teritorijoje, Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos
direktoriaus
įsakymu
nustatytoje
buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje esančiose
turgavietėse.
 Uždrausta organizuoti renginius (parodas, muges ir
kt.) su afrikiniam kiaulių marui imliais gyvūnais
(kiaulėmis, šernais).
 Aktyvi ir padidinta pasyvi kiaulių stebėsena visuose
šalies komerciniuose kiaulių ūkiuose;
 Aktyvi (medžioklė) bei pasyvi (gaišenų surinkimas)
laukinės faunos stebėsena visoje šalyje.
10
Kontrolės ir prevencijos priemonės
Judėjimo kontrolė:
 Prieš išvežant kiaules auginimui į kitas
laikymo vietas, veterinarijos gydytojas
turi kliniškai patikrinti kiaules ir prieš
24 val. išduoti veterinarijos sertifikatą.
 Užkrėstoje teritorijoje vežant kiaules į
skerdyklą privalo būti išduotas
Leidimas paskersti gyvūną skerdykloje
(išduoda įgaliotasis arba valstybinis
veterinarijos gydytojas).
11
Kontrolės ir prevencijos priemonės
Papildoma kiaulių registracija:

Iki rugsėjo 15 d. kiaulių laikytojai privalėjo įregistruoti visas
kiaulių laikymo vietas ir pakartotinai perdeklaruoti visas
laikomas kiaules ir nuolat teikti duomenis apie kiaulių
išvežimą arba įvežimą. Iki 2014-07-01 buvo registruota 625
611 tūkst., šiuo metu registruota 717 298 tūkst. kiaulių.
 Pakeista ūkinių gyvūnų registravimo tvarka - visi kiaulių
laikytojai privalo registruoti kiaules kartą į ketvirtį.

Teritorinės VMVT pakartotinai pravedė mokymus kiaulių
augintojams, veterinarijos gydytojams, medžiotojams apie
AKM diagnostiką, biosaugos reikalavimus, ūkinių gyvūnų
ženklinimą, registravimą, gerovės reikalavimus.
 Sustiprinta gyvūninių produktų kontrolė pasienyje su
Baltarusijos Respublika: nustatyti 2 teigiami AKM atvejai
konfiskuotose maisto produktuose.
12
Informacinė sklaida
13
• Gruodžio mėn. įsigyti du mobilūs gyvūnų gaišenų deginimo
įrenginiai, kuriuos bus galima naudoti tiek kiaulių, tiek šernų
gaišenų naikinimui;
• Įsigyta speciali AKM diagnostinė laboratorinė įranga.
14
2014 lapkričio 26 d.
Kartu su Europos Komisija organizuoti mokymai
Tema: Afrikinis kiaulių maras
Vieta: Kaunas, LSMU VA
Dalyviai: veterinarijos gydytojai
92 dalyviai
15
Veiksmai dėl šernų populiacijos
Atsižvelgiant į Bendrijos skubios veiklos veterinarijos
gydytojų misijos rekomendacijas, taikomas EE, LV, LT ir
PL:
•
Uždrausta šerti šernus visoje Lietuvos Respublikoje,
leidžiama tik jaukinti sumedžiojimo tikslais;
•
Uždrausta medžioklė varant, medžioklės plotų vienetuose,
kuriuose nustatytas AKM, kurie ribojasi su Baltarusija ir
kurie patenka į buferinės zonos vietoves, siekiant nevaikyti
šernų;
•
Vietovėse, kuriose nustatomas AKM, taikomas laikinas
medžioklės ribojimas ir užkrėstos vietovės nuolatinė
apžiūra, siekiant surinkti gaišusius šernus;
•
Medžioklės plotų vienetų naudotojams uždrausta taikyti
baudas ar kitas sankcijas už šernų sumedžiojimą pagal jų
amžių ir lytį.
16
Tolimesni veiksmai
•
•
•
Skatinti ūkininkus diegti biosaugos priemones visuose kiaulių ūkiuose;
Suderinus su ŽŪM, laikymo vietose, kurios patenka į Europos
Komisijos nustatytas zonas, mokėti kompensacijas tiems
registruotiems kiaulių laikytojams, kurie neišgalės įdiegti biosaugos
priemonių ir nuspręs nebeauginti kiaulių;
Aktyvios ir pasyvios stebėsenos vykdymas kiaulių ūkiuose ir laukinėje
faunoje (2014 m. ištirta 15770 šernų, 23550 kiaulių mėginių);



•
•
•
Mėginių siuntimas diagnostikai, kiaulėms susirgus, kai pasireiškia
karščiavimas,
Diagnostika esant padidėjusiam kiaulių kritimui,
Klinikinė kiaulių stebėsena, kurios yra skerdžiamos ūkiuose ir mėginių
ėmimas esant įtarimui;
Vykdyti asmenų, atvykstančių iš kaimyninių ne ES šalių, asmeninio
bagažo kontrolę;
Organizuoti pastovius susitikimus su kitų ES šalių ir trečiųjų šalių
veterinarijos tarnybomis dėl koordinuotų veiksmų kovojant su AKM;
Pastovus informacijos teikimas socialiniams partneriams.
17
Ačiū už dėmesį!
18

similar documents