priimančiosios šalies parama - Krašto apsaugos ministerija

Report
PRIIMANČIOSIOS ŠALIES PARAMA
2013m.
A. Kaladžinskienė
Turinys
› Priimančiosios šalies paramos samprata ir tikslas
› Pagrindiniai teisės aktai
› Priimančiosios šalies paramos teikimo principai
› Priimančiosios šalies paramos proceso etapai
› Priimančiosios šalies paramos teikimo atvejai
› Priimančiosios šalies paramos užduotys
› Jungtinis priimančiosios šalies paramos komitetas
› Priimančiosios šalies paramos mokymai
Priimančiosios šalies paramos apibrėžimas
Priimančiosios šalies parama – reikiamų prekių, darbų ar
paslaugų teikimas atvykstančioms pajėgoms, kurios
atvysta dalyvauti tarptautinėse operacijose, tarptautinėse
karinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo
renginiuose arba vyksta tranzitu per Lietuvos teritorija.
Priimančiosios šalies paramos tikslas
Užtikrinti greitą ir sklandų atvykstančių pajėgų priėmimą, jų
dislokavimą, kuo efektyviau naudojant turimus išteklius bei
laikantis galiojančių įstatymų ir susitarimų
Priimančiosios šalies paramą reglamentuojantys
teisės aktai
› Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies
paramos įstatymas
› Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir
savivaldybių institucijoms ar įstaigoms aprašas
› MC 334/1 NATO Principles and Policies for Host Nation
Support
› Allied Joint Host Nation Support Doctrine & Procedures AJP-4.5
› EU Host Nation Support Guidelines
Priimančiosios šalies paramos teikimo principai
› Atsakomybė
› Aprūpinimas
› Įgaliojimas
› Bendradarbiavimas
› Koordinavimas
› Ekonomiškumas
› Atsiskaitymas
Priimančiosios šalies paramos teikimo atvejai
› Taikos metu:
– Vykdant bendras programas
– Pratybos ir mokymai
– Dislokuojant siunčiančiųjų šalių štabus
› Ekstremalių situacijų metu:
– Stichinės nelaimės
– Biologinės, cheminės, radiologinės avarijos
› Krizių ir karo atveju:
– Užsienio šalių grasinimas Lietuvai kariniais veiksmais.
– Užsienio šalių karinės provokacijos
– Lietuvos užpuolimas.
Priimančiosios šalies paramos proceso etapai
›Pasirengimo
›Planavimo
›Vykdymo
›Atsiskaitymo
Pasirengimo etapas
›Nustatomi teisiniai paramos teikimo pagrindai
›Skiriamos PŠP užduotys civilinėms institucijoms
›Įvertinami civiliniai ir kariniai paramos teikimo pajėgumai
ir galimybės
›Sudaromas Priimančiosios šalies paramos galimybių
katalogas
› Parengiama infrastruktūra ir personalas
Priimančiosios šalies paramos teikimo užduotys
Priimančiosios šalies paramos užduočių teikimo tvarką nustato
“Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir
savivaldybių institucijoms ar įstaigoms aprašas”
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d.
nutarimu Nr. 98
Mobilizacijos departamentas, atsižvelgdamas į Lietuvos mobilizacijos ir
gynybos planus arba į konkrečius Lietuvos Respublikos susitarimus su
atvykstančių pajėgų vadovybe dėl priimančiosios šalies paramos teikimo
Lietuvos Respublikoje, mobilizaciniuose nurodymuose nustato, kokių
paslaugų, prekių ir darbų teikimą atvykstančioms pajėgoms Institucijos
turi užtikrinti.
Priimančiosios šalies paramos teikimo užduotys
Specialiosios PŠP užduotys savivaldybių administracijoms
›Nustato apgyvendinimo, maitinimo, medicinos paslaugų
atvykstančioms pajėgoms savivaldybių teritorijose teikimo tvarką;
›Teikia informaciją apie jų teritorijoje esančius komunalinių atliekų
tvarkytojus ir užtikrina susidarančių komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą
atvykstančių pajėgų apsistojimo vietose.
Priimančiosios šalies paramos galimybių katalogas
Galimybių katalogas - duomenų apie Lietuvos Respublikos civilinius
ir karinius pajėgumus, kurie gali būti naudojami teikiant paramą
sąjungininkų pajėgoms sąvadas. Jo duomenys naudojami
planuojant priimančiosios šalies paramą, logistinį aprūpinimą ir
operacijas.
Katalogą sudaro:
I. Bendroji dalis
II. Civilinė dalis
III. Karinė dalis
Priimančiosios šalies paramos planavimo procesas
Detalus PŠP poreikis (SOR)
Bendrasis įgyvendinimo susitarimas (JIA)
Pagrindiniai priimančiosios šalies paramos poreikiai
› Jūrų ir oro uostų skyrimas ir jų
darbas;
› Maitinimas;
› Greitas valstybės sienos kirtimas;
› Atliekų surinkimas ir utilizacija;
› Žmonių ir krovinių pervežimas;
› Krovinių iškrovimas, pakrovimas,
perkrovimas;
› Teritorijų ir objektų skyrimas bei jų
priežiūra;
› Kelių skyrimas, priežiūra ir remontas;
› Ryšio linijų, radijo dažnių skyrimas;
› Transporto priemonių, techninės
įrangos ir priemonių skyrimas;
› Kuro ir energijos tiekimas;
› Avarijų likvidavimas ir
gelbėjimas;
› Medicininės paramos teikimas;
› Reikalingos informacijos
pateikimas;
› Specifinių sričių civilių
specialistų skyrimas ir
konsultacijų davimas;
› Apsauga ir viešosios tvarkos
palaikymas;
Jungtinio priimančiosios šalies paramos komiteto uždavinys
ir funkcijos
› Svarbiausias Komiteto uždavinys – teikti Vyriausybei pasiūlymus
dėl priimančiosios šalies paramos teikimo.
› Komitetas atlieka šias funkcijas:
– aptaria priimančiosios šalies paramos sistemos veikimą, vertina
civilinių mobilizacijos institucijų pasirengimą teikti priimančiosios
šalies paramą ir teikia Vyriausybei pasiūlymus, kaip gerinti šį
pasirengimą;
– teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės rezervo, Lietuvos
kariuomenės materialinių išteklių atsargų kaupimo ir naudojimo
priimančiosios šalies paramai teikti;
– teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl priimančiosios šalies paramos
teikimo užduočių tikslinimo ar naujų užduočių skyrimo;
– sprendžia, ar tikslinga naudoti civilinį mobilizacinio personalo
rezervą, ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl jo naudojimo.
Jungtinio priimančiosios šalies paramos komiteto sudėtis
Komiteto vadovas - Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas
Komiteto vadovo pavaduotojas - Lietuvos kariuomenės
Jungtinio štabo viršininkas Brigados Generolas Vilmantas
Tamošaitis
Nariai:
› Visų ministerijų viceministrai ar kacleriai
› Ministro Pirmininko tarnybos atstovas
› Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius
Priimančiosios šalies paramos mokymai 2009-2012 metais
› 2009 m. kovo 2 – 6 d. įvyko tarptautinės PŠP pratybos „Baltic Host
2009“ Tartu, Estijoje.
› 2010 m.gegužės 31 - birželio 4 d. įvyko tarptautinės PŠP pratybos
„Baltic Host 2010“ Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Vadovavo Latvija iš
Rygos.
› 2011 m. balandžio 4 – 8 dienomis įvyko tarptautinės PŠP pratybos
„Baltic Host 2011“ Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Vadovavo Lietuva iš
Vilniaus(Nemenčinės).
› 2012 m. birželio 28 –liepos 2 dienomis PŠP pratybos „Baltic Host
2012“ Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Vadovavo Estija iš Tartu
Priimančiosios šalies paramos mokymai 2013 metais
› Mokymai vyksta Estijoje,
Lietuvoje, Latvijoje.
› Vadovauja Latvija iš Rygos.
› Mokymai vyks pagal
“SKOLKAN” scenarijų.
› Mokymai susieti su
tarptautinėmis NATO
pratybomis “Steadfast Jazz
2013”
› Aktyvioji fazė 2013.10.28 –
11.09
?

similar documents