media/file/Savivaldybiu funkcijos

Report
Savivaldybės vykdomų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijos ir jų
įgyvendinimo ataskaitos
Andrius Kavaliūnas
Sveikatos apsaugos ministerija
• Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijos
• Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijos įgyvendinimo ataskaitų
rengimo naujovės
• Numatomi pasikeitimai
Savivaldybės vykdomų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijos
Savivaldybės vykdomų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijos
Vietos savivaldos įstatymas
Visuomenės
sveikatos
priežiūros
įstatymas
Sveikatos
sistemos
įstatymas
Triukšmo
valdymo
įstatymas
Užkrečiamųjų
ligų
profilaktikos ir
kontrolės
įstatymas
Aplinkos
monitoringo
įstatymas
Atliekų
tvarkymo
įstatymas
Radiacinės
saugos
įstatymas
Geriamojo
vandens
įstatymas
Savarankiškosios
Priskirtosios
(ribotai
savarankiškos)
Savivaldybės gyventojų
sveikatos priežiūros
rėmimas iš savivaldybės
biudžeto
Savivaldybių sveikatos
programų rengimas ir
įgyvendinimas
Kitos funkcijos, kurios
nepriskirtos valstybės
institucijoms
Pirminė asmens ir
visuomenės sveikatos
priežiūra
Sanitarijos ir higienos
taisyklių tvirtinimas ir jų
laikymosi kontrolės
organizavimas, švaros ir
tvarkos viešosiose vietose
užtikrinimas
Savivaldybėms priskirtas
triukšmo prevencijos ir
valstybinio triukšmo
valdymo įgyvendinimas
Valstybinės
(perduotos
savivaldybėms)
Kitos įstatymų perduotos
funkcijos
Sutartinės
Kitos nenumatytos
valstybės funkcijos
(viešojo administravimo ir
viešųjų paslaugų teikimo)
pagal su valstybės
institucijomis ar įstaigomis
sudarytas sutartis
Savivaldybių funkcijos
iki 2008-09-30
Savivaldybių
funkcijos
Savarankiškosios
Valstybinės
(valstybės
perduotos
savivaldybėms)
Visuomenės
sveikatos priežiūra
ir kitos funkcijos
Kitos pagal
įstatymus
perduotos
funkcijos
Savivaldybių funkcijos nuo 2008-10-01
Savarankiškosios savivaldybių funkcijos
• Pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas,
reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas)
• Savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas; parama
savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai
• Savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio
valdymo įgyvendinimas
• Sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės
organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas
• Sprendimų dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės ir dėl bendrųjų
ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių,
nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų
programų projektų rengimo priėmimas
• Kitos funkcijos, nepriskirtos valstybės institucijoms
Savarankiškosios savivaldybių funkcijos
• Savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas,
savivaldybės viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų
savivaldybės juridinių asmenų steigimas
• Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga
• Kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio
organizavimas
• Šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo organizavimas
• Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas,
antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas,
sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas
Sveikata visiems XXI amžiuje
• 21 tikslas – iki 2010 m. visos šalys narės turėtų būti sukūrusios
ir įgyvendinusios “Sveikatos visiems” politikas šalies, regiono
ir vietos mastu, o šias iniciatyvas remtų atitinkamos
institucinės infrastruktūros, vadybos procesai ir nauja
vadovybė
• “Sveikatos visiems” skirtingų lygių politika šalyje turi
pateikti motyvaciją ir į ateitį nukreiptus politikų metmenis,
veiksmų regionuose, miestuose, vietos bendruomenėse ir
tokiose aplinkose kaip mokyklos, darbo vietos, namai
• Struktūros ir procesai turi būti pritaikyti sveikatos politikos
įgyvendinimui šalies ir kitų lygių mastu, o daug partnerių –
visuomeninių ir privačių – privalo turėti įgaliojimus politikų
formulavimui, įgyvendinimui, kontrolei ir įvertinimui
Nacionalinės Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programa
• Reformuojant visuomenės sveikatos sistemą, siekiama
priartinti ją prie bendruomenės – dalį funkcijų perduoti
savivaldybėms, skatinti jas prisidėti finansiškai ir taip plėtoti
galimybes greitai reaguoti į sveikatai iškylančias grėsmes
Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa
• Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos
naudojamos visuomenės sveikatos programoms finansuoti ir remti
• Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
finansavimo šaltiniai:
• savivaldybės biudžeto asignavimai
• ne mažiau kaip 0,3% PSDF fondo biudžeto, atsižvelgiant į gyventojų skaičių
• 20 % savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
• savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos
• kitos teisėtai įgytos lėšos
• Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos
kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje
• Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamos ir
išlaidos planuojamos savivaldybės biudžete savivaldybių tarybų nustatyta
tvarka
• Savivaldybės institucija ataskaitą, o prireikus – ir papildomą informaciją apie
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonių vykdymą teikia Sveikatos apsaugos ministerijai ataskaitoje apie
savivaldybės vykdomas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Vyriausybės
nustatyta tvarka
SVEIKATOS SISTEMOS
ĮSTATYMAS (41 str.)
Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos pajamos
Savivaldybės
biudžeto
asignavimai
Ne mažiau kaip
0,3 PSDF
biudžeto
20 savivaldybių
aplinkos apsaugos
specialiosios
programos lėšų
Savanoriškos fizinių
ir juridinių asmenų
įmokos
Kitos teisėtai įgytos
lėšos
Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa
• Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos
naudojamos visuomenės sveikatos programoms finansuoti ir remti
• Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
finansavimo šaltiniai:
• savivaldybės biudžeto asignavimai
• ne mažiau kaip 0,3% PSDF fondo biudžeto, atsižvelgiant į gyventojų skaičių
• 20 % savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
• savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos
• kitos teisėtai įgytos lėšos
• Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos
kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje
• Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamos ir
išlaidos planuojamos savivaldybės biudžete savivaldybių tarybų nustatyta
tvarka
• Savivaldybės institucija ataskaitą, o prireikus – ir papildomą informaciją apie
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonių vykdymą teikia Sveikatos apsaugos ministerijai ataskaitoje apie
savivaldybės vykdomas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Vyriausybės
nustatyta tvarka
Savivaldybės tarybos kompetencija sveikatinimo
veiklos valdymo klausimais
• Tvirtina pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programą, kitas
savivaldybės kompleksines ir tikslines sveikatos programas ir kontroliuoja
jų įgyvendinimą
• Tvirtina savivaldybės biudžeto lėšas sveikatinimo veiklai ir jų panaudojimo
apyskaitą
• Tvirtina sanitarijos ir higienos taisykles, už kurių pažeidimus taikoma
administracinė atsakomybė
• Tvirtina savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą,
kontroliuoja jai skirtų lėšų naudojimą ir tvirtina jų panaudojimo ataskaitą
• Sudaro bendruomenės sveikatos tarybą, skiria jos pirmininką ir tvirtina
šios tarybos nuostatus
• Nustato savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų įgaliojimus
saugant ir stiprinant gyventojų sveikatą
• Atšaukia prieštaraujančius įstatymams ar savivaldybės tarybos
sprendimams savivaldybės valdybos, mero sprendimus ir potvarkius,
komitetų, komisijų, bendruomenės sveikatos tarybos sudarytų padalinių
sprendimus sveikatinimo veiklos klausimais
• Vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus kitus sveikatinimo veiklos
įgaliojimus
Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija
sveikatinimo veiklos klausimais
• Organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos
programų įgyvendinimą, savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros
plėtojimo programos, kitų savivaldybės kompleksinių ir tikslinių
sveikatos programų projektų rengimą ir savivaldybės tarybos
patvirtintų programų, sveikatinimo veiklos įstatymų, kitų teisės aktų
įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje
• Pagal kompetenciją užtikrina valstybės laiduojamą ir savivaldybės
remiamą sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje
• Organizuoja savivaldybės tarybos patvirtintų sanitarijos ir higienos
taisyklių laikymosi kontrolę savivaldybės teritorijoje
• Organizuoja savivaldybei pavaldžių pirminės sveikatos priežiūros
įstaigų vidaus medicininį ir visuomenės sveikatos priežiūros auditą
• Įstatymų numatytais pagrindais neleidžia įmonėms verstis ūkine
komercine veikla, nustatyta tvarka atšaukia juridiniams ir fiziniams
asmenims išduotas šios veiklos licencijas
• Organizuoja alkoholio ir tabako reklamos išorinėse reklamos
priemonėse ribojimo ir draudimų laikymosi kontrolę
• Vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus kitus sveikatinimo veiklos
įgaliojimus
Savivaldybės gydytojas ir jo kompetencijos sveikatinimo
veiklos reikalų klausimais nustatymas
• Savivaldybės gydytojas vadovauja savivaldybės sveikatinimo
veiklos padaliniui, kurio tarnautojų etatų skaičių nustato
savivaldybės taryba
• Pavyzdinius savivaldybės gydytojo nuostatus tvirtina
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija
Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
• Tai savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie
savivaldybės tarybos
• Ją sudaro ir jos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba
• Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą sudaro: 1/3 savivaldybės
paskirtų asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų, 1/3
visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų
• Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veiklos programa yra
finansuojama iš savivaldybės biudžeto
• Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba koordinuoja savivaldybės
teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės,
visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos
priemonių rengimą ir įgyvendinimą, nustato savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus bei
atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal šį ir kitus įstatymus bei tarybos
nuostatus
• Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba turi teisę gauti iš savivaldybės
valdymo institucijų, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų,
organizacijų informaciją, reikalingą šiame įstatyme ir jos nuostatuose
numatytoms funkcijoms vykdyti, pagal kompetenciją teikti siūlymus
savivaldybės tarybai, savivaldos vykdomosioms institucijoms
Visuomenės sveikatos kontrolė
• Visuomenės sveikatos kontrolė yra:
• 1) valstybinė visuomenės sveikatos kontrolė
• 2) savivaldybių visuomenės sveikatos kontrolė
• Savivaldybių visuomenės sveikatos kontrolė apima
savivaldybių tarybų patvirtintų sanitarijos ir higienos taisyklių
reikalavimų vykdymo kontrolę
Savivaldybių sanitarijos inspekcija
• Savivaldybių sanitarijos inspekcija yra specializuotas
savivaldybės administracijos padalinys, kontroliuojantis, kaip
laikomasi sanitarijos reikalavimų savivaldybės teritorijoje
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
•
Savivaldybės vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra
• vykdo visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), siekdamos gauti išsamią informaciją
apie savivaldybės visuomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remdamosi
planuoti bei įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemones
• organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, įtraukia į šią veiklą
bendruomenę ir socialinius partnerius
• atsižvelgdamos į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, pagal kompetenciją rengia,
tvirtina ir įgyvendina tikslines savivaldybių sveikatos programas, sveikatinimo veiklos teisės
aktus ir sveikatinimo veiklos sutartis, dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės sveikatos
strategijas ir programas
• vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, koordinuoja visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, sveikatos specialistų, dirbančių
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklą, organizuoja ir koordinuoja studentų sveikatinimo
priemones
• pagal kompetenciją organizuoja alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo
profilaktiką
• pagal kompetenciją organizuoja lėtinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų
profilaktiką
• pagal kompetenciją organizuoja užkrečiamųjų ligų profilaktiką
• pagal kompetenciją organizuoja jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio visuomenės sveikatai profilaktiką
• pagal kompetenciją dalyvauja vykdant psichikos sveikatos stiprinimo veiklą ir susirgimų
profilaktiką
• pagal kompetenciją vykdo sanitarinių apsaugos zonų įgyvendinimo priežiūrą
• atlieka savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimą
• vykdo kitas įstatymų nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas
Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa
•
•
•
•
Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos naudojamos
visuomenės sveikatos programoms finansuoti ir remti
Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo
šaltiniai:
• savivaldybės biudžeto asignavimai
• ne mažiau kaip 0,3 procento privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,
atsižvelgiant į gyventojų skaičių
• 20 procentų savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
• savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos
• kitos teisėtai įgytos lėšos
Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos kaupiamos
atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje. Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybės biudžete
savivaldybių tarybų nustatyta tvarka
Savivaldybės institucija ataskaitą, o prireikus – ir papildomą informaciją apie
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių
vykdymą teikia Sveikatos apsaugos ministerijai ataskaitoje apie savivaldybės
vykdomas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Vyriausybės nustatyta tvarka
[Sveikatos apsaugos ministerijai jos nustatyta tvarka]
Savivaldybės vykdoma visuomenės sveikatos
priežiūra
• Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės kasmet Sveikatos
apsaugos ministerijai teikia ataskaitą, o prireikus ir papildomą
informaciją apie savivaldybės vykdomas visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M.
BIRŽELIO 18 D. NUTARIMO NR. 606 „DĖL SAVIVALDYBĖS
VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS TEIKIMO
TVARKOS IR ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2011 m. sausio 17 d. Nr. 44
Vilnius
(Žin., 2011, Nr. 8-328)
Tikslas
• Užtikrinti išsamios ir vienodos informacijos apie savivaldybių
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemones ir sveikatos priežiūros mokyklose įgyvendinimą
savivaldybėse pateikimą Sveikatos apsaugos ministerijai
Nutarimas parengtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo
pakeitimus, įsigaliojusius 2010 m. liepos 1 d.
Vadovaujantis juo, savivaldybės institucija ataskaitą apie savivaldybės vykdomas
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Vyriausybės nustatyta tvarka
Anksčiau savivaldybės itaskaitą, o prireikus – ir papildomą informaciją apie
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių
vykdymą teikdavo vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. V-227 „Dėl savivaldybių visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos,
jos pildymo bei teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 50-1663; 2009, Nr.
8-285)
Todėl Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta ataskaitos forma perkeliama į
Projektą – Ataskaitą papildant XI skyriumi „Savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios rėmimo programos priemonių vykdymas”
XI.
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIOSIOS RĖMIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ
VYKDYMAS
Pateikiama informacija apie savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą
ataskaitiniais biudžetiniais metais, užpildant žemiau pateiktas
lenteles
VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR
STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Aprašoma, kaip buvo organizuojama savivaldybės finansuojama visuomenės
sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje: 1. Iišvardijamos ataskaitiniais
biudžetiniais metais patvirtintos ir vykdomos savivaldybės visuomenės
sveikatos programos ir strategijos, projektai ir kitos priemonės,
įgyvendinant įstatymuose numatytas visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijas (išskyrus Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją
programą), nurodomi programų, strategijų ir projektų patvirtinti ir
panaudoti asignavimai, rezultatai, iškilusios problemos. 2.
Rekomenduojama Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonių įgyvendinimo ataskaitą, teikiamą
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin.,
1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2004, Nr. 171-6309) 41 straipsniu,
pateikti kartu su šia ataskaita.
• Nutarimu taip pat patikslintas savivaldybės bendruomenės
sveikatos būklės ir jos rizikos veiksnių analizei reikalingų
duomenų panaudojimas, kadangi daugelis savivaldybių
vėluoja pateikti ataskaitas, motyvuodamos tuo, kad įvairių
sveikatos stebėsenos duomenų už ataskaitinius biudžetinius
metus ataskaitos rengimo metu ir iki jos pateikimo Sveikatos
apsaugos ministerijai dar nebūna paskelbta
• Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo ataskaitoje pateikiami ataskaitinių
biudžetinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
įskaitytinai) duomenys, išskyrus ataskaitos IV skyrių
„Bendruomenės sveikatos būklės analizė“
IV.
BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ
Pateikiami savivaldybės bendruomenės sveikatos būklės ir jos
rizikos veiksnių analizės rezultatai pagal savivaldybės vykdytos
visuomenės sveikatos stebėsenos duomenis, aprašomas jų
pokytis, palyginti su ankstesniais analizuotais metais,
panaudojant ataskaitos rengimo metu naujausius paskelbtus
oficialiosios statistikos bei kitus prieinamus duomenis. Pagal
galimybes tai pavaizduojama grafiškai
• Rengiant šį nutarimą, atsižvelgta į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d. nutarimą Nr. 5 „Dėl sveikatos
priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 5-96), kurio nauja redakcija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
balandžio 22 d. nutarimu Nr. 321 (Žin., 2009, Nr. 49-1968),
įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.
• Pagal šiuo nutarimu patvirtintą Sveikatos priežiūros
mokyklose finansavimo tvarkos aprašo 22 punktą,
savivaldybės rengia ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateikia
informaciją apie sveikatos priežiūros mokyklose vykdymą
Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų ataskaitoje
• Pagal iki naujos redakcijos galiojusios Sveikatos priežiūros
mokyklose finansavimo tvarką, informaciją apie sveikatos
priežiūrą mokyklose rinko bei suinteresuotoms institucijoms
teikė Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie
Sveikatos apsaugos ministerijos šios Tarnybos direktoriaus
nustatyta tvarka
• Nutarimu taip pat siekiama mažinti administracinę naštą
savivaldybėms, konsoliduojant savivaldybių teikiamas
ataskaitas sveikatos srityje
• Keičiamas Ataskaitos VIII skyrius, jį papildant informacija apie
vaikų sveikatos priežiūros įgyvendinimą savivaldybės
mokyklose
• Pakeitus Ataskaitos formos VIII skyrių, bus gaunama išsami ir
vienoda informacija apie vaikų sveikatos priežiūrą visų
savivaldybių mokyklose
VIII.
VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS
Pateikiama ši žemiau nurodyta informacija: 1. Mokinių skaičius
savivaldybėje. 2. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų skaičius. 3. Mokyklose vykdoma mokinių sveikatos
priežiūra.
• Administracinės naštos savivaldybėms mažinimas
• Konsoliduojant savivaldybių teikiamas ataskaitas sveikatos
srityje – savivaldybės teikia vieną bendrą savivaldybės
vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo ataskaitą
• Galima įvertinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų,
vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, veiklos apimtis bei
kokybę, tinkamai planuoti finansinius išteklius bei tobulinti
sveikatos priežiūrą
Įstatymų projektų paketas
•
•
•
•
Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo
Sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo
Švietimo įstatymo 67 straipsnio pakeitimo įstatymo
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektai
Tikslas
• Visuomenės sveikatos priežiūrą (visuomenės sveikatos
stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną, sveikatos
priežiūrą mokyklose) nustatoma valstybine (valstybės
perduota savivaldybėms) funkcija.
• Numatoma šių įstatymų įsigaliojimo data – 2013 m. sausio 1
d.
• Įstatymų projektais siekiama užtikrinti tinkamą visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą visų Lietuvos
Respublikos savivaldybių gyventojams
• Pagrindinės savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos
priežiūros kryptys yra numatytos Lietuvos Respublikos
visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme
• Įstatymų projektais taip pat siekiama įgyvendinti Lietuvos
Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijas
• dėl tiesiogiai su asmens sveikatos priežiūra nesusijusių
priemonių finansavimo Privalomo sveikatos draudimo
fondo lėšomis
• bei Valstybės kontrolės siūlymą spręsti klausimą dėl
savivaldybėse įteigtų visuomenės sveikatos biurų
finansavimo būdo keitimo, pavyzdžiui, finansuoti kaip
valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją,
kas leistų pagerinti valstybės biudžeto lėšų panaudojimo
visuomenės sveikatos priežiūrai savivaldybėse kontrolę
Priėmus įstatymų projektus, reikės pakeisti
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d. nutarimą Nr. 5 „Dėl
Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 5-96; 2009, Nr. 49-1968)
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. 606
„Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“
(Žin., 2008, Nr. 73-2834)
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymą Nr. V-709 „Dėl Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo
paraiškų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 107-4492)
• Priėmus įstatymus bus siūloma patikslinti 2003 m. lapkričio 5 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. 533 ,,Dėl savivaldybių aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos
priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei aplinkosaugos
priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4842), siekiant
detalizuoti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos išlaidas



Turi apjungti naujausius duomenis apie
sveikatą ir ją lemiančius veiksnius, pasiūlyti
tinkamus vyriausybėms sprendimus dėl
efektyvių visuomenės sveikatos intervencijų
Strateginiai realistiniai, tačiau ambicingi tikslai
bei priemonės monitoringui
Tinkama visoms regiono šalims,
nepaisant jų skirtumų




Globalizacijos kontekste (sveikata kaip socialinio
išvystymo rezultatas, gerovės komponentas, žmogaus
teisė)
Europos kontekste (demografiniai pokyčiai, migracija,
populiacijos senėjimas, urbanizacija, aplinkos
užterštumas, klimato kaita)
Epidemiologiniame kontekste (lėtinės neinfekcinės
ligos, infekcinių ligų epidemijos ir pandemijos,
psichikos sveikata)
Patirties kontekste (“Sveika visiems”, “Sveikata 21”,
Talino chartija, Aplinkos ir sveikatos ministrų
konferencija ir kt.)





Demografiniai pokyčiai (populiacijos
senėjimas, migracija)
Senėjanti visuomenė – iššūkis visai sveikatos ir
socialinės apsaugos sistemai ir šalių
ekonomikai
Lėtinių ligų kaina gali įtakoti 6,77 proc. BVP
Kaštai nuolat auga
Todėl ekonominių pokyčių metu svarbu
užtikrinti pažeidžiamiausiųjų apsaugą




Globalizacijos, ekonominių pokyčių,
technologinių pasiekimų, skirtingų socialinių ir
politinių įvykių kontekste, sveikatos
netolygumams tenka labai svarbus vaidmuo
Sveikatos netolygumai išlieka tiek tarp
Europos šalių, tiek pačiose šalyse (pvz.,
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė tarp vyrų
skiriasi 20 m., tarp moterų – 12 m.)
Lėtinės neinfekcinės ligos yra didžiausias
iššūkis Europai (85 proc. mirčių)
Daugumos netolygumų galima
išvengti




Skiriamas nepakankamas finansavimas
Neseniai įvykę poliomielieto ir tymų protrūkiai
parodė, kad visuomenės sveikatai skiriamas
per mažas dėmesys
Daugelyje šalių ligų prevencijai ir sveikatos
stiprinimui trūksta tinkamo planavimo ir
finansavimo
Visuomenės sveikatos programų finansavimas
labai menkas. Vidutiniškai tik 2,9 proc.
išlaidų, tenkančių sveikatos sistemai,
sudaro visuomenės sveikatai
skiriamos lėšos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Populiacijos sveikatos būklės vertinimas ir
priežiūros sistema
Sveikatos problemų ir pavojų, rizikos veiksnių
nustatymas bendruomenėje
Pasirengimas grėsmėms visuomenės sveikatai
Sveikatos sauga (aplinkos, profesinė, maisto)
Ligų prevencija
Sveikatos stiprinimas
7.
8.
9.
10.
Asmens ir visuomenės sveikatos paslaugų
kokybės ir efektyvumo vertinimas
Specialistų kvalifikacijos užtikrinimas,
tobulinimas
Visuomenės sveikatos politikos lyderystė,
vadovavimas, iniciavimas, tobulinimas
Visuomenės sveikatos moksliniai
tyrimai




Sveikatos stiprinimo
Ligų prevencijos, sergamumo ir mirtingumo
mažinimo
Sveikatos priežiūros vadybos ir finansavimo
tobulinimo
Sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo, kokybės ir saugos
gerinimo
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Birštono savivaldybės administracija
Biržų rajono savivaldybės administracija
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Kauno miesto savivaldybės administracija
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Marijampolės savivaldybės administracija
Malonios ir šiltos vasaros!
Andrius Kavaliūnas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
Visuomenės sveikatos departamentas
El.p. [email protected]
http://www.sam.lt/

similar documents