Emigracijos kryptys ir priežastys

Report
„Ąžuolyno“ gimnazija tyriamasis darbas
Gimnazijos pirmokų giminaičių
emigracijos kryptys ir priežastys
Darbą atliko 1a klasės
mokinės:
Radvilė Bagdonavičiūtė
Ernesta Tirūnaitė
Ema Normantaitė
Inesa Butkutė
Darbo vadovė:
Elena Miliauskienė
Klaipėda ,2014
Turinys
Tikslai
Emigracija
Emigravusių
grįžimas į Lietuvą
visam
Emigravusių
atsiliepimas apie
Lietuvą
Ar išvykę pasiima
vaikus kartu?
Emigravusiųjų
grįžimas į Lietuvą
Antra pusėkitatautis?
Lietuvos
emigrantai(2012)
Emigravę mokinių
giminaičiai
Išvykusių giminių
lytis
Išvykimo laikotarpis
Lietuvių emigrantai
(2012m. lentelė)
Emigracijos kryptys
(Diagrama)
Emigracijos
priežastys
Ar siūlytų kitiems
emigraciją?
Išvados
Emigracijos kryptys
(žemėlapis)
Emigravusių vaikų
mokyklų lankymas
Išvykusiųjų giminių
amžius
Šaltiniai
Tikslai
1. supažindinti į kurias šalis daugiausia emigruojama
2. parodyti kokia dalis žmonių yra emigravę
2.1 koks emigravusių moterų ir vyrų kiekio santykis
2.2 koks emigravusių skirtingų amžiaus grupių santykis
2.3 kaip dažnai emigrantai aplanko Lietuvą
2.4 kokios svarbiausios emigracijos priežastys
2.5 kokiam laikui išvyksta emigrantai
2.6 ar emigrantai siūlytų ir kitiems vykti į užsienį
2.7 emigravusio žmogaus antrosios pusės tautybė
2.8 ar išvykėlis pasiėmė savo vaikus į užsienį
2.9 ar vaikai lanko šalies į kurią išvyko mokyklą
2.10 kokie atsiliepimai apie Lietuvą iš emigrantų
2.11 ar emigrantai grįš ar žada grįžt į Lietuvą visam
laikui
3. paaiškinti žodį "Emigracija" ir su ja susijusias sąvokas
Emigracijos kryptys
1%
1%
1%
1% 1%
1%
1%
1%
3%
1%
34%
7%
13%
6%
16%
9%
Didžioji Britanija
Škotija
Vokietija
Norvegija
JAV
Airija
Rusija
Italija
Danija
Australija
Islandija
Kanada
Prancūzija
Švedija
Ispanija
Portugalija
Emigracijos kryptys
Apklausoje dalyvavo 108 mokiniai, iš
kurių giminių
Neemigravę
28%
Emigravę
72%
Išvykusių giminių lytis
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Moterys
Vyrai
Išvykusiųjų amžius
Žmonių skaičius
25
20
15
10
5
0
<18
18-28
28-40
Amžius
40<
Kaip dažnai emigrantai grįžta į
gimtinę? (Per metus)
<10 kartų
7-9 kartai
4-6 kartai
1-3 kartai
0
5
10
15
20
25
30
Žmonių skaičius
35
40
45
Emigracijos priežastys
Kitos
Dėl šeimos
Dėl mokslų
Dėl darbo
0
5
10
15
20
25
Žmonių skaičius
30
35
40
Kiek laiko yra išvykę?
40
35
Žmonių skaičius
30
25
20
15
10
5
0
<1 mėn.
2-5 mėn.
5-10 mėn.
~1metus
>1metus
Ar emigravę siūlytų vykti į užsienį
kitiems?
Ne
12%
Nežino
37%
Taip
51%
Ar turi išvykęs žmogus antrąją pusę
kitatautį?
Nėra
duomenų
29%
Ne
32%
Taip
39%
Ar išvykęs asmuo pasiėmė savo
vaikus kartu į užsienį?
40
Žmonių skaičius
35
30
25
20
15
10
5
0
Taip
Ne
Nėra duomenų
Ar vaikai lanko tos šalies mokyklas?
nežino
1%
Emigravęs neturi
vaikų užsienyje
25%
Taip
47%
Ne
27%
Ar emigravę gerai atsiliepia apie
Lietuvą toje vietovėje?
Ne
24%
Nežino
48%
Taip
28%
Ar emigravęs žada grįžti į Lietuvą
visam laikui?
Nėra
duomenų
25%
Šiuo metu to
neplanuoja
28%
Ne
28%
Taip
19%
Emigracija išvykimas į kitą valstybę,
ketinant apsigyventi naujoje
gyvenamojoje vietoje nuolat
arba ne trumpiau kaip 12 mėn.
Išvados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Daugiausia lietuvių emigrantų yra išvykę į Didž. Britaniją.
72 % apklaustų mokinių turi emigrantų giminaičių.
Moterų emigruoja daugiau negu vyrų.
Daugiausia emigrantai yra 18-40 metų amžiaus.
Beveik pusė emigrantų Lietuvą aplanko tik keletą kartų per metus
Dauguma žmonių emigruoja dėl darbo ir šiek tiek mažiau dėl
mokslo.
7. Daugiausia emigrantų išvyksta daugiau nei metams.
8. Net 51% emigrantų patenkinti savo padėtime ir siūlytų kitiems
vykti į užsienį.
9. Dauguma išvykusiųjų turi antrąją pusę iš užsienio.
10.Beveik pusė apklaustųjų emigruoja kartu su vaikais.
11.Emigrantų vaikai 47% lanko tos šalies mokyklą, 27% nelanko.
12.Dauguma emigrantų gerai atsiliepia apie Lietuvą.
13.28% emigravusiųjų nežada arba neplanuoja grįžt į Lietuvą.
Šaltiniai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Emigracija
http://123.emn.lt/lt/zodynas
http://apklausa.lt/f/emigrantai8te4qtd.fullpage
http://123.emn.lt/lt/emigracija/top-10emigracijos-valstybiu

similar documents