Programa EUREKA

Report
Programa EUREKA: dalyvavimo ir finansavimo galimybės
Renginys vykdomas pagal ES struktūrinių fondų projektą „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01003).
BIRUTĖ BUKAUSKAITĖ
2014 m. gruodžio 3 d.
MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ
AGENTŪRA
MITA yra valstybės biudžetinė įstaiga
1999 m. įsteigta, kaip „Eureka” nacionalinis informacijos centras,
2002 m. reorganizuotas į Tarptautinę mokslo ir technologijų plėtros
programų agentūrą
2010 m. Ūkio ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos
reorganizuota į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA)
Vaidmuo – pagrindinė valstybės institucija, finansuojanti
taikomuosius mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir
inovacijas bei įgyvendinanti kryptingą inovacijų politiką.
MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ
AGENTŪROS VEIKLA
Agentūros veiklos tikslas – skatinti šalies inovacijų plėtrai reikalingus
taikomuosius mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas,
užtikrinant palankias sąlygas mokslo ir pramonės integracijai, naujų
technologijų bei veiklos metodų kūrimui ir sklaidai.
Konkursinis taikomųjų tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų projektų
finansavimas:
 administruoti pavestas tarptautines taikomųjų mokslinių tyrimų, technologinės
plėtros ir inovacijų programas ir programiniu konkursiniu būdu finansuoti
(kofinansuoti) šių programų projektų įgyvendinimą
 administruoti pavestas nacionalines taikomųjų mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir inovacijų programas ir programiniu konkursiniu būdu
finansuoti šių programų projektų įgyvendinimą
Inovacijų plėtra:
 įgyvendinti pavestas programas ir priemones, skatinančias inovacijų tinklų
kūrimąsi ir plėtrą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikti siūlymus dėl šių
programų ir priemonių rengimo bei įgyvendinimo
MITA
Kuo galime būti Jums naudingi?
Skleidžiame informaciją apie galimybes dalyvauti koordinuojamose
MTTP programose – tarptautinėse ir nacionalinėse:
Tinklalapis, informacinės dienos, mokymai, konferencijos,
susitikimai ...
Konsultuojame paraiškų rengėjus ir projektų vykdytojus:
Dalyvavimo sąlygos, partnerių paieška, finansavimo
taisyklės, paraiškų pildymas, derybos dėl projektų, projektų
valdymas …
Koordinuojame ir finansuojame Lietuvos atstovų dalyvavimą
tarptautinėse programose:
Kontaktai su EK, Lietuvos atstovais programų komitetuose,
projektų vertintojais ir rengėjais, statistinės apžvalgos,
dalyvavimo analizė ...
.
MITA ADMINISTRUOJAMOS
TARPTAUTINĖS PROGRAMOS
HORIZON 2020 - Europos Sąjungos mokslinių
tyrimų ir inovacijų
programa (kartu su Lietuvos mokslo taryba)
EUREKA programa – tarpvyriausybinė iniciatyva,
skatinanti Europos ir trečiųjų šalių mokslo ir verslo
bendradarbiavimą kuriant ir įgyvendinant inovacijas
EUROSTARS – jungtinė EK ir EUREKA Sekretoriato
programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms,
vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms
inovacijas
BONUS - Jungtinės Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros programos BONUS
programos finansinė priemonė „Inovacijos“
EUREKA ISTORIJA
1985 m. Paryžiuje septyniolikos Vakarų Europos valstybių ir Europos
Komisijos iniciatyva buvo įkurta Europos tyrimų plėtros ir
bendradarbiavimo programa „Eureka“.
„Eureka“ programa buvo sukurta kaip atsakas Amerikos ir Japonijos
technologijų skvarbai į Europą:
tai nebiurokratinė (bottom - up initiative) programa įmonėms,
kuriančioms inovacijas,
neturinti specializuotų kvietimų,
projektų tvirtinimas priklauso tik nuo projekto šalių susitarimo.
1999 m. birželio 29 d. buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos narystės
Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programoje „Eureka“
memorandumas.
KAS YRA EUREKA?
EUREKA – decentralizuotas tarpvyriausybinis Europos inovacijų
paramos tinklas, jungiantis 41 Europos valstybę, įskaitant Europos
Komisiją, Pietų Korėją ir Kanadą.
EUREKA programa skatina Europos šalių mokslo ir studijų institucijų
bei verslo įmonių bendradarbiavimą, kuriant kokybiškai naują
produktą, procesą ar paslaugą, t.y. kuriant ir įgyvendinant naujas
pažangias, konkurencingas pasaulinėje rinkoje technologijas.
Vykdant „Eureka“ projektus sukuriamos naujos mokslinės žinios ir
technologijos, populiarinamas Lietuvos mokslas Europoje ir
pasaulyje, partnerystės tarp mokslo ir verslo pagrindu kuriamos
inovacijos, konkurencingi gaminiai, veržiamasi ir sėkmingai
konkuruojama tarptautinėse rinkose.
EUREKA TEIKIAMOS GALIMYBĖS
Eureka
teikiamos
galimybės
Nacionalinė
parama
Sukurti nauji
produktai ir
paslaugos
Mokslo ir verslo
partnerystė
Naudotis Europos
inovatyvių technologijų
tinklu:
partnerių paieška
Įdiegtos inovacijos
Tarptautinės rinkos
EUREKA TECHNOLOGIJŲ SRITYS
Elektronika, IT ir telekomunikacijų technologijos
Pramoninė gamyba, medžiagos ir transportas
Kitos pramonės technologijos
Energijos technologijos
Chemija, fiziniai ir tikslieji mokslai
Biologiniai mokslai
Žemės ūkis ir jūros ištekliai
Maisto technologijos
Matai ir standartai
Technologijos, saugančios žmogų ir aplinką
REIKALAVIMAI PROJEKTAMS
 Projektai inicijuojami „iš apačios“ (bottom- up initiative), įmonių
dalyvavimas būtinas, projektus galima teikti nuolat.
 Projektų vykdytojai yra inovatyvios įmonės ir tyrimus vykdančios
mokslo institucijos, kitos organizacijos.
 Projektuose turi bendradarbiauti bent dvi EUREKA valstybių
narių institucijos, esančios skirtingose valstybėse.
 Gaminiai, procesai ar paslaugos, sukurti projekto eigoje, turi būti
konkurencingi pasaulinėje rinkoje.
 Iš bendradarbiavimo projektų dalyviai turi gauti naudos: ar
tiesioginės finansinės ir/ar netiesioginės nematerialiosios.
 Spartesnio produkto patekimo į rinką siekiama apjungiant du
finansavimo šaltinius: privatų ir valstybinį.
Turiu „Eureka“ projekto idėją!
1. Aptarti su kolegomis ir galimais
būsimais darbo grupės nariais:
 ar tai tikrai nauja (inovatyvu)?
 gali radikaliai pasikeisti lyginant su
pirminiu variantu,
 nuspręsite - ar tai įdomu tik jums, ar tai
svarbu kitiems Lietuvoje, Europoje,
pasaulyje?
 atsakysite į klausimą - kodėl ta idėja yra
svarbi ar iš tikro mes ją norime įgyvendinti,
ar tai bus pelninga?
Turiu „Eureka“ projekto idėją!
2. Išgryninti idėjos esmę.
Kodėl?
Tik tiksliai žinodami ir
apibrėždami savo idėją galėsite žengti
toliau, lyginti savo idėją su kitomis
panašiomis (tai svarbu dėl
patentavimo), inicijuoti projektą,
formuluoti tikslą, uždavinius, veiklas,
darbus, planuoti būsimą rezultatą.
Turiu „Eureka“ projekto idėją!
3. Peržiūrėti „Eureka“ programos
duomenų bazėje jau vykdytus ar
vykdomus toje technologijų kryptyje
projektus.
Kodėl?
Gal tai jau buvo padaryta?
Gal tai yra daroma dabar ir galima
prisijungti?
Turiu „Eureka“ projekto idėją!
4. Susisiekti su tos pačios krypties,
panašių temų autoriais.
Kodėl?
Gal jie taps jūsų būsimo
projekto partneriais.
Susisiekiu su „Eureka“ koordinatoriumi
Lietuvoje
 Kartu apsvarstysite idėją;
 Padės susiorientuoti „Eureka“ programos dokumentuose,
paraiškų formose, reikalavimuose;
 Jei jau turite užsienio partnerius, galėsite aptarti jų
tinkamumą (šalies finansines galimybes ir kt.) būsimam
projektui;
 Nurodys esminius „Eureka“ projekto kriterijus ir
reikalavimus jam.
 ...Ir suteiks daug kitos vertingos informacijos apie
programą „Eureka“.
„Eureka“ projekto (idėjos) vystymas
 Tikslas – 1;
 Uždaviniai – 2 (3);
 Veiklos, darbai – darbo paketai, tarpiniai
rezultatai, atlikėjai ir terminai;
 Projekto trukmė – maksimaliai iki 36 mėnesių.
 Koks planuojamas rezultatas;
 Naujumas;
 Planuojamas rezultato komercializavimas;
 Planuojama materiali (pelnas) ir nemateriali
nauda.
„Eureka“ projekto partneriai
Bent 2 partneriai iš skirtingų „Eureka“ valstybių
narių. Lietuvoje registruotos įmonės dalyvavimas
yra būtinas. Kokie jie?
 Reikalingi projekto rezultatui pasiekti;
 Patikimi;
 Turintys patirtį;
 Turintys reikalingą infrastruktūrą ir žmonių išteklius;
 Norintys ir galintys dirbti projekte pagal suderintus
veiklų grafikus.
„Eureka“ projekto finansavimas
Būtina išsiaiškinti kiekvieno „Eureka“
projekto partnerio, tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje finansinius pajėgumus.
Būtina užsitikrinti kiekvieno „Eureka“
projekto partnerio finansinį indėlį į projektą.
EUREKA PROJEKTŲ TIPAI
Individualūs inovaciniai projektai;
Strateginės iniciatyvos:
-skėčiai – teminės strateginės iniciatyvos, kurių tikslas,
padėti inicijuoti naujus individualius projektus,
-klasteriai - ilgalaikės strateginės reikšmės pramoninės
iniciatyvos, kurių tikslas sukurti pažangias
technologijas Europos konkurencingumui didinti.
Inovaciniai projektai, generuojami klasterių viduje –
klasteriniai projektai.
Individualūs „EUREKA“ projektai
 Trukmė: iki 3 metų.
 Biudžetas: neribojamas.
 Vykdytojai: bent du nepriklausomi partneriai iš
dviejų „Eureka“ valstybių narių. Lietuvoje
registruotos įmonės dalyvavimas yra būtinas.
 Paraiškos vienos pakopos:
- dalyvavimo (atviras kvietimas, teikiamos MITA, teikia
koordinatorius, vertinimas nacionalinis, vykstantis
šalyse, projekto partnerėse),
- finansinės (pagal kvietimus, teikiamos MITA ir (arba)
LVPA).
„Eureka“ klasteriai - kas tai?
• „Eureka“ klasteriai yra ilgalaikės strateginės
reikšmės pramoninės iniciatyvos, kurių tikslas
sukurti pažangias technologijas Europos
konkurencingumui didinti.
„Eureka“ klasterių veikla
 kuria strategijas;
 rengia darbo programas;
 skelbia kvietimus teikti paraiškas klasteriniams
projektams;
 organizuoja partnerių paieškos ir projektų
konsorciumų formavimo renginius;
 atlieka paraiškų vertinimą;
 rekomenduoja šalių dalyvių nacionalinėms
institucijoms projektus, kuriems gali būti teikiamas
nacionalinis finansavimas;
 vykdo projektų stebėseną.
Kaip „Eureka“ finansuojama?
Valstybės biudžetinėmis ir (arba) projekto
vykdytojų nuosavomis lėšomis, t.y. kiekviena
valstybė finansuoja tik savo „Eureka“ projekto
dalį, o gauna ir gali naudotis visų projekto
partnerių sukurtu inovaciniu rezultatu pilna
jo apimtimi.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Dalyviai:
mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės,
įmonės
Finansavimas:
valstybės (biudžetinės ar struktūrinių fondų) ir (arba)
projekto vykdytojų nuosavos lėšos
Lietuvoje gauti finansavimą gali:
Labai mažos įmonės (iki 80%)
Mažos ir vidutinės įmonės (iki 75%)
Didelės įmonės (iki 50%)
Mokslo ir studijų institucijos bei universitetų ligoninės
(iki 100 %)
Finansinė parama Lietuvoje
„EUREKA“ PROJEKTŲ PARAMOS FONDAI
LIETUVOJE
23 projektai yra vykdomi. Jų bendras
ŪM ADMINISTRUOJAMI
biudžetas – ~52
mln. eurų.
Lietuvos dalis –
MITA
STRUKTŪRINIAI FONDAI
6,66 mln. eurų.
Mokslo ir studijų
institucijos
Labai, mažos,
mažos, vidutinės
ir didelės įmonės
Labai mažos, mažos,
vidutinės ir didelės
įmonės
„Eureka“ projekto paraiškos
Paraiškos:
 - dalyvavimo (atviras kvietimas, teikiamos MITA, teikia koordinatorius
viso projekto konsorciumo vardu, vertinimas nacionalinis, vykstantis
šalyse, projekto partnerėse),
 - finansinės (teikiamos pagal kvietimus MITA ir (arba) LVPA).
Dalyvavimo EUREKA paraiškos:
• Tarptautinė
• Nacionalinė
Anglišką „Eureka“ projektinio siūlymo formą anglų kalba galite rasti
adresu: http://www.eurekanetwork.org/download-project-application-form
Nacionalinių EUREKA paraiškų teikimą reglamentuoja 2011 m. gruodžio 9
d. MITA patvirtintas dalyvavimo „Eureka“ programoje sąlygų aprašas
(http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/eureka/svarbusdokumentai/)
.
23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų. Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.
DALYVAVIMO PARAIŠKŲ
TEIKIMAS
Nacionalinę dalyvavimo paraišką visų projekto
vykdytojų vardu MITA teikia projekto
koordinatorius.
Projekto koordinatorius turi pateikti:
• Nustatytos formos projekto koordinatoriaus
rašto originalą;
• dalyvavimo paraišką ir paraiškoje nurodytus
pridedamus dokumentus, įrašytus į
kompiuterinę laikmeną.
EUREKA PROJEKTŲ TINKAMUMO
KRITERIJAI
Dalyvavimo paraiškos gali būti teikiamos, jei įgyvendinti pagrindiniai
projektų tinkamumo kriterijai:
• projektas yra nekarinės paskirties;
• projektą kartu vykdo ne mažiau kaip du nepriklausomi partneriai iš
skirtingų „Eureka“ valstybių narių;
• projekto tikslas yra sukurti produktą, procesą, paslaugą;
• projekte dalyvauja ūkio subjektas, registruotas Lietuvos Respublikoje;
• projekto trukmė yra ne ilgesnė negu 36 mėnesiai.
Dalyvavimo paraiškas pagal šį Aprašą gali teikti Lietuvos Respublikoje
registruoti juridiniai asmenys:
• mokslo ir studijų institucijos kartu su universiteto ligoninėmis ir (ar)
ūkio subjektais;
• ūkio subjektai.
Projekto partneriai privalo sudaryti tarpusavyje bendradarbiavimo sutartį.
Paraiškų atmetimo priežastys
• Inovatyvumo stoka
• Nėra naujumo pagrindimo
• Konkurenciniai pranašumai
• Tinkamai neįvertinti partnerių
pajėgumai
• Per silpnos įmonės įeiti į
planuojamas rinkas
• Įmonės neturi pajėgumų
sukurti produktą
Inovacija
Projekto
metodologija
Pajėgumai
Rinka
• Per platūs užsibrėžti tikslai
• Neįgyvendinami uždaviniai
• Netinkamas projekto veiklų ir
gairių planavimas
• Nepateikti rizikų įvertinimai
• Neaiškūs rezultatai ir jų
panaudojimas
• Tinkamai nepagrįstos partnerių
bendros veiklos
• Poreikis naujam produktui,
paslaugai
• Neapibrėžtas rinkos segmentas
• Produkto, paslaugos
komercializacijos galimybės
EUREKA KVIETIMAI
• EUREKA dalyvavimo paraiškos teikiamos
nuolat.
• EUREKA projektų tvirtinimas 2015 m.:
 2015 m. kovo 17-19 d. Ženeva, Šveicarija;
2015 m. birželio 30 - liepos 2 d. Luganas,
Šveicarija.
Kvietimai:
• LT – IS – 2014 m. lapkričio 20 d. – 2015 m.
vasario 26 d.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
• EUREKA projektų finansavimas vykdomas
pagal MITA patvirtintą 2012 m. kovo 8.d. ir
kovo 20 d. finansavimo sąlygų aprašus.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Finansines paraiškas gali teikti Lietuvos
Respublikoje registruoti juridiniai asmenys:
• mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo
projektą kartu su Lietuvos Respublikoje
registruota įmone;
• 5.2. universitetų ligoninės;
• 5.3. Labai mažos ir MVĮ;
• 5.4. didelės įmonės.
mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota
įmone;
5.2. universitetų ligoninės;
5.3. MVĮ;
5.4. didelės įmonės.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas gali siekti:
• mokslo ir studijų institucijų, universitetų ligoninių
neekonominei veiklai – 100 proc. jų tinkamų išlaidų;
Pagalbos kiekvienam pagalbos gavėjui intensyvumas
pramoniniams tyrimams neviršija:
• labai mažoms ir mažoms įmonėms – 80 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų;
• vidutinėms įmonėms ir mokslo ir studijų institucijų
(universitetų ligoninių), atitinkančių MVĮ kategoriją,
ekonominei veiklai – 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
• didelėms įmonėms – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Pagalbos kiekvienam pagalbos gavėjui intensyvumas
bandomajai taikomajai veiklai neviršija:
• labai mažoms ir mažoms įmonėms – 60 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų;
• vidutinėms įmonėms ir mokslo ir studijų institucijų
(universitetų ligoninių), atitinkančių MVĮ kategoriją,
ekonominei veiklai – 50 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų;
• didelėms įmonėms – 25 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų.
Agentūros skiriamos lėšos projektui finansuoti negali
viršyti 300 tūkst. eurų.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Tinkamų išlaidų kategorijos:
• išlaidos projekto personalui: darbo užmokestis,
socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį
fondą, išlaidos komandiruotėms;
• išlaidos priemonėms ir įrangai: ilgalaikio turto
įsigijimo/nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos;
• išlaidos pagal sutartis;
• išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems
produktams;
• netiesioginės išlaidos.
PRIDĖTINĖS IŠLAIDOS
Netiesioginės išlaidos - visos administracinio, techninio bei
logistinio pobūdžio struktūrinės ir pagalbinės veiklos išlaidos,
kurios yra būtinos lėšų gavėjo projekto veikloms vykdyti ir todėl
negali būti visiškai priskirtos projektui.
Netiesioginės išlaidos gali būti:
• išlaidos, susijusios su administravimu ir valdymu;
• biuro ar laboratorijos išlaidos, įskaitant nuomą ar pastatų bei
įrangos amortizaciją;
• komunalinės išlaidos: vandens, šildymo, elektros, priežiūros,
draudimo ir apsaugos mokesčiai;
• ryšio išlaidos, tinklo ryšio mokesčiai, pašto išlaidos ir biuro
pristatymo išlaidos;
• kanceliarinės prekės.
FINANSINIŲ PARAIŠKŲ
PATEIKIMAS
• Finansinės paraiškos teikiamos pagal kvietimus.
• Kiekvienas projekto vykdytojas, finansines
paraiškas teikia savarankiškai.
• Projekto vykdytojai pateikia vadovo arba jo įgalioto
atstovo pasirašytą lydraštį ir užpildytą finansinę
paraišką (su priedais) pagal Agentūros patvirtintą
formą. Pareiškėjai, siekiantys gauti lėšas
ilgalaikiam turtui, papildomai pateikia nustatytos
formos investicijų projektą (iki 2 lapų, 1 egz.).
KODĖL VERTA DALYVAUTI?
 Naujos idėjos
 Žinios
 Įgūdžiai
 Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis
 Potencialūs partneriai
 Tarptautinės rinkos
 Finansinė parama
23 projektai yra vykdomi. Jų bendras biudžetas – ~52 mln. eurų.
Lietuvos dalis – 6,66 mln. eurų.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
• Laukiame Jūsų paraiškų!
Pagrindiniai interneto adresai
Agentūros interneto svetainė:
http://www. mita.lt
Informacija apie programą „Eureka“:
http://www.eurekanetwork.org/
Dėkoju už dėmesį!
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!

similar documents