Lietuvos med*iotoj* ir *vej* draugija

Report
KAS MES ESAME?
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD)
vienija medžiotojų ir žvejų asociacijas bei tęsia
tradicijas ir darbus, pradėtus Lietuvos
taisyklingosios medžioklės draugijos, įkurtos
profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva 1920
metais.
• Mes – žmonių komanda
Mūsų komandoje dirba tik specialistai ir savo srities
žinovai: administratorius, pirmininko pavaduotojas
medžioklei, pirmininko pavaduotojas žūklei, projekto
vadovas ir ekspertai, darbų vykdytojai, finansininkės,
redaktorius, referentė, biologė, kinologas.
KUR MUS RASTI?
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos būstinė yra
įsikūrusi Vilniuje, Fabijoniškėse, M. Sleževičiaus g. 15.
MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖ
www.lmzd.lt
LMŽD struktūra
Draugijai vadovauja pirmininkas Bronius Bradauskas.
Pirmininko pavaduotojai:
• Pavaduotojas medžioklei;
• Pavaduotojas žūklei.
Dirba 11 etatinių darbuotojų.
Draugija turi savo Tarybą bei 3 komisijas:
• Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo
• Medžioklinės šunininkystės
• Mėgėjų žvejybos
Mes vienijame 47 rajonines medžiotojų ir žvejų
asociacijas.
NARYSTĖS
Draugija
yra
Tarptautinės medžioklės
ir medžiojamųjų gyvūnų
apsaugos tarybos (CIC)
ir Europos sąjungos
medžiotojų ir gamtos
apsaugos organizacijų
federacijos (FACE) narė.
MŪSŲ TIKSLAI
 vienyti medžiotojų ir žvejų asociacijas bei
koordinuoti jų veiklą;
 ugdyti taurų medžiotojų ir žvejų požiūrį į
gamtą, saugoti ir gausinti laukinių žvėrių,
paukščių ir žuvų išteklius, rūpintis populiacijų
struktūromis, produktyvumu, sąveika su
aplinka, ekologine pusiausvyra;
 puoselėti medžioklės ir žūklės kultūrą bei
tradicijas, kelti medžiotojų ir žvejų kvalifikaciją.
KĄ MES VEIKIAME?
Organizuojame
asmenų,
norinčių
tapti
medžiotojais ir žvejais, mokymą, organizuojame
medžiotojų selekcininkų, medžioklės ir žūklės
trofėjų ekspertų, ekspertų kinologų rengimą,
suteikiame jiems atitinkamą kvalifikaciją.
KĄ MES VEIKIAME?
Atstovaujame ir giname Draugijos narių bei
medžiotojų ir žvejų interesus santykiuose su valstybės,
savivaldos institucijomis, kitomis nevyriausybinėmis
organizacijomis bei fiziniais asmenimis, sprendžiame
bendrus visiems Draugijos nariams rūpimus
klausimus.
KĄ MES VEIKIAME?
Visuomenės
informavimo
priemonėse
skelbiame, aiškiname, platiname ir stipriname
gamtosaugines taisyklingos medžioklės ir žūklės
idėjas.
KĄ MES VEIKIAME?
Organizuojame medžioklės ir žūklės trofėjų
apžiūras, rengiame medžioklės ir žūklės
trofėjų, medžioklinių šunų apžiūras ir parodas,
dalyvaujame tarptautinėse parodose.
KĄ MES VEIKIAME?
Kartu su aplinkos ministerija vykdome projektą
„Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos
reguliavimo priemonių įgyvendinimas“, kurio
tikslai - įgyvendinti saugomų gyvūnų 18 rūšių
apsaugos priemones 111 teritorijojų bei
įgyvendinti invazinių gyvūnų 4 rūšių reguliavimo
priemones 39 teritorijose.
KĄ MES VEIKIAME?
Bendradarbiaujame su kaimyninių šalių
giminingomis organizacijomis.
KĄ MES VEIKIAME?
Rengiame medžiotojų ir žvejų varžybas, šventes,
sąskrydžius, konkursus, muges, mokslinius ir
švietėjiškus
renginius,
dalyvaujame
analogiškuose kitų giminingų asociacijų ir
tarptautiniuose renginiuose.
KĄ MES VEIKIAME?
Leidžiame
mokslinius,
mokomuosius,
metodinius, taip pat periodinius leidinius,
kaupiame istorinius, išliekamąją vertę turinčius
duomenis ir dokumentus.
KĄ MES VEIKIAME?
Teikiame institucijoms, priimančioms medžioklę
ir žūklę reglamentuojančius teisės aktus,
pasiūlymus dėl šių teisės aktų rengimo ir
tobulinimo;
Dalyvaujame valstybės institucijų sudaromų
komisijų, darbo grupių darbe ir siūlome į jas savo
atstovus.

similar documents