Erasmus+ ir eTwinning programų naujovės

Report
Erasmus+ ir eTwinning
programų naujovės
A.Dirginčienė
eTwinning ambasadorė
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_lt.htm
ERASMUS+ bus įgyvendinama 2014–
2020 metais
Programa bus siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų
poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių
politikai ir praktikai, vykdant įvairias Programoje
numatytas veiklas, skatinančias pokyčius ir naujoves
tiek instituciniu, tiek sistemos lygmeniu.
Programa remia trijų tipų vienas kitą papildančias
pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį
pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais,
švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą
naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines
partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir
verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip
pat eTwinning), taip pat bendradarbiavimą su
jaunimo organizacijomis ir trečiųjų šalių, iš jų
plėtros šalis, pajėgumų didinimą, daugiausia
dėmesio skiriant kaimynystės šalims, ir paramą
politikos reformoms.
Programos chema
PROGRAMOS
Administruojamos programos ir projektai.
• Mokymosi visą gyvenimą programa: Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci, Grundtvig, skersinė (pažintiniai vizitai).
• Euroguidance – profesinis informavimas ir konsultavimas.
• Europass – vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo
dokumentai.
• Nordplus (Junior, Adult, Higher education, Horizontal) – šiaurės ir Baltijos
šalių bendradarbiavimas.
• Erasmus Mundus – jungtinės magistrantūros ir doktorantūros studijų
programos ir bendradarbiavimas.
• Tempus – švietimo reformų plėtra partnerinėse šalyse.
• Bolonijos procesas – informacija apie Europos aukštojo mokslo erdvės
kūrimą.
• Valstybinės stipendijos - stipendijos ir mokslinės stažuotės pagal
tarptautines sutartis.
• Europos kalbų ženklas – sėkmingiausių kalbų mokymo(si) iniciatyvų
apdovanojimai.
SVARBU:
Švietimo mainų paramos fondas
http://www.smpf.lt/
http://www.etwinning.lt/
http://www.etwinning.net/
http://www.nordplusonline.org/
Erasmus+ prioritetai mokykliniam
ugdymui
• Gerinti jaunų žmonių, kuriems gresia mokyklos
nebaigimas, pasiekimus;
• Tobulinti jaunų žmonių nepakankamus bendruosius
gebėjimus;
• Stiprinti ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros kokybę;
• Stiprinti mokytojų profesines kompetencijas, kelti jų
kvalifikaciją.
Lietuvos prioritetai mokyklinio ugdymo
projektams
• Stiprinti mokytojų rengimą ir jau dirbančių mokytojų kompetencijų
tobulinimą;
• Užtikrinti mokyklinio ugdymo prieinamumą ir lygias galimybes;
• Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir mokyklų šiems vaikams
prieinamumo didinimas;
• IKT panaudojimas mokykliniame ugdyme;
• Vietos, regioninės valdžios švietimo srityje įtraukimas į
tarptautines veiklas;
• Institucijų, dirbančių su specialiųjų poreikių moksleiviais,
įtraukimas.
Biudžetas
• Bendras 2014m. kvietimo teikti paraiškas
biudžetas – 1 507,3 mln. EUR
• Švietimas ir mokymas – 1 305,3 mln. EUR
• Jaunimas – 174,2 mln. EUR
• “Jean Monnet” – 11,2 mln. EUR
• Sportas – 16,6 mln. EUR
Švietimo mainų paramos fondas
administruoja šias veiklas:
KA 1 ASMENŲ MOKYMOSI
MOBILUMAS
KA 2 STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS
PROJEKTAI
K1 – ASMENŲ MOKYMOSI
MOBILUMAS
• Šios veiklos tikslas – didinti besimokančiųjų praktikos galimybes,
mokymąsi darbo vietoje užsienyje, tokiu būdu įgyjant profesinių
įgūdžių reikiamų sėkmingai integracijai į darbo rinką; tobulinti
profesinio mokymo specialistų profesines ir/ar pedagogines žinias
bei įgūdžius.
• Iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus Pavienių asmenų mobilumo
veikla suteikia galimybes mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo
institucijų darbuotojams dalyvauti mokymuose ir/arba įgyti
profesinės patirties užsienyje. Veiklos tikslai:
• Tobulinti mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo institucijų personalo
žinias ir įgūdžius (užsienio kalbų žinias, IKT ir t.t.);
• Pasiūlyti profesinio tobulėjimo užsienyje galimybes.
K2 – STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS
PROJEKTAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strateginės partnerystės projektai – daugiašaliai projektai, skatinantys aktyvų švietimo ir mokslo institucijų,
įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą įvairiuose ekonominiuose
sektoriuose, siekiant kurti inovacines aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų
modernizavimą ir naujoves visuomenėje.
Iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus Strateginės partnerystės projektų tikslas – įgyvendinti europinių strateginių
dokumentų, tokių kaip „Europa 2020“ bei „Švietimas ir mokymas 2020“, bendruosius prioritetus:
gerinti jaunų žmonių, kuriems gresia mokyklos nebaigimas, pasiekimus;
tobulinti jaunų žmonių nepakankamus bendruosius gebėjimus;
stiprinti ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros kokybę;
stiprinti mokytojų profesines kompetencijas, kelti jų kvalifikaciją.
Iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus Strateginės partnerystės projektų uždaviniai – kurti, perkelti ir
įgyvendinti naujoves mokyklose, vietinės ir regioninės valdžios, mokytojų rengimo ir kitose organizacijose.
Profesinio mokymo strateginės partnerystės skirtos stiprinti profesinio mokymo institucijų ir suinteresuotųjų šalių
(įmonių, tyrimų organizacijų, socialinių partnerių, vietos/regiono valdžios institucijų, kitų švietimo ir mokymo arba
jaunimo sektorių) bendradarbiavimą, skatinti profesinio mokymo kokybę ir naujoves.
Paraiškos teikimo schema:
• Užregistruoti organizaciją „Unique Registration
Facility“ (URF) sistemoje - dalyvių portale (angl.
Participant Portal).
• Atsižvelgiant į situacijos analizę, organizacijos
poreikius, išgryninti projekto įdėją.
• Rasti jus dominančius, bei atitinkančius jūsų
poreikius kursus.
• Institucija pateikia paraišką Europos Komisijos
elektroninėje sistemoje.
• Paraiškų atranką vykdo šalies, kurioje įsikūrusi
institucija, nacionalinė agentūra.
KUR IEŠKOTI PARTNERIŲ?
•
•
•
•
www.smpf.lt/lt/partners
www.europeansharedtreasure.eu
www.adam-europe.eu
www.etwinning.net
http://www.etwinning.net
• Didesnė eTwinning bendruomenė
- eTwinning Plus:
>550 m-klų;
>1430 mokytojų;
> 200 projektų.
Nuo 2015 m. eTwinning Plus šalys galės kurti eTwinning
projektus lygiomis teisėmis, kaip ir eTwinning šalys t.y.
be papildomų partnerių.
- Egiptas ir Baltarusija yra pretendentės prisijungti prie
eTwinning programos.
NAUJASIS TWINSPACE
• Pradės veikti rugsėjo 15-21 d.
• Visi projektai, patvirtinti po šios datos, „gaus“
naująjį TwinSpace.
• Projektai, patvirtinti iki rugsėjo 15 d. „gaus“
dar senąjį TwinSpace.
• Vykstančių projektų TwinSpace NESIKEIS.
Tačiau erdvė „TwinSpace“ - ne vienintelė
staigmena. Šiais mokslo metais bus
vykdomas naujas bandomasis projektas, kuris
leis mokykloms tik iš vienos šalies kartu kurti
projektus „eTwinning“. Laukite daugiau
informacijos apie bandomąjį projektą ir jame
dalyvaujančias šalis.
Šiais mokslo metais naujos šalys prisijungs prie
programos „eTwinning“, todėl programos
portalas bus išverstas į dar daugiau kalbų. Be
to, bus atnaujinti du skyriai: projektų galerija ir
rinkiniai. Juose bus sukaupta ir naudotojui
patogioje aplinkoje pristatoma nauja naudinga
medžiaga.
Dalyvaukite programos „eTwinning“
savaitėse
Kaip ir kasmet naujus mokslo metus pasitiksime
su kampanija „Programos „eTwinning“ savaitės“
spalio mėnesį.
Kampanija bus susijusi su šių metų tema
„Kompetencijomis grįstas požiūris į programą
„eTwinning“, o jos metu bus siekiama lavinti ir
mokytojų, ir mokinių įgūdžius. Nugalėtojams bus
skirti puikūs prizai!

similar documents